Regeling vervallen per 28-12-2016

Verordening op de heffing en invordering van Leges 2016

Geldend van 29-12-2015 t/m 27-12-2016

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Leges 2016

Zaaknummer: 1229126

De Raad van de gemeente Hoorn;

 • -

  gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 17 november 2014;

 • -

  gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van Leges 2016 (Legesverordening 2016)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van eerste dag in een kalendermaand tot en met de laatste dag van de kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van een dag in een kalenderjaar tot de dag met dezelfde datum in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • e.

  onderzoek door of namens de gemeentearchivaris, dat naar zijn oordeel plaatsvindt met een zuiver wetenschappelijk doel.

 • f.

  levering van illustraties uit de topografisch-historische atlas ten behoeve van een wetenschappelijk of educatief doel.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De "Legesverordening 2015" van 16 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan en voor zover de Legesverordening 2016 geen rechtskracht krijgt.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als " Legesverordening 2016 ".

Artikel 11 Bekendmaking

Deze verordening zal worden bekendgemaakt door het plaatsen van de verordening in het gemeenteblad. Alsmede wordt in een huis-aan-huisblad meegedeeld dat de verordening voor een ieder kosteloos ter inzage ligt in het gemeentehuis.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2015 te Hoorn,

de griffier,            de voorzitter,

TARIEVENTABEL

BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2016

Indeling tarieventabel

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen (BRP)

Hoofdstuk 5

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 6

Bestuursstukken

Hoofdstuk 7

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 8

Westfries archief

Hoofdstuk 9

Gemeentearchieven

Hoofdstuk 10

Huisvestingswet

Hoofdstuk 11

Leegstandwet

Hoofdstuk 12

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 13

Kansspelen

Hoofdstuk 14

Kabels en leidingen

Hoofdstuk 15

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 16

Leges Milieu, verontreiniging en bodeminformatie

Hoofdstuk 17

Haven

Hoofdstuk 18

Belastingen en WOZ

Hoofdstuk 19

Urgentiebewijs

Hoofdstuk 20

In deze titel niet benoemde aanvraag of afgifte

Titel 2

Fysieke omgeving

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Schetsplan/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Teruggaaf

Hoofdstuk 5

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 6

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde aanvraag of afgifte

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 5

In deze titel niet benoemde aanvraag of afgifte

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Tarief 2016

1.1.1

Voor het voltrekken van een huwelijk in het gemeentehuis aan de Nieuwe Steen 1 te Hoorn en in het huis van bewaring en/of gevangenis, met uitzondering van die, voltrokken op de ingevolge de Wet van 23 april 1879, Stb.72, aangewezen tijden voor kosteloze huwelijksvoltrekking, bedraagt het tarief:

1.1.1.1

Huwelijk zonder toespraak op dinsdag tot en met donderdag tussen 9.00 uur tot 15.00 uur, maximaal 15 genodigden inclusief het huwelijkspaar en getuigen.

€ 135,50

1.1.1.1.1

Gratis huwelijk zonder toespraak op dinsdag en donderdagmorgen om 09:00 uur, zonder genodigden met max 4 getuigen.

1.1.1.2

Huwelijken met toespraak:

1.1.1.2.1

op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur, maximaal 25 genodigden naast huwelijkspaar en getuigen. In de Bontekoezaal van het Stadhuis

€ 364,00

1.1.1.2.2

op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur, maximaal 50 genodigden naast huwelijkspaar en getuigen. In de Raadzaal van het Stadhuis

€ 424,00

1.1.2

Voor het voltrekken van een huwelijk in het Statenlogement, Westfries museum, Oosterkerk, Park Schouwburg, Nederlands hervormde kerk, Noorderkerk, Ridderickhof, HuisVerloren en de schepen: De Bounty Egberdina en de Toekomst bedraagt het tarief exclusief de huur van de locatie:

1.1.2.1

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur met uitzondering van feestdagen

€ 395,00

1.1.2.2

op een ander tijdstip dan genoemd onder 1.1.2.1

€ 650,00

1.1.3

Voor het voltrekken van een huwelijk op een andere plaats, om reden van gezondheid, dan genoemd in 1.1.1 en 1.1.2 bedraagt het tarief:

1.1.3.1

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur met uitzondering van feestdagen

€ 123,75

1.1.3.2

op andere tijdstippen dan genoemd onder 1.1.3.1 met uitzondering van zaterdag en zondag

€ 141,75

1.1.4

Het tarief voor het aanwijzen van een huwelijkslocatie voor één dag:

1.1.4.1

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur met uitzondering van feestdagen

€ 504,00

1.1.4.2

op maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 en 23.00 uur en zaterdag en zondag tussen 09.00 en 18.00 uur en op feestdagen.

