Beleidsregel regeling brondocumenten

Geldend van 07-01-2016 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel regeling brondocumenten

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de Wet basisregistratie personen en het ID-protocol Burgerzaken van de NVVB

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor het overleggen en onderzoeken van brondocumenten om zodoende de kwaliteit en actualiteit van in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen, en op te nemen, gegevens te waarborgen

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

Beleidsregel regeling brondocumenten

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

 • 1.

  Brondocument: een document dat ten grondslag ligt aan een opneming, wijziging of niet langer geldig zijn van gegevens in een registratie Deze brondocumenten kunnen zijn:

  • a.

   identiteitsvaststellende documenten: een door enig bevoegd gezag afgegeven document bedoeld ter vaststelling van de identiteit. Naast Nederlandse paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen en verblijfsdocumenten betreft het buitenlandse paspoorten en identiteitskaarten;

  • b.

   documenten betreffende de burgerlijke staat: een door enig bevoegd gezag afgegeven document, houdende gegevens over de burgerlijke staat, zoals bedoeld in artikel 2.8 Wet BRP.

 • 2.

  Wet BRP: Wet basisregistratie personen

 • 3.

  BRP: de basisregistratie personen als bedoeld in de Wet BRP

 • 4.

  Ingezetene: de ingeschrevene, die zijn adres heeft in een gemeente in Nederland, en op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen.

 • 5.

  College: het college van burgemeester en wethouder van Peel en Maas

 • 6.

  Legalisatiecirculaire: de ‘Circulaire legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen, alsmede de toepassing van DNA-onderzoek in een aantal gevallen waarin bewijsstukken ontbreken’ van 24 december 2010, Staatscourant nr. 20882.

 • 7.

  Look-alike fraude: gebruik van een document door een niet-rechtmatige houder die uiterlijke gelijkenis vertoont met de rechtmatige houder.

Artikel 2 Overlegging brondocumenten

 • 1.

  • In de volgende gevallen dienen door de ingezetene of degene die dient te worden geregistreerd als zodanig, brondocumenten te worden overgelegd:

   • a.

    indien een persoon zich wenst te (her)vestigen in Peel en Maas en daartoe conform artikel 2.38 Wet BRP dient te worden ingeschreven in de BRP. In ieder geval dient een geldig legitimatiebewijs (volgens artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht) te worden overgelegd. Daarnaast dienen te worden overgelegd de door of namens het college verzochte documenten die nodig zijn voor een juiste en volledige registratie in de BRP;

   • b.

    indien zich ten aanzien van een ingezetene, buiten Nederland, een wijziging heeft voorgedaan in zijn burgerlijke staat en/of nationaliteit. De ingezetene overlegt zo spoedig mogelijk de brondocumenten welke nodig zijn voor opname of wijziging van zijn gegevens in de BRP;

   • c.

    indien door of namens het college wordt verzocht om overlegging van brondocumenten welke nodig worden geacht voor een juiste bijhouding van gegevens over de burgerlijke staat en/of nationaliteit van de ingezetene.

 • 2. De op grond van het eerste artikellid over te leggen buitenlandse brondocumenten dienen, daar waar dit wordt vereist op grond van de legalisatiecirculaire, te zijn gelegaliseerd.

 • 3. De op grond van het eerste artikellid over te leggen brondocumenten dienen te zijn opgesteld in de Nederlandse, Duitse, Engelse of Franse taal. Wordt naast het brondocument een vertaling ervan in één van bedoelde talen overgelegd, dan dient ook de vertaling, daar waar dat wordt vereist op grond van de legalisatiecirculaire, te zijn gelegaliseerd.

 • 4. Indien hierom door of namens het college wordt verzocht, dient een door een in Nederland beëindigd vertaler opgestelde Nederlandse vertaling van het brondocument te worden overgelegd.

Artikel 3 Onderzoek brondocumenten

 • 1. Onderzoek van identiteitsvaststellende documenten vindt plaats bij overlegging hiervan waarbij gebruik kan worden gemaakt van een paspoortscanner of andere controle apparatuur. Indien geen afwijkingen worden geconstateerd wordt het document terstond aan betrokkene teruggegeven. Is er twijfel over de echtheid van het document of bestaat het vermoeden van look-alike fraude, dan wordt het ingehouden voor nader onderzoek. Waar nodig zal tijdens het nader onderzoek een beroep worden gedaan op de expertise van derden. Worden er geen onregelmatigheden geconstateerd dan wordt het document teruggegeven aan betrokkene.

 • 2. Wordt een buitenlands document betreffende de burgerlijke staat overgelegd, dan zal dit worden ingehouden en onderzocht. Betrokkene ontvangt hiervan een bewijs. Het document wordt gecontroleerd op vorm, echtheid en inhoud waarbij gebruik kan worden gemaakt van controle apparatuur. Waar nodig zal tijdens het onderzoek een beroep worden gedaan op de expertise van derden. Indien er twijfel bestaat ten aanzien van de juistheid van de inhoud van het document kan een verificatieonderzoek worden opgestart. Worden er geen onregelmatigheden geconstateerd dan wordt het document teruggegeven aan betrokkene.

Artikel 4 Aangifte bij ontdekking valse of vervalste documenten

Indien na onderzoek van een brondocument wordt geconstateerd dat er mogelijk sprake is van een vals of vervalst document, dan wel van look-alike fraude, zal hiervan door of namens het college aangifte worden gedaan bij de politie, waarbij het onderzochte document ter inbeslagname zal worden overhandigd.

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel regeling brondocumenten;

 • 2. De beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Peel en Maas van 21 december 2015
de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,
drs. H. Mensink , W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Toelichting

Toelichting op de beleidsregel regeling brondocumenten