Nadere regels historische binnenschepen in de Wolwevershaven

Geldend van 04-07-2013 t/m heden

Intitulé

Nadere regels historische binnenschepen in de Wolwevershaven

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

gelet op artikel 5.1 van de Havenbeheersverordening Dordrecht en artikel 10.2 van het Havenreglement Dordrecht;

overwegende,

dat de gemeente Dordrecht in de Wolwevershaven ligplaats wil blijven bieden aan oude bedrijfsvaartuigen om bij te dragen aan de instandhouding van een cultuurhistorisch goed voor het nageslacht en vanwege de waarde die de aanwezigheid van een aantal historisch representatieve binnenschepen in deze haven heeft voor aantrekkelijkheid en levendigheid van de stad;

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende

Nadere regels inzake historische binnenschepen in de Wolwevershaven

Artikel 1 Inleiding

Het toelatingsbeleid in de Wolwevershaven wordt sinds 1983 toegepast. Het beleid is in 2008 herzien. De Havenbeheersverordening is de grondslag voor de nadere regels die betrekking hebben op de aanvullende bepalingen omtrent het innemen van ligplaatsen van historische binnenschepen in de Wolwevershaven.

Artikel 2 Doelstelling

De gemeente Dordrecht wil ligplaats bieden aan een aantal oude bedrijfsvaartuigen in de Wolwevershaven als bijdrage aan de instandhouding van een cultuurhistorisch goed voor het nageslacht en vanwege de waarde die de aanwezigheid van een aantal historisch representatieve binnenschepen in deze haven heeft voor de aantrekkelijkheid en levendigheid in de stad.

Een nadere uitwerking van deze doelstelling is de aanwezigheid van bedrijvigheid en dynamiek in de haven. Het verrichten van restauratie- en onderhoudswerkzaamheden, het verhalen van en het regelmatig varen met de historische schepen draagt bij aan de waarde van de aanwezigheid van de schepen voor de aantrekkelijkheid en levendigheid van de stad. De Wolwevershaven als levendige, maar geen duurzaam overlast veroorzakende haven.

Artikel 3 Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de Wolwevershaven beslaat de Wolwevershavenzijde, inclusief het Vlak tot aan de Damiatebrug, zoals op de bijlage behorende bij deze nadere regels is aangegeven. Er wordt ruimte geboden aan circa 15 schepen, een en ander afhankelijk van de afmetingen van de schepen. Daarnaast is 70 meter vóór in de haven, bij de Damiatebrug, gereserveerd voor sleepboten. De redenen voor deze reservering van sleepboten vóór in de haven zijn: manoeuvreerbaarheid, de diepgang, de waterverplaatsing en de frequentie van uitvaren van de sleepboten.

Artikel 4 Vergunningenstelsel

In afwijking van de Havenbeheersverordening wordt in de Wolwevershaven in hoofdzaak een zaaksgeboden vergunning verleend, die zich tevens kenmerkt door persoonsgebonden elementen.

Het doel van dit vergunningstelsel is het waarborgen van de doelstellingen van de nadere regels. Immers bij een zuiver persoonsgebonden vergunning kan dit betekenen dat de eigenaar van een schip in de Wolwevershaven zijn schip verkoopt en een nieuw schip koopt dat niet voldoet aan de cultuurhistorische vereisten. Deze situatie is ongewenst.

Bij een zuiver zaaksgebonden vergunning is het risico dat de bewoner van een schip hun woning kwijt raken bij de aankoop van een nieuw schip, omdat de ligplaatsvergunning dan over zou gaan op de koper van hun oude schip. Ook deze situatie is ongewenst.

Om onbedoelde en ongewenste effecten te voorkomen wordt in de Wolwevershaven derhalve gekozen voor een gecombineerde ligplaatsvergunning. Er kan door een verkopende schipper derhalve geen enkele garantie worden gegeven dat een nieuwe bewoner van het schip recht heeft op een ligplaats in de Wolwevershaven. Een huidige bewoner heeft, vanwege het persoonsgebonden element, bij verkoop van zijn schip en bij aankoop van een nieuw historisch schip voorrang boven de koper van zijn oude schip en boven gegadigden op de plaatsingslijst als bedoeld in artikel 12. Het nieuwe schip van de bewoners dient uiteraard wel minimaal te voldoen aan de eisen, die daarin in de nadere regels worden gesteld.

Op basis van het oude recht kan zich de situatie voordoen dat er sprake is van overgangsrecht. Voor "oude gevallen" kan er dus nog sprake zijn van overgangsrecht. In artikel 10 wordt hier op ingegaan.

Een toelatingscriterium voor nieuwe aanvragen is bewoning. Voor sleepboten wordt hierop een uitzondering gemaakt en voor "oude gevallen" die zich kunnen beroepen op het overgangsrecht.

