Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de rekenkamercommissie 2016

Geldend van 12-01-2016 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Intitulé

Verordening op de rekenkamercommissie 2016

Voorstel no. 5-2016 E

Agenda no. 9

De raad van Edam-Volendam;

gehoord het presidium d.d. 3 december 2015;

gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de “Verordening op de rekenkamercommissie 2016”.

Artikel 1 Doelstelling

De doelstelling van de rekenkamercommissie is de burger het vertrouwen te bieden in het functioneren van de gemeente door gericht onderzoek te (laten) verrichten naar doelmatigheid, effectiviteit en rechtmatigheid van processen, producten en diensten binnen de hier na te noemen kaders:

 • -

  gericht op feiten

 • -

  onafhankelijk

 • -

  vrij van politieke nuancering

 • -

  primair gericht op het leren naar de toekomst

 • -

  oplossingsgericht

Artikel 2 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: Gemeentewet;

 • b.

  voorzitter: voorzitter van de rekenkamercommissie;

 • c.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie van de gemeente Edam-Volendam;

 • e.

  rechtmatigheid: de mate waarin wordt voldaan aan de wettelijke kaders en regelgeving;

 • f.

  doelmatigheid of efficiency: het streven om met een zo beperkt mogelijke inzet van de beschikbare middelen (input) het gewenste resultaat (output) te bereiken;

 • g.

  doeltreffendheid of effectiviteit: de mate waarin de gemeente erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de gewenste maatschappelijke effecten werkelijk te bereiken.

Artikel 3 Rekenkamercommissie

 • 1. Er is een commissie die door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als de

  rekenkamercommissie.

 • 2. De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de

  rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en beheer binnen de

  daartoe geformuleerde kaders in de doelstelling.

 • 3. De rekenkamercommissie bestaat uit vijf leden: vier leden uit de fracties en een voorzitter, die tevens

  lid is.

Artikel 4 Benoeming leden

 • 1. De raad benoemt zo spoedig mogelijk na de gemeenteraadsverkiezingen de leden en plaatsvervangende leden van de rekenkamercommissie op voordracht van de in de raad vertegenwoordigde fracties, met dien verstande dat twee leden en plaatsvervangende leden worden benoemd uit vertegenwoordigers van de coalitiepartijen en twee leden en plaatsvervangende leden worden benoemd uit vertegenwoordigers van oppositiepartijen.

 • 2. De leden van de rekenkamercommissie, alsmede hun plaatsvervangers worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad aangewezen, behoudens het bepaalde in het derde, vierde en vijfde lid van dit artikel.

 • 3. Een afgetreden lid kan onmiddellijk opnieuw worden benoemd voor maximaal een raadsperiode.

 • 4. Een lid, dat ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats is benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd moest aftreden.

 • 5. a. een lid of het plaatsvervangende lid kan te allen tijde ontslag nemen.

  b. een lid of het plaatsvervangende lid verliest zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt raadslid danwel fractielid te zijn.

 • 6. De raad kan een lid of een plaatsvervangend lid ongevraagd en met onmiddellijke ingang ontslag verlenen of op non-actief stellen, indien de raad in meerderheid of de overige leden van de rekenkamercommissie unaniem van oordeel zijn, dat het lid (of de plaatsvervanger) niet langer geschikt is de functie van lid van de rekenkamercommissie te vervullen.

 • 7. In de gevallen, bedoeld in het vijfde en zesde lid, wordt zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature voorzien.

 • 8. In het jaar waarin de verkiezingen voor de raad worden gehouden, worden de leden van de rekenkamercommissie zo spoedig mogelijk na de eerste openbare vergadering van de nieuw gekozen raad benoemd.

 • 9. Teneinde de continuïteit van de werkzaamheden van de rekenkamercommissie in een verkiezingsjaar te waarborgen zetten de leden van de rekenkamercommissie, alsmede hun plaatsvervangers hun werkzaamheden op demissionaire basis voort, totdat de nieuwe leden van de rekenkamercommissie zijn benoemd.

Artikel 5 Voorzitter

 • 1. de raad benoemt een externe, neutrale, onafhankelijke voorzitter voor de rekenkamercommissie, die geen ingezetene van de gemeente is.

 • 2. de voorzitter is lid van de rekenkamercommissie en wordt benoemd voor een periode die gelijk is aan de zittingsduur van de raad plus een jaar. De termijn vangt voor de eerste maal aan met ingang van de benoemingsdatum van de voorzitter door de raad.

 • 3. De maximale zittingsduur wordt vastgesteld op twee maal de zittingsduur van de raad plus een jaar.

