Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:45 Apv (Verontreiniging door honden)

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:45 Apv (Verontreiniging door honden)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;

overwegende, dat de eigenaar, houder, verzorger van een hond of diegene die een hond onder zijn hoede heeft ingevolge artikel 2:45, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) verplicht is ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd:

 • a.

  op een openbare plaats;

 • b.

  op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak, speelterrein, trapveldje, schoolterrein of sportveld;

 • c.

  op een andere door het college aangewezen plaats.

dat het college daarnaast op grond van artikel 2:45, derde lid, bevoegd is plaatsen aan te wijzen waar het bepaalde in artikel 2:45, eerste lid, onder a, niet van toepassing is;

dat het wenselijk wordt geacht om gebruik te maken van de aanwijzingsbevoegdheid, zoals bedoeld in het derde lid van artikel 2:45, zulks in het belang van de volksgezondheid;

gelet op artikel 2:45 van de Algemene plaatselijke verordening;

b e s l u i t :

 • 1.

  aan te wijzen als plaatsen zoals bedoeld in artikel 2:45, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening waar het bepaalde in artikel 2:45 eerste lid onder a van de Algemene plaatselijke verordening niet geldt de als:

  • a.

   “hondenuitlaatterrein (loslopende honden)” en

  • b.

   “hondenuitlaatroute (aangelijnde honden)”

aangemerkte plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig daarvan deel uitmakende kaart “Overzicht Veldhoven Hondenuitlaatvoorzieningen (datum 11-02-2015, tek.no. 2015-015)”.

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:45 Apv (Verontreiniging door honden)” en treedt in werking op 1 januari 2016.

Het ‘Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:45 Apv, zoals vastgesteld op 24 maart 2015 en in werking getreden op 1 mei 2015, is met het in werking treden van dit besluit vervallen.

Overzicht Veldhoven Hondenuitlaatvoorzieningen (d.d. 11-02-2015)