Besluit elektronisch berichtenverkeer gemeente Schiedam 2015

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Besluit elektronisch berichtenverkeer gemeente Schiedam 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam,

De burgemeester van Schiedam,

Ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 2:15 Algemene wet bestuursrecht en 160 van de Gemeentewet,

BESLUIT:

Vast te stellen " Besluit elektronisch berichtenverkeer gemeente Schiedam 2015 ”:

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Doeleinden

 • 1. Het besluit bevat nadere eisen die de gemeente Schiedam stelt aan elektronisch berichtenverkeer.

 • 2. Het besluit verschaft duidelijkheid over hoe medewerkers om dienen te gaan met de afhandeling van elektronische berichten.

Artikel 2. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene postbus: Elektronische postbus die niet gekoppeld is aan een medewerker van de gemeente Schiedam, maar aan de organisatie (bijvoorbeeld contact@schiedam.nl).

 • b.

  Persoonlijke postbus: Elektronische postbus die gekoppeld is aan een medewerker van de gemeente Schiedam

 • c.

  Gemeentelijk e-mailadres: Elektronisch postadres eindigend op @schiedam.nl. Dit kan een algemene of persoonlijke postbus zijn.

 • d.

  Gemeentelijke website: www.schiedam.nl.

 • e.

  Elektronische berichten: Informatie die langs elektronische weg verzonden wordt. Bij verkeer langs elektronische weg kan men denken aan e-mailberichten, webformulieren, fax- en sms-berichten.

 • f.

  Functionele berichten: Elektronische berichten die een medewerk(st)er vanuit zijn of haar functie ontvangt of verzendt, die onderdeel uitmaken van een werkproces.

 • g.

  Privéberichten: Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet vanuit zijn of haar functie ontvangt of verzendt, die geen onderdeel uitmaken van een werkproces.

 • h.

  Beheersysteem van functionele berichten: een elektronisch systeem dat archiefstukken beheert.

 • i.

  Medewerker: Persoon met een aanstelling bij of een arbeidsovereenkomst met de gemeente Schiedam, alsmede stagiaires, inleen-/uitzendkrachten, gedetacheerden en overige (externe) medewerkers.

 • j.

  Behandelaar: De medewerker die het functionele bericht ter behandeling heeft ontvangen.

Artikel 3. Reikwijdte

 • 1. Het besluit is van toepassing op functionele berichten verstuurd naar of ontvangen op een gemeentelijk e-mailadres en op functionele berichten verzonden via een webformulier vanaf de gemeentelijke website. Het besluit maakt geen onderscheid tussen centrale en decentrale postbussen.

 • 2. Het besluit is niet van toepassing op privéberichten.

 • 3. Het besluit is niet van toepassing op overige vormen van inkomend en uitgaand elektronisch verkeer, te denken valt aan faxberichten, sms-berichten en sociale media berichten.

HOOFDSTUK II OPENSTELLING EN NADERE EISEN GEBRUIK ELEKTRONISCHE WEG

Artikel 4. Openstelling elektronische weg

 • 1. Berichten kunnen onder voorwaarden elektronisch naar de gemeente Schiedam verzonden worden via e-mail of door het gebruik van een webformulier.

 • 2. Aanvragen, bezwaarschriften en zienswijzen kunnen alleen elektronisch worden ingediend, voor zover en uitsluitend op de wijze waarop dit op de gemeentelijke website specifiek voor dat type product of dienst is vermeld.

 • 3. De elektronische weg is niet opengesteld voor informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob-verzoeken)

Artikel 5. Nadere eisen aan het gebruik van de elektronische weg

 • 1. Elektronische producten of diensten waarvoor een handtekening is vereist kunnen alleen via een webformulier worden aangevraagd. Deze worden ontsloten via DigiD.

 • 2. Elektronischeberichten worden niet in ontvangst genomen indien:

  • a.

   het bericht niet door de e-mailserver van de gemeente Schiedam verwerkt kan worden;

  • b.

   het bericht en/of de bijlagen schadelijke software (malware) bevat.

 • 3. Als tijdstip van ontvangst geldt, overeenkomstig artikel 2:17 van de Algemene wet bestuursrecht, het tijdstip waarop het bericht de gemeente Schiedam heeft bereikt.

HOOFDSTUK III INTERNE WERKWIJZE

Artikel 6. Verantwoordelijkheid

 • 1. Elektronische berichten ontvangen via het algemene e-mailadres contact@schiedam.nl worden door het Klant Contact Centrum (KCC) conform dit besluit beoordeeld of deze direct behandeld kunnen worden of via het beheersysteem doorgestuurd naar een behandelaar.

