Voorwaarden voor de verpachting van standplaatsen voor inrichtingen ten tijde van de Deventer Paaskermis 2016 en volgend

Geldend van 23-12-2015 t/m heden

Intitulé

Voorwaarden voor de verpachting van standplaatsen voor inrichtingen ten tijde van de Deventer Paaskermis 2016 en volgend

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer (nader te noemen: burgemeester en wethouders );

-gelet op artikel 160 van de Gemeentewet juncto artikel 1 lid h en artikel 3, lid 3, van de- Kermisverordening Deventer 2012;

besluit:

de volgende verpachtingsvoorwaarden vast te stellen:

Voorwaarden voor de verpachting van standplaatsen voor inrichtingen ten tijde van de Deventer Paaskermis 2016 en volgend .

Algemeen

Artikel 1.

 • 1.

  De kermis zal worden gehouden op die dagen, dat terrein en in die termijnen, welke elk jaar tijdig, via advertenties in de kermisvakbladen, alsook in de jaarlijkse bijlage tot deze voorwaarden, zullen worden vermeld.

 • 2.

  De inrichtingen als bedoeld in artikel 1 onder c.1. van de Kermisverordening Deventer 2012 (niet-verkoopzaken) worden als volgt onderverdeeld:

  • A.

   Niet-verkoopzaken:

   • -

    vermaakzaken, attracties speciaal gericht op het vermaken van jongeren en volwassenen vanaf een bepaalde leeftijd en/of lengte zoals autoscooter, reuzenrad, achtbaan en breakdance,

   • -

    familiezaken, attracties voor de hele familie, waarbij kleine kinderen onder begeleiding van de ouders in de attractie gaan en grotere kinderen zelfstandig zoals kinder achtbaan, zweefmolen en rups,

   • -

    kinderzaken, attracties speciaal gericht op het vermaken van kleine kinderen zoals draaimolen, babysport, buggy, mini-cars, waterballen en trampoline,

   • -

    oefening- en behendigheidsspellen zoals schietsalons, grijpautomaten, eendje vangen, lijntrek, kijkwerkspellen en gokspellen.

  • B.

   Verkoopzaken:

 • Inrichtingen waarin artikelen voor consumptie worden verkocht.

 • 3.

  Deze voorwaarden zijn van toepassing gedurende de tijd dat de Paaskermis wordt voorbereid, gehouden en afgebroken.

Verpachting

Artikel 2.

 • 1.

  De standplaatsen worden verpacht door of vanwege burgemeester en wethouders. De standplaatsen worden door of vanwege burgemeester en wethouders aangewezen volgens een goedgekeurd plan.

 • 2.

  De verpachting geschiedt zo dat in principe de hoogste bieder de plaats zal worden gegund, doch de biedsom behoeft niet altijd bepalend te zijn (gesloten verpachting).

 • 3.

  Belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld hun inschrijving voor de daartoe bestemde standplaatsen uit te brengen bij burgemeester en wethouders. Nadere informatie omtrent de standplaatsen kan worden verkregen bij de gemeentelijk kermiscoördinator.

 • 4.

  Deze voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer de kermis met evenementenvergunning en/of in opdracht van de gemeente Deventer wordt georganiseerd door een derde.

 • 5.

  De gemeente Deventer is bevoegd om tijdens de verpachting gebruik te maken van externe deskundigheid, indien dit noodzakelijk wordt geacht.

Inschrijving

Artikel 3.

 • 1.

  Inschrijving dient te geschieden op daartoe door of vanwege burgemeester en wethouders vastgestelde en ter beschikking gestelde formulieren en enveloppen voor inzending. Voor niet-verkoopzaken dient men gebruik te maken van inschrijfformulier A en voor verkoopzaken van inschrijfformulier B. Het gebruik van afwijkende formulieren kan NIET worden toegestaan.

 • 2.

