Nadere regels subsidiëring jeugdleden Rijssen-Holten 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Nadere regels subsidiëring jeugdleden Rijssen-Holten 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten;

 • -

  gelet op artikel 4:81, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, tweede lid van de Algemene subsidieverordening

Regel 1

Bevorderen en stimuleren dat jeugdleden tot en met 17 jaar, woonachtig in Rijssen-Holten, structureel deelnemen aan activiteiten op het terrein van de sport en nuttige vrijetijdsbesteding.

Regel 2

 • · 1. Lokale instellingen, uitgezonderd instellingen met het doel (semi-)commerciële belangen te behartigen, die activiteiten organiseren voor de lokale jeugd kunnen voor de jeugd tot en met 17 jaar een jeugdledensubsidie aanvragen.

 • · 2. De subsidieaanvragen dienen te zijn voorzien van een lijst met de jeugdleden (stand per 1 januari van het lopende subsidiejaar, inclusief naam, adres en geboortedatum jeugdleden) en moeten uiterlijk vóór 1 april van het lopende subsidiejaar ingediend worden bij het college.

Regel 3

Het budget jeugdledensubsidie ten behoeve van de overige instellingen wordt met inachtneming van het bepaalde in deze beleidsregel door het college verdeeld.

Regel 4

 • · 1. De hoogte van de jeugdledensubsidie is afhankelijk van het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget en het totaal aantal binnengekomen aanvragen over dat jaar.

 • · 2. De jeugdledensubsidie bedraagt 50% van de te betalen contributie met een maximum van € 6,85 per jeugdlid.

 • · 3. Indien de hoogte van de totale aanvragen om jeugdledensubsidie lager ligt dan het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde bedrag worden de bedragen gehanteerd zoals genoemd in lid 2 van dit artikel.

 • · 4. Indien de hoogte van de totale aanvragen om jeugdledensubsidie hoger ligt dan het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde bedrag dan wordt de vaststelling van het budget opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd. Hierbij zal eventuele verhoging van het totale budget of evenredige verlaging van het bedrag per jeugdlid, afhankelijk van de financiële situatie van de gemeente, in overweging worden genomen.

Regel 5

 • · 1. Naast het genoemde in artikel 8 van de algemene subsidieverordening wordt geen jeugdledensubsidie toegekend aan organisaties indien de activiteiten het karakter hebben van belangenbehartiging.

 • · 2. Alleen sportactiviteiten en nuttige vrijetijdsbesteding komen voor jeugdledensubsidie in aanmerking.

 • · 3. De onder lid 2 genoemde sportactiviteiten komen alleen voor subsidie in aanmerking indien de activiteiten een structureel karakter hebben, dat wil zeggen dat de jeugdleden minimaal 1 keer per 2 weken deelnemen aan de activiteiten.

 • · 4. De onder lid 2 genoemde nuttige vrijetijdsbesteding komt alleen voor subsidie in aanmerking indien de activiteiten educatieve componenten bevatten (hieronder wordt niet verstaan: open huis, barbecue, feesten, partijen en dergelijke).

 • · 5. De activiteiten die op een andere wijze worden gesubsidieerd komen niet voor een jeugdledensubsidie in aanmerking.

Regel 6

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of onduidelijk zijn, treft het college de nodige voorzieningen en/of nemen zij de nodige beslissingen.

Regel 7

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ´nadere regels subsidiëring jeugdleden` en treedt in werking op 1 januari 2016.

Regel 8

De procedureregels van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten worden hierbij van toepassing verklaard.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten op 17 november 2015.
A.C. van Eck, A.C. Hofland,
secretaris, burgemeester