Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2016

Artikel 1 Begrippen

a) Project:

dat is gelegen in of in aansluiting op de openbare ruimte en binnen het beschermd stadsgezicht zoals bedoeld in lid b en bestaat uit:

 • 1.

  de historisch verantwoorde restauratie, reconstructie of het nieuw aanbrengen van een onroerend monumentaal onderdeel of een cultuurhistorisch object zoals bedoeld in lid c;

 • 2.

  de historisch verantwoorde restauratie of reconstructie van een historische winkelpui zoals bedoeld lid d;

 • 3.

  de historisch verantwoorde toepassing van historische kleuren in het schilderwerk van het historisch exterieur van een historisch pand;

 • 4.

  de vervanging van naar het oordeel van het college; storende gevelreclame door gevelreclame niet alleen passend bij het modellenboek gevelreclame maar ook passend bij de locatie en de historische gevel.

b) Beschermd stadsgezicht:

 • 1.

  het gebied beschermd stadsgezicht Leiden binnen de singels dat als zodanig is aangewezen op grond van de Monumentenwet, en

 • 2.

  de Stationsweg.

c) Cultuurhistorisch object:

een bijzonder historisch object dat aard en nagelvast is maar geen deel uit maakt van de constructie van een gebouw en naar het oordeel van het college van belang is voor de unieke cultuurhistorische beeldkwaliteit van Leiden.

d) Historische winkelpui:

het onderste gedeelte van een gevel van een historisch pand dat oorspronkelijk ontworpen is ten behoeve van een winkel- of horecafunctie.

e) Historisch pand:

een pand ouder dan 50 jaar.

f) Beeldbepalend pand:

een beeldbepalend pand, dat als zodanig is opgenomen in het bestemmingsplan.

g) Gemeentelijk monument:

een onroerende zaak, die overeenkomstig de bepalingen in de Monumentenverordening 2008 als beschermd gemeentelijk monument is aangewezen.

h) Rijksmonument:

een onroerende zaak, die is ingeschreven in de ingevolge de Monumentenwet vastgestelde registers en gelegen is binnen de gemeente Leiden.

i) Aanvrager:

de eigenaar - gemeente uitgesloten - of diens gemachtigde, van een cultuurhistorisch object, historische winkelpui, historisch pand, beeldbepalend pand, gemeentelijk monument, rijksmonument, gesitueerd in het beschermd stadsgezicht zoals bedoeld in lid b.

j) college:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden.

Artikel 2 Projectgerichte subsidie

 • 1. Het college kan op aanvraag subsidie voor een project verlenen.

 • 2. De subsidie is projectgericht. Voor één pand kan voor alle vier de projecten zoals bedoeld in artikel 1, lid a een subsidie worden aangevraagd.

 • 3. Per project kan slechts eenmaal subsidie worden aangevraagd, tenzij het een ander monumentaal of cultuurhistorische object betreft zoals bedoeld in artikel 1, lid a, sub 1.

 • 4. De subsidie wordt niet verleend indien reeds een subsidie door andere partijen dan de gemeente voor het betreffende project wordt of is verleend of indien de betreffende werkzaamheden fiscaal aftrekbaar zijn.

Artikel 3 Aanvraagformulier

De aanvrager gebruikt voor de aanvraag van subsidie een voorgeschreven formulier. Op verzoek van het college levert de aanvrager nadere gegevens over het project.

Artikel 4 Project: Monumentale onderdelen of cultuurhistorische objecten in de openbare ruimte

 • 1. De subsidie bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten en bedraagt:

  • a.

   ten hoogste € 4.000 (vierduizend) in het geval van restauratie;

  • b.

   ten hoogste € 3.000 (drieduizend) in het geval van reconstructie;

  • c.

   ten hoogste € 3.000 (drieduizend) in het geval van het nieuw aanbrengen.

 • 2. Een door het college goedgekeurd plan en – indien van toepassing – bouwhistorisch kader ligt ten grondslag aan de subsidiebeschikking.

Artikel 5 Project: Historische kleuren op gevels

 • 1. De subsidie bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten en bedraagt ten hoogste € 2.000 (tweeduizend euro).

 • 2. Een door het college goedgekeurd kleuronderzoek en -advies ligt ten grondslag aan de subsidiebeschikking.

