APV 2015 (Uitvoeringsbesluit parkeren grote voertuigen)

Geldend van 21-01-2016 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015, voor wat betreft parkeren grote voertuigen (artikel 5.8, lid 2)

Burgemeester en wethouders van Middelburg;

overwegende, dat het bepaalde in artikel 5.8, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015, het hun college mogelijk maakt wegen aan te wijzen, waar het parkeren van de in de volgende overweging bedoelde voertuigen naar hun oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte;

dat aanwijzing van bedoelde wegen in werking stelt het verbod in genoemd artikel, volgens hetwelk het verboden is op dergelijke aangewezen wegen voertuigen, welke met inbegrip van de lading een lengte van meer dan 6 m. hebben, te parkeren;

dat het wenselijk is van genoemde bevoegdheid gebruik te maken;

dat het evenwel in het algemeen vervoerdersbelang is dat er wegen worden aangewezen waar het parkeren van die voertuigen toegestaan kan worden binnen bedoelde gedeelten van de bebouwde kom, omdat het parkeren aldaar niet of althans in mindere mate buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte;

gelet op het bepaalde in artikel 5.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015;

b e s l u i t e n :

 • I.

  het parkeren van een voertuig met inbegrip van de lading van meer dan 6 m. lengte, met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte, buitensporig te achten voor zover het parkeren geschiedt:

  • a.

   op een weg binnen de kernen Middelburg, Sint Laurens, Nieuw- en Sint Joosland en Arnemuiden, voor zover gelegen binnen de bebouwde kom als bedoeld in artikel 1.1 onder A van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015;

  • b.

   op het gedeelte van de Nieuwlandseweg, gelegen tussen Rijksweg A-58 en de Zaagmolendijk;

  • c.

   op het gedeelte van de Zaagmolendijk, gelegen tussen de Nieuwlandseweg en het onverharde wegje lopende in de richting van de Loswal.

 • II.

  te bepalen, dat het onder I gestelde niet van toepassing is op de hierna vermelde plaatsen:

  • a.

   het industrieterrein Arnestein, voor wat betreft:

   * het gedeelte van de Waldammeweg tussen de Arnesteinweg en het Arnekanaal;

   * het gedeelte van de Herculesweg tussen de Arnesteinweg en het NS-spoor;

  • b.

   het industrieterrein Ramsburg, zijnde het gebied dat begrensd wordt door de Oostperkweg, de Ramsburgerweg, de Oude Veerseweg en het Oud Arnemuidsvoetpad;

  • c.

   het busstation van Connexxion aan de Kanaalweg, voor zover betreft het parkeren van autobussen;

  • d.

   de als zodanig aangeduide parkeerplaatsen voor autobussen op de Loskade en het Molenwater, voor zover betreft het parkeren van autobussen;

  • e.

   de als zodanig aangeduide parkeerplaatsen voor campers:

   * op het parkeerterrein Hof van Tange (5 plaatsen);

   * op de parkeerstrook aan de Kanaalweg tussen het NS-station en de Schroeweg (3 plaatsen);

   * op het parkeerterrein aan de Oude Veerseweg (10 plaatsen).

 • III.

  Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • IV.

  Op het onder III genoemde tijdstip vervalt het besluit d.d. 16 november 2010.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Middelburg
in hun vergadering van 5 januari 2016.
de secretaris, mr. A. van den Brink
de burgemeester, mr. H.M. Bergmann