Verordening gemeentelijke onderscheidingen

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening gemeentelijke onderscheidingen

Artikel 1 Gemeentelijke onderscheidingen

De gemeente kent als gemeentelijke onderscheidingen:

 • a.

  het Ereburgerschap

 • b.

  het Ereteken

 • c.

  de Erespeld

 • d.

  de Uitblinker

Artikel 2 Voordracht

Burgemeester en wethouders kunnen op verzoek of op eigen initiatief een gemeentelijke onderscheiding toekennen.

Artikel 3 Ereburgerschap

 • 1.

  Het ereburgerschap wordt toegekend aan personen die:

  • a.

   zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de ontwikkeling van de Veldhovense gemeenschap;

  • b.

   zich in het algemeen uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt, waarbij de persoon in kwestie in enigerlei relatie staat tot de gemeente Veldhoven.

 • 2.

  Om voor het Ereburgerschap in aanmerking te komen moet men van onbesproken gedrag zijn.

Artikel 4 Ereteken

Het Ereteken wordt toegekend aan een in Veldhoven gevestigde vereniging of stichting die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd.

Artikel 5 Erespeld

 • 1. De Erespeld wordt toegekend aan personen die:

  • a.

   op organisatorische of bestuurlijke wijze, gedurende minimaal 15 jaar, vrijwilligerswerk verrichten of hebben verricht bij een of meerdere verenigingen of stichtingen en hieraan een gedegen bijdrage leveren of hebben geleverd;

  • b.

   mantelzorg verlenen, buiten het verband van een vereniging of stichting om;

  • c.

   een uitzonderlijke prestatie hebben verricht op het gebied van sport, welzijn of cultuur.

 • 2. Om voor de Erespeld in aanmerking te komen moet men in Veldhoven woonachtig zijn of lid zijn van een Veldhovense vereniging of stichting.

 • 3. Voor personen, bedoeld in lid 1 onder a en b geldt bovendien dat het vrijwilligerswerk of de mantelzorg:

  • a.

   niet gekoppeld mag zijn aan een geldelijke of stoffelijke tegenprestatie;

  • b.

   zeer regelmatig of in een groot aantal uren in een korte tijd wordt verricht;

  • c.

   niet eerder gestopt mag zijn dan één jaar voor de datum van toekenning van de Erespeld.

Artikel 6 Uitblinker

 • 1. De Uitblinker wordt toegekend aan kinderen en jongeren die een bijzondere, onbaatzuchtige prestatie hebben geleverd voor Veldhoven of (één van) haar inwoners.

 • 2. Om voor de Uitblinker in aanmerking te komen geldt dat het kind of de jongere:

  • a.

   in Veldhoven woonachtig is;

  • b.

   minimaal 4 jaar en maximaal 20 jaar is;

  • c.

   niet via een ander project of prijs beloond is voor de inzet of de daad;

Artikel 7 Toekenning

 • 1. De gemeenteraad besluit in een besloten gedeelte van de raadsvergadering tot het toekennen van het Ereburgerschap.

 • 2. Burgemeester en wethouders besluiten tot toekenning van de Erespeld, het Ereteken en de Uitblinker. Deze besluiten worden medegedeeld aan de gemeenteraad.

Artikel 8 Vormgeving

 • 1. Aan het Ereburgerschap zijn verbonden:

  • a.

   een gouden onderscheiding met aan de voorzijde het wapen van de gemeente Veldhoven met het opschrift ‘gemeente Veldhoven’ en aan de achterzijde de tekst ‘Ereburger’;

  • b.

   een gouden draagspeld met aan de voorzijde het wapen van de gemeente Veldhoven en het opschrift ‘Ereburger der gemeente Veldhoven’;

  • c.

   een oorkonde.

 • 2. Aan het Ereteken zijn verbonden:

  • a.

   een ereteken;

  • b.

   een oorkonde.

 • 3. Aan de Erespeld zijn verbonden:

  • a.

   een draagspeld met het wapen van de gemeente Veldhoven;

  • b.

   een oorkonde.

 • 4. Aan de Uitblinker zijn verbonden:

  • a.

   een medaille met aan de voorzijde de tekst ‘Uitblinker gemeente Veldhoven’;

  • b.

   een oorkonde.

Artikel 9 Uitreiking

 • 1. Het Ereburgerschap met bijbehorende versierselen wordt uitgereikt in een raadsvergadering door de (loco) burgemeester.

 • 2. De Erespeld, het Ereteken en de Uitblinker worden uitgereikt door de burgemeester of een wethouder. De wijze waarop wordt door hen bepaald.

Artikel 10 Registratie

Burgemeester en wethouders houden een overzicht bij van alle toegekende gemeentelijke onderscheidingen.

Artikel 11 Intrekking/ontneming

 • 1. In zeer bijzondere omstandigheden kan de gemeenteraad, op voorstel van burgemeester en wethouders, besluiten de toekenning van het Ereburgerschap in te trekken.

 • 2. In zeer bijzondere omstandigheden kunnen burgemeester en wethouders besluiten de toekenning van de Erespeld, het Ereteken of de Uitblinker in te trekken.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking 1 januari 2016.

 • 2. De regeling gemeentelijke onderscheidingen, vastgesteld bij raadsbesluit van 23 maart 2004 wordt ingetrokken.