Regeling vervallen per 01-05-2020

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent de woonvisie (Uitvoeringsregeling Woonvisie Noord-Holland 2016)

Geldend van 01-06-2019 t/m 30-04-2020

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent de woonvisie (Uitvoeringsregeling Woonvisie Noord-Holland 2016)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling Woonvisie Noord-Holland 2016

Artikel 1

Op deze regeling is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan de Stadsregio Amsterdam, de Regio Gooi en Vechtstreek en aan gemeenten in Noord-Holland die aanvragen namens een regio, zoals opgenomen in de bijlage bij deze uitvoeringsregeling.

Artikel 3

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 • a.

  het opstellen van een regionaal actieprogramma als bedoeld in artikel 13, tweede lid, onderdeel a, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening voor de periode van 2016 tot 2020;

 • b.

  het uitvoeren van een regionaal actieprogramma als bedoeld in het vorige onderdeel.

Artikel 4

Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000, -.

Artikel 5

Bij subsidies van minder dan € 10.000, - gaat geen subsidieverlening aan de subsidievaststelling vooraf.

Artikel 6

 • 1. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag door ons worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling genomen.

 • 4. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidieverlening.

Artikel 7

Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien deze uiterlijk 30 september 2020 is ontvangen.

Artikel 8

Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond vast.

Artikel 9

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  niet alle gemeenten in de regio met de activiteit hebben ingestemd;

 • b.

  de activiteit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten financieel niet haalbaar is;

 • c.

  de aanvraag betrekking heeft op grondaankoop;

 • d.

  de activiteit ziet op het opstellen van een onderbouwing om te bouwen buiten het Bestaand Bebouwd Gebied als bedoeld in artikel 9 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie;

 • e.

  de activiteit ziet op het maken of actualiseren van regulier beleid van de aanvrager.

Artikel 10

Subsidie wordt niet verstrekt voor:

 • a.

  kosten die zijn gemaakt voordat de aanvraag door Gedeputeerde Staten is ontvangen;

 • b.

  reguliere personeelskosten van de aanvrager;

 • c.

  kosten voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen ten behoeve van de reguliere bedrijfsvoering van de aanvrager.

Artikel 11

 • 1. De subsidie bedraagt 50 % van de subsidiabele kosten van de uitvoering van de activiteit.

 • 2. Indien de aanvraag ziet op het doen van onderzoek bedraagt de subsidie 50 % van de subsidiabele kosten met een maximum van € 75.000, -.

 • 3. Indien de activiteit op grond van een andere uitvoeringsregeling wordt gesubsidieerd, wordt het subsidiebedrag zodanig berekend dat het totaal aan subsidies niet meer bedraagt dan 50 % van de totale projectkosten.

Artikel 12

De subsidieontvanger is verplicht om:

 • a.

  binnen 3 jaar na ontvangst van de subsidieverlening de activiteit te hebben afgerond.

 • b.

  het logo of de naam van de provincie op alle publiciteitsuitingen die betrekking hebben op de gesubsidieerde activiteit te plaatsen.

Artikel 13

 • 1. Een aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt ingediend uiterlijk 1 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin de activiteit is voltooid.

 • 2. Gedeputeerde staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 14

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2021.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling woonvisie Noord-Holland 2016.

Ondertekening

Haarlem, 15 december 2015.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

BIJLAGELijst van regio’s als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregeling woonvisie Noord-Holland 2016:

Kop van Noord-Holland: de gemeenten Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel.

West-Friesland: de gemeenten Hoorn, Enkhuizen, Koggenland, Drechterland, Opmeer, Stede Broec en Medemblik.

Regio Alkmaar: de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest.

IJmond / Zuid-Kennemerland: de gemeenten Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal, Heemskerk, Velsen en Beverwijk.

Stadsregio Amsterdam: de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, Diemen, Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn, Zaanstad, Zeevang, Purmerend, Edam-Volendam, Beemster, Oostzaan, Landsmeer, Waterland en Wormerland.

Gooi en Vechtstreek: de gemeenten Huizen, Wijdemeren, Hilversum, Weesp, Bussum, Laren, Blaricum, Naarden en Muiden.