APV 2015 (Aanwijzingsbesluit en vaststelling nadere regels voor winkeluitstallingen en handelsreclameborden)

Geldend van 24-12-2015 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit en vaststelling nadere regels voor winkeluitstallingen en handelsreclameborden

Het college van burgemeester en wethouders van Middelburg;

gelet op artikel 2.5, vierde lid, sub g, en zesde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015;

besluit vast te stellen het volgende

Aanwijzingsbesluit en vaststelling nadere regels voor winkeluitstallingen en handelsreclameborden.

Artikel 1. Aanwijzing vergunningvrije categorieën

 • 1. Het is toegestaan zonder vergunning de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan voor de volgende categorieën van gevallen:

  • ·

   winkeluitstallingen

  • ·

   handelsreclameborden.

 • 2. Vergunningvrij plaatsen van winkeluitstallingen en handelsreclameborden is uitsluitend toegestaan met inachtneming van de regels, zoals opgenomen in de artikelen 2 e.v. van dit besluit.

Artikel 2 Aanwijzing straten en straatgedeelten

Deze regels gelden voor de volgende straten en straatgedeelten:

Lange Delft

Langeviele

Nieuwe Burg

Segeersstraat

Sint Janstraat (tussen Lange Delft en Zusterstraat)

Gravenstraat (tussen Markt en Zusterstraat)

Korte Geere

Lange Geere

Vlasmarkt

Lange Noordstraat (tussen Markt en Bachtensteene)

Herenstraat (tussen Lange Delft en de poort tussen Herenstraat 6b en 8)

Korte Delft

Koorkerkstraat (tussen Lange Delft en Nieuwe Wal) .

Artikel 3 Regels per straat

 • 1. Lange Delft,

  Langeviele,

  Nieuwe Burg,

  Segeersstraat,

  Gravenstraat (tussen Markt en Zusterstraat),

  Lange Noordstraat (tussen Markt en Bachtensteene),

  Herenstraat (tussen Lange Delft en de poort tussen Herenstraat 6b en 8),

  Korte Delft,

  Koorkerkstraat (tussen Lange Delft en Nieuwe Wal):

  uitstallingen of handelsreclameborden mogen uitsluitend worden geplaatst en/of aanwezig zijn binnen de uitstallingenstrook (de strook tussen de gevels en de dichtst bij die gevels gelegen denkbeeldige lijn tussen de op ongeveer 1 meter afstand uit die gevels in het wegdek aangebrachte signaleringsnagels).

 • 2. Sint Janstraat (tussen Lange Delft en Zusterstraat):

  uitstallingen of handelsreclameborden mogen uitsluitend worden geplaatst of aanwezig zijn in de strook vanaf de gevels tot en met de dichtst bij de gevel in het wegdek aanwezige brede betonnen trottoirband.

 • 3. Korte Geere,

  Lange Geere,

  Vlasmarkt:

  uitstallingen of handelsreclameborden mogen uitsluitend worden geplaatst en/of aanwezig zijn binnen de uitstallingenstrook (de strook tussen de gevels en de dichtst bij die gevels gelegen denkbeeldige lijn op ongeveer 1 meter afstand uit die gevels).

Artikel 4 Algemene regels

In alle in artikel 2 genoemde straten gelden de volgende regels:

 • a.

  De maximaal toegestane oppervlakte van de uitstallingen en handelsreclameborden tezamen bedraagt 1,5 m² per 6 meter gevelbreedte per pand. Dit geldt ook voor panden met een kleinere gevelbreedte dan 6 meter.

 • b.

  Uitstallingen en handelsreclameborden mogen uitsluitend voor het eigen pand geplaatst worden. In de onder artikel 3 genoemde straten of gedeelten van straten mogen geen uitstallingen of handelsreclameborden geplaatst of aanwezig gehouden worden buiten de genoemde uitstallingenstrook. Deze overige ruimte dient vrij te blijven voor voetgangers en overig verkeer.

 • c.

  De maximaal toegestane hoogte van de uitstallingen en handelsreclameborden bedraagt 1.60 meter. Kaarten-/kranten-/tijdschriftenstandaards zijn van deze hoogteregel uitgezonderd;

 • d.

  voorwerpen die opgehangen (kunnen) worden aan luifels, overkappingen en dergelijke, vallen onder de in artikel 3 en artikel 4 van dit besluit genoemde regels.

 • e.

  Uitstallingen en handelsreclameborden mogen het vrije gebruik van straatmeubilair (bankjes, fietsrekken en dergelijke) niet belemmeren.

 • f.

  Uitstallingen en handelsreclameborden mogen uitsluitend geplaatst worden of aanwezig zijn gedurende de openingstijden van de winkels, zoals bepaald in de Winkeltijdenwet.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • a.

  Dit besluit treedt in werking op de achtste dan na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • b.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Nadere regels winkeluitstallingen en handelsreclameborden 2015”.

 • c.

  Bij inwerkingtreding van dit besluit wordt het “Uitvoeringsbesluit nadere regels voor winkeluitstallingen en handelsreclameborden in winkelstraten/winkelerven”, vastgesteld op 16 februari 1999, ingetrokken.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Middelburg
in hun vergadering van 10 november 2015.
de secretaris, mr. A. van den Brink
de burgemeester, mr. H.M. Bergmann