€ 656,00

1.1.4.3

Op zaterdagavond of zondagavond vanaf 18.00 uur en feestdagen.

€ 994,00

1.1.5.

Het tarief voor het wijzigen of annuleren van trouwdatum, trouwlocatie of tijdstip bedraagt

€ 63,50

1.1.6

Het tarief voor het administratief wijzigen van een partnerschap in een huwelijk

€ 31,75

1.1.7

Het tarief bedraagt voor:

1.1.7.1

het verstrekken van een omslag trouwboekje in een standaarduitvoering

€ 24,00

1.1.7.2

het bijschrijven van een kind bedraagt per kind

€ 3,40

1.1.8

het tarief voor een medewerker per half uur voor: Optreden als getuige, het doen van nasporingen in registers, hulp bij opstellen verzoekschriften, huisbezoeken. Exclusief de kosten van de gevraagde inlichtingen/informatie

€ 26,40

1.1.9

het tarief voor het legaliseren of waarmerken van een document en de vaststelling dat de handtekening en/of foto op een document inderdaad tot de ondertekenaar behoort.

€ 12,80

1.1.10

Het tarief voor het aangetekend verzenden van stukken wordt geheven conform het geldende tarief van postbezorgingsbedrijf.

1.1.11

De tarieven, genoemd onder 1.1.1 tot en met 1.1.6 en 1.1.8 zijn van overeenkomstige toepassing op het geregistreerde partnerschap.

1.1.12

Het tarief voor een uittreksel of afschrift burgelijke stand, geboorte, huwelijk, registratie van partnerschap, echtscheiding en overlijden (ook meertalig).

€ 12,80

1.1.13

Het tarief voor elke verklaring tot huwelijksbevoegdheid

€ 22,80

1.1.14

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van het Nederlanderschap door:

1.1.14.1

Optie; enkelvoudig

€ 179,00

1.1.14.2

Optie; gemeenschappelijk

€ 305,00

1.1.14.3

Optie, medeopterende minderjarige

€ 21,00

1.1.14.4

Naturalisatie; enkelvoudig; standaard

€ 840,00

1.1.14.5

Naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard

€ 1.072,00

1.1.14.6

Naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd

€ 625,00

1.1.14.7

Naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd

€ 858,00

1.1.14.8

Naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige

€ 124,00

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.2.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort.

€ 64,44

1.2.2.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1 (zakenpaspoort)

€ 64,44

1.2.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 64,44

1.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.2.4.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort (tot 18 jaar), een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen, 5 jaar geldig

€ 51,20

1.2.4..2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1 (zakenpaspoort) (tot 18 jaar) 5 jaar geldig

€ 51,20

1.2.4.3.

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) (tot 18 jaar) 5 jaar geldig

€ 51,20

1.2.5

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) 10 jaar geldig

€ 50,40

1.2.5.1

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) (tot 18 jaar) 5 jaar geldig

€ 28,48

1.2.6

het tarief voor de onderdelen 1.2.1, 1.2.2 , 1.2.3, 1.2.4 en 1.2.6 worden bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 47,31

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,99

1.3.1.1

het tarief voor het onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedaanvraag vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen (BRP)

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) per verstrekking aan de balie van het gemeentehuis

€ 12,80

1.4.2.1.1

tot het digitaal verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP), per verstrekking

€ 8,25

1.4.2.2

tot het verstrekken van een afschrift persoonslijst uit de Basisregistratie personen (BRP)per verstrekking

€ 17,50

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.2.3.1

voor 25 verstrekkingen

€ 209,90

1.4.2.3.2

voor 100 verstrekkingen

€ 793,00

1.4.2.3.3

voor 500 verstrekkingen

€ 3.732,00

1.4.2.3.4

voor 1.000 verstrekkingen

€ 6.997,00

1.4.3

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vervaardigen van een selectie uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens:

1.4.3.1

per half uur

€ 24,10

benevens per verstrekking

€ 2,45

1.4.4

voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens:

1.4.4.1

per half uur

€ 24,10

benevens per verstrekking

€ 2,45

1.4.5

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens:

1.4.5.1

ten dienste van wetenschappelijke, maatschappelijke, menslievende en godsdienstige instellingen of een genootschap op geestelijke grondslag:vermeerderd met de porto, per verstrekking

€ 2,45

1.4.5.2

gevraagd door een bedrijf van een openbaar lichaam dan wel door een naar de vorm privaatrechtelijk bedrijf, hetwelk zich geheel of nagenoeg geheel in handen van de overheid bevindt

€ 0,60

1.4.6

Het tarief voor papieren verstrekkingen aan overheidsorganen en bijzondere derden, per verstrekking.

