Verordening Kwaliteitskeurmerk Straattaxi's 's-Hertogenbosch 2015

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening Kwaliteitskeurmerk Straattaxi's 's-Hertogenbosch 2015

De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 15 december 2015;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2015,

reg.nr. 5207692

gelet op de Gemeentewet,

Besluit

De Verordening Kwaliteitskeurmerk Straattaxi's 's-Hertogenbosch 2015 vast te stellen.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 Definities

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 34, lid 1 van de Gemeentewet, van de gemeente ‘s-Hertogenbosch;

 • b.

  aanbieden van straattaxivervoer: het zich met de auto waarmee taxivervoer wordt verricht, op de door het college aangewezen delen van de openbare weg bevinden met het kennelijke doel van vervoerder of chauffeur consumenten te werven ten behoeve van taxivervoer;

 • c.

  chauffeur: bestuurder van een auto waarmee straattaxivervoer op de gemeentelijke openbare weg wordt aangeboden;

 • d.

  onderneming: elke in Nederland gevestigde persoon, rechtspersoon of organisatie die zich bezighoudt met personenvervoer per auto tegen betaling, niet zijnde openbaar vervoer, binnen de werkingssfeer van de Wet Personenvervoer 2000;

 • e.

  Bossche Keurmerk (BTx-vergunning): een door het college te verlenenvergunning voor een chauffeur als bedoeld in lid a voor het aanbieden van taxivervoer in de gemeente ‘s-Hertogenbosch;

 • f.

  BT x -certificaat: een door door het college aan te wijzen certificerend orgaan uitgereikt keurmerk voor taxichauffeurs.

Artikel 1.2 Behandeling van een aanvraag
 • 1. Alleen ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 1.1.d. kunnen een BTx-vergunning aanvragen.

 • 2. Voor het indienen van een aanvraag voor een BTx-vergunning wordt gebruik gemaakt van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 3. Bij het aanvraagformulier dient een, op naam van de aanvrager gestelde BTx-certificaat toegevoegd te worden om in behandeling genomen te worden.

 • 4. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn leges verschuldigd als bedoeld in de vigerende Legesverordening van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

 • 5. Een beschikking op een aanvraag wordt gegeven binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 6. Het college kan de termijn als genoemd in het vijfde lid, met acht weken verlengen.

Artikel 1.3 Algemene weigeringgrond

Het college kan een vergunning weigeren als naar zijn oordeel de onvolledig is of onjuistheden ten opzichte van de feitelijke situatie bevat.

Artikel 1.4 Voorschriften en beperkingen
 • 1. Het college kan aan een vergunning voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van de kwaliteit van het op de gemeentelijke openbare weg aangeboden taxivervoer.

 • 2. Het is de houder van de vergunning en zijn chauffeurs verboden te handelen in strijd met de daaraan verbonden voorschriften of beperkingen.

Artikel 1.5 Algemene gronden voor wijziging, schorsing en intrekking

Het college kan een vergunning geheel of gedeeltelijk wijzigen, schorsen of intrekken indien:

 • 1.

  ter verkrijging van de vergunning onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • 2.

  dit naar het oordeel van het college in het belang van de kwaliteit van taxivervoer noodzakelijk is, onder andere vanwege veranderde wetgeving of gewijzigde omstandigheden of inzichten;

 • 3.

  de houder geen gebruik maakt van de vergunning binnen de daarin genoemde termijn of bij ontbreken daarvan binnen een redelijke termijn;

 • 4.

  de vergunning is verleend in strijd met een wettelijk voorschrift

 • 5.

  de gemeente besluit tot de invoering van een nieuw systeem van vergunning verlening in de taxibranche via de zogenaamde Toegelaten Taxi Ondernemingen;

 • 6.

  op verzoek van vergunninghouder.

Artikel 1.6 Overdraagbaarheid

De vergunning is niet overdraagbaar.

HOOFDSTUK 2. HET AANBIEDEN VAN TAXIVERVOER OP DE OPSTAPMARKT

Artikel 2.1 Registratie van taxiondernemingen

Taxiondernemingen en hun chauffeurs die in de gemeente 's-Hertogenbosch op de openbare weg straattaxivervoer willen aanbieden ("opstapmarkt"), dienen zich vooraf te laten registreren bij het college, op een door het college te bepalen wijze.

Artikel 2.2 Taxivergunning

Het is een taxionderneming en hieraan verbonden chauffeurs verboden om zonder geldige vergunning van het college (BTx-vergunning) op het grondgebied van de gemeente ‘s-Hertogenbosch op de gemeentelijke openbare weg aan te bieden.

