Regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO

Geldend van 08-01-2016 t/m heden

Intitulé

Regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO

Preambule

De gemeenten, steden en Kreise in het EUREGIO-gebied, die tot nu toe rechtstreeks of via de samenwerkingsverbanden Regio Achterhoek en Regio Twente in het EUREGIO-gebied samenwerken, wensen de grensoverschrijdende samenwerking op regionaal en lokaal niveau in de toekomst optimaal te blijven stimuleren, verwezenlijken en versterken. Overwegende dat een publiekrechtelijk openbaar lichaam de realisatie van deze doelstellingen structureel ondersteunt, streeft de EUREGIO e.V. ernaar een publiekrechtelijke basis voor haar samenwerking tot stand te brengen.

Om deze reden wensen de gemeenten en andere publiekrechtelijke instanties, die tot nu toe in de vorm van een “eingetragener Verein” (geregistreerde vereniging) naar Duits recht (EUREGIO e.V.) aaneengesloten waren, voortaan als publiekrechtelijk openbaar lichaam samen te werken, in overeenstemming met het verdrag tussen het Land Nordrhein-Westfalen, het Land Niedersachsen, de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende grensoverschrijdende samenwerking tussen decentrale overheden en andere publieke instellingen van 23 mei 1991 (Verdrag GV. NW. 5. 530/SGV. NW. 101), het zogenoemde Verdrag van Anholt.

In het bijzonder zullen zij alle maatregelen, die de bestendiging en de ontwikkeling van de betrekkingen tussen (deel)regio’s aan beide zijden van de grens ten doel hebben, op elkaar afstemmen en passende afspraken maken om de op dit gebied optredende problemen op te lossen, dit alles ten bate van de burgers, bedrijven, maatschappelijke groeperingen en organisaties aan beide zijden van de grens.

Artikel 1 Rechtsvorm

 • 1. De EUREGIO is een openbaar lichaam in de zin van artikel 3 van het Verdrag van Anholt.

 • 2. De vestigingsplaats van de EUREGIO is Gronau / Westf.

 • 3. In overeenstemming met artikel 3 lid 3 van het verdrag is voor de EUREGIO het Duitse recht van toepassing, in het bijzonder het “Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Nord-rhein-Westfalen” (GV. NW. p. 621/SGV. NW. 202).

Artikel 2 Naam

Het openbare lichaam heeft de naam EUREGIO.

Onder de naam EUREGIO gaan Duitse en Nederlandse gemeenten, steden, (Land-)Kreise en waterschappen een samenwerkingsverband aan.

Artikel 3 Samenwerkingsgebied van het openbare lichaam

Het samenwerkingsgebied wordt gevormd door het gebied van de gemeenten, steden, (Land-)Kreise en waterschappen die lid zijn (zie bijlage).

Artikel 4 Doelstellingen en taken

 • 1. De EUREGIO heeft als taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar leden te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren.

 • 2. De EUREGIO kan activiteiten ontwikkelen, programma’s en projecten voorbereiden en uitvoeren, financiële middelen aanvragen, in ontvangst nemen, daarover beschikken en aan derden doorgeven.

 • 3. De EUREGIO is voor haar leden ten behoeve van hun belangen en uitsluitend grensoverschrijdend actief met het doel hun gezamenlijke belangen tegenover internationale, nationale en andere organisaties te behartigen.

 • 4. (De EUREGIO bevordert grensoverschrijdende afstemming en coördinatie tussen publiekrechtelijke instanties, overheden en maatschappelijke groeperingen.

 • 5. De EUREGIO adviseert leden, burgers, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, overheden en andere organisaties over grensoverschrijdende aangelegenheden.

 • 6. De EUREGIO geeft regelmatig, in het bijzonder aan gemeenten, steden en (Land-)Kreise, informatie over de activiteiten van het openbare lichaam.