 • 2. Het KCC is verantwoordelijk voor het vastleggen in het daarvoor bestemde beheersysteem van functionele berichten, ontvangen op het centrale e-mailadres.

 • 3. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor de behandeling van functionele berichten ontvangen in zijn persoonlijke postbus conform dit besluit.

 • 4. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor de vastlegging van functionele berichten ontvangen in of verzonden vanuit zijn persoonlijke postbus (zowel voor interne of externe geadresseerde(n)) in het daarvoor bestemde beheersysteem.

Artikel 7. Afhandeling functionele berichten

 • 1. Na ontvangst van functionele berichten via een elektronische postbus wordt deze door een medewerker vastgelegd in het daarvoor bestemde beheersysteem.

 • 2. De afhandeltermijn van een functioneel bericht is afhankelijk van het onderwerp van het bericht. De afhandeltermijnen zijn bepaald in de Algemene wet bestuursrecht, overige wetgeving m.b.t. het onderwerp en in de servicenormen van de gemeente Schiedam

 • 3. Als de afhandeltermijn langer is dan vijf werkdagen dient de behandelaar naar de afzender(s) van de ontvangen functionele berichten, binnen vijf werkdagen na ontvangst, een behandelbericht te verzenden waarin aangegeven wordt:

  • a.

   welke medewerker het bericht behandelt;

  • b.

   wat de termijn is van de vervolgreactie;

  • c.

   indien van toepassing, dat het bericht binnen een gestelde termijn nog dient te worden aangevuld als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 4. Wanneer een functioneel bericht binnen vijf werkdagen wordt beantwoord, is het sturen van een behandelbericht niet nodig.

 • 5. Als onvolledig bericht in de zin van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht worden in ieder geval beschouwd:

  • a.

   berichten die niet voorzien zijn van naam en (e-mail)adres van de afzender.

  • b.

   berichten die en/ of waarvan de bijlagen door leesbeveiliging niet geopend / gelezen kunnen worden.

  • c.

   berichten waarvan de bijlagen niet geopend kunnen worden (o.a. omdat ze niet de op dat moment geldend bestandsformaten hebben ).

 • 6. Iedere medewerker is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behandelen van functionele berichten waarvan hij of zij de behandelaar is.

 • 7. Indien een bericht wordt ontvangen, dat niet bestemd is voor zijn persoon, zal de ontvanger, binnen twee dagen, het bericht doorsturen naar de juiste interne of externe postbus en hier over de afzender informeren.

 • 8. Wanneer het niet mogelijk is een bericht tijdig af te handelen, stuurt de behandelaar een vertragingsbericht. Dit kan een verdaging zijn op grond van een specifiek wettelijk voorschrift, maar als dat niet (meer) mogelijk is een algemeen vertragingsbericht waarin een streefdatum wordt genoemd. Daarnaast bevat dit bericht de reden van vertraging. Dit bericht wordt ook vast gelegd in het daarvoor bestemde beheersysteem.

 • 9. De beantwoording van de functionele berichten wordt door de behandelaar in het daarvoor bestemde beheersysteem vastgelegd en gerelateerd aan de bijbehorende zaak of het ontvangen bericht.

Artikel 8. Vastlegging

 • 1. Functionele berichten moeten worden vastgelegd als ze onderdeel zijn van een werkproces dat wordt uitgevoerd binnen de gemeente Schiedam.

 • 2. Om te voldoen aan de eisen van de Archiefwet 1995 moeten de functionele berichten in de oorspronkelijke vorm waarin deze ontvangen of verzonden zijn, worden vastgelegd en duurzaam digitaal bewaard, inclusief de daarbij behorende metagegevens.

 • 3. Functionele berichten, die via een webformulier worden ontvangen, worden automatisch in het daarvoor bestemde beheersysteem vastgelegd.

 • 4. Functionele berichten, die via een elektronische postbus worden ontvangen of verzonden, worden door de medewerker vastgelegd in het daarvoor bestemd beheersysteem.

Artikel 9. Beheersysteem elektronische berichten

 • 1. Het beheersysteem moet voldoen aan de eisen NEN norm 2082.

 • 2. Het vastleggen van elektronische berichten moet eenvoudig kunnen plaatsvinden.

 • 3. Elektronische berichten worden digitaal duurzaam beheerd.

