Regeling vervallen per 01-01-2017

SUBSIDIEREGELING TOEKOMSTFONDS DUURZAME ONTWIKKELING

Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2016

Intitulé

SUBSIDIEREGELING TOEKOMSTFONDS DUURZAME ONTWIKKELING

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort,

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

 

SUBSIDIEREGELING TOEKOMSTFONDS DUURZAME ONTWIKKELING

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling en de daarop rustende bepalingen wordt (mede) verstaan onder:

 • -

  Aanvraag: ingediend verzoek tot cofinanciering voor projecten met een aantoonbare bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van gemeente Amersfoort op grond van deze subsidieregeling;

 • -

  Aanvrager: een Amersfoortse instelling, bewonerscollectief, organisatie of onderneming die een aanvraag indient voor een project of activiteit in Amersfoort;

 • -

  Adviescommissie: Adviescommissie Toekomstfonds duurzame ontwikkeling, een door de het college ingestelde externe en onafhankelijke adviesgroep ter advisering van het college;

 • -

  ASV: de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

 • -

  College: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort;

 • -

  Duurzaamheidsdoelstellingen: de op www.amersfoort.nl/duurzaamheidsambities geformuleerde doelstellingen voor de duurzame ontwikkeling van de gemeente Amersfoort.;

 • -

  Duurzame ontwikkeling: werken aan een economie waarin groei, versterking van de concurrentiekracht en een toename van de werkgelegenheid gecombineerd worden met een beter beheer van ruimte, natuur en een vermindering van de milieudruk. Door een integrale benadering vindt geen afwenteling plaats in de tijd (de rekening wordt niet betaald door generaties na ons) of in ruimte (ontwikkeling hier gaat niet ten koste van mensen elders);

 • -

  Managementsamenvatting: een korte en bondige samenvatting van de aanvraag, waardoor de lezer de belangrijkste informatie uit de aanvraag ontvangt;

 • -

  Projectplan: het document waar omschreven wordt hoe, wanneer, met welke partners en middelen een bepaald (tijdelijk) doel wordt bereikt;

 • -

  Pitch: een beknopte presentatie van maximaal 5 minuten voor de subsidieaanvraag, waarna er aansluitend gelegenheid is tot het stellen van vragen over en weer;

 • -

  Reglement: Reglement van de Adviescommissie Toekomstfonds duurzame ontwikkeling;

 • -

  Triple helix: samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid;

 • -

  Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling: de stimuleringsregeling vanuit de gemeente Amersfoort, die jaarlijks budget beschikbaar stelt om de duurzame ontwikkeling van Amersfoort te versnellen;

 • -

  Wet: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Doel van de regeling

Het verstrekken van de subsidie heeft primair tot doel te zorgen voor een versnelling van de duurzame ontwikkeling van Amersfoort, door initiatieven te stimuleren die passen binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Amersfoort.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Amersfoort en plaatsvinden in Amersfoort.

Artikel 4. Overige vereisten

 • 1. Voor de realisatie van het project dient er minimaal 50% te worden gefinancierd uit eigen middelen. De cofinanciering op grond van deze regeling is maximaal 50% (= maximaal 50.000 euro) van de benodigde middelen voor de realisatie van het project.

 • 2. Het projectplan beslaat maximaal 10 enkelzijdige A4-pagina’s en hierin is omschreven hoe, wanneer, met welke partners en middelen een bepaald (tijdelijk) doel, zoals bedoel in artikel 2, wordt bereikt.

 • 3. Het project moet plaatsvinden in Amersfoort.

Artikel 5. Subsidieplafond

 • 1. Het college stelt jaarlijks binnen de kaders van de begroting een subsidieplafond vast voor het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling.

 • 2. Het totale beschikbare bedrag dat onder de aanvragers kan worden verdeeld bedraagt voor 2016 €200.000,-, onder voorbehoud van ter beschikking stelling van deze middelen door de gemeenteraad.

Artikel 6. Verdeelregels

 • 1. De Adviescommissie maakt aan de hand van het ingediende projectplan op basis van de beoordelingscriteria genoemd in artikel 7 een eerste beoordeling. Op het moment dat deze eerste beoordeling minimaal 50 punten scoort wordt de aanvrager uitnodigt voor een pitch voor de Adviescommissie.

 • 2. Het college stelt de tweede en definitieve beoordeling en de rangorde vast van alle aanvragen die hebben gepitcht op basis van de beoordelingscriteria genoemd in artikel 7.

 • 3. Om te mogen pitchen en in de rangorde te worden opgenomen, dient zich niet één van de weigeringsgronden als bedoeld in artikel 14 voor te doen.

 • 4. Om in de rangorde te worden opgenomen, dient een aanvraag bij de definitieve beoordeling van het projectplan de beoordeling van de pitch, beiden als bedoeld in artikel 7 op basis van de beoordelingscriteria, ten minste een score van 60 punten te hebben behaald.

