Regeling vervallen per 01-03-2020

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (Driehoeksborden)

Geldend van 01-01-2016 t/m 29-02-2020

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (Driehoeksborden)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;

overwegende dat het op grond van artikel 2:6a, lid 1, van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) verboden is zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan een openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan;

dat het bevoegd bestuursorgaan op grond van artikel 2:6c van de Apv bevoegd is categorieën van voorwerpen aan te wijzen, al dan niet beperkt in plaats en tijd, waarvoor het verbod als hiervoor bedoeld niet geldt en daarbij voorschriften te stellen;

dat het college van burgemeester en wethouders in deze bevoegd is;

dat de voorschriften in dit besluit van toepassing zijn op het plaatsen van driehoeksborden;

dat het wenselijk is driehoeksborden als categorie van voorwerpen aan te wijzen, vanwege de wens om te dereguleren en de administratieve lasten van de gebruikers van driehoeksborden te verminderen en op deze manier wel te kunnen reguleren door middel van het stellen van voorschriften;

dat er ten aanzien van driehoeksborden aan lichtmasten in de openbare ruimte gelijktijdig ruimte is voor maximaal 5 sets driehoeksborden, met elk 15 driehoeksborden per set (totaal 75 locaties voor driehoeksborden beschikbaar);

dat er in overleg met het presidium is bepaald dat verkiezingsreclame in de vorm van driehoeksborden niet is toegestaan (zie hiervoor ook het aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 (Plakken en Kladden m.b.t. verkiezingen));

gelet op artikel 2:6c van de Algemene plaatselijke verordening;

b e s l u i t :

Driehoeksborden,

als categorie van voorwerpen aan te wijzen zoals bedoeld in artikel 2:6c van de Algemene plaatselijke verordening, onder oplegging van de volgende voorschriften:

 • 1.

  Het is toegestaan maximaal 15 driehoeksborden per evenement c.q. activiteit gedurende 14 dagen te plaatsen;

 • 2.

  In totaal zijn maximaal 75 driehoeksborden op enig moment in Veldhoven toegestaan;

 • 3.

  Degene die driehoeksborden wil plaatsen, maakt hiervan minimaal 1 week voorafgaand aan de periode van plaatsing van de driehoeksborden schriftelijk melding bij de gemeente via een door het college vastgesteld meldingsformulier;

 • 4.

  De driehoeksborden mogen alleen geplaatst worden aan lichtmasten aan de volgende wegen:

  • a.

   Abdijlaan,

  • b.

   Bossebaan,

  • c.

   Burgemeester Van Hoofflaan,

  • d.

   De Dom,

  • e.

   Heemweg (met uitzondering van het gedeelte tussen de verhoogde rotonde met de Heerbaan en de eerste rotonde op de Heemweg),

  • f.

   Heerbaan,

  • g.

   Kempenbaan,

  • h.

   De Run 4500,

  • i.

   De Run 5300,

  • j.

   Sterrenlaan en

  • k.

   Smelen,

zoals is weergegeven op de bij dit besluit behorende situatietekeningen “Gebied plaatsing driehoeksborden”, nrs 2015-023a tot en met 023c;

 • 5.

  De driehoeksborden mogen niet:

  • a.

   bevestigd worden aan verkeerspalen, palen, waaraan straatnaamborden of aanwijsborden zijn bevestigd en zgn. stadsklokken;

  • b.

   geplaatst worden op of nabij aansluitingen van wegen binnen een afstand van 30 meter;

  • c.

   geplaatst worden op een verkeersplein of rotonde;

 • 6.

  Er mag maximaal één driehoeksbord per lichtmast geplaatst worden;

 • 7.

  De driehoeksborden zijn:

  • a.

   geplaatst in een metalen frame van maximaal A0-formaat;

  • b.

   op een deugdelijke wijze geplaatst, zodat ze geen gevaar en/of hinder voor het verkeer opleveren;

  • c.

   op de grond geplaatst;

 • 8.

  Het maken van verkiezingsreclame in de vorm van driehoeksborden is niet toegestaan;

 • 9.

  Beschadigingen van gemeente-eigendommen als gevolg van het geplaatst (laten) hebben van driehoeksborden worden door de gemeente hersteld en worden in rekening gebracht aan de melder;

 • 10.

  De gemeente Veldhoven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid tegenover derden, die uit het (laten) plaatsen van driehoeksborden kan voortvloeien;

 • 11.

  Bij niet-naleving van een van de voorschriften, worden de driehoeksborden verwijderd door de gemeente en worden de kosten hiervan verhaald op de overtreder.

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (Driehoeksborden)’ en treedt in werking op 1 januari 2016.