VERORDENING op de heffing en invordering van leges 2016

Geldend van 23-12-2015 t/m 05-07-2016

De raad van de gemeente Almere,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende: VERORDENING op de heffing en invordering van leges 2016

Begripsomschrijving

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ´dag´: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt.

 • b.

  ´week´: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

 • c.

  ´maand´: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met dag (n-1)e in de volgende kalendermaand.

 • d.

  ´jaar´: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met dag (n-1)e in het volgende kalenderjaar.

 • e.

  ´kalenderjaar´: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Belastbaar feit

Artikel 2

Onder de naam’ leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van het door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij horende tarieventabel.

Belastingplicht

Artikel 3

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Vrijstellingen

Artikel 4

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het afgeven van bewijzen van onvermogen

 • b.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen.

 • c.

  De in artikel 3.2.1 en 3.2.2 van de tarieventabel genoemde aanvragen indien het activiteiten betreft met een aantoonbaar liefdadig doel.

Maatstaven van heffing en tarieven

Artikel 5

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als volle eenheid gerekend.

Wijze van heffing

Artikel 6

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Termijnen van betaling

Artikel 7

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de op grond van deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel verschuldigde leges worden betaald op het moment van kennisgeving, behoudens het bepaalde in lid 2.

 • 2.

  Indien de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 wordt toegezonden, dienen de leges te worden betaald binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 3.

  Indien het betreft leges, geheven op grond van Titel 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, kunnen burgemeester en wethouders een voorlopig bedrag vorderen tot 80% van het bedrag waarop de leges vermoedelijk uiteindelijk zullen worden vastgesteld.

 • 4.

  Het voorlopig gevorderde bedrag dient te worden betaald binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 5.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Kwijtschelding

Artikel 8

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Teruggaaf

Artikel 9

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in deze verordening en de daarbij behorende tabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Bij tussentijdse beëindiging van een abonnement, indien dit plaatsvindt voordat een halfjaar van de geldigheidsduur is verstreken en het abonnement ten hoogste voor de helft van het aantal inlichtingen c.q. exemplaren van de bescheiden, waarop het recht heeft, is verbruikt, wordt op aanvraag teruggaaf verleend tot de helft van de voor het abonnement verschuldigde leges.

 • 3.

  Indien het niet verstrekken, intrekken of wijzigen van een vergunning het gevolg is van het verstrekken van onjuiste gegevens door, namens of vanwege de aanvrager, vindt geen teruggaaf van de verschuldigde leges plaats.

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 10

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 11

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 3.

  De “Verordening leges Almere 2015”, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als de ”Legesverordening Almere 2016’’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2015

de griffier, de voorzitter,

J.D. Pruim F.M. Weerwind

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016.

(bedragen in euro)

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 (vervallen)

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Voortoets voorgenomen plan of gebruik

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering / verrekening

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Overige verstrekte diensten

Hoofdstuk 7 BIBOB-onderzoek

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 1A Speelautomatenhallen

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Hoofdstuk 8 Kinderopvang

Hoofdstuk 9 BIBOB-onderzoek

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Tarief 2016

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met gebruikmaking van de trouwzaal, op een andere tijd of andere wijze dan waarop een voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting ingevolge artikel 4 van de wet van 23 april 1879 (Stb. 72) kosteloos plaats heeft op:

1.1.1.1

werkdagen

1.1.1.1.a

van 9.00 uur tot en met 11.00 uur

€ 172,35

1.1.1.1.b

van 12.00 uur tot en met 16.00 uur

€ 309,70

1.1.1.1.c

van 17.00 uur tot en met 19.00 uur

€ 447,10

1.1.1.2

zaterdag van 11.00 uur tot en met 14.00 uur in het Stadhuis op andere aangewezen locaties op zaterdag en ook op andere tijdstippen dan genoemd in artikel 1.1.1.1. a en 1.1.1.1.b

€ 696,80

1.1.1.3

Indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap plaatsvindt op andere tijdstippen dan genoemd onder 1.1.1. tot en met 1.1.1.2 in aangewezen locaties buiten het Stadhuis, in bijzondere gevallen, ter beoordeling aan de ambtenaar burgerlijke stand, wordt het in artikel 1.1.1.2 genoemde tarief verhoogd met

€ 249,80

1.1.1.4

Indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap plaatsvindt op een andere aangewezen locatie dan de trouwzaal in het gemeentehuis worden de in artikel 1.1.1 genoemde tarieven verhoogd met

€ 123,10

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouw- of partnerregistratieboekje of een duplicaat daarvan

€ 22,30

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 12,25

1.1.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van toestemming ingevolge artikel 17, lid 1, van de Wet op de Lijkbezorging

€ 10,80

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het benoemen en beëdigen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 61,55

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Tarief 2016

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

voor een nationaal paspoort

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,44

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar of ouder is

€ 64,44

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,44

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,20

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 50,40

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,48

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,31

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Tarief 2016

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,45

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

vervallen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Tarief 2016

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 12,95

1.4.2.2

een verstrekking waarvoor wegens of het geheel ontbreken van namen en adressen een intensieve naspeuring is vereist, per kwartier

€ 12,95

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen als bedoeld in onderdeel in artikel 1.4.2.1. waarvoor de B.R.P. in batch moet worden geraadpleegd:

1.4.3.1

voor inlichtingen, te verstrekken in andere gevallen dan die bedoeld in onderdeel 1.4.2.2., indien gebruik kan worden gemaakt van bestaande selectie programmatuur:

1.4.3.1.1

Voor de eerste 1.000 inlichtingen, per inlichting

€ 0,18

1.4.3.1.2

Voor de daarop volgende 4.000 inlichtingen, per inlichting

€ 0,18

1.4.3.1.3

voor de daarop volgende inlichtingen, per inlichting

€ 0,12

1.4.4

Indien geen gebruik kan worden gemaakt van bestaande selectie programmatuur en derhalve een afzonderlijk programma moet worden opgesteld, per hieraan besteed uur

€ 196,10

Vooraf wordt door de gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, lid 2, onderdeel b, van de Gemeentewet een opgaaf verstrekt van de totale kosten. De aanvraag wordt in behandeling genomen op de 5e werkdag na de dag waarop de genoemde kostenopgaaf is geaccepteerd.