€ 2,30

1.4.7

Het tarief voor het verstrekken van een internationaal uittreksel BRP.

€ 12,80

Hoofdstuk 5 Overige publiekszaken

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.5.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag wordt geheven conform het landelijk vastgestelde tarief

€ 41,35

1.5.2

Attestatie de vita

€ 12,80

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

1.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.6.1.1

een exemplaar van de productenraming en bijlagen

€ 75,85

1.6.1.2

een exemplaar van de begroting

€ 94,81

1.6.1.3

een exemplaar van de kadernota

€ 28,50

1.6.1.4

een exemplaar van de productenrealisatie en bijlagen of jaarstukken

€ 75,85

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

1.7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen per perceel

€ 13,26

1.7.2.1

voor het raadplegen van de dubbelen van de leggers en/of plans van het kadaster: indien daarbij bijstand van een ambtenaar van de gemeente is verkregen, per half uur

€ 24,11

1.7.2.2

in overige gevallen, per inlichting

€ 11,29

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vervaardigen of doen vervaardigen van kopieën of schetsen uit de dubbelen van de plans van het kadaster, het raadplegen van de leggers daaronder begrepen, per half uur

€ 24,11

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen tot het verstrekken:

1.7.4.1

van een exemplaar van de volgende producten: bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.7.3, structuurplan of stadsvernieuwingsplan in formaat A4 of kleiner:

€ 82,15

1.7.4.2

voor een gedeelte van de in artikel 1.7.4.1 genoemde producten, per fotokopie in het formaat A4 per pagina

€ 82,61

1.7.4.3

een uittreksel van bestemmingsplaninformatie per perceel

€ 17,04

Hoofdstuk 8 Westfries Archief

1.8.1

Het tarief voor het opstellen van een digitaal bericht en het digitaal verzenden van afschriften, doorslagen of fotokopieën voor elk daaraan besteed kwartier

€ 12,85

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van het inregelen van camera of scanapparatuur

€ 12,85

1.8.3

Het tarief voor toezending per post van in dit hoofdstuk genoemde kopieën, reproducties, afdrukken, readerprints en bestanden bedraagt:

1.8.3.1

per poststuk zonder begeleidend schrijven

€ 2,85

1.8.3.2

per poststuk met begeleidend schrijven

€ 4,75

1.8.4

Het tarief voor het maken van afschriften, doorslagen of (digitale)fotokopieën uit het Westfries Archief, bedraagt voor:

1.8.4.1

een afdruk of scan in het formaat A3 / A4 (zelfbediening) per pagina

€ 0,10

1.8.4.2

een afdruk of scan in het formaat A3 / A4 (geen zelfbediening) per pagina

€ 0,45

1.8.4.3

een readerprint in het formaat A3 / A4 (zelfbediening) per pagina

€ 0,45

1.8.4.4

een digitale foto, per stuk

€ 1,10

1.8.4.5

verstrekking van één usb stick van het Westfries archief om de digitale bestanden op te zetten

€ 4,00

1.8.5

Het tarief voor het maken van een reproductie uit digitaal beschikbare archieven bedraagt voor:

1.8.5.1

een digitaal bestand in "jpg"-formaat per afbeelding

€ 5,75

1.8.5.2

een digtaal bestand in "tiff"-formaat per afbeelding

€ 14,20

Hoofdstuk 9 Gemeentelijke archieven

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen naar in de gemeentelijke archieven berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 12,85

1.9.2

Het tarief voor toezending per post van in dit hoofdstuk genoemde kopieën, reproducties, afdrukken, readerprints en bestanden bedraagt:

1.9.2.1

per poststuk zonder begeleidend schrijven

€ 2,85

1.9.2.2

per poststuk met begeleidend schrijven

€ 4,74

1.9.3

Het tarief voor het opstellen van een digitaal bericht en het digitaal verzenden van afschriften, doorslagen of fotokopieën voor elk daaraan bestede 5 minuten of gedeelte

