Regeling vervallen per 28-12-2016

Verordening op de heffing en de invordering van Havengeld 2016

Geldend van 29-12-2015 t/m 27-12-2016

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van Havengeld 2016

Zaaknummer: 1229126

De Raad van de gemeente Hoorn;

 • -

  gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 17 november 2015;

 • -

  gelet op artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet ;

besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van Havengeld 2016 (Verordening Havengeld 2016)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop rustende bepalingen wordt, voor zover niet anders bepaald, verstaan onder:

 • a.

  vaartuig: een drijvend lichaam dat wegens zijn drijfvermogen wordt gebezigd dan wel bestemd of geschikt is voor vervoer te water van personen of goederen of voor het dragen of vervoeren van al dan niet met het drijvende lichaam een geheel uitmakende goederen;

 • b.

  meetbrief: het document als bedoeld in artikel 782, vierde lid, van het Wetboek van Koophandel juncto het besluit van 24 oktober 1983, Stb.548 (Besluit binnenschependocumenten);

 • c.

  schip: een binnenschip of een vissersschip;

 • d.

  bedrijfsvaartuig: een schip dat in hoofdzaak voor de uitoefening van een beroep wordt gebruikt en/of bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd, met uitzondering van riviercruiseschepen;

 • e.

  historisch schip: een schip dat geheel of overwegend met behulp van zeilen wordt voortgestuwd en dat verder voldoet aan de Beleidsregel Criteria historische schepen 2015;

 • f.

  riviercruiseschip: een vaartuig dat is ingericht en hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig vervoer van meer dan 50 personen, de bemanning daaronder niet begrepen;

 • g.

  charterschip: Een vaartuig:

  • -

   dat is teboekgesteld overeenkomstig artikel 785 van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;

  • -

   dat daadwerkelijk en aantoonbaar wordt gebruikt ten behoeve van de bedrijfsmatige chartervaart, hetgeen moet blijken uit een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met Hoorn als vestigingsgemeente en uit de meetbrief: het document als bedoeld in artikel 782, vierde lid, van het Wetboek van Koophandel juncto het besluit van 24 oktober 1983, Stb.548 (Besluit binnenschependocumenten);

  • -

   waarvoor een Certificaat van Onderzoek als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Binnenvaartwet of Certificaat van deugdelijkheid als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Schepenwet is afgegeven;

  • -

   waarvan de eigenaar heeft voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 36, lid 2 van de Binnenvaartwet.

 • h.

  pleziervaartuig: een vaartuig dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor niet-bedrijfsmatige d.w.z. sportieve of recreatieve doeleinden;

 • i.

  aanhorigheden: die zaken die aan de oorspronkelijke staat van het vaartuig zijn verbonden en voorheen geen vast onderdeel van het schip uitmaakten;

 • j.

  termijn: een in de tabel genoemd tijdvak waarin het gebruik als bedoeld in artikel 2 plaatsvindt

  • -

   dag: een aaneengesloten tijdvak van 24 uur;

  • -

   maand: een kalendermaand;

  • -

   jaar: een kalenderjaar.

 • k.

  vergunninghouder; degene aan wie een vergunning is verleend om een ligplaats in de gemeentehaven in te nemen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "havengeld" worden rechten geheven voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde gemeentewateren of van andere voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen, die in beheer of onderhoud zijn bij de gemeente.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de schipper, de reder, de exploitant, de beheerder, de eigenaar van het vaartuig, degene die het schip heeft gecharterd of degene die als vertegenwoordiger van één van dezen optreedt.

Artikel 4 Vrijstellingen

Geen havengeld wordt geheven voor:

 • 1.

  vaartuigen van het rijk, de provincie Noord Holland, waterschappen en de gemeente;

 • 2.

  vaartuigen, die in opdracht van de gemeente worden gebruikt voor werkzaamheden ten behoeve van de in artikel 2 bedoelde wateren, werken en inrichtingen;

 • 3.

  woonschepen als bedoeld in de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting;

 • 4.

  reddingsvaartuigen;

 • 5.