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.4.5.1

een uitreksel uit de BRP verstrekt via de balie

€ 12,90

1.4.5.2

een uitreksel uit de BRP verstrekt via internet

€ 10,70

1.4.5.3

een gewaarmerkt afschrift van de persoonslijst

€ 11,45

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Regeling basisregistratie personen

€ 7,50

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Tarief 2016

N.V.T.

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Tarief 2016

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

1.6.1.1

Bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,25

met een maximum per bericht van

€ 5,00

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Tarief 2016

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van fotokopieën van pagina’s van de gemeentebegroting (inclusief bijlagen en de memorie van toelichting) of de gemeenterekening, per fotokopie:

€ 0,08

tot een maximum van

€ 54,35

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

1.7.2.1.1

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 24,90

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Tarief 2016

N.V.T.

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Tarief 2016

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn via de balie

€ 12,90

1.9.2.1

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn via internet

€ 10,70

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 12,90

1.9.4

voor de afgifte van een verklaring inhoudende dat een afschrift van een document overeenstemt met het origineel

€ 12,90

1.9.5

van een bewijs van Nederlanderschap

1.9.5.1

verstrekt via de balie

€ 12,90

1.9.5.2

verstrekt via internet

€ 10,70

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Tarief 2016

N.V.T.

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Tarief 2016

N.V.T.

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Tarief 2016

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 190,90

1.12.1

Indien een aanvrager zijn aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: indien de aanvraag schriftelijk wordt ingetrokken nadat met het onderzoek cq. de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart, maar voordat een besluit op de aanvraag is genomen

50%

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Tarief 2016

N.V.T.

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Tarief 2016

Zie Verordening marktgelden.

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Tarief 2016

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.1.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in de Winkeltijdenverordening, voor onbeperkte tijd

€ 280,35

1.15.1.2

tot het verlenen van een eenmalige ontheffing als bedoeld in de Winkeltijdenverordening

€ 69,90

1.15.1.3

tot het wijzigen van een in onderdeel 1.15.1.1 bedoelde ontheffing

€ 34,95

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 280,35

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Tarief 2016

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2.1

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.4.1

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

1.16.1.4.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

Hoofdstuk 17 (vervallen)

Tarief 2016

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Tarief 2016

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 345,80

1.18.1.1

indien het betreft werkzaamheden die plaats vinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

1.18.1.1.1

van 0 tot 200 km

€ 3,02

1.18.1.1.2

van 201 tot 400 km

€ 1,62

1.18.1.1.3

vanaf 401 km

€ 0,21

1.18.1.2

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 553,90

1.18.1.3

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.3 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Tarief 2016

1.19

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

-Bewonersontheffing en werknemersontheffing: een ontheffing waarvoor in aanmerking komen die personen en/of groepen (kentekenhouders) die aangeduid zijn in het verkeersbesluit van de desbetreffende parkeerschijfzone;

-Bezoekersparkeerkaart: een ontheffing waarvoor in aanmerking komen die personen en/of groepen die zijn aangeduid in het verkeersbesluit van de desbetreffende parkeerschijfzone;

1.19.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 49,80

vermeerderd met per af te geven voertuigenontheffingskaart

€ 

11,00

1.19.1.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing met beperkte werkingsduur (zeven dagen) als bedoeld in artikel 87 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 11,00

1.19.1.1.3

tot het wijzigen van een ontheffing als genoemd in artikel 87 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met vervanging van een voertuig

€ 15,80

vermeerderd met per af te geven voertuigenontheffingskaart

€ 11,00

1.19.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de Regeling Voertuigen

€ 60,70

1.19.1.3.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart per kaart

€ 55,40

1.19.1.3.2

tot het in opdracht van de gemeente opvragen van een medisch advies ten behoeve van een gehandicaptenparkeerkaart

€ 54,40

1.19.2

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.2.1

tot het verkrijgen van een bewonersontheffing parkeerschijfzone voor een tijdsduur van 1 jaar

€ 41,30

1.19.2.2

tot het verkrijgen van een gewijzigde (kenteken) bewonersontheffing parkeerschijfzone

€ 6,00

1.19.3

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.3.1

tot het verkrijgen van een werknemersontheffing parkeerschijfzone voor een tijdsduur van 1 jaar

€ 41,30

1.19.3.2.

tot het verkrijgen van een gewijzigde (kenteken) werknemersontheffing parkeerschijfzone

€ 6,00

1.19.4

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.4.1

bezoekers urenkaart parkeerschijfzone (max 4 uur), per kaart

€ 0,20

1.19.4.2

bezoekers dagkaart parkeerschijfzone, per kaart

€ 0,40

1.19.5

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.5.1

tot het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing parkeren voor maximaal één maand

€ 30,10

1.19.6

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van gegevens betreffende de registratie van vergunningen met betrekking tot betaald parkeren

€ 12,50

1.19.7

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.7.1

Tot het verkrijgen van een ontheffing parkeerschijfzone voor zorgverleners voor een tijdsduur van 1 jaar

€ 41,30

Hoofdstuk 20 Diversen

Tarief 2016

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een gedoogbeschikking voor de exploitatie van een coffeeshop, zoals bedoeld in de “Coffeeshopbeleid gemeente Almere 2013”

