Regeling vervallen per 28-12-2016

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2016

Geldend van 29-12-2015 t/m 27-12-2016

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2016

Zaaknummer: 1229126

De Raad van de gemeente Hoorn;

 • -

  gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015;

 • -

  gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2016 (Begraafrechten 2016)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de begraafplaatsen Keern, Berkhouterweg, Zuiderveld en Zwaag;

 • b.

  eigen graf: een graf, een grafkelder daaronder begrepen, waarvoor het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

 • c.

  particulier graf: een graf, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

 • d.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer, waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • e.

  particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van ten hoogste twee asbussen;

 • f.

  particuliere urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van ten hoogste twee asbussen;

 • g.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • h.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • i.

  grafbedekking: gedenkteken en/of winterharde grafbeplanting op een graf of een afdekplaat op een urnengraf of een urnennis.

 • j.

  binnencolumbarium: plaats waar urnen inpandig in urnennissen kunnen worden geplaatst.

Artikel 2 Belastbaar feit

Overeenkomstig de bepalingen van deze verordening worden vanwege de gemeente rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1. De rechten worden geheven naar de tarieven en maatstaven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid voor een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van aanslag of een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Heffing naar tijdsgelang bij verlenging van de grafrust

Indien in de loop van het huidige heffingstijdvak door de belanghebbende schriftelijk te kennen is gegeven de grafrust te willen verlengen kunnen de rechten zoals bedoeld in 2.3.1, 3.1.1, 3.1.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2 van de tarieventabel naar rato van het aantal jaren verhoudingsgewijs worden verlaagd of verhoogd.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De "Verordening Begraafrechten 2015" van 16 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan en voor zover de Verordening Begraafrechten 2016 geen rechtskracht krijgt.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Begraafrechten 2016".

Artikel 11 Bekendmaking

Deze verordening zal worden bekendgemaakt door het plaatsen van de verordening in het gemeenteblad. Alsmede wordt in een huis-aan-huisblad meegedeeld dat de verordening voor een ieder kosteloos ter inzage ligt in het gemeentehuis.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2015 te Hoorn,

de griffier,        de voorzitter,

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RECHTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN 2016

Hoofdstuk 1 Begraven

1.1

Voor het begraven van het lichaam van een overleden persoon beneden één jaar wordt geheven

€ 265,76

1.2

Voor het begraven van het lichaam van een overleden persoon ouder dan één, doch jonger dan 12 jaar, wordt geheven (2 maal 1.1)

€ 531,52

1.3

Voor het begraven van het lichaam van een overleden persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven (4 maal 1.1)

€ 1.063,05

1.4

Voor het begraven van een asbus, anders dan in een urnengraf of een urnennis

€ 346,82

1.5

Voor het achterlaten van de bekisting in het graf wordt geheven

€ 318,35

1.6

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4, verhoogd met 50%, tenzij het tijdstip van begraven is bepaald op verzoek van of vanwege burgemeester en wethouders

1.7

Onder buitengewone uren wordt verstaan:

1.7.1

op werkdagen voor 09.00 uur en na 16.00 uur;

1.7.2

op zaterdagen, zondagen of algemeen erkende feestdagen, als bedoeld in artikel 3 van de Algemene termijnenwet.

1.8

Indien tegelijkertijd meer dan één overledene van dezelfde familie tot en met de vierde graad van bloed- of aanverwantschap in hetzelfde graf wordt begraven wordt voor het begraven van de tweede en derde overledene 75% van de begraafrechten geheven

Hoofdstuk 2 Begraafplaats Zwaag

2.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden wordt geheven:

2.1.1

voor een particulier graf, bestaande uit twee grafruimten voor een periode van 10 jaar

€ 883,33

2.1.2

voor elke 5 jaar langere grafhuur, max. 4 maal (totale grafhuur 30 jaar)

€ 441,66

2.2

De bijdrage in het algemeen onderhoud van de begraafplaats Zwaag bedraagt

2.2.1

voor een particulier graf voor een periode van 10 jaar(gelijk aan 4.3.1)

€ 511,47

2.2.2

voor elke 5 jaar langere grafhuur, max. 4 maal (totale grafhuur 30 jaar)

