Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk wordt gehoord

Geldend van 01-03-2016 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk wordt gehoord

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg;

gelet op artikel 2, tweede lid, van de Verordening behandeling bezwaarschriften en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

tot het vaststellen van het

Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk wordt gehoord.

Artikel 1 Aanwijzing

De onderstaande categorieën van bezwaarschriften worden aangewezen als categorieën waarbij het horen ambtelijk zal plaatsvinden:

 • a.

  bezwaarschriften in het kader van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Middelburg 2014;

 • b.

  bezwaarschriften in het kader van de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  bezwaarschriften in het kader van de handhaving van artikel 5.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015;

 • d.

  bezwaarschriften in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur;

 • e.

  bezwaarschriften in het kader van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Middelburg 2013.

Artikel 2 Ambtelijk horen

De indiener van een bezwaarschrift tegen een besluit als vermeld in artikel 1 van dit aanwijzingsbesluit en eventuele derde belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om namens het college te worden gehoord door één of twee twee ambtenaren, die (beiden) niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken is/zijn geweest.

Artikel 3 Verslaglegging

Van de hoorzitting als bedoeld in artikel 2 van dit besluit wordt een digitale geluidsopname gemaakt die op verzoek aan de belanghebbende(n) ter beschikking wordt gesteld. Op basis van de geluidsopname wordt een schriftelijke samenvatting van het besprokene gemaakt wanneer het college dat nodig acht voor haar besluitvorming of wanneer een gerechtelijke instantie daarom verzoekt in het geval van een (hogere) beroepsprocedure.

Artikel 4 Afwijkingen

 • a. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 van dit besluit kunnen de ambtenaren, zoals genoemd in artikel 2, namens het college bepalen dat het bezwaar zal worden behandeld door de commissie indien de omstandigheden van het geval daartoe naar hun oordeel aanleiding geven.

 • b. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 van dit besluit zal het bezwaar worden behandeld door de commissie als de indiener van het bezwaarschrift daarvoor kiest.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • a.

  Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2016.

 • b.

  Dit besluit is van toepassing op bezwaarschriften die bij het college zijn ingediend na 29 februari 2016.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Middelburg
in hun vergadering van 22 december 2015.
de secretaris, mr. A. van den Brink
de burgemeester, mr. H.M. Bergmann