€ 1.451,00

1.20.1.1.1

Indien de gedoogbeschikking als bedoeld onder 1.20.1.1 wordt aangevraagd, uitsluitend in verband met wijziging van een leidinggevende of wijziging van de inrichting, dan bedraagt het tarief:

€ 185,00

1.20.1.2

tot het verkrijgen van een vergunning voor de exploitatie van een grow-, head- of smartshop als bedoeld in artikel 2:26 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011

€ 1.451,00

1.20.1.2.1

Indien de vergunning als bedoeld onder 1.20.1.2 wordt aangevraagd, uitsluitend in verband met wijziging van een leidinggevende of wijziging van de inrichting, dan bedraagt het tarief:

€ 185,00

1.20.1.3

tot het verlenen van een ontheffing ingevolge artikel 4:5 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het in werking hebben van toestellen of geluidsapparaten of het verrichten van handelingen waardoor geluidhinder wordt veroorzaakt, geldig voor:

1.20.1.3.1

maximaal één week

€ 57,25

1.20.1.3.2

meer dan één week maar niet meer dan één maand

€ 185,45

1.20.1.3.3

meer dan één maand

€ 1.024,00

1.20.1.3A

Het tarief uit artikel 1.20.1.3.1 wordt niet geheven wanneer een aanvraag uit artikel 1.20.1.3 wordt gecombineerd met een aanvraag voor een vergunning van een evenement met een bezoekerscapaciteit van niet meer dan 200 personen (aanvraag conform artikel 3.2.1.1)

1.20.1.4

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:6 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het plaatsen van voorwerpen of stoffen op of aan een openbare plaats:

1.20.1.4.1.1

geldig voor één dag

€ 60,75

1.20.1.4.1.2

geldig voor een periode van maximaal één week

€ 94,55

1.20.1.4.1.3A

geldig voor een periode langer dan één week, bij een oppervlakte van maximaal 25 m²

€ 189,10

1.20.1.4.1.3B

geldig voor een periode langer dan één week, bij een oppervlakte groter dan 25 m2

€ 368,90

1.20.1.4.2

tot het wijzigen van een vergunning als genoemd onder 1.20.1.5.1.1 t/m 1.20.1.5.1.3B van deze tarieventabel

€ 38,75

1.20.1.5

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:9 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor een openbare inzameling van geld of goederen

€ 61,65

1.20.1.6

Vervallen

1.20.1.7

Vervallen

1.20.1.8.1

tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 5:14 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het innemen, het laten innemen of het hebben van een tijdelijke standplaats:

€ 193,15

Indien de onder 1.20.1.8.1 genoemde vergunning wordt aangevraagd voor meerdere datums dan wel meerdere locaties, dan worden de leges vermeerderd met:

1.20.1.9.1A

een bedrag per aangevraagde 2de t/m 10de datum van

€ 25,85

Deze vermeerdering is niet van toepassing wanneer de vergunning voor meerdere aan één gesloten dagen binnen één kalenderweek wordt aangevraagd.

1.20.1.9.1.B

een bedrag per aangevraagde 2de t/m 10de locatie van

€ 38,78

1.20.1.9.2

voor het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 5:14 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het innemen, het laten innemen of het hebben van een vaste standplaats voor bepaalde tijd:

€ 383,95

1.20.1.9.3

tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 5:14 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het innemen, het laten innemen of het hebben van een vaste standplaats voor onbepaalde tijd:

€ 880,60

1.20.1.9.4

voor het omzetten van een vergunning voor een standplaats voor bepaalde tijd in een vergunning voor een vaste standplaats voor onbepaalde tijd:

€ 496,60

1.20.1.9.5

tot het wijzigen van een vergunning als genoemd onder 1.20.1.8

€ 58,10

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.20.2.1

afschriften of uitreksel van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,85

1.20.2.2

een fotokopie of reproductie van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,15

1.20.2.3

een bestek met bijbehorende kaarten c.a. ten behoeve van openbare aanbestedingen in het kader van het grondbedrijf

€ 123,70

1.20.2.4

een lichtdruk van een straatnaamgeving en/of huisnummerkaart per lichtdruk

€ 10,10

1.20.2.5

een wijzigbare kopie van een huisnummerkaart

€ 12,05

1.20.2.6

een verslag van de periodieke C – rapportage, per stuk

€ 4,15

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.20.3.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de artikelen 14, 24 en 25 van het Lozingsbesluit Bodembescherming

€ 471,45

1.20.3.2

tot het verkrijgen van een beschikking ingevolge een Algemene Maatregel van Bestuur krachtens de Wet Bodembescherming of een verordening van Provinciale Staten gebaseerd op deze wet, anders dan genoemd onder 1.20.3.1

€ 471,45

1.20.3.3

tot afgifte van een kennisgeving ingevolge artikel 4, lid 3, van het Rijksreglement ontgrondingen, inclusief de daaraan verbonden publicatie

€ 123,40

1.20.4

voor het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 2:5 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het maken van muziek op openbare plaatsen of het geven of houden van een vertoning of een vermakelijkheid

€ 95,00

1.20.5

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 193,50

1.20.6

Indien bij de behandeling van een in deze titel genoemde beschikking of aanvraag een BIBOB-onderzoek wordt ingesteld, wordt een toeslag op de leges geheven. Deze toeslag bedraagt:

1.20.6.1

indien sprake is van een algemeen BIBOB-onderzoek

€ 233,00

1.20.6.2

indien sprake is van een uitgebreid BIBOB-onderzoek

€ 543,00

1.20.6.3A

indien sprake is van een BIBOB-procedure bij het bureau BIBOB

€ 3.410,00

1.20.6.3B

en een extra toeslag voor de door het bureau BIBOB aan de gemeente in rekening gebrachte kosten van:

€ 601,00

1.20.7

Indien een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een vergunning of ontheffing schriftelijk intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

1.20.7.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat met het onderzoek cq. de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart:

85%

1.20.7.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat met het onderzoek cq. de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart, maar voordat een besluit op de aanvraag is genomen:

50%

1.20.7.A

De onder 1.20.6 .1 en 1.20.6.2 bedoelde teruggaaf vindt slechts toepassing indien en voor zover het uiteindelijk verschuldigde legesbedrag niet lager wordt dan

€ 25,45

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.