De ligplaatsvergunning die wordt verkregen biedt overigens geen recht op een vaste ligplaats in de Wolwevershaven. Doordat de schepen regelmatig uitvaren, kan het voorkomen dat na terugkeer de vorige ingenomen ligplaats inmiddels bezet is, zodat elders op de beschikbare plaatsen in de Wolwevershaven kan worden aangemeerd.

Artikel 5 Toelatingscriteria Wolwevershaven

Om als aanvrager in aanmerking te kunnen komen voor een ligplaatsvergunning met een schip in de Wolwevershaven, gelden de volgende toelatingscriteria:

 • a.

  b ouwjaar : het bouwjaar van het schip is gelegen vóór 1935. De periode tot 1935 is een periode waarin de schepen nog werden geklonken. Na die tijd werden schepen gelast;

 • b.

  s cheepstype : het schip moet een bedrijfsvaartuig van de binnenvaart zijn, dat dienst heeft gedaan als vrachtschip;

 • c.

  v erdeling : uitgangspunt is een verdeling van tweederde zeilende bedrijfsvaartuigen en eenderde niet-zeilende bedrijfsvaartuigen. De sleepboten nemen een bijzondere positie in en worden niet bij de verdeling naar scheepstype betrokken;

 • d.

  a fmetingen : het vaartuig moet langer zijn dan 20 meter maar korter dan 37 meter. Voor schepen kleiner dan 20 meter kan in redelijkheid een plaats in een jachthaven worden gevonden. Lengte, breedte, diepgang en waterverplaatsing van het schip passen bij de reeds aanwezige schepen en de beschikbaar gekomen ligplaats, mede gelet op de veiligheid in de haven en het verhalen van schepen in verband met vertrekkende schepen;

 • e.

  b ewoning : indien bij de toelating van een schip in de Wolwevershaven blijkt dat het schip niet zal worden bewoond, wordt de ligplaatsvergunning in beginsel niet verleend, met uitzondering van sleepboten of "oude situaties" waarop het overgangsrecht van toepassing is. Onverminderd de daartoe geldende wet- en regelgeving zijn, naast bewoning, geen overlast veroorzakende bedrijfsactiviteiten aan boord van het schip toegestaan;

 • f.

  u itstraling en totaalbeeld : het schip dient naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders te passen in de uitstraling en het totaalbeeld van de haven.

Artikel 6 Aanvullende criteria

Naast de onder artikel 5 genoemde criteria dient het schip van de aanvrager die een ligplaatsvergunning in de Wolwevershaven wenst, te voldoen aan de volgen criteria.

 • a.

  het silhouet is gaaf en in overeenstemming met het historisch karakter van het schip;

 • b.

  de kleurstelling van het schip is in overeenstemming met het klassieke karakter van het schip;

 • c.

  het schip verkeert in goede en verzorgde staat van onderhoud;

 • d.

  Het schip bevindt zich in varende staat (behouden reparatiewerkzaamheden) en kan zich op eigen motorkracht voortbewegen;

 • e.

  de begaanbaarheid van het schip, is gelet op het langs elkaar afmeren en het recht van overpad, veilig en de afmeervoorzieningen zijn in dit verband in ruime mate aanwezig;

 • f.

  er wordt een aantal malen per jaar gevaren met het schip; het schip is geen woonark;

 • g.

  het schip is niet langer dan zes aaneengesloten maanden afwezig uit de Wolwevershaven, behoudens toestemming van het college;

 • h.

  het schip heeft een gecertificeerde brandblusser en een gecertificeerde vloeibaar gasinstallatie aan boord.

Voor de aanvullende criteria geldt, in tegenstelling tot de toelatingscriteria genoemd in artikel 5, dat de vergunning wellicht toch verleend kan worden onder de voorwaarden dat alsnog aan de aanvullende criteria wordt voldaan. Hiertoe dient in dat geval een door het college van burgemeester en wethouders goed te keuren restauratieplan te worden opgesteld.

Artikel 7 Restauratieplan

 • a.

  In een restauratieplan wordt (schematisch) weergegeven wanneer welke werkzaamheden door de aanvrager zullen worden verricht teneinde te komen tot het beeld van een historisch binnenschip dat de gemeente voorstaat. De in artikel 6 genoemde aanvullende criteria zijn leidend om invulling te geven aan het restauratieplan. Zaken van ondergeschikte betekenis zijn niet relevant voor het restauratieplan. Het is voorts noodzakelijk een tijdsplanning in het restauratieplan op te nemen om de voortgang in het proces te houden. Doel is immers om (binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid) te komen tot het bereiken van de doelstelling: een representatief historisch binnenschip.

 • b.