Artikel 2.3 Toelatingseisen vergunning
 • 1. Voor het verkrijgen van een BTx-vergunning gelden eisen die zowel betrekking hebben op de onderneming en haar voertuigen als op de chauffeurs in dienst van de onderneming. In geval de onderneming een eenmanszaak is gelden de eisen voor de eigenaar/chauffeur.

 • 2. De navolgende eisen gelden voor de onderneming:

  • a.

   de taxionderneming en hieraan verbonden chauffeurs hebben zich in een periode van één jaar voorafgaand aan het indienen van een aanvraag om BTx-vergunning zodanig gedragen, dat naar het oordeel van het college de kwaliteit van taxivervoer niet onevenredig, is of wordt aangetast;

  • b.

   de taxionderneming beschikt over een BTx-certificaat

  • c.

   de taxionderneming maakt gebruik van een daklicht op het voertuig bij het aanbieden van taxivervoer dat voldoet aan de door het college te stellen eisen;

  • d.

   de taxionderneming beschikt over een klachtenreglement dat minimaal voldoet aan de door het college te stellen eisen en is vastgesteld door een door het college aangewezen certificerend orgaan;

  • e.

   de taxionderneming is aangesloten bij de Landelijke geschillencommissie of heeft een eigen geschillencommissie welke minimaal voldoet aan de bepalingen als bedoeld in artikel 77 van de Wet Personenvervoer 2000.

 • 3. De navolgende aanvullende eisen gelden voor de chauffeur(s)

  • a.

   de chauffeur van de onderneming beschikt over een geldige chauffeurskaart;

  • b.

   de chauffeur(s) van de taxionderneming beschik(t)(ken) over een certificaat Levensreddend handelen;

  • c.

   de chauffeur(s) van de taxionderneming beschik(t)(ken) over een certificaat Stadskennis ‘s-Hertogenbosch;

  • d.

   de chauffeur dient geleide- en hulphonden te vervoeren voor zover deze iemand vanwege zijn handicap begeleiden.

 • 4. Bij de aanvraag voor een BTx-vergunning wordt behalve het aanvraagformulier eveneens een recente en goed gelijkende pasfoto van iedere chauffeur in drievoud overgelegd.

 • 5. Het college kan de onderneming en haar chauffeurs verplichten een parknummer op de voertuigen te voeren, dat uniek is voor het taxivervoer dat wordt aangeboden op de gemeentelijke openbare weg in ’s-Hertogenbosch en kan aan deze verplichting nadere eisen stellen.

Artikel 2.4 Verplichtingen voor een taxionderneming met een taxivergunning
 • 1. De taxionderneming en haar chauffeurs, in het bezit van een BTx-vergunning:

  • a.

   neemt verantwoordelijkheid voor de afhankelijke positie van de consument en neemt altijd de verkeersveiligheid in acht;

  • b.

   levert eerlijk, comfortabel en professioneel vervoer;

  • c.

   vertoont professioneel gedrag, waaronder in ieder geval begrepen wordt dat de chauffeur een verbaal en non-verbaal correcte houding bij de uitoefening van zijn functie betracht.

 • 2. Het college bepaalt in nadere regels welke gedragingen en verplichtingen in ieder geval onder de in het eerste lid gestelde eisen vallen.

 • 3. Het college kan in aanvulling op het bepaalde in het eerste lid, nadere eisen stellen aan gedragingen of verplichtingen van een taxionderneming en haar chauffeurs in het bezit van een BTx-vergunning.

Artikel 2.5 Bijzondere weigeringsgronden BTxvergunning
 • 1. Het college weigert een BTx-vergunning indien niet voldaan wordt of kan worden voldaan aan de eisen gesteld in artikel 2.3 en 2.4.

 • 2. Het college kan een BTx-vergunning eveneens weigeren indien:

  • a.

   naar het oordeel van het college aannemelijk is dat de ondernemer waar aanvrager voor rijdt niet voldoet aan de voor haar geldende wettelijke bepalingen;

  • b.

   aanvrager door het bevoegde gezag is verzocht een nieuwe verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, over te leggen en deze niet bij de aanvraag is gevoegd;

  • c.

   uit een door het college ingesteld onderzoek in het kader van de wet Bibob blijkt dat afgifte van de vergunning niet verantwoord is. Niet in alle gevallen is een dergelijk onderzoek noodzakelijk. Het college besluit zelf als zij daartoe aanleiding ziet om een dergelijk onderzoek bij een aanvraag te starten.