  Op het inschrijfformulier moet tenminste worden vermeld:

  • a.

   naam, voornaam en adres van de inschrijver, dan wel correspondentieadres indien de inschrijver geen vaste woonplaats heeft, postcode, eventueel telefoonnummer, bank- of gironummer, alsmede de handtekening van de inschrijver;

  • b.

   naam en omschrijving van de inrichting, overeenkomstig de registratie in het Handelsregister, alsmede het Handelsregistratienummer;

  • c.

   de juiste afmetingen van de frontbreedte en diepte of doorsnede van de inrichting, ook van de uitsteekzeilen, oploopvloeren, kassa en dergelijke indien deze buiten de maten van breedte, diepte of doorsnede uitsteken en van vóór-, zij- en achterschoren;

  • d.

   de benodigde aansluitwaarde in kWh;

  • e.

   het aantal woon- en pakwagens;

  • f.

   aanduiding van het (de) terrein(en), waarvoor de inschrijving is bedoeld;

  • g.

   het bedrag, zowel in cijfers als in letters, dat wordt geboden; bij verschil van het bedrag in letters en cijfers, geldt uitsluitend het bedrag in letters;

  • h.

   de verzekeringsmaatschappij waar de exploitant bij verzekerd is tegen de risico's ex artikel 31 van deze voorwaarden;

  • i.

   het bouwjaar en de fabrikant van de kermisinrichting;

  • j.

   een keuringsbewijs, waaruit blijkt dat de kermisinrichting is goedgekeurd door een gecertificeerd keuringsbedrijf.

 • 3.

  Op één inschrijfformulier mag slechts voor één inrichting worden ingeschreven. Inschrijvingen van twee of meer exploitanten "in combinatie" zullen terzijde worden gelegd. Wel mag door één exploitant een zogenaamd "combinatiebod" worden uitgebracht voor maximaal twee eigen inrichtingen (te vermelden op inschrijfformulier).

 • 4.

  Inschrijvingen bevattende concurrentiebedingen, ten doel hebbend om inrichtingen van andere exploitanten te weren of slechts om bepaalde personen toe te laten, kunnen terzijde worden gelegd. Voordat hiertoe wordt overgegaan moet door de inschrijver nauwkeurig aangegeven worden welke inrichting(en) hij van concurrerende aard beschouwt.

 • 5.

  Op ieder inschrijfformulier voor een kermisattractie is een aparte ruimte opgenomen voor het doen van biedingen.

 • 6.

  De ritprijzen worden door burgemeester en wethouders vastgesteld.

 • 7.

  De ritprijzen zijn:

vermaakzaken:

Een maximum ritprijs van

€ 3,00

familiezaken:

Een maximum ritprijs van

€ 2,50

kinderzaken:

Een maximum ritprijs van

€ 2,00

oefening- en behendigheidsspellen:

Een maximum prijs van

€ 2,00 per spel

 • 8.

  Voor bijzondere situaties kunnen burgemeester en wethouders van de vastgestelde ritprijzen afwijken.

 • 9.

  Burgemeester en wethouders verstrekken, met uitzondering van de verkoopzaken, speciale ritprijzenbordjes. Deze bordjes vermelden de ritprijs c.q. deelnameprijs waarop ingeschreven is. Deze bordjes mogen door of vanwege de exploitant niet gewijzigd of verwijderd worden. De ritprijzenbordjes dienen duidelijk zichtbaar geplaatst te worden en gedurende de gehele kermis op de kassa zichtbaar te zijn.

 • 10.

  Ten aanzien van exploitanten die zich niet aan de overeengekomen ritprijs houden, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de kermisinrichting te sluiten zonder dat hiervoor enige waarschuwing is vereist en zonder dat er voor de exploitant enigerlei aanspraak op schadevergoeding bestaat.

 • 11.

  Burgemeester en wethouders kunnen dan met de standplaats naar hun verkiezen handelen, zulks onverminderd de verplichting van de inschrijver tot betaling van eventueel nog verschuldigde gelden.

 • 12.