 • 3. Per object (pand) wordt slechts één gevelsubsidie verstrekt. Voor een hofje worden maximaal twee gevels geteld.

 • 4. Indien er sprake is van fiscaal aftrekbare werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 2, lid 4, kan alleen subsidie worden aangevraagd voor het kleuronderzoek en -advies, niet voor het schilderwerk.

Artikel 6 Project: Historische winkelpuien

 • 1. De subsidie bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten en bedraagt ten hoogste € 15.000 (vijftienduizend).

 • 2. Een door het college goedgekeurd plan en bouwhistorisch kader ligt ten grondslag aan de subsidiebeschikking.

Artikel 7 Project: Gevelreclame

 • 1. De subsidie bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten en bedraagt ten hoogste € 1.500 (vijftienhonderd).

 • 2. Een door het college goedgekeurd plan ligt ten grondslag aan de subsidiebeschikking ter vervanging van - naar het oordeel van het college - storende gevelreclame door gevelreclame niet alleen passend bij het modellenboek gevelreclame maar ook passend bij de locatie en de historische gevel.

Artikel 8 Btw

Indien de aanvrager zoals bedoeld in artikel 1, lid i, btw plichtig is, maakt de btw geen deel uit van de subsidiabele kosten. De btw maakt alleen deel uit van de subsidiabele kosten indien deze niet kan worden teruggevorderd door de aanvrager.

Artikel 9 Uitzonderingsclausule

Het college kan in zeer bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze verordening.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Het college weigert de subsidie indien:

 • 1.

  de aanvraag niet voldoet aan de in deze regeling gestelde voorwaarden;

 • 2.

  de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt;

 • 3.

  met de uitvoering van het project al is begonnen voordat de aanvrager een subsidiebeschikking of schriftelijke toestemming heeft ontvangen;

 • 4.

  de aanvrager niet in aanmerking komt voor een vergunning voor de betreffende werkzaamheden (indien het vergunningplichtige werkzaamheden betreft);

 • 5.

  er sprake is van ontsiering of strijdigheid met redelijke eisen van welstand voor wat betreft de materiaalkeuze en / of wijze van uitvoering in relatie tot het pand en/of omgeving).

Artikel 11 Volgorde en budget

 • 1. Subsidieaanvragen worden in volgorde van aanmelding behandeld zo lang het budget toereikend is. De aanvraag om subsidie wordt geweigerd indien dit zou leiden tot overschrijding van het beschikbare budget.

 • 2. Het college is bevoegd om eventueel door de Raad beschikbaar gesteld aanvullend budget alleen aan te wenden voor specifieke gebieden of projecten binnen het beschermd stadsgezicht, waarbij tevens aanvullende criteria kunnen worden gesteld ter verbetering van het historisch karakter van het beschermd stadsgezicht.

Artikel 12 Nadere voorschriften, gereedmelding en uitbetaling

 • 1. Het college is bevoegd nadere uitvoeringsvoorschriften aan de subsidiebeschikking te verbinden, ook als het vergunningsvrije werkzaamheden betreft.

 • 2. De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat de uitvoering binnen zes maanden na de toekenning is gestart. Indien niet na zes maanden is gestart wordt de subsidie ambtshalve op nihil vastgesteld.

 • 3. De betaling van het subsidiebedrag vindt plaats op basis van de subsidievaststelling. Er vindt geen bevoorschotting plaats.

 • 4. De vaststelling (en uitbetaling) van de subsidie volgt na de gereedmelding. De gereedmelding, met overlegging van de rekening(en) en betaalbewijzen van het project dient uiterlijk twaalf maanden na de verlening van de subsidie te geschieden.

 • 5. Het college heeft het recht om de (onderzoeks)resultaten te publiceren en kennis omtrent de uitkomsten te delen met derden.

Artikel 13 Intrekkingsgronden

De subsidieverlening kan worden ingetrokken indien:

 • 1.

  niet wordt uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag;

 • 2.

  niet wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden, zoals geformuleerd in deze regeling en in de subsidiebeschikking;

 • 3.

  onjuiste en/of onvolledige gegevens zijn overgelegd;

 • 4.

  voor het project een omgevingsvergunning is vereist en deze nog niet is verleend bij aanvang van de werkzaamheden;

 • 5.

  voor het project een op bouwhistorisch onderzoek of kleuronderzoek gefundeerd advies is verstrekt en dit advies niet is opgevolgd.