  hospitaalschepen: cruiseschepen die varen voor of door een organisatie zonder winstoogmerk, gericht op mensen met een lichamelijke of psychische beperking door ziekte, leeftijd of handicap en/of mensen die bijzondere zorg nodig hebben. Deze vrijstelling geldt voor maximaal drie dagen per organisatie;

 • 6.

  vaartuigen die, ten gevolge van storm, ijsgang of andere weersomstandigheden, e.e.a. ter beoordeling van de havenmeester, gedwongen zijn gebruik te maken of te blijven maken van de openbare gemeentelijke wateren, gedurende het tijdvak van dat gebruik;

 • 7.

  bedrijfsvaartuigen die, zonder te lossen of te laden, gebruik maken van de openbare gemeentelijke wateren ter verkrijging van geneeskundige behandeling voor zich aan boord bevindende zieken, mits het gebruik niet langer duurt dan voor het e.e.a. noodzakelijk is en de duur van één maand per jaar niet te boven gaat;

 • 8.

  opleidingsvaartuigen voor zee- en binnenvaart voor zolang zij voor dit doel gebruikt worden;

 • 9.

  vaartuigen welke niet laden of lossen en gebruik van de haven maken tussen 10.00 uur en 16.00 uur.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

Grondslag voor de berekening van het havengeld wordt bepaald aan de hand van de lengte inclusief aanhorigheden van het vaartuig, uitgedrukt in meters; zoals deze blijken uit de meetbrief of ambtshalve worden vastgesteld.

Artikel 6 Tarieven

Artikel

Dagtarieven

Tarief incl. BTW

1.1

Het havengeld bedraagt voor vaartuigen, niet zijnde bedrijfsvaartuigen, charterschepen of riviercruiseschepen, zonder vaste ligplaats, inclusief stroom, per meter lengte per dag.

€ 1,75

1.2

Het havengeld bedraagt voor charterschepen, zonder vaste ligplaats, inclusief stroom, per meter lengte per dag.

€ 1,55

1.3

Het havengeld bedraagt voor riviercruiseschepen, exclusief stroom, in de maanden januari tot en met maart en de maanden juni tot en met december per meter lengte per dag.

€ 2,05

1.4

Het havengeld bedraagt voor riviercruiseschepen, exclusief stroom, in de maanden april en mei per meter lengte per dag.

€ 3,55

Maandtarieven

2.1

Het havengeld bedraagt voor vaartuigen, zonder vaste ligplaats, zijnde charterschepen, bij abonnement in de maanden oktober tot en met april: per meter lengte per maand.

€ 5,00

2.2

Het havengeld bedraagt voor vaartuigen, zonder vaste ligplaats, niet zijnde charterschepen en riviercruiseschepen, bij abonnement in de maanden oktober tot en met april, per meter lengte per maand.

€ 7,50

Seizoentarieven

3.1

Het havengeld bedraagt voor charterschepen, zonder vaste ligplaats, voor de maanden april tot en met september, inclusief stroom, voor een abonnement van tien keer één dag ligplaats innemen zeven keer het tarief van 1.2

3.2

Het havengeld bedraagt voor vaartuigen, zonder vaste ligplaats, zijnde charterschepen, exclusief stroom, voor de maanden oktober tot en met april, voor een abonnement van zeven maanden per meter lengte per zeven maanden.

€ 30,00

3.3

Het havengeld bedraagt voor vaartuigen, zonder vaste ligplaats, niet zijnde charterschepen of riviercruiseschepen, exclusief stroom, voor de maanden oktober tot en met april, voor een abonnement van zeven maanden per meter lengte per zeven maanden.

€ 45,45

Jaartarieven

4.1

Het havengeld bedraagt voor vergunninghouders, exclusief stroom, per meter lengte per jaar.

€ 80,00

4.2

Het havengeld bedraagt voor vaartuigen gelegen op de locaties zoals beschreven de Havenatlas Hoorn 2015

4.2.1

waarvan de lengte niet groter is dan 4 meter, exclusief stroom, per belastingjaar

€ 28,50

4.2.2

waarvan de lengte groter is dan 4 meter en kleiner dan 8 meter, exclusief stroom, per belastingjaar

€ 57,00

4.3

Het havengeld bedraagt voor vaartuigen die voldoen aan de criteria gesteld in “Beleidsregel criteria Historische schepen Hoorn 2015”, per meter lengte per jaar.