 • 7. (7) De regionale grensoverschrijdende samenwerking in de zin van lid 1 t/m 6 vindt plaats op de volgende gebieden:

  • a.

   communicatie

  • b.

   sociaal-culturele ontmoetingen

  • c.

   gezondheidszorg

  • d.

   scholing en opleiding

  • e.

   openbare veiligheid

  • f.

   hulpdiensten en rampenbestrijding

  • g.

   cultuur en sport

  • h.

   economische ontwikkeling

  • i.

   arbeidsmarkt en kwalificatie

  • j.

   innovatie en technologietransfer

  • k.

   recreatie en toerisme

  • l.

   agrarische ontwikkeling

  • m.

   ruimtelijke ordening

  • n.

   verkeer en vervoer

  • o.

   energie

  • p.

   natuur- en milieubescherming

  • q.

   afvalbeheer

  • r.

   waterbeheer

 • 8. Om de hierboven genoemde taken te kunnen vervullen kan de EUREGIO economische activiteiten verrichten, waarbij de voor haar leden van toepassingen zijnde wettelijke regelgeving in acht genomen dient te worden.

Artikel 5 Lidmaatschap

 • 1. Leden van dit openbare lichaam zijn de in bijlage 1 genoemde Nederlandse en Duitse gemeenten, steden, (Land-)Kreise en waterschappen.

 • 2. Gemeenten, steden, (Land-)Kreise en waterschappen, die zich met de doelstellingen van de EUREGIO verbonden voelen, kunnen schriftelijk een lidmaatschap aanvragen bij de directie.

 • 3. Leden kunnen hun lidmaatschap van de EUREGIO beëindigen. Daartoe is een schriftelijke mededeling aan de directie noodzakelijk. Het lidmaatschap eindigt met de afloop van het tweede kalenderjaar na de datum van de schriftelijke mededeling betreffende de beëindiging van het lidmaatschap.

 • 4. Over de financiële en overige gevolgen van een lidmaatschapsbeëindiging beslist in elke individueel geval het Algemeen Bestuur.

 • 5. Uittredende leden zijn na beëindiging van hun lidmaatschap tegenover het openbare lichaam aansprakelijk voor de tot het tijdstip van hun lidmaatschapsbeëindiging ontstane verplichtingen in overeenstemming met hun inwoneraantal. De uittredende leden zien af van een vermogensrechtelijke deling en verdeling.

Artikel 6 Rechten en plichten van de leden

 • 1. De leden dragen bij aan de beleidsontwikkeling van de EUREGIO. Zij dienen te worden geïnformeerd over actuele grensoverschrijdende thema’s en ontwikkelingen.

 • 2. De leden hebben het recht gebruik te maken van diensten, programma’s en voorzieningen van de EUREGIO.

 • 3. De leden verplichten zich ertoe het werk van de EUREGIO te ondersteunen teneinde de regionale grensoverschrijdende samenwerking en ontwikkeling te bevorderen.

 • 4. De leden verplichten zich tegenover het openbare lichaam ertoe in het kader van hun binnenlandse bevoegdheden de maatregelen te treffen die voor het vervullen van de taken van de EUREGIO noodzakelijk zijn.

Artikel 7 Organen

 • 1. De organen van de EUREGIO zijn:

  • a.

   het Algemeen Bestuur

  • b.

   de EUREGIO-Raad

  • c.

   het Dagelijks Bestuur

 • 2. De in de EUREGIO-organen actieve personen leggen hun functie neer zodra niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor hun verkiezing of afvaardiging, in het bijzonder zodra zij niet langer over een ambt bij of een mandaat van de leden beschikken.

 • 3. Om het Dagelijks Bestuur te ontlasten wordt een directie benoemd.

Artikel 8 Bestuur Algemeen Bestuur

 • 1. Het Algemeen Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de leden. Het Algemeen Bestuur komt tenminste eenmaal per jaar bijeen. Ten behoeve van het verloop van de vergaderingen stelt zij een reglement van orde vast.

 • 2. De directeur-bestuurder van de EUREGIO e.V. belegt na de vorming van het openbare lichaam de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur.

 • 3. Ieder lid vaardigt een aantal vertegenwoordigers naar het Algemeen Bestuur af volgens onderstaande sleutel:

  • 1.

   t/m een lidmaatschapsbijdrage van EUR 5.000 = 1 vertegenwoordiger

  • 2.

   lidmaatschapsbijdrage EUR 5.001 t/m 10.000 = 2 vertegenwoordigers

  • 3.

   lidmaatschapsbijdrage EUR 10.001 t/m 20.000 = 3 vertegenwoordigers

  • 4.

   lidmaatschapsbijdrage EUR 20.001 t/m 40.000 = 4 vertegenwoordigers

  • 5.

   lidmaatschapsbijdrage EURE 40.001 t/m 60.000 = 5 vertegenwoordigers

  • 6.

   lidmaatschapsbijdrage EUR 60.001 t/m 80.000 = 6 vertegenwoordigers

  Door leden met een lidmaatschapsbijdrage hoger dan EUR 80.000 wordt voor iedere begonnen lidmaatschapsbijdrage van EUR 20.000 bovenop EUR 80.000 een extra vertegenwoordiger afgevaardigd.

