Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten gemeente Sittard-Geleen 2015

Geldend van 24-12-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Intitulé

Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten gemeente Sittard-Geleen 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Gelet op artikel 2.1.7 van de Wmo 2015;

Gelet op hoofdstuk 4.3.3. van het Beleidsplan Participatiewet 2015-2016 gemeente Sittard-Geleen en hoofdstuk 4.4 van het Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2015-2016 gemeente Sittard-Geleen;

Overwegende dat het wenselijk is om regels vast te stellen over de doelgroep en de hoogte van de tegemoetkoming zorgkosten;

Besluit vast te stellen:

De Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten gemeente Sittard-Geleen 2015:

Artikel 1 Doelgroep

Inwoners van 18 jaar of ouder met een inkomen tot 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm en met een vermogen lager dan de van toepassing zijnde vermogensgrens zoals vastgesteld in de Participatiewet en die aantoonbaar zorgkosten hebben ten gevolge van een chronische ziekte of handicap.

Artikel 2 Zorgkosten ten gevolge van chronische ziekte of handicap

Zorgkosten ten gevolge van chronische ziekte of handicap zijn aantoonbaar indien in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft, sprake is van:

 • a.

  gebruikmaken van een voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); of

 • b.

  een indicatie ‘zorg thuis’ of een persoonsgebonden budget in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz); of

 • c.

  een betaalde eigen bijdrage ter hoogte van minimaal € 350,00 in het kader van de Zorgverzekeringswet; of

 • d.

  een volledig verbruikt eigen risico van de zorgverzekering in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft én in het voorafgaande kalenderjaar

Artikel 3 Aanvraag

 • 1. Aan inwoners die behoren tot de doelgroep, als beschreven in artikel 1 en van wie de benodigde gegevens bekend zijn bij de gemeente, wordt de tegemoetkoming jaarlijks ambtshalve toegekend.

 • 2. Overige inwoners van de gemeente Sittard-Geleen kunnen schriftelijk een aanvraag indienen met het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Zij dienen met bewijsstukken aan te tonen dat ze tot de doelgroep behoren.

 • 3. De aanvraagperiode loopt van 1 juli van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft tot 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 4 De tegemoetkoming

 • 1. De tegemoetkoming wordt één keer per kalenderjaar toegekend.

 • 2. De tegemoetkoming bedraagt € 150,00.

 • 3. Gehuwden of samenwonenden kunnen beiden in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming.

 • 4. Een dekking voor de kosten beschreven in artikel 2, via de zorgverzekering, sluit het recht op de tegemoetkoming niet uit.

Artikel 5 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen, de uitvoering van dit besluit betreffende, waarin deze niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen ingeval van onbillijkheid of klaarblijkelijke hardheid, afwijken van de in dit uitvoeringsbesluit opgenomen bepalingen.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1. Deze regeling treedt in werking na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2015.

 • 2. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten gemeente Sittard-Geleen 2015’.

  Aldus besloten door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen d.d. 17 november 2015.

  G.J.M. Cox

  burgemeester

  J.H.J. Höppener

  secretaris