Subsidieregeling Sport

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Sport

Subsidieregeling Sport

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

ARTIKEL 1: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  activiteit: een met gebruikmaking van de subsidie te leveren sportief product, prestatie of dienst, waarbij de activiteit uitdrukkelijk niet tot doel heeft het binnen halen van geld voor een goed doel;

 • b.

  projectmatig: in tijd beperkt, met een eenmalig of jaarlijks karakter;

 • c.

  structureel aanbod: een terugkerend aanbod van minimaal 12 keer of meer per jaar;

 • d.

  specifieke doelgroepen: de inactieve doelgroepen, namelijk gehandicapten, jongeren van

12-18 jaar, 25-34 jarigen, 45-54 jarigen en 65-plussers;

 • e.

  aangepast sporten: het beoefenen van sport in aangepaste vorm voor personen met een motorische, zintuiglijke of verstandelijke handicap of met een chronische aandoening, dat aantoonbare beperkingen oplevert bij de sportbeoefening;

 • f.

  sportvereniging: vereniging die is aangesloten bij een sportbond, die op haar beurt weer aangesloten is bij de koepel NOC/NSF;

 • g.

  talentherkenning: het herkennen of identificeren van een talentvolle sporter als potentieel topsporter op basis van meerdere indicatoren;

 • h.

  talentontwikkeling: een programma met alle activiteiten die de opleiding van talenten tot het vak van topsporter vormen;

 • i.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem;

 • j.

  de wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • k.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Arnhem 2002.

ARTIKEL 2: SUBSIDIEPLAFOND

 • 1. Het college stelt vóór ieder subsidiejaar het subsidieplafond voor dat jaar vast.

 • 2. Van het bedrag, vastgesteld op grond van lid 1, is maximaal 30% beschikbaar voor het

  verstrekken van subsidie op grond van artikel 8.

 • 3. Van het bedrag, vastgesteld op grond van lid 1, is maximaal € 10.000 beschikbaar voor

  het verstrekken van subsidie op grond van artikel 9.

ARTIKEL 3: AANVRAAG

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend met het formulier dat door de gemeente wordt verstrekt.

 • 2.

  De aanvraag bevat in ieder geval een begroting én een activiteitenplan.

 • 3.

  Indien de aanvrager een rechtspersoon is, dient bij een eerste subsidieaanvraag een

  bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel te worden overgelegd.

 • 4.

  Bij een eerste subsidieaanvraag dient een kopie van een bankafschrift te worden

  bijgevoegd waaruit blijkt de tenaamstelling van het opgegeven bankrekeningnummer.

 • 5.

  De beslissing op de subsidieaanvraag wordt uiterlijk binnen 3 maanden na binnenkomst

  van de aanvraag genomen. Het college maakt deze beslissing schriftelijk aan de

  aanvrager bekend binnen 3 weken nadat zij is genomen.

 • 6.

  In afwijking van artikel 3, lid 2, van de ASV kan het college op aanvraag een subsidie

verstrekken aan individuen en groepsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid.

ARTIKEL 4: BEVOORSCHOTTING

Op basis van een verleende subsidie kan het college een voorschot van 100% verstrekken.

ARTIKEL 5: WEIGERINGSGRONDEN

Subsidie kan, naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de wet en artikel 7 van de ASV genoemde gevallen, in ieder geval geweigerd worden indien gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de activiteiten blijkens de ingediende begroting een onvoldoende betrouwbare financiële basis hebben.

ARTIKEL 6: VERPLICHTING

Bij een besluit tot subsidieverlening worden aan de subsidieontvanger de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de subsidieontvanger verleent alle medewerking aan evaluatie en monitoring;

 • b.

  de subsidieontvanger meldt onmiddellijk iedere wijziging ten opzichte van de gegevens

  die bij de aanvraag zijn overlegd.

HOOFDSTUK 2 SUBSIDIE

ARTIKEL 7: SUBSIDIERING PROJECTMATIGE ACTIVITEITEN

 • 1.

  Het college kan op aanvraag subsidie verstrekken voor de volgende projectmatige activiteiten op het gebied van sport en bewegen:

  • a.

   sportactiviteiten op nationaal en internationaal niveau die in Arnhem worden georganiseerd;

  • b.

   sportactiviteiten georganiseerd in Arnhem en gericht op de specifieke doelgroepen en aangepast sporten;

  • c.

   het oprichten van een sportvereniging die in een bepaalde tak van sport in Arnhem nog niet bestaat.

2. a. De aanvraag moet minimaal 3 maanden vóór de start van de te subsidiëren

activiteiten worden ingediend;

b.De aanvragen worden behandeld en beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Hierbij is de dagstempel van de gemeente bepalend. In het geval dat de aanvraag niet alle gegevens bevat die ingevolge de wet, de ASV en deze regeling vereist zijn, wordt de aanvraag behandeld en beoordeeld op het moment dat alle vereiste gegevens zijn overlegd. Ook hierbij is de dagstempel van de gemeente bepalend;

c.Indien op één dag meerdere aanvragen binnenkomen en het totale toe te kennen

bedrag aan subsidie meer bedraagt dan het ex artikel 2 nog beschikbare bedrag, wordt laatstgenoemde bedrag verdeeld over de toe te kennen aanvragen naar rato van de hoogte van het aangevraagde bedrag aan subsidie;

d.Wordt een aanvraag niet ingediend binnen de in artikel 7, lid 2, onder a vermelde

d. termijn, dan kan het college besluiten om deze buiten behandeling te laten.