  Zodra een nieuwe zittingsperiode van de gekozen vertegenwoordigers start, zijn voor de vaststelling van het aantal vertegenwoordigers de betaalde lidmaatschapsbijdragen bepalend, die gebaseerd zijn op de inwonersaantallen op 01 januari van de meest recent geldige officiële inwoneraantallen zoals bepaald door het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Landesämter für Datenverarbeitung und Statistik van de deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen.

  De zittingsperiode is identiek met de zittingsperiode bij de leden.

 • 4. Elke vertegenwoordiger heeft één stem.

 • 5. Verkiesbaar van de Nederlandse gemeenten zijn de leden van de gemeenteraden en de colleges van Burgemeester en Wethouders met inbegrip van hun voorzitters, van de waterschappen leden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijkse Bestuur, en aan Duitse zijde leden van de stads- en gemeenteraden, de Kreistage en “Dienstkräfte” van de lidgemeenten.

 • 6. Het lidmaatschap van een vertegenwoordiger eindigt zodra niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor de verkiezing. Het afvaardigende lid benoemt in dat geval onmiddellijk een vervanger.

 • 7. Voor iedere vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur dient een plaatsvervanger te worden benoemd. Voor diens lidmaatschap zijn de bepalingen onder lid 3 t/m lid 7 onverkort van toepassing.

 • 8. Het Algemeen Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter voor de duur van 4 jaar. De Nederlandse en Duitse zijde dienen daarbij afwisselend het voorzitterschap waar te nemen. Een tweede herverkiezing van een voorzitter is uitgesloten.

 • 9. Het Algemeen Bestuur kiest uit zijn midden twee plaatsvervangende voorzitters voor de duur van 4 jaar. De plaatsvervangende voorzitters dienen niet beide vertegenwoordiger van Nederlandse dan wel Duitse zijde te zijn.

 • 10. De door de leden afgevaardigde vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur zijn verplicht de leden mondeling of schriftelijk op de hoogte te stellen van alle belangrijke aangelegenheden die de EUREGIO betreffen en vragen te beantwoorden. Zij kunnen door de leden, die zij vertegenwoordigen, over hun handelen in de EUREGIO-organen ter verantwoording worden geroepen, en indien deze instantie het vertrouwen in hen opzegt, hun mandaat verliezen.

 • 11. De leden van het Dagelijks Bestuur kunnen deelnemen aan de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Zij hebben spreek- en motierecht, echter geen stemrecht. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur is hiervan uitgezonderd.

 • 12. De directie kan adviserend aan vergaderingen van het Algemeen Bestuur deelnemen.

Artikel 9 Taken en bevoegdheden van het Algemeen Bestuur

 • 1. Het Algemeen Bestuur besluit over:

  • a.

   de toetreding van leden,

  • b.

   wijziging van de regeling van het openbare lichaam,

  • c.

   begroting en financiële verslaglegging van de EUREGIO,

  • d.

   decharge van het Dagelijks Bestuur,

  • e.

   het reglement van orde van het openbare lichaam,

  • f.

   het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor alle aangelegenheden van het openbare lichaam, tenzij in de regeling anders is bepaald.

 • 2. De besluiten van het Algemeen Bestuur worden genomen op voorstel van de EUREGIO-Raad.

Artikel 10 EUREGIO-Raad

 • 1. De EUREGIO-Raad is het politieke orgaan van de EUREGIO.

 • 2. De EUREGIO-Raad bestaat uit 84 vertegenwoordigers, die in overeenstemming met artikel 12 en artikel 13 van deze regeling als gemandateerden aan de hand van een politieke en regionale verdeelsleutel door de leden worden gekozen. In de EUREGIO-Raad hebben42 vertegenwoordigers namens de Duitse en 42 vertegenwoordigers namens de Nederlandse zijde zitting. Indien mogelijk, dienen ook kleinere partijen vertegenwoordigd te zijn. De zittingsperiode is identiek met de bij de leden geldende zittingsperiode.

