Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones gemeente Brummen

Geldend van 03-12-2015 t/m heden

Intitulé

Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones gemeente Brummen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen;

gelezen het voorstel van 1 december met kenmerk BW15.0946;

gelet op artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

besluit vast te stellen het Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones gemeente Brummen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • 1.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen;

 • 2.

  de verordening: de desbetreffende Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en de subsidie voor de BIZ Eerbeek 2016;

 • 3.

  de wet: de Wet op de bedrijveninvesteringszones.

Artikel 2 Organisatie draagvlakmeting

Het college draagt zorg voor de organisatie en uitvoering van de draagvlakmeting. Dit wordt belegd bij het proces Dienstverlening.

Artikel 3 Bijdrageplichtige

 • 1. Iedere tijdens de draagvlakmeting bij de gemeente Brummen bekende bijdrageplichtige in het betreffende BIZ-gebied wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van de verordening uit te spreken.

 • 2. Als bijdrageplichtige wordt aangemerkt degene die na inwerkingtreding van de verordening daadwerkelijk een bijdrage zijn verschuldigd. Conform de Memorie van Toelichting bij de Wet op de bedrijfsinvesteringszones zijn voor de draagvlakmeting de gegevens zoals bekend in de WOZ-administratie van de gemeente Brummen op het moment van de draagvlakmeting de basis.

Artikel 4 Procedure draagvlakmeting

 • 1. Voor de draagvlakmeting wordt gebruik gemaakt van stembiljetten.

 • 2. Een stembiljet is genummerd en staat op naam en bevat de identificerende gegevens van het WOZ-object, waarvoor de bijdrage verschuldigd is.

 • 3. De stembiljetten worden met een begeleidende brief en samenvatting van het BIZ-plan:

  • a.

   per post naar het laatst bij de gemeente Brummen bekende postadres van de stemgerechtigde bijdrageplichtige gezonden;

  • b.

   dan wel persoonlijk in handen gesteld van de bijdrageplichtige. Daarbij wordt voor ontvangst getekend.

 • 4. Bij de toezending van het stembiljet en de overige bescheiden wordt een (gratis) antwoordenvelop meegestuurd.

 • 5. Het stembiljet moet in een gesloten envelop worden gezonden naar het opgegeven postadres, waarbij gebruik dient te worden gemaakt van de gratis antwoordenvelop.

 • 6. Het stembiljet vermeldt de dag waarop het stembiljet uiterlijk door de gemeente Brummen moet zijn ontvangen.

 • 7. Als het papieren stembiljet zoek is geraakt of anderszins in ongerede is geraakt, kan de bijdrageplichtige tot één week vóór de sluiting van de stemmingstermijn verzoeken om een nieuw stembiljet. Dit nieuw genummerde stembiljet vervangt het eerder toegestuurde stembiljet en geldt als het enig geldig toegezonden of uitgereikte stembiljet.

 • 8. Op grond van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht is een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de draagvlakmeting en daarbij inzage heeft in de vertrouwelijke gegevens, verplicht tot geheimhouding.

Artikel 5 Ingeval onjuiste adressering/tenaamstelling en niet ontvangen stembiljet

 • 1. Het stembiljet is naar een onjuist adres en/of onjuiste bijdrageplichtige gezonden, maar wordt wel (blanco) retour gezonden naar de gemeente. De gemeente stuurt hetzelfde biljet zo spoedig mogelijk alsnog naar het juiste adres en/of de juiste bijdrageplichtige. In deze situatie wordt geen nieuw biljetnummer uitgegeven.

 • 2. Ingeval van artikel 4, lid 7 van toepassing is dan verklaart het proces Dienstverlening het reeds uitgegeven biljetnummer ongeldig en registreert het nieuw uit te geven biljetnummer.

 • 3. Voor de telling stelt het proces Dienstverlening een overzicht op met ongeldig gemaakte en nieuw uitgegeven stembiljetnummers.

Artikel 6 Ongeldigheid stembiljet

 • 1. Ongeldig is het stembiljet:

  • a.

   waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt;

  • b.

   waaruit blijkt dat de bijdrageplichtige meer dan één voorkeur heeft uitgesproken;

  • c.

   dat blanco retour is gezonden;

  • d.

   dat niet in een gesloten (antwoord)envelop is ingeleverd of toegezonden;

  • e.

   dat niet dan wel kennelijk niet door de bevoegde persoon is ondertekend;

  • f.

   dat anderszins foutief is ingevuld;

  • g.

   dat na de uiterste indieningsdatum is ontvangen.

 • 2. Alleen met het originele door de gemeente verstrekte stembiljet kan een stem worden uitgebracht.

 • 3. Per belastingobject kan maximaal één stem worden uitgebracht.

Artikel 7 Uitslag draagvlakmeting

De stemmen worden geteld onder toezicht van de wethouder Economische zaken. Er wordt een proces-verbaal opgemaakt van de uitslag.

Artikel 8 Bekendmaking uitslag

De uitslag van de draagvlakmeting wordt bekendgemaakt door publicatie op de website www.brummen.nl.

Artikel 9 Niet voorziene gevallen

De procesmanager Dienstverlening van de gemeente Brummen beslist over de betekenis van dit reglement en over de daarin niet voorziene gevallen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 11 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones gemeente Brummen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 1 december 2015,
de gemeentesecretaris, M. Klos
de burgemeester, A.J. van Hedel

Bijlage behorende bij Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones gemeente Brummen

stembiljet behorende bij Reglement draagvlakmeting BI-zones gemeente Brummen