Indien bij de aanvraag de hiervoor bedoelde gegevens niet worden overgelegd of de gemeente deze gegevens onjuist voorkomen, danwel indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

De bouwkosten, exclusief BTW, op basis waarvan de leges worden vastgesteld, worden berekend op basis van de tabel "Bouwkosten legesberekening", die als bijlage in deze tarieventabel is opgenomen.

Indien de tabel niet voorziet in het type bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd, zullen de bouwkosten op basis waarvan de leges worden vastgesteld, worden berekend met gebruikmaking van de meest recente versie van “Taxarom online”, zoals die wordt uitgegeven door BIM Media BV.

Indien zowel de tabel als ”Taxarom online” niet voorzien in het type bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd, zullen de bouwkosten door de aanvrager middels een open begroting aannemelijk moeten worden gemaakt.

Oppervlakte en inhoudsmaten worden bepaald conform de artikelen 4.2 en 5.2 van de NEN 2580.”

“Taxarom online” is kosteloos te raadplegen bij de afdeling Vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Almere.

.

2.1.1.3

Wabo:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Voortoets voorgenomen plan of gebruik

Tarief 2016

2.2.1

Het tarief bedraagt voor:

2.2.1.1

de schriftelijke bevestiging of een voorgenomen plan of gebruik al dan niet past binnen de geldende voorschriften:

€ 76,40

2.2.1.2

de schriftelijke bereidverklaring om voor een voorgenomen plan of gebruik een afwijkingsprocedure te volgen:

a.Indien het een herhalingsplan betreft of indien wordt voldaan aan de criteria van de Nota Kleine Bouw:

€ 76,40

b.Indien daarvoor een uitbreiding of afwijking van een eerder vastgesteld beleid noodzakelijk is:

€ 229,25

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro).

2.2.2

Het tarief dat voortvloeit uit de berekening genoemd in onderdeel 2.2.1 wordt verminderd met 25% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro of artikel 9.1.4, lid 4 van de Invoeringswet Wro.

2.2.3

Het tarief dat voortvloeit uit de berekening genoemd in onderdeel 2.2.1 wordt verminderd met 100% wanneer de aanvraag uitsluitend dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro of artikel 9.1.4, lid 4 van de Invoeringswet Wro.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Tarief 2016

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

Tarief 2016

2.3.1.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

bij een bouwsom van € 0 t/m € 200.000

3,20%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 259,00

bij een bouwsom van € 200.001 t/m € 500.000

3,10%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 6.500,00

bij een bouwsom van € 500.001 t/m € 1.000.000

2,90%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 15.700,00

bij een bouwsom groter dan € 1000.000

2,65%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 30.000,00

2.3.1.1.1A

De onder 2.3.1.1.1 genoemde tarieven gelden voor de reguliere dienstverlening. Daartoe worden ook gerekend de activiteiten die voor de gemeente ontstaan:

-doordat de aanvrager één maal in de gelegenheid wordt gesteld om de bij de ingediende aanvraag ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren

-doordat de aanvrager één maal in de gelegenheid wordt gesteld om de door de gemeente gevraagde aanpassingen in te dienen die nodig zijn om een aanvraag vergunbaar te maken.

2.3.1.1.1B

Wanneer op verzoek van de aanvrager, alvorens de gemeente besluit om de aanvraag buiten behandeling te laten cq. de aangevraagde vergunning te weigeren, deze in de gelegenheid wordt gesteld om nogmaals aanvullende gegevens dan wel aanpassingen mbt de ingediende aanvraag in te dienen, dan bedraagt het tarief:

2.3.1.1.1B.1

voor het in behandeling nemen van de 2de aanvulling of de 2de aanpassing:

25% van de op grond van artikel 2.3.1.1.1 geheven leges.

2.3.1.1.1B.2

voor het in behandeling nemen van de 3de aanvulling of de 3de aanpassing:

30% van de op grond van artikel 2.3.1.1.1 geheven leges.

2.3.1.1.2

Indien de bouwactiviteit betrekking heeft op woningbouw en de aanvraag vergezeld gaat van een gecertificeerde Bouwbesluittoets volgens de geaccrediteerde BRL 5019, dan wordt op de op grond van 2.3.1.1.1 geheven leges een korting verleend van 30% met dien verstande dat:

-het te betalen bedrag niet lager zal zijn dan

€ 259,00

en

-de korting niet meer bedraagt dan maximaal

€ 11.000,00

2.3.1.2

vervallen

Procedure hogere grenswaarde

2.3.1.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit waarbij, uitsluitend ten behoeve van die aanvraag, tevens een procedure als bedoeld in de Wet geluidhinder moet worden toegepast, wordt het overeenkomstig 2.3.1.1.1 berekende bedrag verhoogd met

€ 1.459,00

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro).

2.3.1.4

Het tarief dat voortvloeit uit de berekening genoemd in onderdeel 2.3.1.1.1 wordt verminderd met 5% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro of artikel 9.1.4, lid 4 van de Invoeringswet Wro

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Tarief 2016

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

1,04% van de aanlegkosten met een minimum van

€ 470,00

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro).

2.3.2.2

Het tarief dat voortvloeit uit de berekening genoemd in onderdeel 2.3.2.1 wordt verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro of artikel 9.1.4, lid 4 van de Invoeringswet Wro.

