APV 2015 (Aanwijzingsbesluit van plaatsen waar het verboden is fietsen te plaatsen buiten de daarvoor bestemde stallingsmogelijkheden - NS station)

Geldend van 24-12-2015 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluitvan plaatsen waar het verboden is fietsen te plaatsen buiten de daarvoor bestemde stallingsmogelijkheden (NS-station).

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg;

overwegende, dat ingevolge artikel 5.10, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 hun college plaatsen kan aanwijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan;

gelet op artikel 5.10, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015;

b e s l u i t :

  • I.

    voor de toepassing van artikel 5.10, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 aan te wijzen de op de bij dit besluit behorende kaart aangewezen gebied ter plaatse van een gedeelte van de Segeerssingel in Middelburg en aan de noord-, oost- en westzijde van het NS-station aan de Kanaalweg 22 te Middelburg;

  • II.

    dit besluit in werking te laten treden op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt;

  • III.

    op dat tijdstip wordt het Uitvoeringsbesluit aanwijzing plaatsen waar het verboden is fietsen te plaatsen buiten de daarvoor bestemde stallingsmogelijkheden bij het NS-station, zoals deze op 27 juni 2006 is vastgesteld, ingetrokken.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders
van Middelburg in hun vergadering van 10 november 2015.
de secretaris, mr. A. van den Brink
de burgemeester, mr. H.M. Bergmann

Kaartbijlage

Kaart inzake aangewezen gebied NS-station