Regeling vervallen per 21-02-2017

Havenatlas Hoorn 2016

Geldend van 29-12-2015 t/m 20-02-2017

Intitulé

Havenatlas Hoorn 2016

Zaaknummer: 1227576

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

gelezen de collegevoorstellen van: de afdeling Stadsontwikkeling;

gelet op:

 • -

  artikel 2.2 Havenverordening Hoorn 2015;

overwegende dat het in het belang van de openbare orde en de veiligheid in de havens noodzakelijk is, voorschriften te stellen ten aanzien van het afmeren van vaartuigen.

Besluit:

tot het vaststellen van de

Havenatlas Hoorn 2016

De Havenatlas Hoorn 2016 bestaat uit de volgende, aan dit besluit gehechte documenten:

 • 1.

  een gewaarmerkte kaart met bijbehorende legenda;

 • 2.

  voorschriften behorende bij de Havenatlas Hoorn 2016;

 • 3.

  toelichting Havenatlas Hoorn 2016.

Inwerkingtreding en citeertitel

 • -

  Het besluit treedt inwerking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 • -

  Gelijktijdig vervalt de voorgaande regeling: Havenatlas Hoorn 2015.

 • -

  De officiële titel van de regeling is: Havenatlas Hoorn 2016.

 • -

  De regeling kan worden aangehaald als Havenatlas Hoorn 2016.

Te bepalen dat dit besluit wordt bekendgemaakt door:

 • -

  opname in het Gemeenteblad;

De gemeentebladen kunnen worden geraadpleegd:

 • -

  onder “Openbare Bekendmakingen” op de website van de gemeente Hoorn;

 • -

  bij de leestafel in de centrale hal van het stadhuis, Nieuwe Steen 1 in Hoorn;

 • -

  publicatie in “West-Friesland op Zondag”:

 • -

  middels publicatie in West-Friesland op Zondag;

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 8 december 2015

College van burgemeester en wethouders,

de secretaris,               de burgemeester,

Bijlage 1

Deze bijlage is een gewaarmerkte kaart met bijbehorende legenda. Zie document onderaan deze regeling.

Bijlage 2 Definities

 • -

  Bedrijfsvaartuig: een schip dat in hoofdzaak voor de uitoefening van een beroep wordt gebruikt en/of bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd, met uitzondering van riviercruiseschepen;

 • -

  Charterschip met Hoorn als thuishaven: Een vaartuig:

  • ·

   dat geheel of overwegend met behulp van zeilen wordt voortgestuwd en dat verder voldoet aan de Beleidsregel Criteria historische schepen Hoorn 2015;

  • ·

   dat is teboekgesteld overeenkomstig artikel 785 van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek

  • ·

   dat daadwerkelijk en aantoonbaar wordt gebruikt ten behoeve van de bedrijfsmatige chartervaart, hetgeen moet blijken uit een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met Hoorn als vestigingsplaats en uit de meetbrief, het document als bedoeld in artikel 782, vierde lid van het wetboek van Koophandel juncto het besluit van 24 oktober 1985, Stb. 548 (Besluit binnenschependocumenten;

  • ·

   waarvoor een document als toelating en/of Certificaat van Onderzoek krachtens artikel 5, eerste lid, van de Binnenvaartwet of Certificaat van deugdelijkheid krachtens artikel 3, eerste lid van de Schepenwet is afgegeven;

  • ·

   waarvan de eigenaar heeft voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 36, lid 2 van de Binnenvaartwet;

 • -

  Charterschip bezoekend: Een vaartuig, niet zijnde een charterschip met Hoorn als thuishaven, dat daadwerkelijk en aantoonbaar wordt gebruikt ten behoeve van de bedrijfsmatige chartervaart;

 • -

  Historisch schip: een schip dat geheel of overwegend met behulp van zeilen wordt voortgestuwd en dat verder voldoet aan de Beleidsregel Criteria historische schepen 2015;

 • -

  Kleine boot: een vaartuig van maximaal zeven meter lang dat:

  • ·

   direct geschikt is voor het varen op beschutte (binnen)wateren;

  • ·

   onder de bruggen van de havens kan doorvaren, zonder dat de bruggen geopend hoeven te worden, ongeacht het waterpeil in de zomer- of winterperiode;

  • ·

   als het voorzien is van een mast dit een strijkbare mast moet zijn.

 • -

  Riviercruiseschip: Een vaartuig dat is ingericht en hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig vervoer van meer dan 50 personen, de bemanning daaronder niet begrepen, niet zijnde een veerboot of charterschip met Hoorn als thuishaven of charterschip bezoekend.

 • -

  Pleziervaartuig: Een vaartuig dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor niet-bedrijfsmatige d.w.z. sportieve of recreatieve doeleinden.