 • 3. De voorzitter van het Algemeen Bestuur en zijn plaatsvervangers zijn leden van de EUREGIO-Raad. Zij zijn ook voorzitter en plaatsvervangende voorzitters van de EUREGIO-Raad.

 • 4. Aan de vergaderingen kunnen met een adviserende stem deelnemen:

  • a.

   leden van het Europese Parlement,

  • b.

   leden van de Bondsdag,

  • c.

   vertegenwoordigers van de Staten-Generaal,

  • d.

   leden van de Landtag van de deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen,

  • e.

   vertegenwoordigers van provinciale staten van de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel voor zover hun kiesdistricten of werk- en woonplaatsen geheel of gedeeltelijk in het EUREGIO-gebied liggen,

  • f.

   de Landräte, de burgemeesters of hun algemene plaatsvervangers resp. de locoburgemeesters uit het gehele EUREGIO-gebied.,

  • g.

   de dijk- of watergraven of hun plaatsvervangers uit het gehele EUREGIO-gebied,

  • h.

   leden van het Dagelijks Bestuur van de EUREGIO,

  • i.

   de directie.

  Leden met een adviserende stem hebben spreekrecht, echter geen recht een stem uit brengen bij stemmingen over zaken of personen.

 • 5. Vertegenwoordigers van derde organisaties kunnen met toestemming van de EUREGIO-Raad aan de vergaderingen deelnemen en een beperkt spreekrecht verkrijgen.

Artikel 11 Taken en bevoegdheden van de EUREGIO-Raad

 • 1. De EUREGIO-Raad fungeert als gemeenschappelijk overleg- en coördinatieorgaan voor principiële kwesties in het kader van de regionale grensoverschrijdende samenwerking.

 • 2. De EUREGIO-Raad heeft in het bijzonder de volgende taken en bevoegdheden:

  • a.

   verkiezing van de leden van het Dagelijks Bestuur,

  • b.

   vorming en bezetting van eigen commissies en van ad hoc thematische fora,

  • c.

   bevestiging van de aanstelling en ontslag van de directie in overeenstemming met het besluit van het Dagelijks Bestuur, waarbij een dergelijk besluit geen geldigheidsvoorwaarde is,

  • d.

   voorbereiding van de besluiten van het Algemeen Bestuur (inclusief begroting).

Artikel 12Afvaardiging van de Nederlandse leden naar de EUREGIO-Raad

 • 1. De afvaardiging van de Nederlandse leden vindt plaats door het Algemeen Bestuur uit de kring van vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur op voordracht van de lidgemeenten of regionale instanties, die hiertoe door de lidgemeenten worden gemachtigd, alsmede van de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen, hieronder aangeduid als “waterschappen”.

 • 2. De verdeling van de 42 zetels tussen de Regio Achterhoek, de Regio Twente, de Nederlandse groep en de waterschappen wordt bepaald door de door hen betaalde lidmaatschapsbijdragen in verhouding tot het in totaal voor de Nederlandse zijde beschikbare aantal zetels. Maatgevend zijn de betaalde lidmaatschapsbijdragen, die gebaseerd zijn op de inwoneraantallen op 01 januari volgens de actueel geldige officiële inwoneraantallen zoals bepaald door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 • 3. Voor nieuw toegetreden Nederlandse lidgemeenten in de EUREGIO worden op basis van de door hen betaalde lidmaatschapsbijdragen zetels beschikbaar gesteld, d.w.z. dat binnen het contingent van de 42 Nederlandse zetels een herverdeling op basis van de verhouding tussen de betaalde lidmaatschapsbijdragen plaatsvindt.

 • 4. De zittingsperiode is in overeenstemming met de Nederlandse Grondwet, Gemeentewet en Waterschapswet.

Artikel 13 Afvaardiging van de Duitse leden naar de EUREGIO-Raad

 • 1. De afvaardiging van de 42 Duitse vertegenwoordigers naar de EUREGIO-Raad vindt plaats door het Algemeen Bestuur uit zijn midden op voordracht van de bij de EUREGIO aangesloten (Land-) Kreise, “kreisfreie” steden en rechtstreeks door de tot de (Land-)Kreis behorende steden en/of gemeenten, voor zover de (Land-)Kreis waartoe deze behoren geen lid van de EUREGIO is.

