Verordening geurhinder en veehouderij, Eendenkooistraat te Achtmaal

Geldend van 07-11-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij, Eendenkooistraat te Achtmaal

De raad van de gemeente Zundert;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28-07-2015;

gehoord het advies van de Ronde Hal d.d. 16-09-2015;

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Wet geurhinder en veehouderij;

overwegende dat de wet de mogelijkheid biedt om kortere afstanden vast te stellen zolang een goed woonklimaat gegarandeerd blijft en dat op grond van de opgestelde geurvisie blijft dat dit in deze situatie zo is. Dat hierdoor ontwikkelingen voor veehouderijen mogelijk worden en het bestaande leefklimaat niet wordt aangetast.

b e s l u i t :

vast te stellen:

Verordening geurhinder en veehouderij, Eendenkooistraat te Achtmaal

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  Geurhinder: gevolgen voor het milieu door de emissie van geur;

 • b.

  Geurgevoelig object: gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt;

 • c.

  Veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

 • d.

  Vergunning: milieuvergunning als bedoelt in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer;

 • e.

  Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2 Aanwijzing gebieden

 • 1. Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de Wet wordt het gebied zoals opgenomen in bijlage 1 aangewezen;

 • 2. Voor de gebiedsindeling wordt verwezen naar bijlage 1.

Artikel 3 Waarde voor vaste afstand

Op grond van artikel 6, lid 3 van de Wet en in afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet, bedraagt de afstand tussen een geurgevoelig object en een veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor op grond van de Wet geen geuremissiefactor is vastgesteld op de locaties Eendenkooistraat 8a, 10, 11a, 12 en 15 te Achtmaal ten miste 25 meter.

Artikel 4 In werkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Geurhinder en veehouderij, Eendenkooistraat te Achtmaal'.

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 13-10-2015
De raad voornoemd.
De griffier,
drs. J.J. Rochat
De voorzitter,
L.C. Poppe-de Looff