3. a. Subsidie wordt verstrekt tot maximaal het reële tekort in de begroting van de

aanvrager

en bedraagt maximaal 50% van de kosten van de activiteiten met een maximum van

€ 2.500;

 • b.

  Alleen de kosten die in redelijkheid direct verband houden met de activiteit worden

  bij de behandeling van de aanvraag in aanmerking genomen.

  • 4.

   Om voor subsidie in aanmerking te komen moet er bij de aanvraag sprake zijn van ten

   minste 2 andere financieringsbronnen naast de subsidie van de gemeente Arnhem.

ARTIKEL 8: SUBSIDIERING STRUCTUREEL AANBOD AANGEPAST SPORTEN

1. a. Het college kan op aanvraag een boekjaarsubsidie verstrekken aan verenigingen en

instellingen voor de extra gemaakte kosten van een structureel aanbod op het

gebied van aangepast sporten;

b.Niet-Arnhemse (sport)verenigingen kunnen alleen aanvragen indien ten minste 50%

van haar leden in Arnhem woonachtig zijn. Dit moet blijken uit door de bond gewaarborgde stukken.

2. a. De aanvraag moet vóór 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor

subsidie wordt gevraagd, worden ingediend;

b.Wordt een aanvraag niet ingediend binnen de in artikel 8, lid 2, onder a vermelde

termijn, dan kan het college besluiten om deze buiten behandeling te laten.

3. a. Subsidie wordt verstrekt tot maximaal het reële tekort in de begroting van de

aanvrager en bedraagt maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 5.000;

 • b.

  Indien de totale som aan te verstrekken subsidie het subsidieplafond ex artikel 2, lid 2

  overschrijdt, worden de te verstrekken subsidiebedragen met het bedrag van

  overschrijding naar rato, op basis van het te verstrekken subsidiebedrag, verlaagd;

 • c.

  Alleen de kosten die in redelijkheid direct verband houden met de activiteit worden bij

de behandeling van de aanvraag in aanmerking genomen.

4.Om voor subsidie in aanmerking te komen moet er bij de aanvraag sprake zijn van

ten minste 2 andere financieringsbronnen naast de subsidie van de gemeente Arnhem.

ARTIKEL 9: SUBSIDIERING TALENTHERKENNING EN TALENTONTWIKKELING

1. a. Het college kan op aanvraag een boekjaarsubsidie verstrekken aan verenigingen en

instellingen voor verenigings- en instellingsoverstijgende activiteiten die zijn gericht op

de ondersteuning bij het herkennen en ontwikkelen van het talent van nieuwe generaties Arnhemse jongeren in de sport;

b.De in sub a. bedoelde activiteiten mogen niet concurrerend zijn met bestaande

initiatieven binnen dezelfde sport.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende 5

  cumulatieve criteria:

  • a.

   De aanvraag moet gericht zijn op talentherkenning en talentontwikkelingsactiviteiten

   (en dus niet op topsport) waardoor jong sporttalent tijdig wordt herkend;

  • b.

   In de aanvraag moeten naast herkenningsactiviteiten ook direct aangegeven worden

hoe het herkende talent verder ontwikkeld gaat worden;

 • c.

  De sportorganisatie moet in zijn beleidsplannen expliciet en op lange termijn aandacht

  hebben voor talentontwikkeling en wedstrijdsport;

 • d.

  De sportorganisatie moet aan kunnen tonen dat er gekwalificeerd kader is, dat gericht

om kan gaan met talentherkenning en talentontwikkeling. Er zijn geregistreerde licentie houders niveau 4 verbonden aan de sportorganisatie;

e.Talentherkenning- en talentontwikkelingsactiviteiten die zich minimaal richten op de

e. aanwas vanaf regionaal niveau, waarvan minimaal 50% van de talenten woonachtig

e. is in Arnhem.

3. a. De aanvraag dient uiterlijk 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd te

zijn ingediend;

b.Wordt een aanvraag niet ingediend binnen de in artikel 9, lid 3, onder a vermelde

termijn, dan kan het college besluiten om deze buiten behandeling te laten.

4. a. Subsidie wordt verstrekt tot maximaal het reële tekort in de begroting van de

aanvrager en bedraagt maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 5.000;

 • b.

  Indien de totale som aan te verstrekken subsidie het subsidieplafond ex artikel 2, lid 3

  overschrijdt, worden de te verstrekken subsidiebedragen met het bedrag van

  overschrijding naar rato, op basis van het te verstrekken subsidiebedrag, verlaagd;

 • c.

  De subsidie kan voor maximaal 4 opeenvolgende jaren worden toegekend met

jaarlijks een vermindering van het subsidiebedrag met 20% van het eerste toegekende subsdiebedrag;

d.Alleen de kosten die in redelijkheid direct verband houden met de activiteit worden bij

de behandeling van de aanvraag in aanmerking genomen;

5.Om voor subsidie in aanmerking te komen moet er bij de aanvraag sprake zijn van ten

5. minste 2 andere financieringsbronnen naast de subsidie van de gemeente Arnhem.

HOOFDSTUK 3 OVERIG

ARTIKEL 10: AFWIJKINGSMOGELIJKHEID

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van één of meerdere bepalingen van deze regeling.

ARTIKEL 11: INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016.

ARTIKEL 12: CITEERTITEL

Deze regeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling Sport