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

Tarief 2016

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, of van een werk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en 2.3.2:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1o, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 270,05

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 270,05

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) 0,36% van de bouw- of aanlegkosten met een minimum van

€ 745,70

en een maximum van

€ 7.457,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 270,05

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro).

2.3.3A

De tarieven genoemd in onderdeel 2.3.3 wordt verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro of artikel 9.1.4, lid 4 van de Invoeringswet Wro.

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- en aanlegactiviteit

Tarief 2016

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en een werk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1o, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 270,05

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 270,05

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 745,70

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 270,05

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro).

2.3.4A

De tarieven genoemd in onderdeel 2.3.4 wordt verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro of artikel 9.1.4, lid 4 van de Invoeringswet Wro.

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Tarief 2016

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het basistarief

€ 367,75

2.3.5.1.1

Het tarief als genoemd onder 2.3.5.1 wordt verhoogd met een bedrag, afhankelijk van de vloeroppervlakte van het bouwwerk. Deze verhoging bedraagt bij een oppervlakte van

2.3.5.1.1.1

niet meer dan 100 m2

€ 186,75

2.3.5.1.1.2

meer dan 100 m2, doch niet meer dan 500 m2, per m2

€ 1,99

2.3.5.1.1.3

meer dan 500 m2, doch niet meer dan 2.000 m2

€ 596,65

vermeerderd met een bedrag per m2 van

€ 0,80

2.3.5.1.1.4

meer dan 2.000 m2, doch niet meer dan 5.000 m2

€ 1.574,90

vermeerderd met een bedrag per m2 van

€ 0,33

2.3.5.1.1.5

meer dan 5.000 m2, doch niet meer dan 50.000 m2

€ 2.703,75

vermeerderd met een bedrag per m2 van

€ 0,11

2.3.5.1.1.6

meer dan 50.000 m2

€ 6.466,55

vermeerderd met een bedrag per m2 van

€ 0,03

2.3.5.1.2

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 2.3.5.1 uitsluitend een wijziging van het brandveilig gebruik betreft, wordt de toeslag alleen berekend over de vloeroppervlakte waarvan het gebruik wordt gewijzigd.

2.3.6

Vervallen

Handelsreclame

Tarief 2016

2.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken of voeren van handelsreclame als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder h, van de Wabo, of op het toestaan of gedogen van het maken of voeren van handelsreclame als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder i, van de Wabo

€ 119,35

Omgevingsvergunning in twee fasen

Tarief 2016

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.8.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.8.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

Hoofdstuk 4 Vermindering / verrekening

Tarief 2016

2.4.1

De leges die op grond van 2.2.1 zijn geheven worden verrekend met de leges die verschuldigd zijn voor een aanvraag die wordt ingediend conform het plan of gebruik zoals dat bij de voortoets is voorgelegd. Het recht op deze verrekening vervalt, indien laatstbedoelde aanvraag later dan achttien maanden na indiening van het schetsplan wordt ingediend.

2.4.2

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een wijziging van bouw- of aanlegactiviteiten waarvoor reeds een vergunning is verleend en waarvan nog geen gebruik is gemaakt, wordt de heffingsgrondslag voor de voor deze nieuwe aanvraag ingevolge artikel 2.3.1 of 2.3.2 verschuldigde leges vastgesteld op 50% van de bouw- of aanlegkosten van de activiteit in gewijzigde uitvoering, met dien verstande dat

2.4.2.1

voor de bouwactiviteit minimaal verschuldigd blijft

€ 259,00

2.4.2.2

voor de aanlegactiviteit minimaal verschuldigd blijft tenzij 2.3.2.2 van toepassing is

€ 470,00

2.4.3

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek van burgemeester en wethouders wordt ingetrokken en terstond opnieuw wordt ingediend, worden de in rekening te brengen leges verrekend met de voor de eerdere aanvraag geheven leges.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Tarief 2016

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten of het maken of voeren van handelsreclame.

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten, of uit het maken of voeren van handelsreclame als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, schriftelijk intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

85% indien de aanvraag wordt ingetrokken of wordt vervangen door een nieuwe aanvraag voordat met de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart

2.5.1.2

50% indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat met de inhoudelijke toetsing is gestart, maar voordat de vergunning is verleend

2.5.1.3

Indien door vergunninghouder of diens rechtverkrijgende binnen 12 maanden na verlening van de vergunning schriftelijk wordt meegedeeld dat van de omgevingsvergunning voor wat betreft de daarin vergunde bouw- of aanlegactiviteiten geen gebruik wordt gemaakt en de vergunning vervolgens schriftelijk is ingetrokken, wordt voor de geheven leges een teruggaaf verleend van 25%.

2.5.1.1A

De onder 2.5.1.1 t/m 2.5.1.3 bedoelde teruggaaf vindt slechts toepassing indien en voor zover het uiteindelijk verschuldigde legesbedrag niet lager wordt dan € 259,00

2.5.1.1B

De onder 2.5.1.1 t/m 2.5.1.3 bedoelde teruggaaf vindt eveneens toepassing indien en voorzover de intrekking betrekking heeft op één van de in de aanvraag opgenomen activiteiten.

2.5.2

Teruggaaf bij niet verlenen van omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten, alsmede voor archeologievergunning

2.5.2.1

Indien een aangevraagde omgevingsvergunning of archeologievergunning niet wordt verleend, dan wordt voor de op grond van 2.3.1, 2.3.2 en 2.6.4 geheven leges een teruggaaf verleend van 50%.

2.5.2.1A

De in artikel 2.5.2.1 genoemde teruggaaf geldt niet voor de op grond van artikel 2.3.1.1.1B geheven leges.

2.5.3

Teruggaaf leges toetsing brandveiligheid

2.5.3.1

Indien een vergunning als bedoeld onder 2.3.5.1 niet wordt verleend, dan wel een aanvraag om een vergunning wordt ingetrokken, wordt voor de geheven leges een teruggaaf verleend van 50%.

