Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015 versie II

De raad van de gemeente Ouder-Amstel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2015, nummer 2015/33,

gelet op artikel 150 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en artikel 47 van de Participatiewet,

 • ·

  Overwegende dat het voor cliënten en/of hun vertegenwoordigers mogelijk moet zijn om invloed uit te oefenen op het lokale beleid;

 • ·

  Overwegende dat binnen het sociale domein steeds meer sprake is van vergaande samenwerking;

 • ·

  Overwegende dat blijkt op welke wijze ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, worden betrokken bij de vaststelling, besluitvorming en evaluatie van deze verordening en het op deze verordening gebaseerde beleid;

BESLUIT :

De Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015 als volgt vast te stellen:

Artikel 1. Begripsbepalingen

Cliënten: Personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Participatiewet en personen die op grond van de Wmo 2015 gebruik maken van een algemene voorziening of aan wie een maatwerkvoorziening is verstrekt, alsmede personen werkzaam binnen een Wsw-verband en jongeren, jeugdigen en opvoeders die gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen in het kader van de nieuwe Jeugdwet.

Artikel 2. Cliëntenparticipatie

In deze verordening is geregeld op welke wijze het college ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, betrekt bij het ontwikkelen en vaststellen alsmede de uitvoering en evaluatie van het beleid in het sociaal domein.

Artikel 3. Adviesraad

 • 1. De adviesraad is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de bij de uitvoering van de Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet betrokken personen.

 • 2. De leden van de adviesraad zijn woonachtig in Ouder-Amstel, waarbij naar een gelijkwaardige bezetting Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht wordt gestreefd.

 • 3. De leden van de adviesraad zijn vanuit persoonlijke ervaring verbonden met bij de uitvoering van de Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet betrokken personen.

 • 4. De leden van de adviesraad worden benoemd door het college. De adviesraad kan kandidaten voordragen aan het college.

 • 5. De adviesraad bestaat uit ten minste 7 en ten hoogste 13 personen.

 • 6. De adviesraad benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester voor een termijn van vier jaar.

 • 7. Het gemeentebestuur vraagt over beleidsvoornemens van de gemeenteraad en het college advies aan de adviesraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 8. De leden van de adviesraad mogen geen lid zijn van een bestuursorgaan van de gemeente Ouder-Amstel of werken bij de gemeente Ouder-Amstel.

 • 9. De leden van de adviesraad mogen niet werkzaam zijn bij een professionele (zorg)aanbieder. Op deze regel kan in overleg met het college in specifieke situaties worden afgeweken, als bijvoorbeeld blijkt dat op geen enkele andere wijze een goede kandidaat kan worden gevonden. Deze afwijking zal in goed overleg tussen het college en het DB van de adviesraad worden vastgesteld.

Artikel 4. Benoeming en zittingsduur leden adviesraad

 • 1.

  De leden van de adviesraad worden benoemd door het college voor de periode van vier jaar. Zij kunnen éénmaal worden herbenoemd voor eenzelfde periode.

 • 2.

  Over de benoeming van nieuwe leden pleegt het college overleg met de Advies raad.

 • 3.

  Een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk vervuld.

 • 4.

  Het lidmaatschap eindigt:

  • a.

   Als een zittend lid op jaarbasis meer dan de helft van het aantal bijeenkomsten verzuimt;

  • b.

   na twee termijnen;

  • c.

   bij overlijden van het zittend lid.

  • d.

   Op voordracht van het Dagelijks Bestuur van de adviesraad waarbij sprake moet zijn van zwaarwegende argumenten Het college neemt uiteindelijk een besluit.

 • 5.

  De adviesraad neemt een periode van 6 maanden in acht voordat een definitieve benoeming ingaat. Dit geeft beide partijen de ruimte om elkaar beter te leren kennen.

Artikel 5. Ondersteuning adviesraad

Het college zorg voor adequate ondersteuning van de adviesraad. Hiertoe:

 • 6.

  stelt het college vergaderruimte ter beschikking;

 • 7.

  stelt het college ter zake kundige ambtenaren in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of uitleg, als daarom door de adviesraad is verzocht of door het college aangevraagd;

 • 8.

  zorgt het college ervoor dat aan de adviesraad de nodige informatie wordt verstrekt voor zover dat nodig is voor het naar behoren functioneren van de adviesraad;

 • 9.

  verstrekt het college informatie, bedoeld onder c, op een zodanig tijdstip dat daadwerkelijke invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming;

 • 10.

  ziet het college er op toe dat, indien van toepassing, de adviesraad geïnformeerd wordt over de redenen van afwijking van het door de adviesraad gevraagd of ongevraagd gegeven advies;

 • 11.

  Het college wijst een contactambtenaar aan als aanspreekpunt voor de adviesraad.

Artikel 6. Taken en bevoegdheden van de adviesraad

 • 1. De adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college in verband met de door het college of gemeenteraad voorgenomen beleid op het sociaal domein.

 • 2. De adviesraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een individuele persoon en in zaken betreffende de uitvoering van het beleid.

Artikel 7. Budget adviesraad

 • 1. Ten behoeve van het uitvoeren van de taken van de adviesraad stelt het college jaarlijks een budget beschikbaar.

 • 2. Ten laste hiervan kunnen onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging en organisatiekosten.

 • 3. Jaarlijks voor 1 april brengt de adviesraad verslag uit aan het college van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van een eventueel beschikbaar gesteld budget. De adviesraad valt hiermee onder de regels van de Algemene Subsidieverordening Ouder-Amstel.

Artikel 8. Overleg college en adviesraad

Tussen het college en de adviesraad vindt ten minste één maal per jaar overleg plaats. Indien wenselijk of noodzakelijk vindt vaker overleg plaats. Het initiatief voor dit overleg ligt bij het college.

Artikel 9. Evaluatie

Het college evalueert jaarlijks het functioneren van de adviesraad.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 december 2015.

 • 2.

  De Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel van 1 januari 2015 is op dat moment ingetrokken

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal

Domein Ouder-Amstel 2015 versie II.

Ondertekening

Ouder-Amstel, 12 november 2015
De raad voornoemd,
de raadsgriffier,
A.A. Swets
de voorzitter,
M.T.J. Blankers-Kasbergen