  Inschrijvingen van exploitanten bij wie nog een pachtsom open staat worden niet in behandeling genomen, tenzij de exploitant kan aantonen dat hem door of namens burgemeester en wethouders uitstel van betaling is verleend.

 • 13.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om voor en/of na de inschrijving onderhands standplaatsen toe te wijzen om ervoor te zorgen dat een aantrekkelijke kermis gewaarborgd is. Zo nodig kunnen zij een standplaats voor meerdere jaren, doch met een maximum van drie jaren, gunnen.

Artikel 4.

De inschrijfformulieren moeten vóór een door of vanwege burgemeester en wethouders bepaalde datum en bepaald uur bij de gemeente Deventer of op een andere aangegeven plaats zijn ingeleverd. Te laat ingeleverde formulieren worden terzijde gelegd.

Artikel 5.

 • 1.

  De inschrijver is gehouden zijn/haar bod gestand te doen.

 • 2.

  Uitsluitend gedurende de termijn waarbinnen ingeschreven kan worden als bedoeld in artikel 4, kan de inschrijving schriftelijk worden ingetrokken.

 • 3.

  Inschrijven onder voorbehoud van toekenning van een standplaats op een andere kermis is niet toegestaan. Een dergelijke voorwaardelijke inschrijving wordt niet in behandeling genomen.

Promotie

Artikel 6.

Elke exploitant is verplicht een financiële bijdrage te doen aan promotionele activiteiten. De verplichte promotiebijdrage is opgenomen in de tarievenlijst 2016. De gemeente Deventer verplicht zich deze bijdrage te gebruiken voor promotionele activiteiten.

Servicekosten

Artikel 7.

Elke exploitant is verplicht een bedrag aan servicekosten te betalen. De servicekosten bestaan onder andere uit kosten voor schoonmaakwerkzaamheden en kosten voor het inhuren van beveiliging. De verplichte bijdrage aan servicekosten is opgenomen in de tarievenlijst 2016.

Energiekosten

Artikel 8.

Elke exploitant is verplicht een bedrag aan energiekosten te betalen. De kosten zijn opgenomen in de tarievenlijst 2016.

Openingstijden

Artikel 9.

 • 1.

  De kermis is geopend: zondag, maandag, woensdag en donderdag van 14.00 tot 23.00 uur. Vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 24.00 uur. Op dinsdag is de Paaskermis gesloten.

 • 2.

  Het is verboden een inrichting te sluiten of onverlicht te laten vóór het sluitingsuur van de kermis, behoudens in bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders.

Toewijzing standplaats

Artikel 10.

 • 1.

  Binnen vier weken na de in artikel 4 bedoelde datum beslissen burgemeester en wethouders over de toewijzing van de standplaatsen.

Betaling

Artikel 11.

 • 1.

  De verschuldigde pachtsom wordt door de gemeente Deventer in twee termijnen gefactureerd: 25 % van de pachtsom binnen 30 dagen na de dagtekening van de toewijzing van de standplaats en het restant – incl. promotie- en servicegelden en eventueel de kosten van de woonwagen(s) – vier weken voor aanvang van de kermis. De inschrijver verklaart zich door zijn inschrijving akkoord met het betalen van deze facturen. De facturen vermelden daartoe een uiterste termijn (de vervaldatum).

 • 2.

  Indien de facturen niet worden betaald binnen de vervaltermijn, is de exploitant van de inrichting in gebreke door het enkele verloop van de vervaltermijn zonder dat daarvoor een rechterlijke ingebrekestelling nodig is en kan hij/zij het recht op de toegewezen plaats verliezen.

 • 3.

  De in het vorige lid bedoelde nalatige exploitant verbeurt het door hem al betaalde deel van de pachtsom en blijft bovendien verplicht tot betaling van de volledige pachtsom inclusief promotie- en servicegelden, energiekosten en eventuele kosten van woonwagens.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor de opengevallen plaats aan een ander toe te wijzen zonder verplicht te zijn de pachtsom hiervoor aan de nalatige exploitant geheel of gedeeltelijk uit te keren.