2.5.3.2

Indien van een verleende vergunning als bedoeld onder 2.3.5.1 geen gebruik wordt gemaakt, wordt voor de geheven leges een teruggaaf verleend van 25%.

2.5.3.3

Op last van de gemeente kan aan een gebruiker/ eigenaar van een pand worden verzocht, een vergunningaanvraag als bedoeld onder 2.3.5.1 in te dienen. In dat geval wordt er geen bedrag aan leges in rekening gebracht.

Hoofdstuk 6 Overige verstrekte diensten

Tarief 2016

2.6.1

Wet ruimtelijke ordening

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

2.6.1.1

een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan, werken of werkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning is vereist

€ 745,70

2.6.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een wijziging als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a., van de Wet ruimtelijke ordening

€ 270,05

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro).

2.6.1A

De tarieven genoemd in onderdeel 2.6.1.2 en 2.6.1.3 worden verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro of artikel 9.1.4, lid 4 van de Invoeringswet Wro.

2.6.2

Verlenging termijn van instandhouding

2.6.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging van de termijn van instandhouding, als bedoeld in artikel 5.16 van het Besluit omgevingsrecht

€ 92,40

Afwijkende tarieven omgevingsvergunning met betrekking tot artikel 3.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro).

2.6.2A

Het tarief genoemd in onderdeel 2.6.2.1 wordt verminderd met 100% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wro of artikel 9.1.4, lid 4 van de Invoeringswet Wro.

2.6.3

Vervallen

2.6.4

Archeologieverordening

2.6.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een archeologievergunning zoals omschreven in de archeologieverordening Almere

€ 472,25

2.6.5

Bodemgesteldheid s onderzoek

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de onderzoeksopzet van een onderzoeksrapport inzake de bodemgesteldheid:

2.6.5.1

indien de aanvraag uitsluitend een vooronderzoek als bedoeld in NEN 5740, naar historie en de bodemgesteldheid betreft

€ 

47,50

2.6.5.2

indien de aanvraag verkennend onderzoek volgens NEN 5740, naar de bodemgesteldheid betreft

€ 142,50

2.6.5.3

indien de aanvraag een nader onderzoek als bedoeld in het protocol Nader Onderzoek deel 1 (SDU, uitgave 1994) of de Richtlijn Nader Onderzoek deel 1 (SDU, uitgave 1995) betreft

€ 

285,00

2.6.6

Nasporingen

2.6.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het doen van nasporingen in een bouwdossier, een dossier Wabo en/of een dossier Wet milieubeheer, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 19,95

2.6.7

Fotokopieën, afdrukken, USB-stick

2.6.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van fotokopieën of afdrukken van de in een bestemmingsplan, bouwdossier, een dossier Wabo en / of een dossier Wet milieubeheer aanwezige stukken, per afgegeven fotokopie of afdruk tot:

2.6.7.1.1

A4-formaat

€ 0,20

2.6.7.1.2

A3-formaat

€ 0,55

2.6.7.1.3

A2-formaat

€ 5,65

2.6.7.1.4

A1-formaat

€ 7,20

2.6.7.1.5

A0-formaat

€ 10,65

2.6.7.1.6

Groter dan A0-formaat

€ 15,90

2.6.7.1.7

Indien de werkelijke kosten hoger zijn dan de in dit artikel genoemde tarieven, worden de werkelijke kosten in rekening gebracht. Dit geldt uitsluitend indien hiervan vooraf een begroting van de kosten wordt overgelegd aan degene die de stukken heeft gevraagd.

2.6.7.2

Onverminderd de verschuldigde leges op grond van andere artikelen uit deze tarieventabel wordt het leveren van gegevens op een USB-stick een bedrag in rekening gebracht van

€ 6,30

2.6.8

Overige beschikkingen

2.6.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 193,50

Hoofdstuk 7 BIBOB-onderzoek

Tarief 2016

2.7

Indien bij de behandeling van een in deze titel genoemde beschikking of aanvraag een BIBOB-onderzoek wordt ingesteld, wordt een toeslag op de leges geheven. Deze toeslag bedraagt:

2.7.1

indien sprake is van een algemeen BIBOB-onderzoek

€ 233,00

2.7.2

indien sprake is van een uitgebreid BIBOB-onderzoek

€ 543,00

2.7.3A

indien sprake is van een BIBOB-procedure bij het bureau BIBOB

€ 3.410,00

2.7.3B

en een extra toeslag voor door het bureau BIBOB aan de gemeente in rekening gebrachte kosten van

€ 601,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Tarief 2016

3.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 439,20

3.1.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet:

€ 184,65

3.1.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet:

€ 184,65

3.1.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 2:22c, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 van het verbod om bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting als bedoeld in artikel 2:22c, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011

€ 184,65

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 2:22e, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor het uitoefenen van het alcoholvrij bedrijf

€ 439,20

3.1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ingevolge artikel 2:22i, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 tot het wijzigen van het aanhangsel van een vergunning als bedoeld onder 3.1.2

€ 184,65

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Drank-en Horecawet, voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken bij gelegenheden van tijdelijke aard

€ 188,80

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.1.4.1

tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd als bedoeld in artikel 2:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011, geldig:

3.1.4.1.1

voor één dag, doch niet langer dan een week

€ 110,05

3.1.4.1.2

voor onbepaalde tijd

€ 1.100,50

3.1.4.2.1

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:17 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011, bij een horecabedrijf geschiedt kosteloos.

3.1.4.2.2

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:17 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011, bij een detailhandelsbedrijf geschiedt kosteloos.