€ 55,00

Overige toepassingen en tarieven

5

In afwijking bedraagt het havengeld voor meerrompschepen anderhalf maal het aangegeven tarief in deze tarieventabel.

6.1

Het tarief voor reservering (inclusief administratiekosten) voor riviercruiseschepen bedraagt per reservering per schip per dag of dagdeel:

€ 151,50

6.2

Indien een reservering niet binnen 3 maanden na de dag van aanvraag schriftelijk wordt geannuleerd blijft degene die heeft gereserveerd € 50,00 aan administratiekosten verschuldigd.

Artikel 7 Tarieftoepassing

Voor de toepassing van de tarieven:

 • 1.

  wordt de lengte van een vaartuig gesteld op de lengte over alles, zoals die blijkt uit de bij het vaartuig behorende binnenvaart meetbrief;

 • 2.

  wordt een gedeelte van een eenheid van een lengte of van een tijdsduur voor een volle eenheid gerekend, behalve bij een jaar met bijbehorende vergunning;

 • 3.

  bij het beëindigen van een ligplaatsvergunning vindt restitutie plaats over de maanden waarin geen gebruik meer wordt gemaakt van de ligplaats. Het jaartarief wordt hiervoor gedeeld door 12;

 • 4.

  wordt de termijn steeds op de kortste van de in de tabel voor het betreffende soort vaartuig genoemde termijnen gesteld tenzij bij de aanmelding het gebruik voor een langere termijn is gevraagd.

Artikel 8 Wijze van heffing

 • 1. De rechten zoals benoemd in artikel 6, lid 1 worden geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt uitsluitend aangemerkt; het bij aanvang van het afmeren van een vaartuig het vast te stellen bedrag aan rechten terstond te betalen, met inachtneming van het college gestelde voorschriften.

 • 2. Ingeval de rechten in artikel 6, lid 1 niet terstond op aangifte zijn voldaan, wordt een naheffingsaanslag opgelegd aan de belastingplichtige. Voor de berekening van het aanslagbedrag van de naheffingsaanslag wordt het dagtarief toegepast.

 • 3. De naheffingsaanslag wordt verhoogd met een bestuurlijke boete van 50% van het vast te stellen aanslagbedrag.

 • 4. De naheffingsaanslag wordt aan het vaartuig achtergelaten.

 • 5. De rechten benoemd in artikel 6 lid 2 t/m 6 worden geheven door middel van een aanslag of (schriftelijke) kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of bon.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

Met betrekking tot het per bezoek geheven havengeld neemt de belastingplicht een aanvang, zodra gebruik van de openbare gemeentelijke wateren wordt gemaakt.

Artikel 10 Aanmeldingsplicht

 • 1. Vanaf het begin dat van de openbare gemeentelijke wateren gebruik wordt gemaakt, is de belastingplichtige gehouden zulks per eerste gelegenheid te melden aan de havenmeester;

 • 2. Abonnementen: abonnementen dienen een maand voor ingang van het abonnement schriftelijk (brief of digitaal) te worden aangevraagd bij de havenmeester.

Artikel 11 Termijn van betaling

 • 1. Het recht zoals benoemd in artikel 6, lid 1 moet terstond worden voldaan op aangifte.

 • 2. De naheffingsaanslag zoals benoemd in artikel 6, lid 3 moet terstond worden betaald tenzij een kennisgeving wordt verzonden zoals benoemd in lid 3 van dit artikel.

 • 3. De rechten benoemd in artikel 6, lid 2 t/m lid 6 moeten binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van havengelden.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De "Verordening havengeld 2015" van 19 mei 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan en voor zover de Verordening Havengeld 2016 geen rechtskracht krijgt.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Havengeld 2016".

Artikel 14 Bekendmaking

 • 1. Deze verordening zal worden bekendgemaakt door het plaatsen van de verordening in het gemeenteblad;

 • 2. Alsmede wordt in een huis-aan-huisblad meegedeeld dat de verordening voor een ieder kosteloos ter inzage ligt in het gemeentehuis.

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2015 te Hoorn.

  De griffier,                           de voorzitter,