Aanstellings- en bevorderingsbesluit vrijwillig repressief personeel brandweer VRR 2015

Geldend van 15-01-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Intitulé

Aanstellings- en bevorderingsbesluit vrijwillig repressief personeel brandweer VRR 2015

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;

Overwegende dat:

 • -

  evenals voor alle andere medewerkers van de VRR, ook voor repressief personeel geldt dat de wijze van functioneren bepalend is voor beloning en/of bevordering;

 • -

  gezien het specifieke karakter van repressieve functies, vakbekwaamheid en praktijkervaring een belangrijke rol spelen;

 • -

  de mate van functioneren, vakbekwaamheid en ervaring bepalend zijn voor de momenten waarop een brandweerman/hulpverlener wel of niet (tijdelijk) naar en hogere vergoedingscategorie wordt bevorderd;

 • -

  overeenstemming is bereikt in de commissie voor Georganiseerd Overleg ter zake de inhoud van deze regeling.

Gelet op:

 • -

  artikel 33b, eerste lid, onder c van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • -

  artikel 2 e.v. van de Verordening rechtspositie vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam–Rijnmond 2010.

Besluit vast te stellen:

 

Aanstellings- en bevorderingsbesluit vrijwillig repressief personeel brandweer VRR 2015

Artikel 1 Aanstellingsvoorwaarden

 • 1.1 De leeftijdsgrens voor aanstelling is minimaal 18 jaar.

 • 1.2 Voor de aanstelling van een vrijwilliger zonder brandweerervaring is vereist dat deze:

  a. een opleiding heeft genoten ten minste van middelbaar beroepsonderwijs (MBO);

  b. lichamelijk en geestelijk geschikt is voor de vervulling van de functie;

  c. in het bezit is van een zwemdiploma / zwemvaardig is.

 • 1.3 Voor de aanstelling van een vrijwilliger met brandweerervaring:

  a. is vereist dat de vrijwilliger voldoet aan de voorwaarden gesteld onder 1.2;

  b. kunnen vrijstellingen worden verkregen door het vastgestelde beleid voor zij-instroom.

 • 1.4 Aanstelling vindt plaats in tijdelijke dienst voor een proeftijd van twee jaar. Tijdens of na afloop van de proeftijd kan de tijdelijke aanstelling worden omgezet in een vast dienstverband. Hiervoor dient ten minste een voldoende beoordeling ten grondslag te liggen en de opleiding manschap A te zijn behaald.

 • 1.5 De vrijwilliger komt in aanmerking voor een vergoeding overeenkomstig het ‘schema aanstellings- en bevorderingsbesluit vrijwilligers’.

 • 1.6 De vergoedingen in het ‘schema aanstellings- en bevorderingsbesluit vrijwilligers’ wijzigingen overeenkomstig met de wijzigingen van de vergoedingen zoals genoemd in bijlage IIB van de CAR/UWO.

 • 1.7 Afhankelijk van aantoonbare kennis, ervaring en afgeronde brandweeropleidingen (diploma’s), wordt een vrijwilliger aangesteld in een functie met een vergoeding in categorie 1 t/m 7.

Artikel 2 Promotie brandweerman/hulpverlener

 • 2.1 Een vrijwilliger kan, afhankelijk van de wijze van functioneren en opleidingsniveau, op bepaalde momenten bevorderd worden naar een functie met een hogere vergoeding.

 • 2.2 Aanstelling van een vrijwilliger zonder of weinig ervaring met brandweerwerkzaamheden vindt plaats in de functie van aspirant manschap met een vergoeding in categorie 1.

 • 2.3 De aspirant manschap wordt aangesteld in de functie van manschap met een vergoeding in categorie 2, indien:

  a. het diploma manschap A is behaald;

  b. voldoende wordt gefunctioneerd (naar het oordeel van de leidinggevende).

