Peilbesluit Braakman e.o.

Geldend van 23-12-2015 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Braakman e.o.

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen;

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van woensdag 18 november 2015, nr. 2015033828;

gelet op artikel 5.6 van de waterverordening Zeeland;

besluit:

 • 1.

  het watergebiedsplan Braakman e.o. vast te stellen;

 • 2.

  in te stemmen met het verlagen van het totale investeringsbedrag naar € 2.520.000,- in het meerjarenperspectief – MIP 2016-2020 en het verder uitwerken van de voorgenomen maatregelen waarna gefaseerd de benodigde kredietaanvragen worden gedaan en na elke kredietverstrekking vervolgens de uitvoering kan plaatsvinden;

 • 3.

  het peilbesluit Braakman e.o. met daarbij het hydrologisch onderzoeksrapport en de bijbehorende kaart vast te stellen;

 • 4.

  de antwoordnota vast te stellen;

 • 5.

  in te stemmen met ondertekening van de overeenkomst over gemaal Isabella en stuw Zwarte Sluis;

 • 6.

  dagelijks bestuur te mandateren schade als gevolg van de peilverhoging conform de antwoordnota te compenseren;

 • 7.

  Gedeputeerde staten op de hoogte te stellen van het vastgestelde nieuwe peilbesluit.

Artikel 1. Gebied

Het gebied waar dit peilbesluit betrekking op heeft, ligt in de provincie Zeeland binnen het grondgebied van de gemeenten Terneuzen en is aangegeven op de bij dit besluit behorende peilenkaart kaart Braakman (zie Hydrologisch onderzoeksrapport PWO Braakman 28-10-2015). Op deze kaart zijn aangegeven de coderingen van de peilgebieden en waterpeilen.

Artikel 2. Peilen

De na te streven waterpeilen in de volgende peilgebieden zijn:

Peilgebied

Winterpeil (cm NAP)

Zomerpeil (cm NAP)

GJP660

50

70

GJP656

Variabel*

GJP639

-150

-145

GJP629

-120

-130

GJP652

-120

-90

GJP648

-130

-130

GJP632

-130

-120

GJP643

-70

-70

GJP659

-70

-50

GJP636

-40

-40

GJP645

-40

-40

GJP623

-40

-25

GJP647

-25

-25

GJP624

-50

-30

GJP628

-30

-25

GJP631

-25

-20

GJP630

-40

-10

GJP627

-40

-20

GJP640

-5

25

GJP662

-30

10

GJP633

-60

-10

GJP641

Variabel*

GJP651

0

20

GJP637

20

20

GJP625

0

25

GJP644

-10

0

GJP658

10

25

GJP661

10

40

GJP650

30

40

GJP654

40

40

GJP649

60

60

GJP646

80

130

GJP653

30

60

GJP642

0

60

GJP638

60

80

GJP635

40

60

GJP626

80

80

GJP655

-60

-50

*Overtollig neerslag wordt opgevangen in brandvijver van DOW en bij overschot verpompt naar de Westerschelde. DOW beheert dit zelf.

Artikel 3. Toelichting

Het Hydrologisch onderzoeksrapport PWO Braakman bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit peilbesluit berust. Deze toelichting maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit peilbesluit.

Artikel 4. Instellen van peilen

De in dit peilbesluit vermelde waterpeilen worden gefaseerd ingevoerd, indien alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen. Voor GJP645 wordt uiterlijk 2 jaar na vaststelling van peilbesluit het winterpeil opgezet tot NAP -0,70 m onder voorwaarde dat perceel SAS00H946 is verworven. Uiterlijk 6 jaar na vaststelling van het peilbesluit wordt het winterpeil in GJP645 verhoogd naar NAP -0,40 m. De effecten van de peilverhoging worden 3 jaar na doorvoering geëvalueerd.

Artikel 5. Peilhandhaving

De streefpeilen zijn de te handhaven waterpeilen bij een peilregulerend kunstwerk (stuw, gemaal, sluis of duiker) van het peilgebied. In verband met de sturing van de kunstwerken is een bandbreedte rondom het streefpeil nodig. Deze bandbreedte is afhankelijk van het type kunstwerk en de hydrologische omstandigheden. Voor GJP645 is dit gemaximaliseerd op 5cm boven streefpeil. Het streefpeil komt overeen met de gemiddelde waterstanden die optreden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de zomer- en winterperiode. De overgang van winterpeil naar zomerpeil en v.v. zal trapsgewijs plaatsvinden. Met de overgang zal flexibel worden omgegaan, rekening houdend met hydrologische omstandigheden. Er zijn omstandigheden die kunnen leiden tot een legitieme afwijking van de streefpeilen in het peilbesluit. Genoemde aspecten van het peilbeheer worden nader beschreven in de toelichting op dit peilbesluit.

Artikel 6. Intrekken peilbesluiten

De volgende peilbesluiten worden ingetrokken: “Peilbesluit District 1,2,3 Waterschap De Drie Ambachten” vastgesteld op 9 september 1982.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.

Artikel 8. Citeertitel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als: "Peilbesluit Braakman e.o."

aldus vastgesteld in de Algemene vergadering van 16 december 2015,

mr. drs. A.J.G. Poppelaars, voorzitter,

mr. drs. J. de Visser, secretaris-algemeen directeur.

Bijlagen: