Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Geldend van 17-08-2006 t/m heden

Intitulé

Corsanummer 06.16664

De Raad van de gemeente Hoorn,

  • -

    gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ;

  • -

    gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentwet;

  • -

    overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden

besluit

vast te stellen de volgende

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Enig artikel

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentwet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden n een woning zonder toestemming van de bewoner.

18 juli 2006,

de griffier,                de voorzitter,