Regeling vervallen per 21-02-2017

Indienings- en verleningsvoorschriften ligplaatsvergunningen Hoorn 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m 20-02-2017

Intitulé

Indienings- en verleningsvoorschriften ligplaatsvergunningen Hoorn 2016

Zaaknummer: 1227576

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

gelezen het voorstel van de afdeling Stadsontwikkeling

gelet op:

 • -

  het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel van de Gemeentewet;

 • -

  het bepaalde in de Havenverordening Hoorn 2015;

overwegende dat:

 • -

  wij op basis van artikel 2.2 van de Havenverordening Hoorn 2015 een Havenatlas vaststellen waarop in ieder geval wordt aangegeven de plaatsen of gebieden die bestemd zijn voor ligplaatsvergunninghouders;

 • -

  wij deze Havenatlas bij separaat besluit vaststellen;

 • -

  het conform artikel 2.3.2 van de Havenverordening Hoorn 2015 verboden is om zonder ligplaatsvergunning van het college een ligplaats in te nemen op een plaats die overeenkomstig de Havenatlas is bestemd voor ligplaatsvergunninghouders;

 • -

  het verder noodzakelijk is dat wij voorschriften vaststellen ten aanzien van het indienen van aanvragen voor een ligplaatsvergunning en voor de verlening daarvan;

Besluit:

tot het vaststellen van de beleidsregel met de titel:

Indienings- en verleningsvoorschriften ligplaatsvergunningen Hoorn 2016

Artikel 1

A. Historisch schip vergunning

  • 1.

   Een historisch schip vergunning wordt aangevraagd door middel van het door ons daarvoor vastgestelde formulier;

  • 2.

   Het eigenaarschap van het vaartuig waarvoor vergunning wordt aangevraagd wordt vastgesteld door een door de aanvrager te overleggen teboekstelling ex artikel 785 van het Burgerlijk Wetboek;

  • 3.

   Het bepalen van de status als historisch schip vindt plaats door toetsing aan de Beleidsregel Criteria historische schepen Hoorn 2016;

  • 4.

   De vergunning wordt per post aan de aanvrager toegezonden.

B. Charterschip Hoorn vergunning

  • 1.

   Een Charterschip Hoorn vergunning wordt aangevraagd door middel van het door ons daarvoor vastgestelde formulier;

  • 2.

   Het eigenaarschap van het vaartuig waarvoor vergunning wordt aangevraagd wordt vastgesteld door een door de aanvrager te overleggen teboekstelling ex artikel 785 van het Burgerlijk Wetboek;

  • 3.

   De aanvrager dient een recent (niet ouder dan drie maanden) uittreksel uit het handelsregister te overleggen, waaruit blijkt dat het charterbedrijf ten behoeve waarvan het vaartuig wordt gebruikt op naam staat van de aanvrager;

  • 4.

   De aanvrager dient een document als toelating en/of een Certificaat van Onderzoek krachtens artikel 5, eerste lid van de Binnenvaartwet of Certificaat van deugdelijkheid krachtens artikel 3 van de Schepenwet te overleggen en een bewijs dat de eigenaar heeft voldaan aan de verplichting als bedoeld in artikel 36, lid 2 van de Binnenvaartwet;

  • 5.

   Het schip wordt getoetst aan de Beleidsregel Criteria historische schepen Hoorn 2016

  • 6.

   De vergunning wordt per post aan de aanvrager toegezonden.

C. Vissersschipvergunning

  • 1.

   Een Vissersschipvergunning wordt aangevraagd door middel van het door ons daarvoor vastgestelde formulier;

  • 2.

   Het eigenaarschap van het vaartuig waarvoor vergunning wordt aangevraagd wordt vastgesteld door een door de aanvrager te overleggen teboekstelling ex artikel 85 van het Burgerlijk Wetboek;

  • 3.

   De aanvrager/aanvraagster dient een recent uittreksel uit het handelsregister te overleggen, waaruit blijkt dat het bedrijf waarvoor het vaartuig wordt gebruikt op naam staat van de aanvrager/ aanvraagster;

  • 4.

   De vergunning wordt per post aan de aanvrager toegezonden.

D. Kleine boot vergunning

  • 1.

   Een Kleine boot vergunning wordt aangevraagd door middel van het door ons daarvoor vastgestelde formulier;

  • 2.

   Het formulier bevat ten minste:

 • a.

  telefoonnummer van de aanvrager;

 • b.

  naam, foto, merk, typenummer (indien aanwezig) van het vaartuig;

 • c.

  lengte, breedte en hoogte van het vaartuig.

  • 3.

   Per huisadres wordt maximaal voor één kleine boot een ligplaats toegewezen.

  • 4.

   De uitgifte van vergunningen voor de ligplaatsen langs Achter op ‘t Zand geschiedt door het opmaken van een huurovereenkomst voor het gebruik van het water en voor het aanmeren aan een gemeentelijke steiger. Bij het afsluiten van de huurovereenkomst ontvangt de rechthebbende van de kleine boot van het college een vignet met daarop steigernummer;

  • 5.

   De ligplaatsen voor kleine boten worden uitsluitend toegewezen aan direct omwonenden.

Onder direct omwonenden worden verstaan:

 • 1.

  Voor de ligplaatsen langs Achter op ’t Zand, tegenover de huisnummers 1 tot en met 63; Appelhaven, tegenover de huisnummers 9 tot en met 23; Nieuwendam, tegenover de huisnummers 18 tot en met 23; Venidse/achterzijde Bierkade, achter de huisnummers 1 tot en met 15; Bierkade, tegenover de huisnummers 5 tot en met 10, Oude Haven;

 • 2.

