APV 2015 (Algemene regels voor het gebruik van knalapparatuur)

Geldend van 24-12-2015 t/m heden

Intitulé

Algemene regels voor het gebruik van knalapparatuur

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg;

overwegende dat ingevolge artikel 4.5, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 het college algemene regels kan vaststellen voor het gebruik van knalapparatuur (apparatuur bestemd om dieren te verjagen door middel van lawaai, zoals akoestische vogelverschrikkers en ratels);

overwegende dat het verbod als bedoeld in artikel 4.5, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 voor het gebruik van knalapparatuur niet van toepassing indien wordt voldaan aan de algemene regels;

gelet op artikel 4.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015;

b e s l u i t :

 • I.

  vast te stellen de volgende algemene regels voor het gebruik van knalapparatuur:

  • A.

   1. het gebruik van knalapparatuur binnen een afstand van 250 meter van de bebouwde kom en binnen een afstand van 50 meter van de openbare weg is verboden;

   2. tussen 20.00 en 07.00 uur is het gebruik van knalapparatuur verboden;

   3. de knalapparatuur dient op zodanige wijze opgesteld en gebruikt te worden, dat geluidsoverlast voor derden zoveel mogelijk wordt voorkomen. De aanwijzingen van afdeling Vergunningverlening en Handhaving dienen hierbij in acht te worden genomen;

   4. de onderlinge afstand tussen twee knalapparaten dient minimaal 250 meter te bedragen;

   5. de opgestelde apparatuur dient van de woonbebouwing af gericht te zijn;

  • B.

   1. van het gestelde onder I.A. sub 1, 2 en 4 kan op grond van bijzondere omstandigheden door het college vrijstelling worden verleend;

   2. aan deze vrijstelling kunnen voorschriften worden verbonden;

 • II.

  dit besluit in werking te laten treden op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt;

 • III.

  op dat tijdstip wordt het Uitvoeringsbesluit nadere regels voor het gebruik van knalapparatuur, zoals deze op 13 december 2005 is vastgesteld, ingetrokken.

 • IV.

  vrijstellingen verleend onder de werking van het onder III genoemde besluit blijven van kracht.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders
van Middelburg in hun vergadering van 10 november 2015.
de secretaris, mr. A. van den Brink
de burgemeester, mr. H.M. Bergmann