APV 2015 (Aanwijzingsbesluit gebieden waar honden los mogen lopen)

Geldend van 24-12-2015 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gebieden waar honden los mogen lopen.

Het college van burgemeester en wethouders van Middelburg;

overwegende, dat ingevolge artikel 2.52, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 het de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond te laten verblijven of te laten lopen binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zonder dat die hond aangelijnd is;

dat ingevolge het tweede lid van genoemd artikel het college bevoegd is plaatsen aan te wijzen waar het is toegestaan om honden onaangelijnd te laten verblijven of te laten lopen;

dat het college bij besluiten van 13 mei 2008 en 10 juni 2014 een zestal gebieden in de gemeente Middelburg heeft aangewezen waar het is toegestaan om honden onaangelijnd te laten verblijven of te laten lopen;

dat de aanwijzingen de volgende gebieden betreffen:

- de Bolwerken;

- de grote weide in het Meiveld;

- het Amaliapark (Griffioen);

- een deel van het Singelgebied Arnemuiden;

- het gebied rond de sportvelden Veersepoort uitgezonder de trapveldjes;

- een gebied dat gelegen is in het park Toorenvliedt welke gebieden aangegeven zijn op de bij dit besluit behorende tekeningen;

dat deze gebieden zijn aangewezen onder de inmiddels ingetrokken Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 1997, doch dat krachtens het overgangsrecht deze aanwijzingen hun rechtskracht hebben behouden;

dat het wenselijk is de aanwijzingsbesluiten voor wat betreft de verwijzing naar de artikelen aan te passen aan de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015;

dat er voor het overige geen argumenten zijn om de aanwijzingsbesluiten aan te passen en dat het onaangelijnd laten verblijven of laten lopen van honden binnen de genoemde zes gebieden niet op problemen stuit, zodat de aanwijzing als bedoeld in het tweede lid van artikel 2.52 van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 in stand kan blijven;

gelet op artikel 2.52 van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015;

b e s l u i t :

  • I.

    voor de toepassing van artikel 2.52, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 aan te wijzen de op de bij dit besluit behorende kaarten aangegeven gebieden, te weten: - de Bolwerken; - de grote weide in het Meiveld; - het Amaliapark (Griffioen); - een deel van het Singelgebied Arnemuiden; - het gebied rond de sportvelden Veersepoort, uitgezonderd de trapveldjes; - een gebied dat gelegen is in het park Toorenvliedt;

  • II.

    Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na die waarop het is bekendgemaakt;

  • III.

    Op dat tijdstip worden de uitvoeringsbesluiten, zoals vastgesteld op 13 mei 2008 en 10 juni 2014, waarbij gebieden waren aangewezen waar honden los mogen lopen ingetrokken.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders
van Middelburg in hun vergadering van 10 november 2015.
de secretaris, mr. A. van den Brink
de burgemeester, mr. H.M. Bergmann

Kaartbijlage

Kaart met gebieden waar honden los mogen lopen