 • 5. De verdeling van de punten is als volgt:

  • Voor artikel 7, sub a zijn maximaal 50 punten te behalen;

  • Voor artikel 7, sub b zijn maximaal 15 punten te behalen;

  • Voor artikel 7, sub c en sub d zijn maximaal 10 punten te behalen;

  • Voor artikel 7, sub e, sub f en sub g zijn maximaal 5 punten te behalen.

 • 6. Voor artikel 7, sub a geldt dat er minimaal 30 punten moeten zijn behaald om de aanvraag in de rangorde te plaatsen.

 • 7. Nadat de aanvragen zijn beoordeeld en de rangorde is vastgesteld, verdeelt het college de beschikbare subsidie volgens de rangorde. Het college neemt daarbij kennis van het advies van de Adviescommissie Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling.

 • 8. Het college kan gemotiveerd afwijken van de door de Adviescommissie Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling opgestelde rangorde.

 • 9. Indien in de rangorde het subsidieplafond wordt bereikt, ontvangt de laatste aanvrager in de rangorde die nog aanspraak kan maken op de subsidie het bedrag toegekend dat nog beschikbaar is. Mocht er sprake van meerdere aanvragen met gelijke score, dan wordt het college de subsidiebedragen van deze aanvragen naar rato vast, dat wil zeggen dat ieder een gelijk percentage van de oorspronkelijk gevraagde subsidiebedragen ontvangt.

 • 10. Het college wijst de resterende aanvragen, de aanvragen die overblijven na het bereiken van het subsidieplafond af.

 • 11. In het geval het subsidieplafond na de eerste ronde niet is bereikt dan vindt een tweede subsidieronde plaats. Het bedrag dat niet is verbruikt in de eerste subsidieronde komt geheel beschikbaar in de tweede subsidieronde.

 • 12. De eventuele tweede subsidieronde onder dezelfde spelregels als de eerste subsidieronde plaats. Op het moment dat sprake is van een tweede ronde wordt dit bekend gemaakt op www.amersfoort.nl en via de stadsberichten.

 • 13. In het geval dat het subsidieplafond na de tweede ronde niet is bereikt dan wordt het overgebleven subsidie overgeheveld naar het volgende kalenderjaar.

Artikel 7. Beoordelingscriteria

 • 1. Aanvragen worden op basis van het projectplan en de pitches gezamenlijk beoordeeld op basis van de onderstaande beoordelingscriteria. In het projectplan en de pitch dient de aanvrager in te gaan op deze beoordelingscriteria:

  • a.

   Het project levert een concrete en aantoonbare bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van gemeente Amersfoort;

  • b.

   De kwaliteit van het projectplan;

  • c.

   Het project is innovatief en vernieuwend;

  • d.

   Het project levert een blauwdruk voor opschaling;

  • e.

   Er wordt samengewerkt met partijen vanuit de ‘triple helix’;

  • f.

   Het project is vraaggestuurd opgezet, vanuit betrokkenheid van inwoners of gebruikers in gemeente Amersfoort;

  • g.

   De opgedane kennis in het project wordt gedeeld en beschikbaar gesteld.

 • 2. Het projectplan mag in totaal niet meer dan 10 pagina’s A4-formaat (enkelzijdig) omvatten.

Artikel 8. Adviescommissie

 • 1. De Adviescommissie bestaat uit minimaal drie externe leden met expertise op het vlak van duurzame ontwikkeling en ondernemen.

 • 2. De in de Adviescommissie zittende leden hebben geen persoonlijk belang bij de beoordeling en de vaststelling van de rangorde en zij en/of hun organisatie komen niet in aanmerking voor een subsidie op grond van deze regeling.

 • 3. De Adviescommissie beoordeelt het projectplan en de pitches aan de hand van de verdeel regels en de beoordelingscriteria, zoals genoemd in artikel 6 en 7.

 • 4. De scores van de Adviescommissieleden worden bij elkaar opgeteld en door het aantal leden gedeeld om tot een gemiddelde score te komen per aanvraag voor elk van de beoordelingscriteria.

 • 5. De aanvragen worden gerangschikt overeenkomstig de gewogen scores. De aanvraag met de hoogste score wordt als hoogste in de rangorde geplaatst. De rangschikking resulteert in een advies aan het college.

Artikel 9. Indieningstermijn en gegevens aanvraag

 • 1. De subsidieaanvraag voor de eerste ronde dient uiterlijk op 1 april 12:00 uur van het betreffende jaar, voor het eerst 2016, te worden ingediend met gebruikmaking van het formulier “Aanvraag subsidie Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling 2016”. De subsidieaanvraag voor een eventuele tweede ronde dient uiterlijk op 1 september 12:00 uur van het betreffende jaar te worden ingediend.