HOOFDSTUK IV SLOTBEPALINGEN

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit besluit niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van dit besluit beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgende op die waarin de bekendmaking heeft plaatsgevonden. Per diezelfde datum wordt het “Besluit e-mailverkeer gemeente Schiedam (2010)” ingetrokken.

Artikel 12. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit Elektronisch Berichtenverkeer gemeente Schiedam 2015”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 1 december 2015
De secretaris, De voorzitter,
ir. J.C. van Ginkel MCM, C.H.J. Lamers
Aldus besloten door de burgemeester van Schiedam, op 1 december 2015
C.H.J. Lamers

TOELICHTING BESLUIT ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER

ALGEMEEN

Sinds 1 juli 2004 is de Algemene wet bestuursrecht uitgebreid met regels voor het verkeer langs elektronische weg tussen burgers/bedrijven en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling (de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer). De Algemene wet bestuursrecht biedt een algemeen kader waarin wordt geregeld wanneer verkeer langs elektronische weg is toegestaan tussen beide partijen en aan welke voorwaarden dat verkeer moet voldoen, wil het even betrouwbaar zijn als conventioneel (schriftelijk) verkeer en in welke andere gevallen verkeer langs elektronische weg gelijkgesteld kan worden aan andere vormen van berichtenverkeer. Tevens legt de wet een basis voor elektronische dienstverlening door overheidsinstanties.

Naast de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer geven de Wet elektronische handtekeningen, de Grondwet, de al bestaande artikelen in de Algemene wet bestuursrecht en sectorspecifieke regelgeving ook voorwaarden voor het elektronisch communiceren en het elektronisch afhandelen van verzoeken en aanvragen van burgers door overheidsinstanties.

De gemeente moet wel nadere regels geven over de manier waarop en wanneer er via de elektronische weg gecommuniceerd kan worden. De gemeente Schiedam doet dit in de vorm van dit besluit.

De aanbevelingen van de Nationale Ombudsman over hoe de overheid met e-mail moet omgaan, zijn in dit besluit meegenomen.

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 2. Begripsbepalingen

Voor dit besluit zijn elektronische berichten ingedeeld in een aantal categorieën.

 • 1.

  Webformulieren

 • 2.

  E-mailberichten

  • a.

   Privéberichten (dit besluit niet op van toepassing)

  • b.

   Functionele berichten

 • 3.

  Fax (dit besluit niet op van toepassing)

 • 4.

  SMS-bericht (dit besluit niet op van toepassing)

 • 5.

  Overige social media berichten (dit besluit niet op van toepassing)

Per categorie kan vervolgens weer onderscheid gemaakt worden tussen inkomende,uitgaande en interne berichten.

Artikel 3. Reikwijdte

Het besluit is van toepassing op elektronisch berichtenverkeer tussen de gemeente Schiedam en externe partijen. De Wet elektronisch bestuurlijk verkeer handelt alleen over elektronische berichten ontvangen door of verzonden door een bestuursorgaan.

De werking van het besluit is breder en strekt zich uit tot alle functionele berichten, d.w.z. berichten die een medewerk(st)er vanuit zijn of haar functie ontvangt of verzendt (intern of naar buiten). Het besluit beoogt geen regels te geven omtrent privégebruik van e-mail.

Daarnaast wordt aangegeven dat het besluit van toepassing is op e-mailberichten en berichten afkomstig via een webformulier vanaf de gemeentelijke website. Overige vormen van elektronisch verkeer, bijvoorbeeld sms-berichten, zijn uitgesloten. Ook faxverkeer valt niet onder de werking van dit besluit. Strikt genomen wordt een fax elektronisch verzonden. Op dit moment wordt de fax in de praktijk echter reeds aangemerkt als een vorm van schriftelijke verzending. De Wet elektronisch bestuurlijk verkeer beoogt niet daarin verandering te brengen, aangezien het faxverkeer minder makkelijk kan worden gemanipuleerd en minder problemen met betrekking tot de ondertekening kent, dan bijvoorbeeld het gebruik van e-mail.

HOOFDSTUK II OPENSTELLING EN NADERE EISEN GEBRUIK ELEKTRONISCHE WEG

Artikel 4. Openstelling elektronische weg

Sinds 1 juli 2004 is de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) opgenomen, in afdeling 2.3 “Verkeer langs elektronische weg”.

Kenbaarheid

Een bericht kan elektronisch naar een bestuursorgaan worden verzonden voor zover het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat deze weg is geopend (artikel 2:15, eerste lid Awb).