€ 2,12

1.9.4

Het tarief voor het maken van afschriften, doorslagen of (digitale)fotokopieën uit het bouwvergunningen- en constructiearchief van Bureau Vergunningen en Bouwtoezicht van de Gemeente Hoorn bedraagt voor:

1.9.4.1

een afdruk of scan in het formaat A3 / A4 per pagina

€ 0,44

1.9.4.2

een afdruk of scan op A2 formaat (plotter) per pagina

€ 3,51

1.9.4.3

een afdruk of scan op A1 formaat (plotter) per pagina

€ 4,71

1.9.5

Het tarief voor het digitaal verzenden van een bestand in "tiff"-formaat, per bouwtekening,

€ 2,62

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.10.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet

€ 12,39

1.10.2

tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet

€ 12,39

1.10.3

tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet

€ 12,39

Hoofdstuk 11 Leegstandswet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 71,25

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 82,21

1.12.2

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.12.1 bedoelde ontheffing

€ 82,21

Hoofdstuk 13 Kansspelen

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.13.1.1

voor één kansspeelautomaat, met een geldigheidsduur voor de periode van één jaar

€ 58,64

voor iedere volgende speelautomaat voor een periode van één jaar

€ 35,29

1.13.1.2

voor één kansspeelautomaat, met een geldigheidsduur voor onbepaalde tijd

€ 235,10

voor iedere volgende speelautomaat met een geldigheidsduur voor onbepaalde tijd

€ 141,16

Hoofdstuk 14 Kabels en leidingen

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van een instemmingbesluit, als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden.

1.14.1.1

als het betreft tracés vanaf 25 tot 250 m1

€ 188,70

1.14.1.2

als het betreft een tracé vanaf 250 tot 1.000 m1

€ 213,53

1.14.1.3

als het betreft een tracé vanaf 1.000 tot 2.500 m1

€ 292,98

1.14.1.4

als het betreft een tracé vanaf 2.500 m1, wordt het tarief in 1.15.1.3 verhoogd voor elke volle of gedeelte van de 500 m1 met:

1.14.2

als het betreft het in behandeling nemen van een graafmelding tot 25 m1

€ 79,46

1.14.3

als met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen gemeente en de netbeheerder of de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder, wordt het tarief genoemd in artikel 1.14.1 verhoogd met

€ 193,67

1.14.4

als met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel en/of leiding plaatsvindt, wordt het in 1.14.1 genoemde bedrag verhoogd met de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 38,42

1.15.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 38,42

1.15.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).Bij afwijzing wordt € 11,75 (kosten kaart) geretourneerd.

€ 62,50

1.15.4

tot het afgeven van een vervangende gehandicaptenparkeerkaart als gevolg van vermissing

€ 11,75

1.15.5

ontheffing geslotenverklaring

€ 11,75

1.15.6

ontheffing fiets- en voetpaden

€ 11,75

1.15.7

ontheffing in- en uitrit

€ 11,75

1.15.8

ontheffing parkeerduurbeperking

€ 11,75

1.15.9

tot het afgeven van een vervangende parkeervergunning als gevolg van vermissing, wijzigen gebied en wisseling van kenteken.

€ 11,75

1.15.10

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994

€ 38,42

Hoofdstuk 16 Leges Milieu, verontreiniging en bodeminformatie

1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.16.1

tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 4.7 en/of artikel 4.5 van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening

€ 103,91

1.16.2

voor de levering van bodeminformatie algemeen per locatie

€ 22,09

1.16.3

van volledige bodemrapportages, ongeacht het aantal, per locatie

€ 110,43

Hoofdstuk 17 Haven

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.17.1

voor een ligplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 5.3.2a van de algemene plaatselijke verordening (ligplaats woonschepen)

€ 63,52

1.17.2

voor het jaarlijks verstrekken van een sticker bij afgifte van de vergunning zoals bedoeld in 1.17.6

€ 15,88

1.17.3

voor een ligplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 1 A van de vigerende indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening Hoorn (Historische schip-vergunning)

€ 63,52

1.17.4

voor een ligplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 1 B van de vigerende indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening Hoorn (Charterschip-vergunning)

€ 63,52

1.17.5

voor een ligplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 1 C van de vigerende indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening Hoorn (Visserschip-vergunning)

