Mandaat beschermd wonen gemeente Barneveld

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Mandaat beschermd wonen gemeente Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Barneveld

overwegende:

dat op 1 januari 2015 de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de Wet) in werking is getreden, welke gemeenten opdracht geeft zorg te dragen voor maatschappelijke ondersteuning, waaronder onder meer het bieden van beschermd wonen wordt verstaan;

dat de Wet voor onder meer het bieden van beschermd wonen geen formeel onderscheid meer kent tussen centrumgemeenten en regiogemeenten;

dat voor beschermd wonen tussen het Rijk en de VNG is afgesproken dat wordt gewerkt met een constructie van centrumgemeenten, zoals dat nu gebruikelijk is bij de maatschappelijke opvang, en dat de middelen voor beschermd wonen worden toegekend aan de centrumgemeenten;

dat de centrumgemeente Ede conform deze afspraken de toekenning en verlening van de voorziening beschermd wonen zal organiseren in afstemming met de regiogemeenten;

dat de centrumgemeente Ede de haar in dit mandaatbesluit toegekende bevoegdheden zal uitoefenen conform een vastgesteld werkkader en volgens een vastgestelde beleidsregel beschermd wonen;

dat de colleges van de regiogemeenten een schriftelijk mandaat moeten geven om het college van burgemeester en wethouders van de centrumgemeente Ede bevoegd te maken om, namens hen, besluiten te nemen inzake beschermd wonen;

dat dit mandaat zich tevens moet uitstrekken tot het nemen van besluiten op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Barneveld met betrekking tot beschermd wonen (hierna: de Verordening);

dat als de centrumgemeentenconstructie wordt afgeschaft, de colleges van de regiogemeenten ook een ander persoon of orgaan mandaat kunnen geven.

gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 2.3.2 en verder van de Wet;

Besluit:

Artikel 1. Bekrachtiging inkoop

Het aangaan en ondertekenen van inkoopovereenkomsten door de centrumgemeente Ede namens de gemeente Barneveld met betrekking tot beschermd wonen.

Artikel 2. Mandaat, volmacht en machtiging

 • 1. Mandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede tot het nemen van besluiten, het ondertekenen van die besluiten en het uitoefenen van de volgende bevoegdheden:

  • A.

   Toekenning van voorziening beschermd wonen

   • -

    Het bepalen van de toekenning, het afgeven van de beschikking en het verstrekken van de voorziening beschermd wonen.

  • B.

   Inkoop

   • -

    Het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de inkoop van maatwerkvoorzieningen voor beschermd wonen;

  • C.

   Besluitbevoegdheden

   • -

    het nemen van besluiten op grond van titel 4.1 (Beschikkingen) van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet of de Verordening, voorzover deze betrekking hebben op beschermd wonen.

   • -

    het uitoefenen van alle bevoegdheden die in de Wet of de Verordening aan het college zijn toegekend, voorzover zij betrekking hebben op beschermd wonen;

   • -

    Het nemen van een beslissing op bezwaar, voorzover het bezwaar is gericht tegen een besluit op grond van de Wet of de Verordening dat betrekking heeft op beschermd wonen.

  • D.

   Wob en Wbp

  • E.

   Rechtsgedingen

   • -

    Het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders in bestuursrechtelijke procedures bij de Commissie voor de Bezwaarschriften, de rechtbanken, de Gerechtshoven, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor zover deze betrekking hebben op beschermd wonen.

   • -

    Het voeren van verweer in bestuursrechtelijke procedures en het verrichten van proceshandelingen waaronder het indienen van een verweerschrift als bedoeld in 8:42 en 8:73a van de Algemene wet bestuursrecht.

   • -

    Het uitoefenen van de bevoegdheid tot het namens het college vragen van een voorlopige voorziening en het instellen van hoger beroep voor zover het een uitspraak betreft over een besluit dat betrekking heeft op beschermd wonen.

  • F.

   Klachten

   • -

    Het behandelen van klachten over de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede of een onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam persoon zich bij de uitvoering van dit besluit heeft gedragen.

 • 2. Volmacht te verlenen en de vertegenwoordiging van de gemeente Barneveld op te dragen aan de burgemeester van de gemeente Ede, voorzover het betreft het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de inkoop op het terrein van beschermd wonen;

Artikel 3. Ondermandaat, -volmacht en -machtiging

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Ede zijn bevoegd ondermandaat, -volmacht en machtiging te verlenen van de in dit besluit genoemde bevoegdheden.

 • 2. Een mandaat voor het nemen van een beslissing op bezwaar wordt alleen verstrekt aan de leden van het college, met dien verstande dat geen mandaat wordt verleend voor gevallen waarin door het college zelf het primaire besluit is vastgesteld.

Artikel 4. Overige bepalingen

 • Ingeval van een (dreigende) overschrijding van de door het Rijk toegekende middelen voor beschermd wonen informeert het college van de centrumgemeente Ede zo spoedig mogelijk de colleges van de regiogemeenten binnen de Valleiregio, zijnde Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Wageningen. Voornoemde colleges zullen daarna met elkaar in overleg treden. De centrumgemeente Ede zorgt dat de colleges van de regiogemeenten voor dit overleg worden uitgenodigd.

 • Het college van de centrumgemeente Ede handelt bij de uitoefening van dit mandaat overeenkomstig de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 5. Slotbepalingen

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als het Mandaatbesluit Beschermd Wonen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op

14 december 2015.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
D. Bakhuizen
Secretaris
J.W.A. van Dijk,
Burgemeester