 • -

  Sleepboot: een vaartuig dat sleepdiensten verricht;

 • -

  Terrasboot: een dekschuit die wordt gebruikt als terras;

 • -

  Visserschip: een schip dat gebruikt wordt voor de bedrijfsmatige visvangst, met Hoorn als thuishaven;

 • -

  Werksteiger: de steiger waar ligplaats ingenomen kan worden voor het uitvoeren van werkzaamheden aan een vaartuig.

 • -

  Boten voor verhuur: boten die daadwerkelijk en aantoonbaar worden gebruikt ten behoeve van bedrijfsmatige verhuur waarvan de eigenaar op basis van een overeenkomst iemand verplicht is een vaartuig - met of zonder schipper – in gebruik te geven die daarvoor een tegenprestatie verschuldigd is hetgeen in ieder geval moet blijken uit een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel,

 • -

  Watertaxi: een vaartuig waarmee zonder dat er sprake is van een dienstregeling tegen betaling het vervoer van personen wordt verzorgd.

Bijlage 3 Voorschriften behorende bij de Havenatlas Hoorn 2016

Artikel 1 Terrasboten

 • 1. In het gedeelte van de havens dat in de havenatlas is aangeduid met de term “terrasboot”, wordt uitsluitend met een terrasboot ligplaats ingenomen welke in het bezit is van een vergunningen van het college.

 • 2. Per aangewezen gedeelte mag maximaal één terrasboot worden afgemeerd.

 • 3. Een terrasboot heeft een lengtemaat van maximaal 17 meter en een breedtemaat van maximaal 4,25 meter.

 • 4. De lengte van de terrasboot mag niet de breedte van het bijbehorende exploiterende horecapand overschrijden.

 • 5. De romp van een terrasboot mag niet uitsteken boven de kademuur waarlangs hij ligt afgemeerd.

Artikel 2 Vergunninghoudersligplaatsen

 • 1.

  In de gedeelten van de havens die in de havenatlas zijn aangeduid met de term “vergunninghoudersligplaats”, worden uitsluitend ligplaatsen ingenomen door:

  • a.

   historische schepen die voldoen aan de Criteria historische schepen 2015 met een minimale

   lengte van 17 meter en een maximale lengte van 27 meter en voorzien van zeilen voor de

   binnenste ligplaatsen direct langs de kade van de Veermanskade, welke in het bezit zijn van een

   historisch schip vergunning;

  • b.

   historische schepen die voldoen aan de Criteria historische schepen 2015 met een minimale

   lengte van 12 meter en een maximale lengte van 20 meter en voorzien van zeilen voor de

   ligplaatsen direct langs de kade van de Korenmarkt, welke in het bezit zijn van een historisch

   schipvergunning;

  • c.

   historische schepen die voldoen aan de Criteria Historische schepen 2015 met een minimale

   lengte van 17 meter en een maximale lengte van 25 meter en voorzien van zeilen voor de

   ligplaatsen tussen de Veermanskade en een punt 27 meter oostelijk daarvan, welke in het bezit

   zijn van een historisch schip vergunning;

  • d.

   historische schepen die voldoen aan de Criteria Historische Schepen 2015 met een minimale

   lengte van 17 meter en een maximale lengte van 27 meter en voorzien van zeilen voor de

   ligplaatsen aan de westzijde van het Oostereiland, welke in het bezit zijn van een historisch schip

   vergunning;

  • e.

   charterschepen met Hoorn als thuishaven die voldoen aan de Criteria historische schepen 2015

   met een minimale lengte van 17 meter en een maximale lengte van 27 meter en voorzien van

   zeilen voor de tweede rij ligplaatsen langs de Veermanskade, welke in het bezit zijn van een

   charterschip Hoorn vergunning,

  • f.

   charterschepen met Hoorn als thuishaven die voldoen aan de Criteria historische schepen 2015

   met een minimale lengte van 17 meter en een maximale lengte van 28 meter voor de ligplaatsen

   direct gelegen ten noorden van het Houten Hoofd tussen het Houten Hoofd en het Hoofd, welke

   in het bezit zijn van een charterschip Hoon vergunning;

  • g.

   charterschepen met Hoorn als thuishaven die voldoen aan de Criteria historische schepen 2015

   met een minimale lengte van 17 meter en een maximale lengte van 35 meter voor de ligplaats

   langs het Hoofd, gedeelte tussen de Hoofdtoren en het Oostereiland, welke in het bezit zijn van

   een charterschip Hoorn vergunning;

  • h.

