Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De raad van de gemeente Staphorst;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2015

B E S L U I T:

vast te stellen de:

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Artikel 1

De Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is met inachtneming van de navolgende bepalingen van toepassing bij het beoordelen van aanvragen om kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen.

Artikel 2

 • 1. Kwijtschelding kan worden verleend op aanslagen ten name van natuurlijke personen voor belastingaanslagen in de privésfeer.

 • 2. Een verzoek van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, wordt, voor zover het gaat om belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep, op dezelfde wijze beoordeeld als een verzoek van een natuurlijk persoon die geen bedrijf of niet zelfstandig een beroep uitoefent. Eén en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 28, lid 1, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

 • 3. Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding worden tevens de kosten van kinderopvang in aanmerking genomen. Eén en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 28, lid 3, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

 • 4. De aanvragen om kwijtschelding moeten worden ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 5. Per belastingjaar hoeft slechts één aanvraagformulier om kwijtschelding te worden ingediend.

Artikel 3

Kwijtschelding kan alleen worden verleend voor de volgende belastingen:

 • a.

  Afvalstoffenheffing, uitsluitend voor het vaste tarief en het bedrag van maximaal 6 ledigingen restafval 240 liter.

 • b.

  Rioolheffing.

Artikel 4

 • 1. De kosten van bestaan worden gesteld op 100% van de normuitkering als bedoeld in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

 • 2. In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van pensioengerechtigden gesteld op 100% van uitkering ingevolge de Algemene ouderdomswet. Eén en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen (Staatscourant 2012 nr. 2041 3 februari 2012).

 • 3. Als peildatum voor de berekening van de kosten van het bestaan geldt het moment van indiening van de aanvraag om kwijtschelding.

Artikel 5

Geautomatiseerde toetsing van het recht op kwijtschelding kan plaatsvinden indien:

 • 1.

  aan de belastingschuldige in een eerder jaar kwijtschelding is verleend;

 • 2.

  de belastingschuldige toestemming heeft verleend om het recht op kwijtschelding geautomatiseerd te laten toetse

Artikel 6

 • 1. De regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen treedt in werking vanaf 1 januari 2015.

 • 2. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen’.

 • 3. Deze regeling treedt in plaats van de ‘Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen’ vastgesteld op 22 januari 2013.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 10 november 2015,
T.C. Segers, voorzitter.
L. Randsdorp, griffier.