 • 2. Een aanvraag bevat in ieder geval de volgende stukken:

 • 3. Het volledig ingevulde aanvraagformulier zoals bedoeld in lid 1;

 • 4. Een projectplan dat voldoet aan artikel 7;

 • 5. Een bijbehorende begroting met een duidelijk overzicht van inkomsten en uitgaven en gespecificeerd naar financieringsbron, waarin duidelijk zichtbaar is op welke wijze wordt voldaan aan de eis van minimaal 50% aantoonbare eigen financiering naast maximaal €50.000,= cofinanciering uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling.

 • 6. Een bijbehorend tijdpad met een duidelijk en concreet overzicht van de activiteiten in de tijd en een vermelding van wanneer welke (deel)resultaten worden verwacht;

 • 7. Een kopie van de meest recente oprichtingsakte of statuten en een actueel uittreksel uit het handelsregister (niet ouder dan 12 maanden);

 • 8. Een ingevulde en ondertekende “Eigen verklaring Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling”;

 • 9. Het college kan, indien de aanvraag daartoe aanleiding geeft, de aanvrager om nadere informatie verzoeken.

 • 10. De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking op grond waarvan het college redelijkerwijs tot een besluit kan komen. Een onvolledige aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 10. Procedure aanvraag

 • 1. De Adviescommissie adviseert met inachtneming van het bepaalde in deze subsidieregeling.

 • 2. Het college besluit over de aanvragen en over de aanvragen in combinatie met de pitches met kennisneming van het advies van de Adviescommissie.

 • 3. Uiterlijk binnen twee maanden na sluiting indieningstermijn stelt het college de aanvrager schriftelijk van zijn besluit in kennis. Het advies wordt met de subsidiebeschikking meegezonden. Wanneer het college afwijkt van het advies van de Adviescommissie, wordt dit in het besluit gemotiveerd.

 • 4. Indien de beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening niet uiterlijk binnen deze twee maanden kan worden gegeven, stelt het college de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij de termijn waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan worden.

 • 5. Tijdens de behandeling van een aanvraag wordt over de voortgang daarvan geen inhoudelijke informatie verschaft.

Artikel 11. Subsidieverlening

Subsidie wordt voor de duur van het project verleend. De betaling vindt grotendeels plaats bij wijze van voorschotten.

De verdeling van de aangevraagde gelden is als volgt:

 • 10% bij aanvang van het project, bij wijze van voorschot;

 • 40% na de goedgekeurde evaluatie halverwege de looptijd, bij wijze van voorschot;

 • 40% bij afronding van het project, bij wijze van voorschot;

 • 10% na goedkeuring van de eindevaluatie van het project.

Artikel 12. Communicatiemiddelen

Een subsidieontvanger verleent medewerking aan het communiceren over het betreffende project door gebruik te maken van het logo van de gemeente Amersfoort en het logo van duurzaam Amersfoort op alle communicatiemiddelen en de voortgang van het project zichtbaar te maken en actief bij te houden op www.isooknu.nl .

Artikel 13. Verantwoording en subsidievaststelling

 • 1. Halverwege en aan het einde van de looptijd van het project dient de subsidieontvanger een evaluatie aan te leveren. Naar aanleiding hiervan kan het college de subsidieontvanger uitnodigen voor een gesprek.

 • 2. Deze evaluatie bevat in ieder geval een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt met een duidelijk beeld van de resultaten of leeropbrengst en een financieel verslag.

 • 3. Het college kan ten behoeve van de subsidievaststelling een door hem aan te wijzen accountant een onderzoek laten instellen naar de rechtmatigheid van de besteding van de subsidie.

Artikel 14. Weigeringsgronden

 • 1. De subsidie wordt in ieder geval – naast het bepaalde in artikelen 4:25 en 4:35 van de wet en artikel 10 en artikel 13 van de ASV – geweigerd indien:

  • niet voldaan wordt aan de in artikel 3 vermelde subsidiabele activiteiten;

  • niet voldaan wordt aan de in artikel 4 vermelde overige vereisten;

  • niet voldaan wordt aan de eis genoemd in artikel 9 lid 5;

  • voor de activiteit al een budget beschikbaar is gesteld vanuit de gemeente Amersfoort;

  • er voor het aangevraagde project sprake is van een winstoogmerk;

  • de subsidieaanvrager over een periode van drie belastingjaren niet meer dan €200.000,- aan overheidssubsidie heeft ontvangen;

  • blijkt dat de aangevraagde activiteit onderdeel uitmaakt van een groter geheel waarvoor de gemeente al een subsidie of budget in welke vorm dan ook verleent of heeft verleend.

Artikel 15. Hardheidsclausule

Het college kan van de bepalingen in deze subsidieregeling afwijken indien toepassing van de bepalingen zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard en in alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet of onduidelijk is beslissen.

Artikel 16. Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2016.

Artikel 17. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 15 december 2015.
De secretaris, De burgemeester,