Innemen standplaats

Artikel 12.

 • 1. Degene aan wie een standplaats is toegewezen is verplicht deze zelf in te nemen.

 • 2. Indien de inschrijver zijn toegewezen plaats niet met zijn inrichting exploiteert dan zullen alle door de gemeente Deventer gemaakte kosten, hiermede verband houdend, door de inschrijver aan de gemeente Deventer worden vergoed.

 • 3. De in het vorige lid bedoelde nalatige exploitant verbeurt het door hem al gestorte deel van de pachtsom en blijft bovendien verplicht tot betaling van de volledige pachtsom.

 • 4. Afstand, overdracht of ruiling van standplaatsen is niet geoorloofd, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is verkregen van of namens burgemeester en wethouders.

Artikel 13.

 • 1.

  Een standplaats die 24 uur vóór de aanvang van de kermis door betrokkene niet is ingenomen en gereed is voor exploitatie, vervalt en kan door of namens burgemeester en wethouders aan een ander worden toegewezen.

 • 2.

  Toewijzing aan een ander laat de verplichting van degene, wiens recht is vervallen, tot betaling van de geboden pachtsom, onverlet.

Woon- en pakwagens.

Artikel 14.

 • 1.

  Voor de woon- en pakwagens is een plaats op hetzelfde terrein beschikbaar. Exploitanten dienen de aanwijzingen van de gemeentelijke kermiscoördinator strikt op te volgen. Op last van de brandweer is het verboden op LPG te stoken.

 • 2.

  Afvoerslangen van de woonwagen moeten op een deugdelijke manier worden aangebracht in de daarvoor bestemde afvoerput of straatkolk.

 • 3.

  Afval, afkomstig van de woonwagen, moet in een afgesloten vuilniszak worden gedeponeerd in één van de grote containers die op het woonwagenterrein staan.

 • 4.

  De exploitant moet er zorg voor dragen dat geen (geluid)overlast voor de woonomgeving wordt veroorzaakt.

 • 5.

  Honden moeten zijn aangelijnd en zoveel mogelijk binnen worden gehouden.

 • 6.

  Alle aanwijzingen van de gemeentelijke kermiscoördinator, de politie, de brandweer of het team Toezicht, dienen stipt en direct te worden opgevolgd.

Navordering op de pachtsom

Artikel 15.

 • 1.

  Als bij het opbouwen van een inrichting blijkt dat de afmetingen groter zijn dan bij de inschrijving is opgegeven, verliest degene, aan wie de standplaats is toegewezen het recht op de plaats en de som, die door hem al is betaald.

 • 2.

  Is er echter genoeg ruimte, dan kunnen burgemeester en wethouders die attractie alsnog toelaten. Dit tegen bijbetaling van een bedrag, dat zich tot het bedrag van de geboden pachtsom verhoudt als de meerdere oppervlakte tot de opgegeven oppervlakte, verhoogd met 20%.

Restitutie pachtsom

Artikel 16.

Wanneer de kermis niet doorgaat of ophoudt door te gaan - zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders - worden de betaalde pachtsommen gerestitueerd, dan wel gedeeltelijk gerestitueerd naar rato van het aantal dagen waarop de standplaatsen niet konden worden gebruikt.

Artikel 17.

In gevallen waarin door overmacht, door onvoorziene en niet aan enige schuld of nalatigheid van de exploitant te wijten omstandigheden de toegewezen standplaats niet kan worden ingenomen, zullen burgemeester en wethouders vermindering, teruggave of kwijtschelding van de pachtsom, dan wel het al betaalde gedeelte, verlenen.

Opbouwen/kermisterreinen

Artikel 18.

 • 1. De gemeente Deventer draagt er zorg voor dat het terrein beschikbaar is. Het terrein wordt tijdens de kermis en na de kermis in opdracht van de gemeente Deventer gereinigd.

