Controleverordening Provincie Zuid-Holland 2015

Geldend van 29-12-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Controleverordening Provincie Zuid-Holland 2015
Citeertitel Controleverordening Provincie Zuid-Holland 2015
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financieel beheer
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, artikelen 143 en 217

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

-Provinciale Staten ingevolge artikel 217 van de Provinciewet bij verordening regels dienen vast te stellen voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organi-satie; -de subcommissie Bestuur en Middelen is opgeheven; -het raadzaam is om de rapporteringstoleranties ten aanzien van onzekerheden, evenals de rap-porteringstoleranties ten aanzien van fouten, met een factor 10 te verlagen van 1,5% van de totalelasten naar 0,15 %; -GS behoefte hebben aan meer mogelijkheden om de provinciale accountant opdrachten te kunnenverstrekken voor het uitvoeren van consultancy werkzaamheden die niet liggen op het gebiedvan interne controle of een directe relatie hebben met de werkzaamheden in het kader van decontrole op de jaarrekening; -per abuis sprake is van twee geldende controleverordeningen Provinciale Staten, hetgeen hersteld kan worden door vervanging van die verordeningen door deze verordening.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2015 nieuwe regeling

16-12-2015

Prov. Blad 2015, 8447

Onbekend