€ 255,73

2.3

voor verlenging van het recht:

2.3.1

met een periode van 5 jaar wordt geheven: 100% van het tarief van 2.1.2 en 2.2.2, met een maximum van 4 keer (totale verlenging 20 jaar)

2.4

voor wederinkoop van een eigen graf voor onbepaalde tijd, per grafruimte

€ 86,19

Hoofdstuk 3 Begraafplaats Keern

3.1

voor verlenging van het recht tot het begraven houden:

3.1.1

met een periode van 5 jaar wordt geheven voor een particulier graf, bestaande uit twee grafruimten. Met een maximum van 4 keer (totale verlenging 20 jaar)

€ 441,66

3.1.2

met een periode van 5 jaar wordt geheven voor de bijdrage in het algemeen onderhoud voor een particulier graf. Met een maximum van 4 keer (totale verlenging 20 jaar)

€ 255,74

Hoofdstuk 4. Begraafplaats Berkhouterweg

4.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden wordt geheven:

4.1.1

voor een particulier graf, bestaande uit drie grafruimten, voor een periode van 10 jaar

€ 1.324,99

4.1.2

Voor een particulier graf 1,5 maal grafbreedte, bestaande uit drie grafruimten, voor een periode van 10 jaar

€ 2.649,98

4.1.3

Voor een particulier graf 2 maal grafbreedte, bestaande uit drie grafruimten, voor een periode van 10 jaar

€ 5.299,96

4.1.4

voor elke 5 jaar langere grafhuur 50% van het tarief van 4.1.1, 4.1.2 en 4.1.3, met een maximum van 4 keer (totale grafhuur 30 jaar)

4.1.5

voor een algemeen graf voor een periode van 10 jaar

€ 662,49

4.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen wordt geheven:

4.2.1

in een particulier urnengraf voor een periode van 10 jaar

€ 707,94

4.2.2

in een particuliere urnennis in de rechte muren voor een periode van 10 jaar

€ 707,94

4.2.3

in een particuliere urnennis in de gebogen muren voor een periode van 10 jaar

€ 943,92

4.2.3.1

voor elke 5 jaar langere huur 50% van het tarief van 4.2.1, 4.2.2 en 4.2.3, met een maximum van 4 keer (totale grafhuur 30 jaar)

4.3

De bijdrage in het algemeen onderhoud bedraagt:

4.3.1

voor een particulier graf voor een periode van 10 jaar

€ 511,47

4.3.2

voor een particulier graf 1,5 maal grafbreedte, voor een periode van 10 jaar

€ 1.022,93

4.3.3

voor een particulier graf 2 maal grafbreedte, voor een periode van 10 jaar

€ 2.045,86

4.3.4

voor een algemeen graf voor een periode van 10 jaar

€ 255,73

4.3.5

voor een particulier urnengraf voor een periode van 10 jaar

€ 255,73

4.3.6

voor een particuliere urnennis voor een periode van 10 jaar

€ 103,93

4.3.7

voor elke 5 jaar langere grafhuur, 50% van het tarief van 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5 en 4.3.6, met een maximum van 4 keer (totale grafhuur 30 jaar)

4.4

Voor verlenging van het recht met een periode van 5 jaren, met een maximum van 4 keer (totale verlenging 20 jaar) wordt geheven:

4.4.1

voor de graven als bedoeld onder 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2 en 4.2.3: 50% van de daar vermelde tarieven.

4.5

voor verlenging van de bijdrage in het algemeen onderhoud met een periode van 5 jaar, met een maximum van 4 keer (totale verlenging 20 jaar) wordt geheven:

4.5.1

voor de graven bedoeld onder 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5 en 4.3.6: 50% van het daar vermelde tarief

4.6

Voor verlenging van het recht met een periode van 10 jaren wordt geheven:

4.6.1

voor de graven als bedoeld onder 4.1.5. 100% van het daar vermelde tarief, uitsluitend voor graven uitgegeven voor 24 februari 2011.

4.7

Voor verlenging van het recht met een periode van 10 jaren wordt geheven:

4.7.1

voor de graven als bedoeld onder 4.3.4.. 100% van het daar vermelde tarief, uitsluitend voor graven uitgegeven voor 24 februari 2011.