 • 2. Met het opbouwen van de inrichtingen mag niet eerder worden begonnen dan 4 dagen vóór de aanvangsdatum van de kermis. Hiervoor moet men toestemming hebben van de gemeentelijke kermiscoördinator. Toestemming wordt uitsluitend verleend indien door de exploitant aan alle verplichtingen is voldaan. Na aanvang van de kermis mag er niet meer worden opgebouwd. Met het afbreken van de inrichtingen mag niet worden begonnen vóór het sluitingsuur op de laatste kermisdag. Uiterlijk twee dagen na beëindiging van de kermis moet het terrein zijn ontruimd.

Artikel 19.

Op het kermisterrein zal van gemeentewege worden gezorgd voor voldoende wateraftappunten en stroomtoevoercontacten en tijdens de kermis voor toezicht/bewaking.

Voorschriften van orde , netheid en veiligheid.

Artikel 20.

De exploitanten zijn verplicht in hun inrichtingen toe te laten: de gemeentelijk kermiscoördinator, team Toezicht alsmede andere vertegenwoordigers van de gemeente, ambtenaren van politie, brandweer en de aanwijzingen op te volgen die door deze personen in het belang van de openbare orde, veiligheid, netheid, gezondheid en/of goede zeden worden gegeven.

Artikel 21.

 • 1. De exploitant moet de door de gemeente Deventer gestelde regels omtrent veiligheid, zowel in het algemeen als ten aanzien van brand, in acht nemen.

 • 2. De exploitant is voorts verplicht ervoor te zorgen dat:

  • a.

   de kermisattractie in zodanige goede staat van onderhoud verkeert dat de veiligheid van het publiek dat zich in of nabij de kermisattractie bevindt gewaarborgd is;

  • b.

   al die maatregelen zijn getroffen, welke redelijkerwijs kunnen worden verlangd ter waarborging van de veiligheid als bedoeld onder a..

Artikel 22.

 • 1. Indien de exploitanten en/of hun personeel handelen in strijd met deze bepalingen, kan de kermisattractie op last van de burgemeester worden gesloten.

 • 2. Het personeel dat bij de kermisattractie is aangesteld om bezoekers te begeleiden, te helpen of aanwijzingen te geven dient op begrijpelijke wijze met de bezoekers te communiceren. Daarvoor is minimaal noodzakelijk dat het personeel Nederlands verstaat en zich daarin kan uitdrukken.

Artikel 23

 • 1. Het is niet toegestaan om vuur- en steekwapens en daarop gelijkende voorwerpen als prijzen uit te geven, ook al betreft het namaak. Zakmessen, hoe klein ook, vallen onder deze bepaling.

 • 2. Het is niet toegestaan stinkbommetjes, rookbommetjes, klapzakjes en vergelijkbare producten, waarmee hinder, schade of overlast aan bezoekers of andere exploitanten kan worden toegebracht, als prijzen uit te geven.

 • 3. Het is niet toegestaan spuitbussen, waaruit verf, plakconfetti of een andere hinderlijke of schadelijke substantie kan worden gespoten, als prijzen uit te geven.

 • 4. Het is niet toegestaan Shisha pennen als prijs uit te geven.

 • 5. Het is niet toegestaan producten met daarop aanstootgevende afbeeldingen of opdrukken dan wel die door hun vormgeving of anderszins aanstootgevend kunnen zijn als prijzen uit te geven.

 • 6. Het is de exploitant van een verkoopzaak niet toegestaan:

  • a.

   aan zijn branche vreemde artikelen te verkopen of uit te geven;

  • b.

   gebruik te maken van geluidversterkers.

 • 7. Het is de exploitant van een kermisattractie niet toegestaan:

  • a.

   consumptieartikelen of andere voorwerpen te verkopen of uit te geven;

  • b.

   kermis (speel)automaten te hebben.

 • 8. Het is de exploitant van een amusementsautomaat niet toegestaan om geldprijzen in welke vorm dan ook uit te keren.