   vissersschepen met een maximale lengte van 17 meter en met Hoorn als thuishaven voor een

   ligplaats aan de Veermanskade direct ten zuiden van de Hoge Brug, welke in het bezit zijn van

   een vissersschip vergunning;

  • i.

   boten voor verhuur, met een maximale lengte van 14 meter voor een ligplaats aan het noordelijk

   deel van de westelijke kade van het Oostereiland, welke in het bezit zijn van een boten voor

   verhuur vergunning;

  • j.

   boten voor verhuur met een maximale lengte van 8 meter voor een ligplaats aan de noordelijke

   kade van het Oostereiland, welke in het bezit zijn van een boten voor verhuur vergunning;

k. I.1. kleine boten met een maximale lengte van 6 meter voor ligplaatsen langs:

a.Achter op ’t Zand tegenover de huisnummers 1 tot en met 63;

I.2. kleine boten met een maximale lengte van 7 meter voor ligplaatsen langs:

 • a.

  Appelhaven tegenover de huisnummers 9 tot en met 23;

 • b.

  Nieuwendam tegenover de huisnummers 18 tot en met 23;

 • c.

  Venidse/achterzijde Bierkade achter de huisnummers Bierkade 1 tot en met 15;

 • d.

  Bierkade tegenover de huisnummers 5 tot en met 10;

 • e.

  Vollerswaal tegenover de huisnummers 6 tot en met 22 en 34 tot en met 57;

 • f.

  Overslagkade tegenover de huisnummers 13 tot en met 59;

 • g.

  Turfhaven,

 • h.

  Oude Haven,

 • i.

  Vollerswaal/achterzijde Zon achter de huisnummers Zon 2 tot en met 24;

welke in het bezit zijn van een kleine boot vergunning;

II Per aangewezen ligplaats voor een kleine boot genoemd in i.I.1 en i.I.2 mag maximaal één kleine boot worden afgemeerd;

III.De aan het Achter op ’t Zand af te meren kleine boten dienen haaks langs de lange zijde van de steiger te worden afgemeerd;

De aan de:

Appelhaven tegenover de huisnummers 9 tot en met 23;

Nieuwendam tegenover de huisnummers 18 tot en met 23;

Venidse/achterzijde Bierkade achter de huisnummers Bierkade 1 tot en met 15;

Bierkade tegenover de huisnummers 5 tot en met 10;

Vollerswaal tegenover de huisnummers 6 tot en met 22 en 34 tot en met 57;

Overslagkade tegenover de huisnummers 13 tot en met 59;

Turfhaven,

Oude Haven,

Vollerswaal/achterzijde Zon achter de huisnummers Zon 2 tot en met 24

af te meren kleine boten dienen in de lengte langs de kademuur te worden afgemeerd.

 • 2.

  De onderlinge afstand (gerekend in de lengterichting) tussen schepen genoemd in artikel 1, a tot en met i is minimaal 2 meter

  en tussen schepen genoemd in artikel 1, j en k is minimaal 1 meter.

 • 3.

  De vaartuigen genoemd onder a tot en met c en e. en h van dit artikel zijn verplicht om met de

  boegzijde richting de sluis af te meren.

Artikel 3 Bunkerstation / winkelschip

 • 1. In het gedeelte van de havens dat in de havenatlas is aangeduid met de term “bunkerstation / winkelschip”, wordt uitsluitend met een bunkerstation / winkelschip ligplaats ingenomen.

 • 2. Een bunkerstation heeft uitsluitend de functie van brandstofinnamepunt en afgiftepunt van bilge/vuilwater voor vaartuigen die gebruik maken van de havens.

 • 3. In het aangewezen gedeelte mag maximaal één bunkerstation / winkelschip worden afgemeerd.

Artikel 4 Viskaar

 • 1. In het gedeelte van de havens dat in de Havenatlas is aangeduid met de term “viskaar”, worden uitsluitend met viskaren ligplaatsen ingenomen, welke in het bezit zijn van een viskaarvergunning;

 • 2. In het aangewezen gedeelte mag maximaal één viskaar aanwezig zijn.

Artikel 5 Ankergebied

In het gedeelte van de havens dat in de Havenatlas is aangeduid met de term “Ankergebied” mogen schepen in de periode van 1 mei tot 1 oktober ten anker komen of ten anker liggen.

Artikel 6 Riviercruiseschepen en bezoekende charterschepen

In het gedeelte van de havens dat in de Havenatlas is aangeduid met de term “Riviercruiseschepen en bezoekende charterschepen” worden uitsluitend met riviercruiseschepen en bezoekende charterschepen ligplaatsen ingenomen.