Artikel 14 Algemene Subsidieverordening

Daar waar deze regeling niet in voorziet is de Algemene Subsidieverordening van toepassing.

Artikel 15 Inwerkingtreding en overgangsbepaling

 • 1. De Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2016 treedt in werking op 1 januari 2016.

 • 2. De Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld (oud) blijft van toepassing op aanvragen die zijn ingediend dan wel subsidies die zijn verleend voor de inwerkingtreding van de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2016. Indien de aanvraag op grond van artikel 11, eerste lid, van de oude Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld is geweigerd, wordt een eventuele nieuwe aanvraag behandeld onder de dan geldende subsidieregeling.

 • 3. Artikel 2, derde lid, is ook van toepassing op alle projecten waarvoor subsidie is verleend onder de voorgaande Subsidieregeling Historische Stadsbeeld, met uitzondering van projecten op het gebied van gevelreclame.

Artikel 16 Citeertitel en intrekken oude regeling

 • 1. Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2016’.

 • 2. In te trekken de oude Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld vanaf de inwerkingtreding van de vernieuwde Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2016.

Bijlage

Toelichting op de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2016

 

Artikel 1 Begrippen

De volgorde van de begrippen is gewijzigd t.b.v. de leesbaarheid. De projecten – waar deze regeling om draait – staan nu bovenaan.

1.a.1. Voorbeelden worden verplaatst naar de toelichting.

1.a.2. De grondslag voor de subsidie (zoals een bouwhistorisch kader) is reeds opgenomen in de betreffende artikelen van de projecten zelf en dus hier overbodig.

1.a.3. Het gaat altijd om toepassing van historische kleuren. Het schilderwerk betreft alleen het historische deel van het exterieur.

1.a.4. Niet alleen het modellenboek gevelreclame (welstandsbeleid) ligt ten grondslag aan de subsidie. De subsidie is echt gericht op een versterking van de kwaliteit van het historisch stadsbeeld. De gesubsidieerde gevelreclame moet derhalve gaan om een verbetering (het verwijderen van storende reclame) en passen bij de locatie en historische gevel. Dat vraagt dus om maatwerk.

De Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld is gericht op historische gevels en niet op moderne panden.

1.b. Het gebied Beschermd Stadsgezicht Zuidelijke Schil komt niet meer in aanmerking voor subsidie. Alleen het (door het Rijk aangewezen) Beschermd Stadsgezicht Leiden binnen de Singels. Dit gebied was eerder al aangevuld met de Stationsweg.

1.c. Het gaat niet om standaard onderdelen van het casco, wel om unieke, bijzondere objecten met uitstraling op de historische beeldkwaliteit. De voorbeelden zijn verplaatst naar de toelichting.

1.d. De historische winkelpui is als begrip toegevoegd.

1.i. De gemeente maakt als eigenaar van historische objecten zelf geen gebruik meer van de middelen van de SHS. Ook een gemachtigde kan namens de eigenaar een aanvraag doen, bijvoorbeeld de huurder of de Historische Vereniging Oud Leiden.

Artikel 2 Projectgerichte subsidie

 • 2.

  De projecten mogen (nog steeds) worden gestapeld per pand. Dit is ter verduidelijking toegevoegd.

 • 3.

  Per project (categorie) kan echter slechts eenmaal subsidie worden aangevraagd. Is voor een project van een pand in het verleden reeds subsidie verleend (bv. gevelreclame of winkelpui), dan kan ook een nieuwe eigenaar geen nieuwe subsidie aanvragen. De subsidie is immers objectgericht. De verbetering van het historische stadsbeeld vraagt eenmalig een extra investering maar is in principe daarna blijvend (de historische pui is bv. verbeterd) en een kwestie van regulier onderhoud of een normale bedrijfsinvestering (gevelreclame). Het kan wel voorkomen dat in de categorie monumentale onderdelen in de openbare ruimte een nieuwe aanvraag voor een ander (nog niet gesubsidieerd) monumentaal onderdeel wordt gedaan, behorende bij hetzelfde pand. Bijvoorbeeld: in het verleden is de gevelsteen gerestaureerd, nu ook de monumentale stoep. Dit wordt als een ander project beschouwd.

 • 4.