 • 2. Het aantal zetels voor de (Land-)Kreise en de “kreisfreie” steden wordt bepaald door hun inwoneraantal in verhouding met het aantal beschikbare zetels voor de Duitse zijde. Maatgevend zijn de actueel geldige officiële inwoneraantallen zoals bepaald door de Landesämter für Datenverarbeitung und Statistik van deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen.

 • 3. Wanneer in een gebied de (Land-)Kreis en tot deze (Land-)Kreis behorende steden en gemeenten lid zijn, dan dient twee derde deel van de leden door de Kreistag op voordracht van de lidgemeenten te worden gekozen. Onder de voorwaarde dat het totale aantal leden, dat voor een (Land-)Kreis is bepaald niet worden overschreden, dienen daarbij de tot de (Land-)Kreis behorende lidgemeenten met meer dan 40.000 inwoners met één lid in de EUREGIO-Raad te zijn vertegenwoordigd.

 • 4. Aan nieuwe Duitse lidgemeenten, -steden en -(Land-)Kreise van de EUREGIO worden in overeenstemming met de door hen betaalde lidmaatschapsbijdragen zetels beschikbaar gesteld d.w.z. binnen het contingent van 42 Duitse zetels vindt een herverdeling plaats naar evenredigheid van de betaalde lidmaatschapsbijdragen.

 • 5. De zittingsperiode is identiek met de voor de EUREGIO-leden geldende zittingsperiode.

Artikel 14 Dagelijks Bestuur

 • 1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 11 bestuursleden:

  • a.

   de voorzitter van het Algemeen Bestuur en

  • b.

   tien volgens artikel 11 gekozen bestuursleden.

  Bovendien nemen van elke fractie in de EUREGIO-Raad 2 vertegenwoordigers als adviserend lid aan de vergaderingen deel.

 • 2. Wanneer een in het Algemeen Bestuur gekozen vertegenwoordiger wordt gekozen in het Dagelijks Bestuur, dan dient deze gekozen vertegenwoordiger van het lid zijn zetel in het Algemeen Bestuur op te geven.

 • 3. De EUREGIO-Raad kiest de bestuursleden.

  • a.

   Vijf bestuursleden van Nederlandse zijde worden op basis van een regionale verdeelsleutel afgevaardigd vanuit de colleges van Burgemeester en Wethouders en het dagelijks bestuur van de Waterschappen.

  • b.

   Vijf Duitse bestuursleden worden op basis van een regionale verdeelsleutel afgevaardigd uit de kring van “Hauptverwaltungsbeamten”.

  De plaatsvervanging van de leden van het Dagelijks Bestuur vindt plaats in overeenstemming met de daarvoor geldende Nederlandse c.q. Duitse bepalingen in het gemeenterecht en de waterschapswet.

 • 4. De voorzitter van het Algemeen Bestuur is tevens voorzitter van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur kiest uit zijn leden een plaatsvervangende voorzitter voor de duur van 4 jaar. Voorzitter en plaatsvervangende voorzitter dienen niet gelijktijdig vertegenwoordiger van de Nederlandse of de Duitse zijde te zijn.

 • 5. De directie van de EUREGIO neemt met een adviserende stem deel aan de vergadering van het Dagelijks Bestuur.

Artikel 15Taken en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur

 • 1. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk

  • a.

   voor de uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur,

  • b.

   voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de EUREGIO-Raad,

  • c.

   voor personele, organisatorische en financiële aangelegenheden voor zover niet een ander orgaan voor deze aangelegenheden verantwoordelijk is,

  • d.

   voor de aanstelling en het ontslag van de leden van de directie en voor hun arbeidscontracten,

  • e.

   voor het beschrijven van de verantwoordelijkheden van de directie, in het bijzonder ter bepaling van de dagelijkse bedrijfsvoering,

  • f.

   voor besluiten, voor zover een ander verantwoordelijk orgaan vanwege het dringende karakter van de aangelegenheid niet in staat is hierover een beslissing te nemen; het Dagelijks Bestuur informeert het verantwoordelijke orgaan over de genomen besluiten,

  • g.

   voor de besluitvorming in juridische aangelegenheden.