Artikel 7 Riviercruiseschepen, bezoekende charterschepen en werksteiger

In het gedeelte van de havens dat in de Havenatlas is aangeduid met de term “Riviercruiseschepen, bezoekende charterschepen en werksteiger” worden uitsluitend ligplaatsen ingenomen door:

 • -

  riviercruiseschepen;

 • -

  bezoekende charterschepen en

 • -

  schepen waaraan werkzaamheden worden verricht.

Cruiseschepen die hebben gereserveerd, hebben het eerste recht op het innemen van een ligplaats.

In de periode van 1 april tot 1 oktober mag voor maximaal zes aaneengesloten dagen en van 1 oktober tot 1 april voor maximaal één maand ligplaats worden ingenomen door schepen waaraan werkzaamheden worden verricht. De toegestane werkzaamheden zijn opgenomen in de bijlage “Werksteiger voorschriften”. Het innemen van een ligplaats is slechts toegestaan na reservering en toewijzing van een plek door de havenmeester.

Artikel 8 Charterschepen bezoekend

In het gedeelte van de havens dat in de Havenatlas is aangeduid met de term “Charterschepen bezoekend” worden uitsluitend door bezoekende charterschepen ligplaatsen ingenomen.

Bezoekende charterschepen die een ligplaats innemen in de Binnenhaven meren af met de boegzijde richting de sluis.

Artikel 9 Passantengebied zomerperiode

In het gedeelte van de havens dat in de Havenatlas is aangeduid met de term “Passantengebied” worden van 1 mei tot 1 oktober uitsluitend met pleziervaartuigen ligplaatsen ingenomen.

Een pleziervaartuig meert af met de boegzijde richting de sluis.

Artikel 10 Passantengebied winterperiode

In het gedeelte van de havens dat in de Havenatlas is aangeduid met de term “Passantengebied” kan van 1 oktober tot 1 mei langs de zijde van het Baatland met alle vaartuigen ligplaatsen ingenomen worden en langs de zijde van de Oude Doelenkade uitsluitend met (voormalige) bedrijfsvaartuigen langer dan 15 meter.

Pleziervaartuigen en niet-pleziervaartuigen meren af met de boegzijde richting de sluis.

Artikel 11 Openbare op- en afstapsteiger

In het gedeelte van de havens dat in de Havenatlas is aangeduid met de term “Openbare op- en afstapsteiger” worden uitsluitend met schepen ligplaatsen ingenomen voor het onmiddellijk in en uit laten stappen van passagiers, met een maximale ligduur van één uur.

Bijlage 3

Toelichting Havenatlas Hoorn 2016

Relatie havenverordening – havenatlas

Artikel 2.2 van de door de gemeenteraad vastgestelde Havenverordening Hoorn 2015 luidt:

Het college stelt een Havenatlas vast, waarop in elk geval wordt aangegeven:

 • a.

  de plaatsen of gebieden die bestemd zijn om een ligplaats te nemen;

 • b.

  de plaatsen of gebieden die bestemd zijn voor bepaalde categorieën schepen;

 • c.

  de plaatsen of gebieden die bestemd zijn voor ligplaatsvergunninghouders;

 • d.

  voorschriften omtrent het gebruik van de onder a tot en met c genoemde plaatsen of gebieden.

Rechtskarakter Havenatlas Hoorn 2016

De Havenatlas Hoorn 2016 is een nader besluit ter uitvoering van artikel 2.2 van de Havenverordening Hoorn 2015.

De Havenatlas Hoorn 2016 geeft aan waar de benoemde typen vaartuigen uit de havenverordening een ligplaats mogen innemen.

Relatie havenatlas - veiligheidsplan havens

De Havenverordening Hoorn 2015 beoogt onder meer de openbare orde en de veiligheid in de havens te beschermen. Om dit doel te kunnen realiseren, dient het afmeren van vaartuigen in de havens aan dusdanige voorschriften te zijn gebonden dat onveilige situaties (zoveel mogelijk) worden voorkomen. In het op 1 juni 2004 door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde preventief veiligheidsplan gemeentelijke haven is in dit verband aangegeven dat:

 • a)

  vaartuigen maximaal vijf rijen dik mogen worden afgemeerd, met als voorwaarde dat er altijd voldoende doorvaartmogelijkheden zijn;

 • b)

  de onderlinge afstand tussen schepen (spiegel/achtersteven - boeg/voorsteven) tussen vaartuigen minimaal 2 meter is.

In het veiligheidsplan staat aangegeven dat deze afmeerregels in het kader van de uitvoering van de havenverordening, vertaald moeten worden in juridisch afdwingbare voorschriften. Het genoemde artikel 2.2 van de Havenverordening Hoorn 2015 biedt de basis voor het vastleggen van veilige afmeervoorschriften.

Bijlage 1; gewaarmerkte kaart met bijbehorende legenda