  Jaarlijks, in januari, wordt door de aanvrager/vergunninghouder een voortgangsrapportage aan het college van burgemeester en wethouder aangeboden.

 • c.

  Het woord restauratieplan kan onbedoeld de indruk wekken dat het schip volledig in de oorspronkelijke staat moet worden teruggebracht. Een schip behoeft echter niet 100% authentiek te zijn om aantrekkelijk te kunnen zijn. Vandaar dat onder de aanvullende criteria waaraan schepen moeten voldoen om in de Wolwevershaven een ligplaats te krijgen, staat vermeld dat het silhouet gaaf dient te zijn. Ingrepen zijn aanvaardbaar, indien deze naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders op respectvolle wijze ten aanzien van het historisch karakter van het schip hebben plaatsgevonden.

 • d.

  De overeen te komen tijdsplanning zal onder meer afhangen van de omvang van de werkzaamheden. Een planning kan om die reden soms 3 tot zelfs 10 jaar bedragen.

 • e.

  Voordat tot vergunningverlening wordt overgegaan dient het restauratieplan inclusief de tijdsplanning te zijn goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders.

 • f.

  Is het plan niet overeenkomstig de aanvullende criteria, dan dient het restauratieplan aangepast te worden.

 • g.

  Indien er een situatie ontstaat, waarbij alsnog geen overeenstemming wordt bereikt, dan wordt de ligplaatsvergunning geweigerd.

 • h.

  Nadat het restauratieplan door het college van burgemeester en wethouders is goedgekeurd, kan de vergunning worden verleend, onder de voorwaarde dat aan het restauratieplan binnen de tijdsplanning wordt voldaan. Uiteraard dient nadat het gestelde restauratieplan is gerealiseerd, ook blijvend aan de toelatingscriteria in artikel 5 te worden voldaan.

 • i.

  Gelet op de doelstelling dat de gemeente met de Wolwevershaven weliswaar een levendige, maar geen luidruchtige haven voor ogen heeft, dienen ingrijpende, langdurige en dus vaak overlast veroorzakende restauratiewerkzaamheden buiten de haven plaats te vinden. De gemeente zal zich in dergelijke gevallen inspannen om tijdelijk een alternatieve ligplaats te vinden waar deze restauratiewerkzaamheden kunnen plaatsvinden.

Artikel 8 Commissie

 • a.

  Voor de beoordeling van de restauratieplannen en de daarmee samenhangende rapportages en werkzaamheden laat het college van burgemeester en wethouders zich bijstaan door een commissie, die is ingesteld op grond van artikel 84 van de Gemeentewet.

 • b.

  De commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van de eigenaren en bewoners in de Wolwevershaven, een vertegenwoordiger namens de gemeente en een onafhankelijke deskundige.

 • c.

  De rol van de commissie is adviserend. Bij haar adviserende rol kan de commissie in zekere vrijheid de criteria genoemd onder artikel 5 en 6 interpreteren. De adviezen alsmede de aanvraag zijn openbaar en worden in elk geval z.s.m. aan de vergunninghouders bekend gemaakt.

 • d.

  Naast de adviserende taak van de commissie inzake het restauratieplan als bedoeld in artikel 7, dient de commissie het college van burgemeester en wethouders tevens van advies inzake de toelating al bedoeld in artikel 5 en inzake de toelating naar aanleiding van de plaatsingslijst als bedoeld in artikel 11.

Artikel 9 Tijdelijke invulling ligplaatsen door gastschepen met een monumentenstatus

 • a.

  Bij de aanvullende criteria in artikel 6 is aangegeven dat een aantal malen per jaar gevaren moet worden met het schip en dat schepen niet langer dan zes aaneengesloten maanden afwezig mogen zijn uit de Wolwevershaven. Om de uitstraling van de haven te bewaken is het derhalve mogelijk dat deze open ligplaatsen tijdelijk worden ingevuld door vergelijkbare gastschepen.

 • b.

  Omdat voor deze open ligplaatsen reeds betaald is door de vergunninghouders, komt het eventuele liggeld van de gastschepen hen toe. Ze kunnen zodoende ook tijdelijk en zonder extra kosten ruilen van ligplaats.

 • c.

  Voor eventuele verrekening van het liggeld voor deze gastschepen dragen de vergunninghouders zelf zorg.

Artikel 10 Overgangsrecht

Niet alle aanwezige schepen zijn in overeenstemming met het huidige beleid gebracht. Enkele schepen beschikken nog niet over de benodigde vergunning (en een daarbij behoren restauratieplan). Betrokkenen krijgen een redelijke termijn om met de gemeente overeenstemming te bereiken over een restauratieplan. Wordt hieraan uiteindelijke niet voldaan, dan zal tot handhaving moeten worden overgaan.

