APV 2015 (Nadere regels voor reclame- en aankondigingsborden t.b.v. tijdelijke aankondigingen)

Geldend van 21-01-2016 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor reclame- en aankondigingsborden t.b.v. tijdelijke aankondigingen.

Burgemeester en wethouders van Middelburg;

overwegende, dat ingevolge artikel 2.5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 het verboden is zonder vergunning van het bevoegde bestuursorgaan de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan;

dat ingevolge artikel 2.5, zesde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 het college in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere regels kan vaststellen ten aanzien van het bepaalde in dit artikel;

dat binnen de gemeente Middelburg diverse verenigingen/organisaties/bedrijven hun activiteiten/evenementen/reclames bekend maken door middel van langs de weg geplaatste tijdelijke reclame- en aankondigingsborden (driehoeksborden en sandwichborden);

dat onder tijdelijke reclame- en aankondigingsborden wordt verstaan borden die maximaal 3 weken per aankondiging/reclame geplaatst worden;

dat vastgesteld is dat deze tijdelijke reclame- en aankondigingsborden qua vorm, uiterlijk, gebruikt materiaal en kwaliteit zeer divers zijn en dat zij – mede als gevolg van de wisselende weersomstandigheden - in een zodanige staat (gaan) verkeren en zij daardoor de veiligheid en de woon- en leefomgeving aantasten;

dat de plaatsing van deze borden soms op zodanige locaties geschiedt dat dit de (verkeers)veiligheid in gevaar brengt maar ook het beheer en onderhoud van de openbare ruimte hindert;

dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot het plaatsen van reclame- en aankondigingsborden voor tijdelijke aankondigingen/reclames in de gemeente, waardoor voorkomen wordt dat aankondigingsborden op diverse plaatsen langs de weg geplaatst worden;

dat het bekendmaken van activiteiten/evenementen/reclames wel mogelijk blijft maar dan op de door of namens de gemeente geplaatste vaste borden;

dat de gemeente via een aanbesteding een bedrijf heeft gecontracteerd dat in overleg met de gemeente borden plaatst waarop verenigingen/organisaties/bedrijven hun tijdelijke aankondigingen/reclames door het door de gemeente gecontracteerde bedrijf kunnen laten aanbrengen;

dat deze verenigingen/organisaties/bedrijven hun aankondigingen/reclames bij het gecontracteerde bedrijf moeten aanmelden die dan verder voor het aanbrengen en verwijderen zorgdraagt;

dat hierdoor de plaatsing van diverse borden in de openbare ruimte gereguleerd wordt en daarmee de openbare orde en de woon- en leefomgeving in gunstige zin wordt beïnvloed;

gelet op artikel 2.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015;

b e s l u i t e n :

vast te stellen de volgende"Nadere regelsvoor reclame- en aankondigingsborden t.b.v. tijdelijke aankondigingen".

Artikel 1.

Onder een tijdelijke reclame en aankondiging wordt verstaan:

Een reclame of aankondiging die maximaal 3 weken per aankondiging geplaatst wordt.

Artikel 2.

Een tijdelijke reclame en aankondiging kan slechts plaatsvinden met door of namens de gemeente geplaatste borden.

Artikel 3.

De vereniging, organisatie of het bedrijf die een tijdelijke reclame en/of aankondiging wenst te doen dient gebruik te maken van deze borden en moet zich hiervoor richten tot het bedrijf dat de gemeente hiervoor gecontracteerd heeft.

Artikel 4.

De gemeente verleent voor het gebruik van de weg of een weggedeelte anders dan overeenkomstig de bestemming voor aankondigingen/reclames als bedoeld in artikel 3 geen vergunningen meer op grond van artikel 2.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015.

Artikel 5.

Deze nadere regels gelden niet voor:

  • a.

    winkeluitstallingen en handelsreclameborden waarop “Het aanwijzingsbesluit en vaststelling nadere regels voor winkeluitstallingen en handelsreclameborden” zoals vastgesteld op 10 november 2015 van toepassing is.

  • b.

    borden die geplaatst worden direct voor de winkel met daarop aanbiedingen die betrekking hebben op de in die winkel verkochte goederen of de horeca inrichting met daarop de menukaart en/of de dagaanbiedingen, dit voor zover deze niet vallen onder a van dit artikel.

Artikel 6.

Deze nadere regels treden in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Middelburg
in hun vergadering van 5 januari 2016.
de secretaris, mr. A. van den Brink
de burgemeester,mr. H.M. Bergmann