 • 4. De raad benoemt uit de leden van de rekenkamercommissie een waarnemend voorzitter

 • 5. De voorzitter draagt zorg voor:

   • a.

    het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie;

   • b.

    het leiden van de vergaderingen;

   • c.

    het opstellen van degelijke opdrachtformulering voor onderzoeken;

   • d.

    het bewaken van de doelstelling, de uitgangspunten en werkwijze;

   • e.

    het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming en het presenteren van onderzoeksuitkomsten in de raad;

   • f.

    communicatie;

   • g.

    Het jaarlijks evalueren van het functioneren van de commissie.

 • 6. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met de onderzoekers en met het secretariaat en brengt een maal per jaar verslag uit in het presidium van de raad.

 • 7. Het voorzitterschap eindigt:

   • a.

    Bij aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie

   • b.

    Wanneer hij bij onherroepelijk geworden rechtelijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

   • c.

    Indien hij bij onherroepelijk geworden rechtelijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld;

   • d.

    Wanneer hij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is de functie van voorzitter te vervullen.

   • e.

    En voorts kan de raad de voorzitter, gehoord de rekenkamercommissie, met onmiddellijke ingang ontslag verlenen of op non-actief stellen, indien de raad in meerderheid van oordeel is, dat de voorzitter niet langer geschikt is de functie van voorzitter van de rekenkamercommissie ter vervullen.

Artikel 6 Ambtelijk secretaris.

 • 1. De raad benoemt de ambtelijk secretaris welke functie wordt ondergebracht bij de griffie.

 • 2. De secretaris staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • 3. De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 4. De secretaris draagt in afstemming met de voorzitter zorg voor de agendaplanning, de opdrachtformulering, de verslaglegging, de vorming van dossiers en budgetbewaking.

 • 5. De secretaris betracht geheimhouding over de uitvoering van het onderzoek alsmede de (tussentijdse) onderzoeksresultaten en behandelt alle informatie en stukken die daarop betrekking hebben vertrouwelijk.

Artikel 7 Reglement van orde

De rekenkamercommissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad.

Artikel 8 Onderwerp selectie en opdrachtverlening

 • 1. De rekenkamercommissie bepaalt per begrotingsjaar minimaal één en maximaal drie onderzoeksonderwerpen, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2. De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de rekenkamercommissie via het presidium ter kennisneming aan de raad verstuurd, alsmede aan de secretaris en het college van burgemeester en wethouders.

 • 3. De raad of fracties uit de raad kunnen, op daartoe door het presidium aangewezen momenten, een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. Een dergelijk verzoek wordt in de raadsvergadering ter kennis gebracht. De rekenkamercommissie bericht binnen maximaal twee maanden of aan een verzoek wordt voldaan. Indien de rekenkamercommissie niet aan een verzoek voldoet, zal zij dat besluit van een motivering voorzien.

Artikel 9 Werkwijze

 • 1. De rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2. De rekenkamercommissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds, onder geheimhouding, te informeren.

 • 3. De leden van de rekenkamercommissie en degenen die ten behoeve van de commissie werkzaam zijn, zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen ter kennis is gekomen.

 • 4. De rekenkamercommissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen te (laten) inwinnen en dossiers of andere informatiedragers op te (laten) vragen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamercommissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 5. De rekenkamercommissie is bevoegd alle informatie en documenten die berusten bij het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat in te zien en te onderzoeken, voor zover zij dat ter vervulling van haar taak nodig acht.

 • 6. De rekenkamercommissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 7. De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar onderzoeksrapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de rekenkamercommissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 8. De rekenkamercommissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 9. Voor de uitvoering van het onderzoek kan de rekenkamercommissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

 • 10. De rekenkamercommissie stelt de in haar rapportage genoemde en/of bedoelde betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de commissie kenbaar te maken. De rekenkamercommissie bepaalt verder wie als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 11. Na vaststelling door de rekenkamercommissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie maanden onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

Artikel 10 Budget

 • 1. De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de gemeentebegroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de commissie, de voorzitter en de ambtelijke ondersteuning;

  • b.

   externe deskundigen die door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;

  • c.

   kosten van publicatie en communicatie;

  • d.

   kosten voor training en opleiding;

  • e.

   eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3. De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

 • 4. Het aan de rekenkamercommissie beschikbaar gestelde budget dat binnen enig jaar niet volledig is besteed ten behoeve van onderzoek of de kosten zoals genoemd in lid 2 vallen terug in de bestemde reserve rekenkamercommissie.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016. De verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Edam-Volendam 2014 komt hiermede te vervallen.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Edam-Volendam 2016.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van
Edam-Volendam in zijn openbare vergadering
d.d. 4 januari 2016
De griffier, De voorzitter,