Er zijn ook nog schepen die niet aan het beleid voldoen, maar desondanks een vergunning hebben gekregen op het destijds gevoerde beleid. Door deze vergunninghouders dient alsnog een goedgekeurd restauratieplan, op basis van het huidige beleid te worden ingediend.

Samenvattend zijn de volgende categorieën te onderscheiden:

 • 1.

  De eigenaar van het schip heeft geen vergunning, dus die zal alsnog moeten worden verleen op grond van het huidige beleid, eventueel (afhankelijk van de toestand waarin het schip zich bevindt) voorzien van een restauratieplan.

 • 2.

  De eigenaar heeft een vergunning, maar een restauratieplan ontbreekt, terwijl dat op grond van het huidige beleid wel noodzakelijk is.

 • 3.

  De eigenaar heeft een vergunning (al of niet met restauratieplan) overeenkomstig het onderhavige beleid.

Voor het merendeel van de schepen geldt dat de vergunning (met of zonder restauratieplan) in overeenstemming is met het beleid en dus zonder problemen kan worden omgezet naar een vergunning. Het uitgeven van een nieuwe vergunning, onder intrekking van de oude vergunning is wenselijk, gelet op het feit dat er nog vergunningen dateren uit de jaren '70 en gelet op het feit dat specifieke besluiten over bijvoorbeeld het wel of niet bewonen van een schip op basis van ‘oude’ rechten eenduidig kunnen worden vastgelegd.

Artikel 11 Handhaving

 • a.

  Is de vergunning verleend, dan dient erop te worden toegezien dat de vergunning met de daaraan verbonden voorschriften blijvend wordt nageleefd, overeenkomstig het beleid.

 • b.

  Er dient te worden opgetreden wanneer iemand zonder vergunning ligplaats inneemt in de Wolwevershaven.

 • c.

  Wanneer aan de vergunning een restauratieplan met een tijdsplanning is verbonden, dient regelmatig de voortgang van de restauratie gecontroleerd te worden.

 • d.

  Toezichthouders zijn/worden op grond van artikel 6.3 van de Havenbeheersverordening aangewezen.

Artikel 12 Intrekkingsgronden vergunning

Het college kan onder meer een vergunning weigeren, wijzigen, schorsen of intrekken wanneer de situaties als genoemd in artikel van de Havebeheersverordening zich voordoen.

Daarnaast kan de vergunning worden geweigerd, gewijzigd, geschorst of ingetrokken indien:

 • a.

  indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  de wettelijke voorschriften uit de Havenbeheersverordening niet worden nageleefd;

 • c.

  de vergunning in strijd met een wettelijk voorschrift is verleend;

 • d.

  de houder van de vergunning of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt;

 • e.

  sprake is van strijd met het bestemmingsplan of ruimtelijke ontwikkelingen ter plaatse;

 • f.

  sprake is van verkoop van het schip waarop de vergunning betrekking heeft;

 • g.

  de houder van de vergunning het schip niet goed onderhoud;

 • h.

  Wanneer van de vergunning geen gebruikt wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn, dan wel bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • i.

  wanneer nieuw beleid met betrekking tot historische binnenschepen in de Wolwevershaven wordt vastgesteld.

Artikel 13 Plaatsingslijst

 • a.

  Wanneer er belangstelling is getoond voor een ligplaats in de Wolwevershaven, middels een schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan het college van burgemeester en wethouders, maar deze haven vooralsnog geen ligplaats beschikbaar heeft, kan men zich op de plaatsingslijst laten inschrijven.

 • b.

  Men kan zich op de plaatsingslijst laten plaatsen, indien men over een schip beschikt. Het schip en de toekomstige bewoners moeten aan de toelatingscriteria, genoemd in artikel 5, voldoen.

 • c.

  Komt er een ligplaats vrij, dan zal allereerst worden gekeken welk type schip met het oog op de verdeling (artikel 5 c) in aanmerking komt. Vervolgens zal de keuze voor een van de overgebleven schepen afhangen van de vraag welk schip alles afwegende het beste bijdraagt aan de doelstelling. Het feit dat er een restauratieplan nodig is of nog veel of ingrijpende restauratiewerkzaamheden moeten plaatsvinden, is bij deze afweging van ondergeschikt belang.

 • d.

  Komt er na bovengenoemde afweging nog steeds meer dan één schip voor de ligplaats in aanmerking, dan zal degene, die het langst op de plaatsingslijst is ingeschreven met desbetreffende schip in aanmerking komen.

 • e.

  Bij de afweging welk schip in aanmerking komt voor de vrijgekomen ligplaats, laat het college van burgemeester en wethouders zich adviseren door de commissie genoemd in artikel 8.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 juni 2013.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris de burgemeester
M.M. van der Kraan A.A.M. Brok