  Geen subsidie naast andere subsidies, zoals bijvoorbeeld van fondsen, provincie of Rijk en niet voor werkzaamheden die fiscaal aftrekbaar zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor een deel van de eigenaren van rijksmonumenten: onderhoud – en dus ook schilderwerk – is fiscaal aftrekbaar. In dat geval kan wel het kleuronderzoek en kleuradvies worden gesubsidieerd.

 

Artikel 3 Aanvraagformulier

De aanvrager gebruikt voor de aanvraag van subsidie een voorgeschreven formulier. Op verzoek van het college levert de aanvrager nadere gegevens over het project.

 

 

Artikel 4 Project: Monumentale onderdelen of cultuurhistorische objecten in de openbare

ruimte

 • 1.

  De subsidiebedragen zijn verlaagd om de beperkte middelen meer te kunnen verdelen en verspreiden over het historisch stadsbeeld. Btw wordt in artikel 8 apart geregeld. Dit maakt alleen deel uit van de subsidiabele kosten indien het niet kan worden teruggevorderd.

 • 2.

  Deze grondslag voor de subsidie ontbrak en is toegevoegd. Een algemene uitzonderingsclausule blijft bestaan maar is opgenomen in artikel 9.

 

Artikel 5 Project: Historische kleuren op gevels

 • 1.

  Btw wordt geregeld in artikel 8.

 • 2.

  College = in de praktijk gemandateerd aan de ambtelijke organisatie (projectleider SHS).

 • 3.

  Per pand wordt slechts één gevelsubsidie voor kleuren verstrekt, in principe ook voor hoekpanden. Het college houdt de bevoegdheid om hiervan af te wijken (verplaatst naar artikel 9). Dit is per situatie verschillend maar is vooral gebaseerd om de afwijking van de grootte van een pand. Indien ieder huisje van een hofje als een aparte gevel telt dan is het totaal beschikbare budget niet toereikend. Een hofje heeft in zijn geheel een binnen- en een buitenzijde. Beide zijn gelegen aan de openbare ruimte. Daarom telt het als twee gevels. Er kan dus maximaal twee maal € 2.000 subsidie worden aangevraagd. Per project kan slechts eenmaal subsidie worden aangevraagd dus 1 x per 5 jaar is verwijderd.

 • 4.

  Het onderhoud (schilderwerk) van rijksmonumenten is immers in bepaalde gevallen fiscaal aftrekbaar.

Artikel 6 Project: Historische winkelpuien

 • 1.

  De subsidiebedragen zijn verlaagd om de beperkte middelen meer te kunnen verdelen en verspreiden over het historische stadsbeeld.

 • 2.

  De uitzonderingsclausule is verplaatst naar artikel 9.

 

Artikel 7 Project: Gevelreclame

 • 1.

  Het subsidiepercentage is voor alle categorieën gelijk getrokken en dus voor de gevelreclame verhoogd van 25 % naar 50 %. Het maximale bedrag voor de gevelreclame is hetzelfde gebleven.

 • 2.

  Tegelijkertijd is de grondslag voor de subsidie voor de gevelreclame sterker gericht op een verbetering van de bestaande situatie en de kwaliteit van het historisch stadsbeeld. Uiteraard moet het voldoen aan het modellenboek gevelreclame maar ook: het verwijderen van storende reclame en vervangen voor gevelreclame in het bijzonder passend bij de locatie en historische gevel. Het is dus niet zo dat voor standaard alle gevelreclame conform het modellenboek een subsidie kan worden aangevraagd. Denk bijvoorbeeld aan banieren. De subsidie is bedoeld voor historische panden (ouder dan 50 jaar). Tenzij bv. aanvullend budget met aanvullende criteria (moderne panden) is vastgesteld (artikel 11). Een algemene uitzonderingsclausule blijft bestaan maar is opgenomen in artikel 9.

 

Artikel 8 Btw

Dit artikel is toegevoegd. Btw hoort niet standaard tot de subsidiabele kosten.  

 

Artikel 9 Uitzonderingsclausule

Een uitzonderingsclausule was al opgenomen in diverse artikelen maar is nu geconcentreerd in één artikel en algemener geformuleerd.

 

Artikel 10 Weigeringsgronden

Bij de weigeringsgronden is ter verduidelijking een aantal zaken toegevoegd in relatie tot gestelde voorwaarden, het verstrekken van gegevens en de vergunning.