€ 63,52

1.17.6

voor een ligplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 1 D van de vigerende indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening Hoorn (Kleine boot-vergunning)

€ 63,52

1.17.7

voor een ligplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 1 E van de vigerende indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening Hoorn (Ligplaats terrasboot-vergunning)

€ 63,52

1.17.8

voor een ligplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 1 F van de vigerende indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening Hoorn (Viskaar-vergunning)

€ 63,52

1.17.9

voor een ligplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 1 G van de vigerende indienings- en verleningsvoorschriften Havenverordening Hoorn (Oostereiland-vergunning)

€ 63,52

Hoofdstuk 18 Belastingen en WOZ

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

1.18.1

een kopie waardebeschikking aan de belanghebbende

€ 28,72

1.18.2

een herhaald afschrift taxatieverslag aan de belanghebbende

€ 28,72

1.18.3

opgave van de zakelijke lasten ten behoeve van de verkoop van een onroerende zaak door een notaris, per belastingobject

€ 6,63

Hoofdstuk 19 Urgentiebewijs

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

1.19.1

urgentiebewijs

€ 50,50

Hoofdstuk 20 In deze titel niet benoemde aanvraag of afgifte

1.20

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een:

1.20.1

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen voor elke 15 minuten of gedeelte daarvan. van de behandelduur van de aanvraag

€ 13,70

1.20.2

de afgifte van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,66

1.20.3

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,66

Titel 2 Fysieke omgeving

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699.2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.3

sloopkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.4

Wabo:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Schetsplan/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag:

2.2.1

voor een schetsplan in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is of om een beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning: 25% van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld met een maximum bedrag van € 450,00.

2.2.1.1

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van het schetsplan uitgewerkt project of waarvoor een conceptaanvraag beoordeeld is, in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

2.2.1.2

Indien blijkt dat een project geheel vergunningsvrij is, geldt een bedrag van € 45,00.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project:

2.3.1

de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft. Alsmede de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel.

2.3.2

Bouwactiviteiten

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.2.1.1

tot en met € 4.499,99:

€ 282,00

2.3.2.1.2

van € 4.500,00 tot en met € 8.999,99:

€ 336,00

2.3.2.1.3

van € 9.000,00 tot en met 16.999,99:

€ 440,00

2.3.2.1.4

van €17.000,00 tot en met € 22.499,99:

€ 675,00

2.3.2.1.5

van € 22.500,00 tot en met € 40.499,99:

€ 860,00

2.3.2.1.6

van € 40.500,00 tot en met € 79.999,99:

€ 1.150,00

2.3.2.1.7

van € 80.00,00 tot en met € 199.999,99:

1,79%*

2.3.2.1.8

van € 200.000,00 tot en met € 999.999,99:

1,84%*

2.3.2.1.9

van € 1.000.000 tot en met € 2.749.999,99:

1,87%*

2.3.2.1.10

meer dan € 2.750.000,00:

1,91%*

* % van de kosten zoals benoemd in 2.1.1.2

2.3.3

Welstandstoets

2.3.3.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is 0,03% over de naar boven in duizendtallen in euro’s afgeronde bouwkosten + € 65,00 met een maximum van € 2.250,00.

2.3.3.2

Het tarief voor het voorleggen van een project als bedoeld in art. 2.1 en 2.2 van de Wabo aan de commissie voor monumenten en welstand als het project niet aan de ambtelijke toetsingscriteria: Beleid ambtelijke welstandstoets Hoorn 2013, voldoet of wanneer er sprake is van een bijzondere situatie waarbij twijfel bestaat aan de toepasbaarheid van deze criteria (of als de aanvrager hierom heeft gevraagd), als genoemd in het beleid ambtelijke welstandstoets Hoorn 2013, waarbij de kosten van het project minder bedragen dan € 40.500,00 excl. BTW. bedraagt: 0,25% over de naar boven in duizendtallen in euro’s afgeronde kosten + € 45,00 met een maximum van € 2.250,00.

2.3.4

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.4.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2.1 wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit met 100% verhoogd.

2.3.5

Overschrijven

2.3.5.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Wabo of een bouwvergunning die is afgegeven voor 1 oktober 2010.