 • 2. Het Dagelijks Bestuur kan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur-bestuurder ten opzichte van andere organen en voor wat betreft de interne waarnemingsbevoegdheden door middel van een dienstinstructie in algemene zin en voor het voeren van juridische procedures in individuele gevallen regelen.

 • 3. Het openbare lichaam wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter of de plaatsvervangende voorzitter van het Dagelijks Bestuur, in lopende beheerstaken door de directie. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur is tevens direct leidinggevende van de directie. Verbintenissen, die voor het openbare lichaam tot verplichtingen leiden, kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan.

 • 4. Het Dagelijks Bestuur kan onder vermelding van de te bespreken onderwerpen verzoeken om samenkomst van het Algemeen Bestuur of de EUREGIO-Raad.

Artikel 16 Directie

 • 1. De directie wordt gevormd door de directeur-bestuurder. Als zijn plaatsvervanger fungeert een adjunct directeur-bestuurder. Verdere verlening van een mandaat is geoorloofd.

 • 2. De directie is verantwoordelijk voor de lopende beheerstaken, het financieel beheer en de organisatie, voor zover deze taken niet zijn voorbehouden aan het Dagelijks Bestuur. De directie bereidt de besluiten van het Dagelijks Bestuur voor en voert deze uit.

 • 3. De directie is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, in het bijzonder voor de selectie, de aanstelling en het ontslag van het personeel, dat voor de uitvoering van de taken van de EUREGIO noodzakelijk is.

 • 4. De EUREGIO kan personeel in dienstverband aanstellen en inzetten.

Artikel 17Commissies en ad hoc thematische fora

In overeenstemming met artikel 11 kan de EUREGIO-Raad ten behoeve van de vervulling van zijn taken uit zijn midden commissies en ad hoc thematische fora vormen, opheffen en de leden daarvan benoemen. Afhankelijk van de taakstelling kunnen daarin vertegenwoordigers van relevante maatschappelijke groeperingen zitting hebben.

Artikel 18 Gang van zaken in de EUREGIO-organen

 • 1. De betreffende voorzitter, of indien deze verhinderd is zijn plaatsvervanger(s), verzendt/verzenden twee weken voor de vergaderdatum een uitnodiging voor de vergadering van het betreffende orgaan aan de leden onder bijvoeging van een agenda. Zowel de uitnodiging als de agenda dienen in het Nederlands en Duits te worden opgesteld. Een vijfde deel van de leden van een orgaan kan onder vermelding van de te bespreken punten verzoeken om samenkomst of opname van een agendapunt.

 • 2. Een orgaan is beslissingsbevoegd wanneer tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Het orgaan geldt als beslissingsbevoegd zolang niet is vastgesteld dat het niet beslissingsbevoegd is. Vergaderingen van niet beslissingsbevoegde organen kunnen met dezelfde agenda worden herhaald, waarbij de geldende termijnen in acht genomen dienen te worden. Over de op deze agenda vermelde punten kunnen dan ook besluiten worden genomen zonder dat minstens de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. In de uitnodiging voor de vergadering wordt hierop met nadruk gewezen.

 • 3. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur en de EUREGIO-Raad zijn in beginsel openbaar. Er kan worden besloten dat de vergadering een besloten karakter heeft wanneer tenminste een vijfde deel van het aantal aanwezige stemgerechtigde redenen hiertoe verzoeken of de voorzitter dit noodzakelijk acht.

 • 4. Bij stemmingen is diegene gekozen voor wie meer dan de helft van de geldige stemmen is uitgebracht.

 • 5. Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden van de betreffende organen, tenzij in deze regeling daarvoor afwijkende regelingen zijn bepaald. Uitgesloten van de besluitvorming zijn vertegenwoordigers of vertegenwoordigden die een rechtstreeks voordeel van het besluit kunnen hebben.

 • 6. Van alle vergaderingen worden door de directie notulen opgesteld. Van besloten vergaderingen worden aparte notulen opgesteld, die niet openbaar worden gemaakt. De notulen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur, de EUREGIO-Raad en het Dagelijks Bestuur dienen in de Duitse en de Nederlandse taal te worden opgesteld en door de directie te worden ondertekend.

 • 7. De directie verzendt de agenda, de vergaderdocumenten en de notulen van de vergaderingen aan de leden en de plaatsvervangers.