3.1.4.2.3

Het wijzigen van een vergunning als genoemd onder 3.1.4.2.1 en 3.1.4.2.2 van deze tarieventabel geschiedt kosteloos

Hoofdstuk 1A Speelautomatenhallen

Tarief 2016

3.1A.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een speelautomatenhal op grond van artikel 8 van de verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen 2003:

€ 1.451,00

3.1A.1.2

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van een vergunning als genoemd onder 3.1A.1.1:

€ 439,00

3.1A.1.1.1.

indien de vergunning als bedoeld onder 3.1A.1.1 wordt aangevraagd, uitsluitend in verbande met wijziging van een leidinggevende of wijziging van de inrichting, dan bedraagt het tarief:

€ 185,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Tarief 2016

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011:

3.2.1.1

met een bezoekerscapaciteit van niet meer dan 200 personen

€ 76,00

3.2.1.1.1.

Indien de onder 3.2.1.1. genoemde vergunning wordt aangevraagd voor meerdere datums dan wel locaties, dan worden de leges vermeerderd met:

3.2.1.1.1.A

een bedrag per aangevraagde 2de t/m 10de datum van

€ 25,85

3.2.1.1.1.B

een bedrag per aangevraagde 2de t/m 10de locatie van

€ 38,75

3.2.1.1.2

Het tarief voor het wijzigen van een vergunning als genoemd onder 3.2.1.1 bedraagt

€ 17,55

3.2.1.2

met een bezoekerscapaciteit van meer dan 200, maar niet meer dan 500 personen

€ 127,00

3.2.1.3

met een bezoekerscapaciteit van meer dan 500, maar niet meer dan 2.000 personen

€ 458,00

3.2.1.4

met een bezoekerscapaciteit van meer dan 2.000, maar niet meer dan 5.000 personen

€ 764,00

3.2.1.5

met een bezoekerscapaciteit van meer dan 5.000 personen

€ 2.545,00

3.2.1.6

Het tarief voor het wijzigen van een vergunning genoemd onder 3.2.1.2 t/m 3.2.1.5 van deze tarieventabel bedraagt

€ 124,00

3.2.1.B

Indien over de vergunningaanvraag genoemd onder 3.2.1 advies wordt uitgebracht door de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen Rampen), wordt het legesbedrag als volgt verhoogd:

3.2.1.B.1

bij uitgebracht advies, per ingezet uur

€ 80,65

tot een maximum van

€ 2.687,70

3.2.1.B.2

en bovendien per gereden kilometer;

€ 0,30

3.2.1.BA

Buiten gewone kantooruren geldt voor de verhoging als genoemd onder 3.2.1.B 1 de volgende opslagen:

3.2.1.BA.1

op werkdagen tussen 17.00 uur en 08.00 uur

50%

3.2.1.BA.2

op zaterdagen

75%

3.2.1.BA.3

op zondagen

100%

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:17 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011

€ 421,50

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in de Zondagswet

€ 17,75

3.2.3.1

Indien een aanvraag voor een ontheffing van de Zondagswet wordt aangevraagd in combinatie met een aanvraag voor een vergunning voor een evenement met een bezoekerscapaciteit van niet meer dan 200 personen (aanvraag conform artikel 3.2.1.1) worden de leges genoemd onder 3.2.3 niet opgelegd.

3.2.4

Indien voor het verlenen van de vergunningen genoemd in dit hoofdstuk een geluidsmeting plaats vindt, worden de in dit hoofdstuk genoemde tarieven per uur geluidsmeting verhoogd met

€ 86,55

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen

Tarief 2016

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 voor een:

3.3.1

seksinrichting

€ 1.451,00

3.3.2

escortbedrijf

€ 335,00

3.3.3

sekswinkel

€ 335,00

3.3.4

Indien de vergunning als bedoeld onder 3.3.1 wordt aangevraagd, uitsluitend in verband met wijziging van een leidinggevende of wijziging van de inrichting, dan bedraagt het tarief:

€ 185,00

Hoofdstuk 3ATeruggaaf

Tarief 2016

3.3A.1

Indien een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een vergunning of ontheffing als bedoeld in de hoofdstukken 1 tot en met 3 van deze titel schriftelijk intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

3.3A.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat met het onderzoek c.q. de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart:

85%

3.3A.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat met het onderzoek c.q. de inhoudelijke toetsing van de aanvraag is gestart, maar voordat een besluit op de aanvraag is genomen:

50%

3.3A.2

De onder 3.3A.1.1 en 3.3A.1.2 bedoelde teruggaaf vindt slechts toepassing indien en voor zover het uiteindelijk verschuldigde legesbedrag niet lager wordt dan

€ 25,45

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

N.V.T

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

N.V.T

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Tarief 2016

3.6

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder inrichting verstaan:

een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats, niet zijnde een bouwwerk.

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening Almere 2013

€ 367,75

3.6.1.1

Het tarief als genoemd onder 3.6.1 wordt verhoogd, afhankelijk van soort inrichting, vloer- c.q. grondoppervlakte en periode, met:

3.6.1.1.1

voor buitenterreinen van loodsen, vemen, opslagplaatsen, garagebedrijven, fabrieken, bedrijven met onbebouwd terrein dat voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, met een grondoppervlakte van:

3.6.1.1.1.1

niet meer dan 500 m2

€ 111,00

3.6.1.1.1.2

meer dan 500 m2, doch niet meer dan 2.000 m2

€ 224,00

3.6.1.1.1.3

meer dan 2.000 m2, doch niet meer dan 5.000 m2

€ 336,00

3.6.1.1.1.4

meer dan 5.000 m2

€ 336,00

per extra 5.000 m2 of gedeelte daarvan, verhoogd met

€ 56,10

3.6.1.1.2

voor kampeerterreinen en jachthavens met een grondoppervlakte van:

