Kwijtscheldingsbesluit

Geldend van 16-12-2015 t/m heden

Intitulé

Kwijtscheldingsbesluit

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015met nummer 71216;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke belastingen, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

b e s l u i t :

vast te stellen het navolgende Kwijtscheldingsbesluit:

Artikel 1 Omvang kwijtschelding

 • 1. Bij de invordering van de volgende belastingen kan kwijtschelding worden verleend:

  • a.

   rioolheffing: het tarief genoemd in artikel 6, lid 3 onder a behorende bij de verordening

   rioolheffing;

  • b.

   afvalstoffenheffing: het tarief genoemd in hoofdstuk 1 onder 2 ( het vaste tarief van

   de tarieventabel) behorende bij de verordening afvalstoffenheffingen.

  • c.

   de hondenbelasting: enkel voor de eerste hond

 • 2. Geen kwijtschelding wordt verleend voor andere belastingen dan genoemd in het eerste lid.

Artikel 2 Norm

 • 1. In afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 procent.

 • 2. De norm voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd, als bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet, hebben bereikt wordt vastgesteld op 100 procent van de toepasselijke netto AOW-bedragen.

Artikel 3 Kosten kinderopvang

 • 1. Bij het bepalen van het netto-besteedbare inkomen wordt rekening gehouden met de netto-kosten voor kinderopvang volgens artikel 28, lid 3 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

 • 2. Artikel 4 van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in de kosten kinderopvang is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen

 • 1. Natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van privébelastingen.

 • 2. Kwijtschelding van belastingen die geheel of gedeeltelijk verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep is niet mogelijk.

 • 3. Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding door een persoon als bedoeld in het eerste lid, zijn de afdelingen 1, 2 en 5 van Hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treed in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als "Kwijtscheldingsbesluit".

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op: 30 november 2015
De voorzitter, de griffier,