  Bewoners die woonachtig zijn op huisadressen gelegen in de navolgende straten:

  • -

   Achter op ’t Zand

  • -

   Appelhaven

  • -

   Appelsteeg

  • -

   Bierkade

  • -

   Bottelsteeg

  • -

   Bottersteeg

  • -

   Brouwerijsteeg

  • -

   Foreestensteeg

  • -

   Gedempte Appelhaven

  • -

   Grote Havensteeg

  • -

   Grote Oost

  • -

   Hoofd

  • -

   Italiaanse Zeedijk

  • -

   Jan Haringsteeg

  • -

   Kleine Havensteeg

  • -

   Korenmarkt

  • -

   Krententuin

  • -

   Lindestraat

  • -

   Mallegomsteeg

  • -

   Melknapsteeg

  • -

   Nieuwendam

  • -

   Oosterkerksteeg

  • -

   Oude Doelenkade

  • -

   Pompsteeg

  • -

   Roode Steen zuidzijde

  • -

   Schuijteskade

  • -

   Slapershaven

  • -

   Veermanskade

  • -

   Venidse

  • -

   Vijzelstraat

  • -

   Vismarkt

  • -

   Visserseiland

  • -

   West

  • -

   Wijdebrugsteeg

  • -

   Wijdesteeg, voor zover gelegen tussen West en Vismarkt

 • 3.

  voor de ligplaatsen langs Vollerwaal tegenover de huisnummers 6 tot en met 22 en 34 tot en met 57;Overslagkade, tegenover de huisnummers 13 tot en met 59; Turfhaven

 • 4.

  bewoners die woonachtig zijn op huisadressen gelegen in de navolgende straten:

  • -

   Buurtje

  • -

   G.J. Henninkstraat

  • -

   Jeudje

  • -

   Kleine Oost

  • -

   Onder de Boompjes

  • -

   Oosterplantsoen

  • -

   Overslagkade

  • -

   Pakhuisstraat

  • -

   Schellinkhoutersteeg

  • -

   Schotland

  • -

   Turfhaven

  • -

   Vollerswaal

  • -

   Watertje

 • 5.

  voor de ligplaatsen langs de Vollerwaal/achterzijde Zon achter de huisnummers Zon 2 tot en met 24

 • 6.

  bewoners woonachtig aan de Zon met de huisnummers 2 t/m 24,met een direct aangrenzende achtertuin aan het water van de Vollerswaal;

 • 7.

  Vergunningverlening geschiedt op volgorde van binnenkomst. Indien meer ligplaatsen worden aangevraagd dan er beschikbaar zijn, dan wordt door het college een wachtlijst aangehouden.

 • 8.

  Personen die op het moment van inwerkingtreding van dit besluit op de wachtlijst als bedoeld in artikel 60 van de Havenverordening Hoorn 2011 stonden, worden met behoud van hun positie geplaatst op de wachtlijst als genoemd hiervoor onder 7.

 • 9.

  De vergunning wordt per post aan de aanvrager toegezonden.

E. Boten voor verhuur

 • 1.

  Een boten voor verhuur vergunning wordt aangevraagd door middel van het door ons daarvoor vastgestelde formulier;

 • 2.

  Het eigenaarschap van het vaartuig waarvoor vergunning wordt aangevraagd, wordt vastgesteld aan de hand van een door de aanvrager te overleggen eigendoms- , verzekeringsbewijs;

 • 3.

  De aanvrager dient een recent uittreksel van het handelsregister te overleggen, waaruit blijkt dat het bedrijf waarvoor het vaartuig wordt gebruikt op naam staat van de aanvrager.

 • 4.

  De vergunning wordt per post aan de aanvrager toegezonden.

F. Ligplaats terrasboot

 • 1.

  Een ligplaatsvergunning terrasboot wordt aangevraagd door middel van het door ons daarvoor vastgestelde formulier;

 • 2.

  De aanvrager dient een exploitatievergunning te overleggen waaruit blijkt dat hij de exploitant is van de horecagelegenheid waarvoor de terrasboot wordt aangevraagd.

 • 3.

  De vergunning wordt opgenomen in de exploitatievergunning van de horecagelegenheid waar de terrasboot toe behoort.

G. Viskaarvergunning

 • 1.

  Een viskaarvergunning wordt aangevraagd door middel van het door ons daarvoor vastgestelde formulier;

 • 2.

  De vergunning wordt per post aan de aanvrager toegezonden.

H.

De havenmeester/havenmanager kan ontheffing verlenen voor het tijdelijk innemen van een ligplaats op een vergunninghoudersligplaats als genoemd onder A. en B. voor zover er ruimte is als gevolg van de afwezigheid van ligplaats-vergunninghouders voor een periode van maximaal zes dagen.

Artikel 2

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016. Gelijktijdig vervalt de beleidsregel “Indienings- en verleningsvoorschriften ligplaatsvergunningen Hoorn 2015”;

 • 2.

  Vergunningen welke zijn verleend conform het besluit “ligplaatsen voor kleine bootjes 2011” worden geacht te zijn verleend conform dit besluit.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

De officiële titel van de beleidsregel is Indienings- en verleningsvoorschriften ligplaatsvergunningen Hoorn 2016.

De regeling kan worden aangehaald als Indienings- en verleningsvoorschriften ligplaatsvergunningen Hoorn 2016.

te bepalen dat dit besluit wordt bekendgemaakt door:

 • -

  opname in het Gemeenteblad

De gemeentebladen kunnen worden geraadpleegd:

 • -

  onder ‘Openbare Bekendmakingen’ op de website van de gemeente Hoorn;

 • -

  bij de leestafel in de centrale hal van het Stadhuis, Nieuwe Steen 1 in Hoorn

 • -

  publicatie in “West-Friesland op Zondag”

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 8 december 2015,

College van burgemeester en wethouders

de secretaris,                        de burgemeester,