Enkele zaken zijn verplaatst naar de intrekkingsgronden (artikel 13).

Een nieuwe aanvraag voor hetzelfde project komt in principe niet meer voor dus dit is verwijderd. De uitzonderingsclausule is verplaatst naar artikel 8.

 

Artikel 11 Volgorde en budget

 • 1.

  De subsidieregeling vervalt niet. Gekozen is voor een andere formulering met hetzelfde effect: op is op.

 • 2.

  De Raad kan besluiten om extra middelen toe te kennen aan de subsidieregeling.

  Het College heeft de bevoegdheid om hier uitvoering aan te geven en schotten aan te brengen in het beschikbare budget. Dit kan bijvoorbeeld een extra budget betreffen voor de gevelreclame conform artikel 7, met als aanvulling (aanvullend criterium) dat dit aanvullende budget niet alleen voor de historische panden maar ook voor de moderne panden in de binnenstad wordt ingezet.

  Het College wil kunnen sturen per categorie (en budgetschot) en de ruimte hebben om bijvoorbeeld meer budget ter beschikking te stellen voor de historische winkelpuien dan voor de historische kleuren.

 

Artikel 12 Nadere voorschriften, gereedmelding en uitbetaling

 • 1.

  Voor de helderheid is toegevoegd dat aan de subsidie nadere voorschriften kunnen worden verleend, ook bij vergunningsvrije werkzaamheden. De subsidie is immers bedoeld ter versterking van de kwaliteit van het historisch stadsbeeld. De kwaliteit van de uitvoering is daarbij relevant. Ook in de afgelopen jaren zijn altijd uitvoeringsvoorschriften gesteld.

 • 2.

  De wijziging beoogt de administratieve rompslomp te beperken.

 • 3.

  Betreft een verduidelijking: De subsidie wordt eerst verleend, maar nog niet uitbetaald.

 • 4.

  Vaststelling van de subsidie en uitbetaling volgt na gereedmelding. Dit is ook de huidige procedure.

 • 5.

  Dit is reeds de praktijk maar wordt bij deze vastgelegd. Het kleur- en bouwhistorisch onderzoek dat bij vele aanvragen wordt verricht als grondslag voor de subsidie geeft meer en meer inzicht in de geschiedenis van onze stad. Deze kennis moet worden gedeeld, ook ten aanzien van individuele objecten. Erfgoed Leiden en Omstreken heeft daarbij ook de taak om het ‘verhaal van de stad’ te vertellen en een platform te zijn voor onderzoeksresultaten. Zie onder meer de website www.erfgoedleiden.nl en de publicaties: Leiden in de Etalage: Historische winkelpuien in de binnenstad, P.C. Meijers, 2010 en Van Leidse schilders mette groote quast: Historische buitenkleuren in de sleutelstad (incl. kleurstalenkaart), Olga van der Klooster, 2011

 

Artikel 13 Intrekkingsgronden

4 en 5 zijn hier aangevuld: Dit stond eerder bij de weigeringsgronden maar betreft een intrekkingsgrond.

 

Artikel 14 Algemene Subsidieverordening

Betreft een standaard toevoeging van de Algemene Subsidieverordening. 

Artikel 15 Inwerkingtreding en overgangsbepaling

 • 1.

  De nieuwe (gewijzigde) Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2016 gaat in op de dag na bekendmaking. Het streven is uiterlijk 1 januari 2016 of zoveel eerder als mogelijk is.

 • 2.

  Tot die tijd is de oude regeling van kracht. Zodra het budget is overschreden wordt de aanvraag om subsidie geweigerd. Deze komen niet op een wachtlijst te staan. Een nieuwe aanvraag valt onder de op het moment van nieuwe aanvraag geldende subsidieregeling.

 • 3.

  Voor projecten kan slechts eenmaal subsidie worden aangevraagd (artikel 2, lid 3). Ook een nieuwe eigenaar kan voor een project waarvoor reeds eerder subsidie is verleend geen nieuwe subsidie aanvragen. Projecten die zijn gerealiseerd onder de oude regeling tellen ook mee bij een aanvraag onder de nieuwe regeling, met uitzondering van de projecten gevelreclame omdat hier nieuwe criteria gelden.

 

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2016’.