 • 9. Voorts mogen de uit te keren prijzen of premies niet bestaan uit geld, alcoholhoudende dranken en snoepgoed.

 • 10. Bij ‘Altijd Prijs’ spelletjes is de exploitant verplicht bij deelname een prijs uit te keren.

Artikel 24

 • 1. De exploitant is verplicht om iedere avond na het sluiten van de kermis het terrein rondom zijn inrichting schoon te vegen. Onder ‘rondom zijn inrichting’ wordt het gebied verstaan tot een afstand van 10 meter, gerekend vanuit iedere hoek, rand of wand van de inrichting. Deze afstand van 10 meter kan in overleg en/of op aanwijzing van de gemeentelijke kermiscoördinator op meer of minder worden vastgesteld.

 • 2. Het opgeveegde afval dient in een op het kermisterrein aanwezige afvalcontainer te worden gedeponeerd.

Artikel 25

Onder alle stroom- en elektrische apparatuur zoals toestellen, werktuigen en machines, waaruit olie, benzine of andere bodemverontreinigende stoffen kunnen lekken, moet een voorziening worden getroffen ter voorkoming van verontreiniging van de bodem en/of beschadiging/vervuiling van de bestrating.

Voorkomen of beperken van concurrentie

Artikel 26.

 • 1.

  De gemeente Deventer zal op generlei wijze gronden van de gemeente in gebruik geven ten behoeve van het houden van een braderie met kermisattracties, circus of soortgelijke inrichting, lunapark of andere kermis, gedurende de kermis of in een periode van 6 weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de kermis.

 • 2.

  Bij het beslissen op een aanvraag strekkende tot het verkrijgen van een vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening Deventer ten behoeve van een evenement en/of het organiseren van een braderie met kermiszaken, circus of soortgelijke inrichting, lunapark of andere kermis, gedurende de kermis of in een periode van 6 weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de kermis, houdt de gemeente Deventer rekening met doel en strekking van de Paaskermis.

Bekendheid met voorwaarden en dergelijk e

Artikel 27.

 • 1.

  Iedere inschrijver wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van deze voorwaarden, die hem ter gelegenheid van de toezending van de inschrijfformulieren zijn verstrekt.

 • 2.

  De inschrijvers worden door inschrijving verplicht zich te houden aan de verpachtingsvoorwaarden.

Niet nakoming van de verpachtingsvoorwaarden

Artikel 28.

Bij niet nakoming van deze verpachtingsvoorwaarden geldt artikel 14 van de Kermisverordening Deventer 2012.

Artikel 29.

 • 1.

  De gemeente Deventer behoudt zich het recht voor om bij niet-naleving van de voorwaarden, hiervan mededeling te doen aan de "Vereniging van Nederlandse Gemeenten".

 • 2.

  De gemeente Deventer geeft hiervan tegelijkertijd kennis aan de betrokkene onder de mededeling dat deze zich tot een organisatie van kermisexploitanten kan wenden teneinde zijn belangen te doen behartigen bij de "Vereniging van Nederlandse Gemeenten".

Misdragingen

Artikel 30.

Bij misdragingen tegenover ambtenaren die met de kermiswerkzaamheden belast zijn, zijn de sanctiemaatregelen als bedoeld in artikel 28 van de verpachtingvoorwaarden van toepassing.

Verzekering, aansprakelijkheid en s chade

Artikel 31.

Exploitanten van kermisinrichtingen zijn verplicht het risico van burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waarin begrepen zowel wettelijke als contractuele aansprakelijkheid, voor schade direct of indirect verband houdende met de exploitatie van de inrichting te verzekeren.

Artikel 32.

 • 1.

  De gemeente Deventer aanvaardt geen aansprakelijkheid van derden van alle schade, welke het gevolg kan zijn van het opbouwen, het gebruiken, aanwezig zijn en/of opruimen van de op de kermisterreinen toegelaten inrichtingen.

 • 2.

  De exploitant is aansprakelijk voor schade als gevolg van eigen handelen en voor schade die ontstaat door handelen van zijn/haar personeel en van door hem/haar bij de exploitatie ingeschakelde derden.

 • 3.

  De exploitant vrijwaart de gemeente Deventer voor alle in het eerste lid bedoelde aansprakenwegens geleden schade, tenzij deze schade het gevolg is van door of vanwege de gemeente Deventer voor de samenstelling van de kermis genomen of voorgeschreven maatregelen.

 • 4.

  De exploitant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de bestrating, aan andere gemeentelijke eigendommen en aan eigendommen van derden, die aan hem of haar te wijten is en welke is ontstaan door het plaatsen van en het rijden met kermisvoertuigen, het oprichten, onderhouden, wijzigen en afbreken van kermisattracties, alsmede door het plaatsen, verplaatsen of verwijderen van machines en werktuigen of door welke andere oorzaak dan ook.

Overige voorschriften

Artikel 33.

Inrichtingen die op grond van de "Wet op de kansspelen" zijn verboden worden niet toegelaten.

Artikel 34.

Inrichtingen waar gevechten tussen mensen en dieren of van dieren onderling plaatsvinden, worden niet toegelaten.

Artikel 35.

Elke inrichting met speelautomaten mag slechts één bepaald speltype voeren; combinaties van meerdere speltypen in één inrichting zijn niet toegestaan.

Artikel 36.

"Standwerken" bij de verkoop van etenswaren is niet toegestaan.

Artikel 37.

Het zelf opwekken van elektrische stroom kan slechts in uitzonderlijke gevallen worden toegestaan en dan alleen na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van of namens burgemeester en wethouders.

Slotbepalingen

Artikel 38.

 • 1. De exploitanten, aan wie een standplaats is toegewezen, zijn in alles onderworpen aan de bepalingen van de Algemene plaatselijke verordening Deventer (APV), de Bouwverordening van de gemeente Deventer, het Bouwbesluit en Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.

 • 2. Zij moeten zich gedragen naar de bevelen en aanwijzingen die in het belang van de openbare orde, de hygiëne, de netheid, de veiligheid en de zedelijkheid worden gegeven door of namens burgemeester en wethouders, de burgemeester, de Politiechef van het district IJsselland, de Brandweercommandant van de regio IJsselland, en de directeur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in het belang van:

  • ·

   brandpreventie;

  • ·

   de naleving van de verpachtingsvoorwaarden;

  • ·

   de constructie en samenstelling van de inrichting.

 • 3. Zij verstrekken aan de in lid 2 genoemden of de namens hen optredende ambtenaren zonder voorbehoud alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de werking en constructie van kermisinrichtingen als daarom wordt verzocht.

Artikel 39.

In gevallen, waarin deze voorwaarden en bepalingen niet voorzien, beslissen burgemeester en wethouders.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Deventer,

d.d. ………………..

De secretaris, De burgemeester,

drs. A.L.C.S. Lantain ir. A.P. Heidema.

Tarievenlijst 2016, behorende bij de voorwaarden voor de verpachting van standplaatsen voor inrichtingen ten tijde van de Deventer Paaskermis 2016 en volgend.

Promotie

Op grond van artikel 6 van de Verpachtingsvoorwaarden Paaskermis is

de verplichte bijdrage per gunning aan promotieactiviteiten vastgesteld

op een minimumbedrag van:

€ 150,-

Servicekosten

Op grond van artikel 7 van de verpachtingsvoorwaarden Paaskermis is

de verplichte bijdrage aan servicekosten per gunning vastgesteld op:

€ 75,-

Energiekosten

Op grond van artikel 8 van de Verpachtingsvoorwaarden Paaskermis zijn

de energiekosten per kWh vastgesteld op:

€ 0,29

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Deventer,

d.d. …………………….

de secretaris,

de burgemeester,

drs. A.L.C.S. Lantain

ir. A.P. Heidema