Hoofdstuk 5. Begraafplaats Zuiderveld

5.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden wordt geheven:

5.1.1

voor een particulier graf, bestaande uit drie grafruimten, voor een periode van 10 jaar

€ 1.324,99

5.1.2

voor een particulier islamitisch graf, bestaande uit twee grafruimten, voor een periode van 10 jaar

€ 883,33

5.1.3

voor een particulier kindergraf, bestaande uit een grafruimte, voor een periode van 10 jaar

€ 441,66

5.1.4

voor een graf 1,5 maal de grafbreedte, 200% van het tarief van 5.1.1, 5.1.2 en 5.1.3

5.1.5

voor een graf 2 maal de grafbreedte, 400% van het tarief van 5.1.1, 5.1.2 en 5.1.3

5.1.6

voor elke 5 jaar langere grafhuur 50% van het tarief van 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 en 5.1.5, met een maximum van 4 keer (totale grafhuur 30 jaar)

5.1.7

voor een algemeen graf voor een periode van 10 jaar (1/2 deel van 5.1.1)

€ 622,49

5.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen wordt geheven:

5.2.1

in een particulier urnengraf voor een periode van 10 jaar

€ 707,94

5.2.1.1

voor elke 5 jaar langere grafhuur 50% van het tarief van 5.2.1, met een maximum van 4 keer (totale grafhuur 30 jaar)

5.3

De bijdrage in het algemeen onderhoud bedraagt:

5.3.1

voor een particulier graf, islamitisch graf en kindergraf voor een periode van 10 jaar

€ 511,47

5.3.2

voor een particulier graf, islamitisch graf en kindergraf 1,5 maal grafbreedte, voor een periode van 10 jaar

€ 1.022,93

5.3.3

voor een particulier graf, islamitisch graf en kindergraf 2 maal grafbreedte, voor een periode van 10 jaar

€ 2.045,86

5.3.4

voor een particulier urnengraf voor een periode van 10 jaar

€ 255,73

5.3.5

voor een algemeen graf voor een periode van 10 jaar

€ 255,73

5.3.6

voor elke 5 jaar langere grafhuur 50% van tarief van 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 en 5.3.4, met een maximum van 4 keer (totale grafhuur 30 jaar)

5.4

Voor verlenging van het recht met een periode van 5 jaren, met een maximum van 4 keer (totale verlenging 20 jaar) wordt geheven:

5.4.1

voor de graven als bedoeld onder 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 en 5.2.1: 50% van de daar vermelde tarieven.

5.5

voor verlenging van de bijdrage in het algemeen onderhoud met een periode van 5 jaar, met een maximum van 4 keer (totale verlenging 20 jaar) wordt geheven:

5.5.1

voor de graven bedoeld onder 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 en 5.3.4: 50% van het daar vermelde tarief

Hoofdstuk 6 Grafbedekking

6.1

Voor het op verzoek van de rechthebbende op het graf afnemen en herplaatsen van grafbedekking wordt per liggend of staand element geheven.

€ 134,49

6.2

Plaatsen gedenkplaatje van 20x30 cm op de rechte urnenmuur voor de duur van 20 jaar

€ 207,85

Hoofdstuk 7 Inschrijven en overboeken van graven

7.1

Voor elke inschrijving en overboeking van het recht op een eigen graf, particulier graf, particulier islamitisch graf, particulier kindergraf, algemeen graf, particulier urnengraf of particuliere urnennis wordt geheven

€ 5,35

7.2

Voor de afgifte van een verklaring van een graf

€ 5,35

Hoofdstuk 8 Lichten en ruimen

8.1

Voor het lichten van een lijk wordt geheven

€ 1.065,55

8.1.1

Voor het na lichting weer opnieuw begraven wordt geheven het recht vermeld in hoofdstuk 1.

Hoofdstuk 9 Schouwen

9.1

Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijk lijkschouwer wordt geheven:

9.1.1

op maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren

€ 62,08

9.1.2

op maandag tot en met vrijdag buiten kantooruren, alsmede op de onder 1.6 genoemde tijdstippen (2 maal 9.1.1)

€ 124,16

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2015 te Hoorn ,

de griffier,                      de voorzitter,