Verordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Peel en Maas 2015

Geldend van 21-01-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening stimuleringsfonds startersregeling Peel en Maas 2015

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

 

Gelezen het raadsvoorstel 2015-071

zaaknummer: 1894/2014/549498

Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149 van de Gemeentewet

B E S L U I T

Vast te stellen de verordening:

Verordening stimuleringsfonds startersregeling Peel en Maas 2015

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken;

 • b.

  Stimuleringsfonds Starterslening: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  Starterslening: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die wordt verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening;

 • d.

  Aanvrager: de starter die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

 • e.

  Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren;

 • f.

  NHG: Nationale hypotheekgarantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • g.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2

 • 1 De gemeenteraad van Peel en Maas heeft een Stimuleringsfonds Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a. bedoelde huishoudens Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b. bedoelde woningen.

 • 2 Het Stimuleringsfonds Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3

 • 1 Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Peel en Maas en SVn van toepassing

 • 2 De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening maken deel uit van deze verordening.

Artikel 4

 • 1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening toe te kennen.

 • 2 Burgemeester en Wethouders stellen de hoogte van de Starterslening vast op basis van de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening.

 • 3 De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning met een maximum van € 30.000,-.

 • 4 De 1e hypotheek en de starterslening dienen te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5 Burgemeester en wethouders wijst op advies van het Svn een aanvraag starterslening af indien:

  • a.

   Een koopsubsidie BEW+ of een ander koopinstrument is toegekend met betrekking tot dezelfde woning of

  • b.

   Een (rente)kortings- of andere financiële regeling van toepassing is op de woning waarbij de maandlasten toenemen of fluctueren of

  • c.

   Een (rente)kortings of andere financiële regeling van toepassing is, die strijdig is met de starterslening en/of de belangen aantasten van de aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • 6 Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden, zulks met inachtneming van de kaders van de provincie Limburg.

 • 7 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het derde lid genoemde bedrag aan te passen tot een bedrag van maximaal € 37.000,- zoals opgenomen in de provinciale verordening.

Artikel 5

 • 1 Uit het Stimuleringsfonds Startersregeling kunnen slechts leningen worden toegewezen tot het maximale gemeentelijke budget is bereikt. Terugontvangen rente en aflossing worden opnieuw ingezet.

 • 2 Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 3 Aanvragen welke in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6

 • 1 Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Van in Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde personen die in sociaal dan wel economische zin verbonden zijn met de gemeente Peel en Maas én die voor de eerste keer een woning willen kopen. In geval van twee aanstaande eigenaren dient ten minste één een sociaal en of economische binding te hebben met de gemeente Peel en Maas.

   Van sociale gebondenheid is sprake indien:

   • -

    Aanvrager op het moment van de aanvraag minimaal één jaar zelfstandig een huurwoning bewoont in de gemeente Peel en Maas of één jaar inwonend is in de gemeente Peel en Maas; of

   • -

    de directe familie van de aanvrager thans én gedurende tenminste 10 afgelopen jaren als ingezetene van de gemeente Peel en Maas is ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie en gedurende deze periode permanent woonachtig is geweest in de gemeente Peel en Maas (gehuurd dan wel in een eigen woning).

   Onder directe familie wordt verstaan:

   (groot)ouder(s), schoonouder(s), kind(eren), broer(s), zus(sen); of

   • -

    aanvrager in het verleden gedurende minimaal 10 jaar onafgebroken in de gemeente Peel en Maas heeft gewoond en gedurende deze periode ook als ingezetene van de gemeente Peel en Maas ingeschreven is geweest in de Basis Registratie Personen.

   Van economische gebondenheid is sprake indien:

   • -

    aanvrager thans werkzaam is in de gemeente Peel en Maas, dan wel schriftelijk kan aantonen, binnen drie maanden werkzaam te zullen zijn in de gemeente Peel en Maas.

   Onder werkzaam wordt verstaan:

   • *

    (mede)eigenaar zijn van een bedrijf dat in de gemeente is gevestigd; of

   • *

    in loondienst zijn van een bedrijf/(overheids)instelling in de gemeente Peel en Maas

   • -

    én door deze werkzaamheid het hoofdinkomen voor het huishouden wordt verkregen c.q. zal worden verkregen;

   • -

    én sprake is van een vast dienstverband.

   In geval van twee aanstaande eigenaren dienen beiden voor de eerste maal een woning te willen kopen.

  • b.

   Voor het kopen van een woning (zowel bestaande als nieuwbouw) in de gemeente Peel en Maas, waarin de koopsom van de bestaande woning, of de koop-/aanneemsom van de nieuwbouwwoning niet hoger is dan € 180.000,-, en waarvan de totale kosten voor verkrijgen in eigendom (verwervingskosten) niet meer bedragen dan de maximale toegestane koopsom (€ 180.000,-) vermeerderd met het actuele percentage bijkomende kosten, zodat op moment van vaststellen van deze Verordening Starterslening, de maximale verwervingskostengrens € 190.800,- bedraagt. Het percentage bijkomende kosten bedraagt volgens de actuele NHG normen 6%. Wanneer het percentage zal worden verhoogd of verlaagd, zal de maximale verwervingskostengrens dienovereenkomstig worden aangepast.

 • 2 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het eerste lid, sub b. genoemde bedragen aan te passen. Bij een verhoging van het bedrag moet hiervoor eerst goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Limburg worden gevraagd en verkregen. Bij een verlaging van het bedrag moet hiervan een kennisgeving worden gedaan aan Gedeputeerde Staten.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7

 • 1 Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, lid e, in aanmerking komen voor een Starterslening kunnen bij burgemeester en wethouders om een aanvraagformulier verzoeken.

 • 2 Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoelde huishouden voldoet aan de in artikel 6, lid 1 opgenomen criteria en streven er naar om binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe te sturen. Tegelijkertijd sturen burgemeester en wethouders SVn een kopie van het voorblad van dit formulier.

 • 3 De verdere afhandeling vindt plaats conform de als bijlage opgenomen Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening en de Productspecificaties Starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap.

Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 8

 • 1 De volgende verordening wordt ingetrokken:  verordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Peel en Maas vastgesteld op 2 december 2014. 

 • 2 Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 9

Deze verordening wordt aangehaald als: verordening stimuleringsfonds startersregeling Peel en Maas 2015.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Peel en Maas van 29 september 2015
de raadsgriffier, de voorzitter
drs. A. Joosten, W.J.G. Delissen-van Tongerlo 

Bijlage Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening

Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening