Regeling vervallen per 01-06-2021

Monumentenverordening

Geldend van 22-07-1994 t/m 31-05-2021

Intitulé

Monumentenverordening

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 1994;

gelet op het bepaalde in de Monumentenwet 1988 en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de navolgende

Monumentenverordening

Verordening van 22 juli 1994, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van de gemeenteraad van 14 se p tember 2010.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Monumenten:

  • a.

   alle zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde;

  • b.

   terreinen die van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken als bedoeld onder a.

 • 2.

  Gemeentelijke monumentenlijst:

  de lijst waarop zijn vermeld de overeenkomstig deze verordening beschermde monumenten.

 • 3.

  Beschermde gemeentelijke monumenten:

  Onroerende monumenten, die overeenkomstig de bepalingen van deze verordening op de gemeentelijke monumentenlijst zijn geplaatst.

 • 4.

  Beschermde rijksmonumenten:

  Onroerende monumenten, die zijn ingeschreven in de ingevolge de Monumentenwet vastgestelde registers.

 • 5.

  Kerkelijke monumenten:

  Onroerende monumenten, die eigendom zijn van een kerkgenootschap, kerkelijke gemeente of parochie of van een kerkelijke instelling en die uitsluitend of voor een overwegend deel worden gebruikt voor de uitoefening van de eredienst.

 • 6.

  Monumentencommissie:

  De door de raad ingestelde commissie of aangewezen instantie, met als taak burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging schriftelijk te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, deze verordening.

 • 7.

  Bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld i n artikel 1.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 8.

  Vergunning: een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, of 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 2

Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

HOOFDSTUK 2 BESCHERMDE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

PARAGRAAF 1. De plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst

Artikel 3

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen, al dan niet op verzoek van belanghebbende, besluiten onroerende monumenten als beschermd gemeentelijk monument op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

 • 2. Burgemeester en wethouders besluiten over plaatsing van onroerende monumenten op de gemeentelijke monumentenlijst, nadat de monumentencommissie en de eigenaar zijn gehoord. In spoedeisende gevallen kunnen zij hiervan afwijken.

 • 3. Burgemeester en wethouders nemen met betrekking tot kerkelijke monumenten geen beslissing tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst dan na overleg met de eigenaar.

 • 4. Burgemeester en wethouders nemen binnen acht weken nadat de monumentencommissie is gehoord, een beslissing als bedoeld in het tweede lid. Zo spoedig mogelijk wordt de beslissing bekend gemaakt aan degenen die als eigenaren en anderszins zakelijk gerechtigden in de kadastrale legger bekend staan, aan de ingeschreven hypothecaire schuldeisers en, indien om aanwijzing is verzocht, aan de verzoeker.

 • 5. Burgemeester en wethouders maken de plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst op de in de gemeente gebruikelijke wijze bekend.

 • 6. De gemeentelijke monumentenlijst geeft de plaatselijke aanduiding aan, de kadastrale aanduiding, de tenaamstelling en een beschrijving van het monument.

 • 7. Burgemeester en wethouders kunnen ambtshalve of op verzoek van belanghebbende in de gemeentelijke monumentenlijst wijzigingen aanbrengen. Indien de wijziging naar het oordeel van burgemeester en wethouders van ondergeschikte betekenis is of indien de wijziging betreft het doorhalen van de inschrijving van een monument dat is teniet gegaan, blijft de overeenkomstige toepassing van artikel 3, leden 2 en 3 achterwege.

 • 8. Monumenten die zijn ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 6 van de Monumentenwet of die zijn geplaatst op een lijst van monumenten van monumenten, opgrond van een monumentenverordening van de provincie Noord-Brabant, worden door burgemeester en wethouders niet op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

 • 9. Monumenten, die na plaatsing op gemeentelijke monumentenlijst worden ingeschreven in het monumentenregister als bedoeld in artikel 6 van de Monumentenwet , worden geacht niet meer op de gemeentelijke monumentenlijst te zin geplaatst.

Artikel 4

De gemeentelijke monumentenlijst ligt ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage.

Paragraaf 2. Vergunningen tot wijziging of afbraak van beschermde gemeentelijke monumenten.

Artikel 5

 • 1. Het is verboden een beschermd gemeentelijk monument te beschadigen, te vernielen of af te breken.

 • 2. Het is verboden zonder vergunning van bevoegd gezag of in strijd met bij zodanige vergunning gestelde voorschriften:

  • a.

   een beschermd gemeentelijk monument af te breken, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen;

  • b.

   een beschermd gemeentelijk monument te herstellen of te gebruiken op een wijze, waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

Artikel 6

 • 1. Het bevoegd gezag zendt onmiddellijk een afschrift van de ontvankelijke aanvraag om vergunning voor een gemeentelijk monument aan de monumentencommissie voor advies.

 • 2. Binnen 8 weken na de datum van verzending van het afschrift brengt de monumentencommissie schriftelijk advies uit aan het college.

Artikel 6a

De vergunning kan slechts worden verleend indien het belang van de monumentenzorg zich daartegen niet verzet. Bij de beslissing houdt het bevoegd gezag rekening met het gebruik van het monument.

Artikel 7

Het bevoegd gezag neemt met betrekking tot een kerkelijk monument geen beslissing ingevolge de bepalingen van artikel 5 dan in overeenstemming met de eigenaar, indien en voor zover het betreft een beslissing waarbij wezenlijke belangen van de godsdienstuitoefening in dat monument in dat geding zijn.

Artikel 8

 • 1. Het bevoegd gezag kan aan een vergunning voorschriften verbinden in het belang van de monumentenzorg.

 • 2. De vergunning kan voor een bepaalde tijd worden verleend.

Artikel 9

De vergunning kan door het bevoegd gezag worden ingetrokken indien:

 • a.

  blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;

 • b.

  blijkt dat de vergunninghouder de voorschriften, bedoeld in artikel 8 niet naleeft;

 • c.

  de omstandigheden aan de kant van de vergunninghouder zich zodanig hebben gewijzigd, dat het belang van het monument zwaarder dient te wegen.

HOOFSTUK 3 BESCHERMDE RIJKSMONUMENTEN

Artikel 10

 • 1. Het bevoegd gezag zendt onmiddellijk een afschrift van de ontvankelijke aanvraag om vergunning voor een beschermd rijksmonument aan de monumentencommissie.

 • 2. De monumentencommissie adviseert over de aanvraag binnen acht weken na de datum van verzending van het afschrift.

 • 3. Bij overschrijding van de in lid 2 genoemde termijn wordt de monumentencommissie geacht geadviseerd te hebben.

HOOFDSTUK 4 SCHADEVERGOEDING

Artikel 11

 • 1.

  Indien en voor zover blijkt dat een belanghebbende ten gevolge van:

  • a.

   de weigering van burgemeester en wethouders wijziging aan te brengen in de gemeentelijke monumentenlijst;

  • b.

   de weigering van burgemeester en wethouders een vergunning tot wijziging, afbraak of verwijdering van een gemeentelijk monument;

  • c.

   voorschriften door burgemeester en wethouders verbonden aan een vergunning tot wijziging, afbraak of verwijdering van een gemeentelijk monument;

   schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven, kent de gemeenteraad hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe.

 • 2.

  Voor de behandeling van de verzoeken zijn de bepalingen van de verordening ter regeling van de procedure bij toepassing van artikel 49 van de Wet op Ruimtelijke ordening van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 5 STRAFBEPALINGEN

Artikel 12

vervallen

HOOFDSTUK 6 SLOTBEPALINGEN

Artikel 13

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college dan wel de burgemeester aan te wijzen personen.

Artikel 14

 • 1. Voor zover deze verordening betrekking heeft op gemeentelijke monumenten treedt zij in werking op de achtste dag na die van haar bekendmaking.

 • 2. Voor zover deze verordening betrekking heeft op beschermde rijksmonumenten treedt zij in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, lid 2, van de Monumentenwet.

 • 3. Met ingang van deze data vervalt de Monumentenverordening gemeente Deurne 1990, zoals deze is vastgesteld bij raadsbesluit van 20 februari 1990.

Artikel 15

Deze verordening kan worden aangehaald als monumentenverordening gemeente Deurne 1994.