Verordening winkeltijden gemeente Veldhoven

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Veldhoven

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • b.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • c.

  bedrijf: winkel of uitstalling, anders dan een winkel, waaruit in de uitoefening van een bedrijf goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren;

 • d.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Zon- en feestdagenregeling

De verboden, vervat in artikel 2 van de Winkeltijdenwet gelden niet op zon- en feestdagen van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Artikel 2a. Bepaalde winkels

De in artikel 2, eerste lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  musea;

 • b.

  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

 • c.

  winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

Artikel 2b. Openstelling anders dan voor verkoop

 • 1. De in artikel 2, eerste lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

  • a.

   winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

  • b.

   winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

 • 2. De in het eerste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

Artikel 2c. Begraafplaatsen

 • 1. De in artikel 2, eerste lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht en die zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang van een begraafplaats, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op een begraafplaats dan wel op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang daarvan, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

Artikel 2d. Culturele evenementen

 • 1. De in artikel 2, eerste lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

Artikel 2e. Sportcomplexen

 • 1. De in artikel 2, eerste lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellinguren van die sportcomplexen.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van het in of op het terrein van sportcomplexen te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellinguren van die sportcomplexen.

Artikel 2f. Bejaardenoorden

 • 1. De in artikel 2, eerste lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zon- en feestdagen, gelden in of op het terrein van bejaardenoorden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

Artikel 2g. Allerheiligen en Allerzielen

 • 1. De in artikel 2, eerste lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht, op de dagen waarop Allerheiligen en Allerzielen worden gevierd.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op de dagen waarop Allerheiligen en Allerzielen worden gevierd.

Artikel 2h. Ramadan

 • 1. De in artikel 2, eerste lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van winkels, waar brood en gebak wordt verkocht dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden, mits in die winkel dat brood en gebak ook pleegt te worden verkocht buiten de periode van de Ramadan.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van brood en gebak dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden.

Artikel 2i. Bedevaartplaats

 • 1. De in artikel 2, eerste lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels die zijn gelegen in de directe omgeving van een bedevaartplaats, gedurende de tijd dat deze plaats als zodanig wordt bezocht, indien in die winkel op die dagen en gedurende die tijd geen andere goederen worden verkocht dan:

  • a.

   voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken;

  • b.

   religieuse artikelen en souvenirs;

  • c.

   bloemen en planten.

 • 2. De in artikel 2, tweede lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden in de directe omgeving van een bedevaartplaats, gedurende de tijd dat deze plaats als zodanig wordt bezocht, niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van:

  • a.

   voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken;

  • b.

   religieuse artikelen en souvenirs;

  • c.

   bloemen en planten.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen van 00.00 tot 10.00 en van 20.00 tot 24.00 uur en op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van het bedrijf op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van het bedrijf.

 • 3. Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid kunnen burgemeester en wethouders nadere regels stellen met betrekking tot het verlenen van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag van een ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Zij kunnen hun beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van het bedrijf op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De Verordening winkeltijden gemeente Veldhoven 2013 vervalt bij het in werking treden van deze verordening.

 • 2. Een krachtens de Verordening winkeltijden gemeente Veldhoven 2013 verleende ontheffing (of vrijstelling) geldt als ontheffing (of vrijstelling) verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing (of vrijstelling) krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden gemeente Veldhoven 2013, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Veldhoven.