Regeling vervallen per 01-07-2021

Verordening elektronische kennisgeving

Geldend van 18-12-2015 t/m 30-06-2021

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving

Artikel 1 Elektronische kennisgeving

 • 1.

  Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

 • 3.

  Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving Veldhoven.