3.6.1.1.2.1

niet meer dan 100 m2

€ 97,00

3.6.1.1.2.2

meer dan 100 m2 , doch niet meer dan 500 m2

€ 97,00

verhoogd voor elke extra m2 boven de 100 m2

€ 0,48

3.6.1.1.2.3

meer dan 500 m2, doch niet meer dan 2.000 m2

€ 288,00

verhoogd voor elke extra m2 boven de 500 m2

€ 0,34

3.6.1.1.2.4

meer dan 2.000 m2, doch niet meer dan 5.000 m2

€ 799,00

verhoogd per 100 m2 boven de 2.000 m2

€ 14,36

3.6.1.1.2.5

meer dan 5.000 m2 , doch niet meer dan 50.000 m2

€ 1.230,00

verhoogd per 1.000 m2 boven de 5.000 m2

€ 12,23

3.6.1.1.2.6

meer dan 50.000 m2

€ 1.779,00

verhoogd per 1.000 m2 boven de 50.000 m2

€ 9,91

3.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening Almere 2013:

3.6.2.1

voor tijdelijke bouwsels, waaronder circus-, feest- en tentoonstellingstenten, voor een periode van:

3.6.2.1.1

niet meer dan drie dagen

€ 112,00

3.6.2.1.2

meer dan drie dagen, doch niet meer dan 7 dagen

€ 224,00

3.6.2.1.3

meer dan zeven dagen

€ 336,00

per extra periode van zeven dagen verhoogd met

€ 112,00

3.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 3.6.1, in geval van overdracht van de inrichting, waarbij geen sprake is van een wijziging van de bestemming van de inrichting of van een wijziging van de indeling

€ 368,00

3.6.4

Indien een vergunning als bedoeld onder 3.6.1 of 3.6.2 niet wordt verleend, dan wel een aanvraag om een vergunning wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf verleend van 50% van de geheven leges.

3.6.5

Indien van een verleende vergunning als bedoeld onder 3.6.1 of 3.6.2 geen gebruik wordt gemaakt, wordt op aanvraag een teruggaaf verleend van 25% van de geheven leges.

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 

Tarief 2016

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 193,50

Hoofdstuk 8 Kinderopvang

Tarief 2016

3.8.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.8.1.1

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau of het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid, van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 348,75

3.8.1.2

tot het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 348,75

3.8.2

Indien een aanvraag als bedoeld onder 3.8.1 schriftelijk wordt ingetrokken voordat deze om advies naar de GGD is gezonden, wordt een teruggaaf verleend van 50% van de ter zake geheven leges.

Hoofdstuk 9 BIBOB-onderzoek

Tarief 2016

3.9

Indien bij de behandeling van een in deze titel genoemde beschikking of aanvraag een BIBOB-onderzoek wordt ingesteld, wordt een toeslag op de leges geheven. Deze toeslag bedraagt:

3.9.1

indien sprake is van een algemeen BIBOB-onderzoek

€ 233,00

3.9.2

indien sprake is van een uitgebreid BIBOB-onderzoek

€ 543,00

3.9.3A

indien sprake is van een BIBOB-procedure bij het bureau BIBOB

€ 3.410,00

3.9.3B

en een extra toeslag voor door het bureau BIBOB aan de gemeente in rekening gebrachte kosten van

€ 601,00

Bijlage 1. Tabel bouwkosten legesberekening.

volgnr.

Bouwwerk

bouwkosten per eenheid (excl. BTW)

eenheid

1

Woningen

1.1

Rijwoning

250,00

m3

1.2

IBBA (Ik Bouw Betaalbaar in Almere)

210,00

m3

1.3

Halfvrijstaande woningen

290,00

m3

1.4

Vrijstaande woningen

340,00

m3

1.5

Appartementen

330,00

m3

1.6

Woonwagens

191,00

m3

1.7

Tijdelijke woonunit

191,00

m3

1.8

Recreatiewoning

250,00

m3

2

Woninguitbreidingen en verbouwingen

2.1

Uitbreidingen woonruimte uitbouwen en dakopbouwen

330,00

m3

2.2

Uitbreidingen bergruimte garage

240,00

m3

2.3

Kelder

230,00

m3

2.4

Serre

530,00

m3

2.5

Dakkapel

800,00

m1

3

Bijgebouwen

3.1

Berging / garage

200,00

m3

3.2

Overkapping

145,00

m3

3.3

Tuinhuisje

170,00

m3

3.4

Zwembad

200,00

m3

4

Kleine bouwwerken

4.1

Schutting

100,00

m1

5

Bedrijfshallen

5.1

Bedrijfshal met gemetselde wandconstructie

80,00

m3

5.2

Systeembouwhal tot 9 meter hoog

65,00

m3

5.3

Tussenvloer in de hal extra

132,00

m2

5.4

Bedrijfskantoor in hal extra

150,00

m3

5.5

Open loods

130,00

m3

5.6

Romneyloods

30,00

m3

6

Overige gebouwen

6.1

Kantoor

280,00

m3

6.2

Showroom

160,00

m3

6.3

Winkel 1 bouwlaag

260,00

m3

6.4

Bouwmarkt

95,00

m3

6.5

Horeca / Kantine

270,00

m3

6.6

Hotel

270,00

m3

6.7

Sporthal

110,00

m3

6.8

Kleedgebouw

260,00

m3

6.9

Scholen / KDV / BSO

280,00

m3

6.10

Noodscholen

180,00

m3

6.11

Zorgfunctie

300,00

m3

7

Agrarische gebouwen

7.1

Stallen

50,00

m3

7.2

Paardenstal

55,00

m3

7.3

Kassen

10,00

m3

8

Parkeren

8.1

Ondergronds

205,00

m3

8.2

Bovengronds

105,00

m3

8.3

Onder gebouw

205,00

m3

Behorende bij raadsbesluit van 17 december 2015

de griffier van Almere,

J.D. Pruim