€ 41,45

2.3.6

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

2.3.6.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en ook sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt naast het bedrag dat wordt berekend op grond van onderdeel 2.3.2.1 een extra bedrag berekend. Dit bedrag wordt bepaald door het in artikel 2.3.6.1.1 t/m 2.3.6.1.4 benoemde promillage te berekenen over de kosten zoals benoemd in 2.1.1.2 of het vaste tarief. Het bedrag bedraagt minimaal € 264,00 en maximaal van het tarief genoemd in 2.3.7.3. Het promillage of tarief bedraagt:

2.3.6.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

14,9 ‰

2.3.6.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

14,9 ‰

2.3.6.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

14,9 ‰

2.3.6.1.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

14,9 ‰

2.3.6.1.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 313,17

2.3.6.1.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 313,17

2.3.6.1.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 313,17

2.3.6.1.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 313,17

2.3.7

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

2.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.7.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 313,17

2.3.7.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 313,17

2.3.7.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 3.758,05

2.3.7.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 313,17

2.3.7.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 313,17

2.3.7.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 313,17

2.3.7.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 313,17

2.3.7.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 313,17

2.3.8

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.8.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo als bedoeld

2.3.8.1.1

in artikel 2.11.1 gebruiksbesluit (basisbedrag)

€ 302,15

2.3.8.1.2

in artikel 2.11.1 gebruiksbesluit voor een beperkte duur (tijdelijke gebruiksvergunning) met een maximum van 1 jaar

€ 217,57

2.3.8.1.3

in artikel 2.1.1. van de Brandbeveiligingsverordening in de openlucht

€ 108,76

2.3.8.1.4

in artikel 2.1.1. van de Brandbeveiligingsverordening geheel of gedeeltelijk overdekt

€ 217,57

2.3.8.1.5

Het bedrag bedraagt voor een administratieve afhandeling bij een wijziging

€ 302,15

2.3.8.2

Het basisbedrag als bedoeld in 2.3.8.1.1 wordt voor de bouwwerken die hierna worden genoemd verhoogd voor:

a.een bouwwerk dat aan meer dan 10 personen nachtverblijf biedt;

b.een bouwwerk dat aan meer dan 10 kinderen en/of gehandicapten dagverblijf biedt

c.een bouwwerk dat aan 10 personen woonverblijf biedt, anders dan in een huishouden per woning

2.3.8.3

De verhoging voor de in 2.3.8.2 genoemde bouwwerken wordt bepaald aan de hand van de oppervlakte van het bouwwerk. Het bedrag voor een bouwwerk met een oppervlakte van:

minder dan 100 m2

€ 181,30

van 100 m2 tot 200 m2

€ 283,99

van 200 m2 tot 300 m2

€ 465,34

van 300 m2 tot 500 m2

€ 755,40

van 500 m2 tot 1.000 m2

€ 1.130,15

van 1.000 m2 tot 2.000 m2

€ 1.692,16

van 2.000 m2 tot 3.000 m2

€ 2.296,46

van 3.000 m2 tot 4.000 m2

€ 2.900,82

van 4.000 m2 tot 5.000 m2

€ 3.505,06

van 5.000 m2 tot 10.000 m2

€ 4.109,53

van 10.000 m2 tot 20.000 m2

€ 4.834,74

van 20.000 m2 tot 30.000 m2

€ 5.801,64

van 30.000 m2 tot 40.000 m2

€ 6.768,60

van 40.000 m2 tot 50.000 m2

€ 7.735,56

50.000 m2 of meer

€ 10.878,13

2.3.9

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2009 Gemeente Hoorn aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van Erfgoedverordening 2009 Gemeente Hoorn een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief met een bouwsom:

2.3.9.1

tot en met € 8.999,99

€ 115,56

2.3.9.1

van € 9.000,00 tot en met € 40.499,99

€ 173,37

2.3.9.1.1

van € 40.500,00 tot en met € 199.999,99

0,78% *

2.3.9.1.2

van € 200.000,00 tot en met € 999.999,99

0,80% *

2.3.9.1.3

van € 1.000.000,00 tot en met € 2.749.999,99

0,88% *

2.3.9.1.4

meer dan € 2.750.000,00

0,96% *

* van de kosten zoals benoemd in 2.1.1.2

2.3.9.1.5

voor 2.3.6.1.1 t/m 2.3.6.1.4 dienen de leges berekend te worden over de naar boven in duizendtallen in euro's afgeronde bouwsom.