Artikel 2.6 Toonplicht

De houder van een BTx-vergunning geeft het bewijs van deze vergunning (BTx- pas) op eerste vordering van een ambtenaar in functie of een andere door het college aangewezen persoon, die in opdracht van het college werkzaamheden verrichten met het doel de kwaliteit van taxivervoer te bevorderen, af.

Artikel 2.7 Looptijd Btx-vergunning

Een BTx-vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking en vervalt ieder jaar op 1 januari, tenzij door het college een andere looptijd is vastgesteld.

Artikel 2.8 Bijzondere gronden voor schorsing of intrekking BTx-vergunning
 • 1. Een BTx-vergunning is van rechtswege en voor een gelijke periode geschorst indien:

  • a.

   de taxionderneming in surseance van betaling is of anderszins tijdelijk buiten bedrijf is

  • b.

   het rijbewijs van vergunninghouder is geschorst, ingevorderd, ingehouden of ingenomen;

  • c.

   de chauffeurskaart van vergunninghouder is geschorst;

  • d.

   het BTx-certificaat is geschorst;

  • e.

   een Ontzegging Besturen Motorrijtuigen (OBM) is opgelegd;

  • f.

   als vergunninghouder om schorsing verzoekt.

 • 2. Een BTx-vergunning is van rechtswege vervallen indien:

  • a.

   de taxionderneming is opgehouden te bestaan

  • b.

   het rijbewijs van vergunninghouder ongeldig is verklaard;

  • c.

   de chauffeurskaart van vergunninghouder is ingetrokken;

  • d.

   het BTx-certificaat is ingetrokken;

  • e.

   vergunninghouder niet kan aantonen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben;

  • f.

   de chauffeur door het bevoegde gezag is verzocht een nieuwe verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, over te leggen en deze niet binnen een termijn van 4 weken kan worden overlegd;

  • g.

   als vergunninghouder om intrekking verzoekt.

 • 3. Een BTx-vergunning kan worden geschorst of ingetrokken indien naar het oordeel van het college aannemelijk is dat de taxionderneming niet voldoet aan de voor haar geldende wettelijke bepalingen.

 • 4. Van de afloop van de schorsingstermijn als bedoeld in het eerste en derde lid wordt vergunninghouder van rechtswege in kennis gesteld.

HOOFDSTUK 3 HANDHAVING

Artikel 3.1 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college aangewezen personen of categorieën van personen.

Artikel 3.2 Bestuursrechtelijke maatregelen en sancties aan chauffeurs
 • 1. Het college kan overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2.3, 2.4 en 2.7 sanctioneren met:

  • a.

   een waarschuwing

  • b.

   een geldboete

  • c.

   schorsing van de Taxivergunning;

  • d.

   intrekking van de Taxivergunning.

 • 2. Bij toepassing van de in het eerste lid genoemde sancties kan het college onder meer rekening houden met:

  • a.

   het soort en totaal aantal overtredingen door de chauffeur dan wel de taxionderneming;

  • b.

   de mate van herhaling van het aantal overtredingen binnen een periode van één jaar.

Artikel 3.3 Inleveren BTx pas

In het geval er sprake is van schorsing, intrekking of het van rechtswege vervallen van de BTx-vergunning voor een dan wel alle chauffeurs van de vergunninghoudende taxionderneming dient de BTx-pas van de betreffende chauffeur dan wel van allen onverwijld bij het college te worden ingeleverd.

Artikel 3.4 Overige bepalingen
 • 1. Het is op het grondgebied van de gemeente ’s-Hertogenbosch op de gemeentelijke openbare weg verboden taxivervoer aan te bieden in strijd met de in dit hoofdstuk bedoelde opgelegde maatregelen en sancties.

 • 2. Overtreding van elk van de voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen 1.4, 1.6, 2.2, 2.6 en 3.3 van deze verordening, vormt een strafbaar feit als bedoeld in artikel 1 onder 4, van de Wet op de economische delicten, voor zover de overtreding niet al ingevolge andere wettelijke regelingen als strafbare gedragingen gesanctioneerd wordt.

HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN

Artikel 4.1 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op met ingang van 1 januari 2016

Artikel 4.2 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Taxiverordening Gemeente ‘s-Hertogenbosch 2015.

Ondertekening

De griffier, De voorzitter,
drs. W.G. Amesz, mr. dr. A.G.J.M. Rombouts