 • 8. In het reglement van orde kunnen nadere bepalingen over de gang van zaken in de EUREGIO-organen worden vastgelegd.

 • 9. De regeling kunnen door het Algemeen Bestuur met twee derde meerderheid van stemmen van de leden volgens deze regeling [zie artikel 8 (3)] worden gewijzigd. Voorwaarde daarbij is dat de wijziging van de regeling als agendapunt tenminste vier weken voor de vergaderdatum schriftelijk is gemeld.

 • 10. De taken van het openbare lichaam kunnen door het Algemeen Bestuur met unaniem besluit worden gewijzigd.

Artikel 19 Financiën

 • 1. Ter dekking van de financiële behoefte van de EUREGIO worden van de leden lidmaatschapsbijdragen geheven waarvan de hoogte is gebaseerd op het inwoneraantal van het betreffende lid per 01 januari volgens de meest recent geldige officiële inwoneraantallen zoals bepaald door het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Landesämter für Datenverarbeitung und Statistik van de deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen. De hoogte van de lidmaatschapsbijdragen wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de in de vergadering aanwezige stemgerechtigde leden. Het bedrag per inwoner en jaar van de waterschappen dient daarbij 2/29 deel van de algemene bijdrage te bedragen. Indien zowel een Kreis als de daartoe behorende gemeenten en/of steden lid zijn, dan kunnen zij het bedrag aan lidmaatschapsbijdragen voor het gezamenlijke gebied onderling delen. Gemeenten, die ook betalend lid van een andere Euregio zijn, betalen een met 10 % verminderde lidmaatschapsbijdrage.

 • 2. Aan het begin van het begrotingsjaar dient de begroting te worden overlegd en vastgesteld. Het begrotingsjaar is het kalenderjaar. Het concept van de begroting dient uiterlijk twee weken voorafgaand aan de besluitvorming aan de leden van het Algemeen Bestuur te worden voorgelegd.

 • 3. De uitgangspunten voor het financiële beheer en de boekhouding vloeien voort uit het in Nord-rhein-Westfalen geldende recht voor openbare lichamen.

 • 4. Het Algemeen Bestuur wijst uit zijn midden een uit twee personen bestaande kascommissie aan. Zijn zullen hun taken zonder kosten verrichten en dienen gerechtigd te zijn zich daarbij te bedienen van een afdeling financiën van een aangesloten lid.

Artikel 20 Toezicht

De toezichthoudende instantie voor het openbare lichaam EUREGIO is de Bezirksregierung Münster.

Artikel 21Ontbinding van de EUREGIO

 • 1. Tot ontbinding van de EUREGIO kan slechts in een voor dat doel met inachtneming van een termijn van twee maanden bijeen te roepen buitengewone vergadering van het Algemeen Bestuur met een meerderheid van drie vierde van de stemmen van de aanwezige leden worden besloten.

 • 2. Het Algemeen Bestuur Besluit ook over de wijze van liquidatie en de aanwending van het vermogen.

  Tenzij het Algemeen Bestuur anders besluit, zijn de leden van het Dagelijks Bestuur gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegde liquidatoren.

  Het Dagelijks Bestuur kan zijn taken zolang uitvoeren totdat de liquidatie formeel is afgesloten. Het Dagelijks Bestuur kan de directie met de uitvoering van de liquidatie belasten.

 • 3. De leden van EUREGIO zijn verplicht in overeenstemming met regels ter bepaling van de hoogte van de lidmaatschapsbijdragen gedurende de liquidatie bijdragen te betalen ter vereffening van de schulden van de EUREGIO, welke na het verbruik van het vermogen van de EUREGIO resteren. Hiertoe worden ook schulden gerekend die ontstaan jegens derden, doordat zij aan EUREGIO personeel beschikbaar hebben gesteld dat als gevolg van de ontbinding van de EUREGIO niet langer aangesteld kan blijven.

 • 4. Bij ontbinding en bij taakwijziging van de EUREGIO gelden voor de Duitse leden de voorschriften van §§ 128 e.v. van de Beamtenrechtsrahmengesetz (BRRG) in de versie van de publicatie van 31 maart 1999 (BGBl. I p.654), laatstelijk gewijzigd bij wet van 5 februari 2009 (BGBl. I p. 160) dienovereenkomstig. De leden verplichten zich dan ook moeite te doen de beschikbare ambtenaren in dienst te nemen. Bij functionarissen niet zijnde ambtenaren dienen alle leden dienovereenkomstig te werk te gaan.