2.3.10

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.10.1

voor een natuurlijk persoon:

€ 276,05

2.3.10.2

voor een niet natuurlijk persoon:

€ 404,00

2.3.11

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.11.1

voor een natuurlijk persoon:

€ 226,29

2.3.11.2

voor een niet natuurlijk persoon:

€ 328,25

2.3.12

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of aritkel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.12.1

voor een natuurlijk persoon:

€ 226,29

2.3.12.2

voor een niet natuurlijk persoon:

€ 328,25

2.3.13

Reclame

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanbrengen van een reclameaanduiding, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.15 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.13.1

voor een natuurlijk persoon:

€ 226,29

2.3.13.2

voor een niet natuurlijk persoon:

€ 328,25

2.3.14

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

2.3.14.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is het tarief overeenkomstig het in rekening gebrachte tarief door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of de provincie.

2.3.14.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is het tarief overeenkomstig het in rekening gebrachte tarief door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of de provincie.

2.3.15

Handelingen in het kader van de Flora- en faunawet

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en faunawet ontheffing nodig is, is het tarief overeenkomstig het in rekening gebrachte tarief door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of de provincie.

2.3.16

Andere activiteiten

2.3.16.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.16.1.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 153,45

2.3.16.1.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.16.2

Als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 153,45

2.3.16.2.1

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.17

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.17.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.17.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.18

Beoordeling bodemrapport

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, als bedoeld in artikel 2.1.5 van de bouwverordening

€ 190,56

2.3.19

Advies

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, met uitzondering van de welstandscommissie zoals vastgelegd in artikel 2.3.1.2, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

2.3.19.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.20

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.20.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.20.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 151,19

2.3.20.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.20.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

2.4.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, reclame-, uitweg-, monumenten-, aanleggen of veranderen van een weg- of kapactiviteiten

2.4.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, reclame-, uitweg-, monumenten-, aanleggen of veranderen van een weg-, kap- of sloopactiviteiten, zoals bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.9 tot en met 2.3.13 intrekt, terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.4.1.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van een maand na in behandeling name danwel vergunningsvrij kan worden uitgevoerd:

75,00%

2.4.1.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na een maand na het in behandeling nemen ervan maar voor het verlenen van de vergunning:

50,00%

2.4.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, reclame-, uitweg-, monumenten-, aanleggen of veranderen van een weg-, kap- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.9 tot en met 2.3.13 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50,00%

2.4.3.1

Als de gemeente een aangevraagde omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, reclame-, uitweg-, monumenten-, aanleggen of veranderen van een weg-, kap- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.9 tot en met 2.3.13, weigert of niet in behandeling neemt wegens onvolledigheid, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

50,00%

2.4.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.4.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.4.4

Het verschuldigde bedrag voor de aanvraag van de oorspronkelijke vergunning geheven leges zal nimmer minder dan € 76,50 bedragen. Met uitzondering voor een omgevingsvergunning die alleen betrekking heeft op artikel 2.3.11.1 of 2.3.12.1 zal de geheven leges nimmer minder dan € 33,90 bedragen

2.4.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

2.4.6

Indien binnen zeven dagen na ontvangst van een schetsplan in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, of om een beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning dan wel een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning, doch voor het verlenen van de vergunning deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 100% van de geheven leges verleend.

Hoofdstuk 5 Intrekking omgevingsvergunning

2.5

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.4.2 van toepassing is:

€ 82,21

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het indienen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 82,21

2.6.2

Indien de wijziging van het project tot gevolg heeft dat de kosten als bedoeld in 2.1.1.2 vermeerderen ten opzichte van het oorspronkelijke plan worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief, met dien verstande dat zij nimmer minder dan € 75,00 zullen bedragen

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde aanvraag

2.7.1

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen voor elke 15 minuten of gedeelte daarvan. van de behandelduur van de aanvraag

€ 13,70

2.7.2

de afgifte van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,66

2.7.3

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,66

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, van de Drank- en Horecawet:

3.1.1.1

voor zover het betreft een nieuwe vestiging of overname van een bestaande zaak

€ 555,50

3.1.1.2

voor zover het betreft het wijzigen van een leidinggevende als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet en het wijzigen van een bestuurder van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 4 van de Drank- en Horecawet als eerder al een vergunning verleend is

€ 162,44

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning op grond van artikel 2:28 van de algemene plaatselijke verordening

3.1.2.1

voor commerciële inrichtingen (niet para-commercieel)

€ 404,00

3.1.2.2

voor niet commerciële inrichtingen (para-commercieel)

