Regeling vervallen per 22-12-2016

Verordening tot 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2015

Geldend van 25-12-2015 t/m 21-12-2016

Intitulé

Verordening tot 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2015

Eerste wijziging Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2015

Vastgesteld bij raadsbesluit van 3 december 2015, kenmerk 2015/12-14.b - 15int711

De raad van de gemeente West Maas en Waal;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, nr. 1.1.2

gelet op de artikel 221 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

“VERORDENING TOT 1e WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN BELASTINGEN OP ROERENDE WOON- EN BEDRIJFSRUIMTEN 2015”

Artikel 1

Artikel 7 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

Artikel 7 Belastingtarieven

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf; het percentage bedraagt voor

 • a.

  de gebruikersbelasting 0, 2301 %

 • b.

  de eigenarenbelasting

  • 1.

   voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1414%

  • 2.

   voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2511%

Artikel 2

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 3 december 2015.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL,
De griffier, wnd.
Mw. E (Esther) Jonkman
De voorzitter,
Th.A.M. (Thomas) Steenkamp