Artikel 22 Openbare mededelingen

Openbare mededelingen worden voor zover van toepassing gepubliceerd in de officiële publicatiebladen (Amtsblätter) voor het Regierungsbezirk Münster en de Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems. Aan Nederlandse zijde publiceren de gemeenten en waterschappen, die lid van de EUREGIO zijn, openbare mededelingen in hun digitale publicatiebladen.

Artikel 23 Ontstaan van het openbare lichaam EUREGIO

 • 1. De regeling treedt in werking na goedkeuring door de Bezirksregierung Münster.

 • 2. Het openbare lichaam EUREGIO ontstaat op de eerste dag van de maand die volgt op de openbare bekendmaking van de regeling van het openbare lichaam en goedkeuring daarvan in het officiële publicatieblad van het Regierungsbezirk Münster.

Bijlage 1

Gemeente Aalten

Stadt Ahaus

Stadt Ahlen

Gemeente Almelo

Gemeinde Altenberge

Gemeinde Ascheberg

Stadt Bad Bentheim

Stadt Beckum

Gemeente Berkelland

Stadt Billerbeck

Stadt Bocholt

Kreis Borken

Stadt Borken

Gemeente Borne

Gemeente Bronckhorst

Kreis Coesfeld

Stadt Coesfeld

Gemeente Coevorden

Gemeente Dinkelland

Gemeente Doetinchem

Stadt Drensteinfurt

Stadt Dülmen

Samtgemeinde Emlichheim

Gemeinde Emsbüren

Stadt Emsdetten

Gemeente Enschede

Stadt Gescher

Landkreis Grafschaft Bentheim

Stadt Greven

Stadt Gronau

Gemeente Haaksbergen

Gemeente Hardenberg

Gemeinde Havixbeck

Gemeinde Heek

Gemeinde Heiden

Gemeente Hellendoorn

Gemeente Hengelo Ov.

Gemeente Hof van Twente

Gemeinde Hopsten

Stadt Hörstel

Stadt Horstmar

Stadt Ibbenbüren

Stadt Isselburg

Gemeinde Ladbergen

Gemeinde Legden

Stadt Lengerich

Gemeente Losser

Gemeinde Lotte

Stadt Lüdinghausen

Landkreis Emsland (für das Gebiet der Gemeinden Emsbüren, Salzbergen und Spelle / voor het gebied van de gemeenten Emsbüren, Salzbergen en Spelle)

Gemeinde Metelen

Gemeinde Mettingen

Gemeente Montferland

Stadt Münster

Samtgemeinde Neuenhaus

Gemeinde Neuenkirchen

Stadt Nordhorn

Gemeinde Nordwalde

Gemeinde Nottuln

Stadt Ochtrup

Gemeente Oldenzaal

Stadt Olfen

Gemeente Ommen

Gemeente Oost Gelre

Gemeente Oude IJsselstreek

Gemeinde Ostbevern

Landkreis Osnabrück

Stadt Osnabrück

Gemeinde Raesfeld

Gemeinde Recke

Gemeinde Reken

Stadt Rhede

Stadt Rheine

Gemeente Rijssen-Holten

Gemeinde Rosendahl

Gemeinde Saerbeck

Gemeinde Salzbergen

Stadt Sassenberg

Gemeinde Schöppingen

Samtgemeinde Schüttorf

Gemeinde Senden

Stadt Sendenhorst

Samtgemeinde Spelle

Stadt Stadtlohn

Kreis Steinfurt

Stadt Steinfurt

Gemeinde Südlohn

Gemeente Tubbergen

Gemeente Twenterand

Samtgemeinde Uelsen

Stadt Velen

Stadt Vreden

Gemeinde Wadersloh

Kreis Warendorf

Gemeinde Westerkappeln

Gemeinde Wettringen

Gemeente Wierden

Gemeinde Wietmarschen

Gemeente Winterswijk

Waterschap Rijn en IJssel (für ein Teilgebiet / voor een deelgebied)

Waterschap Vechtstromen (für ein Teilgebiet / voor een deelgebied)