€ 252,50

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verlof als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Drank- en Horecaverordening

€ 96,07

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

3.1.4.1

een incidentele ontheffing als bedoeld in artikel 2.29 van de Algemene Plaatselijke Verordening om een horecabedrijf voor bezoekers geopend te hebben of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven na het algemeen sluitingsuur van 01.00 uur tot uiterlijk 02.00 uur, per vol uur of een gedeelte daarvan (incidenteel)

€ 2,47

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verlof als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Drank- en Horecaverordening

€ 40,40

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ten behoeve van het organiseren van een evenement zoals bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening

3.2.1.1

indien de vergunning wordt gevraagd voor een evenement met categorie II voor een week, een gedeelte van een week of langer dan een week doch korter dan een maand, per week

€ 101,00

3.2.1.2

indien de vergunning wordt gevraagd voor een evenement met categorie III voor een week, een gedeelte van een week of langer dan een week doch korter dan een maand, per week

€ 176,75

3.2.1.3

indien de aangevraagde vergunning moet worden gepubliceerd wordt het onder 3.2.1.1 en 3.2.1.2 genoemde tarief verhoogd met

€ 11,67

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een markt als bedoeld in artikel 4 van de vigerende Marktverordening

€ 46,64

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.3.1

een aanvraag voor het in behandeling nemen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.4. APV voor een seksinrichting of escortbedrijf.

€ 575,45

3.3.2

het verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.4A.P.V., indien eerder al een dergelijke vergunning is afgegeven en de inrichting op dezelfde wijze wordt voortgezet .

€ 272,93

3.3.3

het overschrijven van een vergunning als bedoeld in artikel 3.4 A.P.V. op een andere naam, indien de inrichting door de nieuwe vergunninghouder op dezelfde wijze wordt voortgezet, als al eerder een vergunning is afgegeven.

€ 161,13

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk, als bedoeld:

3.4.1.1

in artikel 2.11.1 gebruiksbesluit (basisbedrag)

€ 292,27

3.4.1.2

in artikel 2.11.1 gebruiksbesluit voor een beperkte duur (tijdelijke gebruiksvergunning) met een maximum van 1 jaar

€ 210,45

3.4.1.3

in art 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening in de openlucht

€ 105,23

3.4.1.4

in art 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening geheel of gedeeltelijk overdekt

€ 210,45

3.4.1.5

Het bedrag bedraagt voor een administratieve afhandeling bij een wijziging

€ 292,27

3.4.2

Het basisbedrag als bedoeld in 3.4.1.1 wordt voor de bouwwerken die hierna worden genoemd verhoogd voor:

a.een bouwwerk dat aan meer dan 10 personen nachtverblijf biedt;

b.een bouwwerk dat aan meer dan 10 kinderen en/of gehandicapten dagverblijf biedt;

c.een bouwwerk dat aan 10 personen woonverblijf biedt, anders dan in een huishouden per woning;

3.4.3

De verhoging voor de in 3.4.2 genoemde bouwwerken wordt bepaald aan de hand van de oppervlakte van het bouwwerk. Het bedrag voor een bouwwerk met een oppervlakte van:

minder dan 100 m2

€ 176,69

van 100 m2 tot 200 m2

€ 276,76

van 200 m2 tot 300 m2

€ 453,51

van 300 m2 tot 500 m2

€ 736,19

van 500 m2 tot 1.000 m2

€ 1.101,41

van 1.000 m2 tot 2.000 m2

€ 1.649,13

van 2.000 m2 tot 3.000 m2

€ 2.238,06

van 3.000 m2 tot 4.000 m2

€ 2.827,05

van 4.000 m2 tot 5.000 m2

€ 3.415,93

van 5.000 m2 tot 10.000 m2

€ 4.005,03

van 10.000 m2 tot 20.000 m2

€ 4.711,79

van 20.000 m2 tot 30.000 m2

€ 5.654,10

van 30.000 m2 tot 40.000 m2

€ 6.596,47

van 40.000 m2 tot 50.000 m2

€ 7.538,84

50.000 m2 of meer

€ 10.601,50

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde aanvraag

3.5.1

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen voor elke 15 minuten of gedeelte daarvan. van de behandelduur van de aanvraag

€ 13,70

3.5.2

de afgifte van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,66

3.5.3

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,66

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2015 te Hoorn,

de griffier,         de voorzitter