De elektronische weg kan opengesteld zijn, zonder dat een expliciet besluit hieraan ten grondslag ligt. De openstelling kan blijken uit de praktijk waarin aanvragen per e-mail worden geaccepteerd en in behandeling worden genomen. Om te voorkomen dat er ongewenste of verschillende praktijken ontstaan, wordt in dit artikel expliciet vastgelegd in welke gevallen en op welke wijze elektronische berichten aan gemeentelijke bestuursorganen kunnen worden gestuurd.

Differentiatie

Een bestuursorgaan kan voor zover het dat wenselijk acht de elektronische weg openen voor een of meer categorieën van berichten, opdat het zijn organisatie en werkprocessen vooraf afdoende gereed kan maken voor het afhandelen van elektronisch ingediende berichten van de desbetreffende categorie. Daarbij is differentiatie mogelijk. Hieruit volgt dat een bericht slechts langs elektronische weg bij een bestuursorgaan kan worden ingediend indien voldoende duidelijk is dat deze weg voor de desbetreffende berichtencategorie is opengesteld. (Memorie van toelichting bij de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer (Kamerstukken II 2001/02, 28 483, nr. 3, blz. 12 en 13), waarbij afdeling 2.3 van de Awb is ingevoerd).

De raad van Schiedam heeft zich ten doel gesteld om het aanbod van digitale diensten uit te breiden (Masterplan Dienstverlening 2009). Sindsdien groeit het aanbod aan digitale diensten geleidelijk. Op de website van de gemeente Schiedam is te zien welke producten en diensten digitaal kunnen worden aangevraagd en op welke manier.

Wob verzoeken

Voor Wob-verzoeken is de elektronische weg is vooralsnog geheel afgesloten. Sinds de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, kan een verzoeker een bestuursorgaan in gebreke stellen wanneer het niet tijdig een besluit neemt op zijn Wob-verzoek en een dwangsom opeisen die oploopt tot €1260,- . Gebleken is dat er sindsdien particulieren en zelfs bureaus zijn die zich gespecialiseerd hebben in het indienen van Wob-verzoeken, niet met het oogmerk om overheidsinformatie openbaar te maken, maar vooral om dwangsommen wegens niet tijdig beslissen op te eisen. In verband hiermee is vooralsnog besloten de elektronische weg pas open te stellen op het moment dat de wetgeving op het voorkomen van dergelijk oneigenlijk gebruik is aangepast.  

Artikel 5. Nadere eisen aan het gebruik van de elektronische weg

Het bestuursorgaan kan nadere eisen stellen aan het gebruik van de elektronische weg (artikel 2:15 Awb).

Elektronische ondertekening via DigiD

Aanvragen, bezwaarschriften en zienswijzen die in papieren vorm worden ingediend, moeten voorzien zijn van een handtekening. Wanneer deze berichten elektronisch worden ingediend, geldt de eis dat deze voorzien moeten zijn van een elektronische handtekening (artikel 2:16 Awb). Hierbij dient een methode voor authentificatie te worden gebruikt die voldoende betrouwbaar is. Er moet zekerheid bestaan over de vraag of het bericht werkelijk afkomstig is van degene op wiens naam het bericht is gesteld.

De DigiD-toegangscode wordt aangemerkt als elektronische handtekening als bedoeld in artikel 2:16 van de Awb.

HOOFDSTUK III INTERNE WERKWIJZE

Artikel 7. Afhandeling functionele berichten

Het maakt niet uit of een aanvraag elektronisch of via een brief wordt ingediend. De afhandeltermijn is in beide gevallen gelijk aan de wettelijke termijn.

In sommige gevallen heeft de gemeente Schiedam een andere termijn afgesproken. Dan geldt de Schiedamse termijn. Deze Schiedamse termijnen zijn terug te vinden in de Schiedamse servicenormen.

Bij het ontbreken van een een schiedams termijn of een wettelijke termijn geldt een termijn overeenkomstig de termijn uit de Awb. Echter gezien het ‘snelle’ karakter van elektronische berichten verdient het de voorkeur om deze berichten zo snel mogelijk af te handelen.

Voor de afhandeling van functionele berichten geldt dat dit via de elektronische weg plaats mag vinden.

Artikel 9. Beheersysteem elektronische berichten

Het beheersysteem voor elektronische berichten dient te voldoen aan de Nen norm 2082, waarin algemene eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur staan beschreven en welke geldt als de minimale verzameling van eisen die van toepassing is op elk systeem dat archiefstukken beheert.

De verzameling eisen betreft ook eisen voor “recordsmanagementfunctionaliteit” in bedrijfsapplicaties en kantoorautomatisering.