 • 2.4 De manschap komt in aanmerking voor een vergoeding in categorie 3, indien:

  a. deze in het bezit is van het diploma manschap B; of

  b. gedurende vijf jaar de functie van manschap heeft vervuld; of

  c. opgeleid, geoefend en aangewezen is als duikploegleider; of

  d. opgeleid, geoefend en aangewezen is voor tenminste twee specialismen uit categorie 2; en

  e. voldoende functioneert (naar het oordeel van de leidinggevende).

 • 2.5 De manschap komt in aanmerking voor de functie van bevelvoerder met een vergoeding in categorie 4a, indien:

  a. in de organisatie formatie beschikbaar is;

  b. het diploma bevelvoerder is behaald;

  c. voldoende wordt gefunctioneerd en (in aanleg) leidinggevende kwaliteiten aanwezig zijn (naar het oordeel van de leidinggevende/selectiecommissie).

 • 2.6 De bevelvoerder komt in aanmerking voor de functie van coördinerend bevelvoerder met een vergoeding in categorie 4b, indien:

  a. in de organisatie formatie beschikbaar is;

  b. het diploma ploegchef is behaald;

  c. voldoende wordt gefunctioneerd en (in aanleg) leidinggevende kwaliteiten aanwezig zijn (naar het oordeel van de leidinggevende/selectiecommissie).

Artikel 3 Officieren

 • In principe stelt de VRR geen vrijwilligers als officieren aan.

 • 3.1 Op het moment dat desondanks een vacature vrijkomt voor een vrijwillig officier als bedoeld in de categorieën 5 t/m 7 zal uit de vacaturetekst blijken hoe de vrijwilliger aangesteld wordt op één van deze functies.

Artikel 4 Rangen

 • 4.1 De vrijwilliger wordt bevorderd in de rang van brandwacht op het moment van het behalen van het diploma Manschap A.

 • 4.2 De vrijwilliger wordt bevorderd in de rang van hoofdbrandwacht, vijf jaar na het behalen van het diploma Manschap A en bij voldoende functioneren. Dit blijkt onder andere uit het tonen van:

  - voldoende beschikbaarheid / inzetbaarheid;

  - voldoende vakmanschap;

  - senioriteit.

 • 4.3 De vrijwilliger wordt bevorderd in de rang van brandmeester:

  a. op het moment dat hij geplaatst wordt in de functie van (coördinerend) bevelvoerder;

  b. in het bezit is van het diploma bevelvoerder/ploegchef

  c. bij voldoende functioneren.

 • 4.4 De vrijwilliger wordt bevorderd in de rang van hoofdbrandmeester:

  a. op het moment dat hij geplaatst wordt in de functie van officier van dienst;

  b. in het bezit is van het diploma officier van dienst;

  c. bij voldoende functioneren.

 • 4.5 De vrijwilliger wordt bevorderd in de rang van commandeur:

  a. op het moment dat hij geplaatst wordt in de functie van hoofdofficier van dienst / adviseur gevaarlijke stoffen;

  b. in het bezit is van het diploma hoofdofficier van dienst / adviseur gevaarlijke stoffen;

  c. bij voldoende functioneren.

 • 4.6 De vrijwilliger wordt bevorderd in de rang van adjunct-hoofdcommandeur:

  a. op het moment dat hij geplaatst wordt in de functie van commandant van dienst;

  b. in het bezit is van het diploma commandant van dienst;

  c. bij voldoende functioneren.

Artikel 5 Hardheidsclausule

 • 5.1 In die gevallen waarin deze regeling niet voorziet of niet in redelijkheid voorziet kan de directeur Brandweer afwijken van deze regeling.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 6.1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 11 januari 2016 en werkt terug tot 1 januari 2016.

 • 6.2 Deze regeling kan worden aangehaald als 'Aanstellings- en bevorderingsbesluit vrijwillig repressief personeel brandweer VRR 2015'.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 11 januari 2016.
de secretaris,
mr. drs. A. Littooij
de voorzitter,
ing. A. Aboutaleb