Verordening van Provinciale Staten van de provincie Flevoland houdende belastingregels voor leges Legesverordening 2016 provincie Flevoland

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Intitulé

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Flevoland houdende belastingregels voor leges Legesverordening 2016 provincie Flevoland

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Provinciewet bekend dat Provinciale Staten in hun vergadering van 11 november 2015 onder nummer 1794315 het volgende besluit hebben genomen:

De Legesverordening provincie Flevoland 2016 vast te stellen, waarbij met ingang van 1 januari 2016 de Tarieventabel 2015 wordt ingetrokken en de Tarieventabel 2016 in werking treedt.

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven ter zake van het door of vanwege de provincie verlenen van diensten, genoemd in de bij deze verordening behorende, daarvan deel uitmakende, tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is aangevraagd.

Artikel 3 Vrij stellingen

 • 1. Leges worden niet geheven voor diensten welke zijn aangevraagd:

  • a.

   en op grond van een wettelijk voorschrift kosteloos moeten worden verstrekt;

  • b.

   door of ten behoeve van politieke groeperingen, die hebben deelgenomen aan de laatstgehouden verkiezingen voor Provinciale Staten in de provincie Flevoland, voorzover het betreft de afgifte van stukken als bedoeld in titel 1.2 van de tarieventabel, tot ten hoogste drie exemplaren van die stukken ten behoeve van dezelfde groepering;

  • c.

   door of ten behoeve van landelijke dagbladen en weekbladen, alsmede door of ten behoeve van dagbladen en huis-aan-huis-bladen die in de provincie Flevoland worden verspreid, voor zover het betreft afgifte van stukken als bedoeld in titel 1.2 van de tarieventabel, tot ten hoogste een exemplaar per blad;

  • d.

   door of ten behoeve van het rijk, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen indien en voorzover deze vrijstelling op basis van wederkerigheid wordt verleend.

 • 2. Verordening van Provinciale Staten van de provincie Flevoland houdende belastingregels voor leges Legesverordening 2016 provincie Flevoland

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven en de heffingsmaatstaven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Bij de vaststelling van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieven tabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke of digitale kennisgeving.

 • 2.

  Na het ontstaan van de belastingplicht kunnen aan de belastingplichtige één of meer voorlopig gevorderde bedragen worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de leges vermoedelijk zullen worden vastgesteld.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

De leges moeten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving als bedoeld in artikel 5, eerste lid.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Teruggaaf

 • 1.

  Indien een aanvraag voor een beschikking waarvoor als gevolg van deze verordening leges worden geheven, wordt ingetrokken voordat op de aanvraag is beschikt, of indien de aanvraagde beschikking wordt geweigerd, wordt teruggaaf van 50% van het gevorderde bedrag verleend.

 • 2.

  In afwijking van het voorgaande lid is teruggaaf niet van toepassing op verhogingen welke in de tarieventabel als zodanig zijn omschreven.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij toepassing van deze verordening mochten voordoen.

Artikel 10 Nadere regels door het college van gedeputeerde staten

Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 11 Nakoming van verplichtingen

De verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301) en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990 (Stb. 221) , dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 230 van de Provinciewet, gelden mede jegens de door Gedeputeerde Staten aangewezen provinciale ambtenaren.

Artikel 12 Rente

 • 1.

  Het bepaalde in hoofdstuk V van de Invorderingswet 1990 inzake de invorderingsrente vindt toepassing op de invordering van de leges.

 • 2.

  De ministeriële regeling genoemd in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 vindt daarbij overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De Legesverordening provincie Flevoland 2015, vastgesteld bij besluit van 26 november 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde Ingangsdatum van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de dag van bekendmaking. Dit is tevens de Ingangsdatum van de heffing.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening provincie Flevoland 2016".

Ondertekening

Lelystad, 16 november 2015
Gedeputeerde Staten van Flevoland, T. van der Wal, secretaris L. Verbeek, voorzitter

Toelichting De Legesverordening provincie Flevoland 2016 betreft het aanpassen van de legestarieven aan loon- en prijsontwikkelingen.

Bijlage 1: Tarieventabel behorend bij artikel 4, lid 1, van de Legesverordening provincie Flevoland 2016

1. Algemeen

1.1

Reproductie

Tarief 2019

1.

Het tarief voor het verstrekken van een reproductie van enig document (daaronder begrepen drukwerk, rapporten, kaartmateriaal, tekeningen, e.d.) bedraagt:

p.m.:

berekening op

basis van

prijsopgave

externe reproservice

2.

Voor informatieverstrekking op een elektronische gegevensdrager:

13,00

3.

De vorengenoemde en na te noemen tarieven worden verhoogd met de verzendkosten volgens de officiële posttarieven, indien de bescheiden op aanvraag van de belastingplichtige worden toegezonden.

 

1.2

Gedoogbeschikkingen

Tarief 2019

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het

– vooruitlopend op een vergunning als bedoeld in de volgende bepalingen - verstrekken van een gedoogbeschikking bedraagt:

731,00

2. Water 

2.1

Grondwaterbeheer

Tarief 2019

1.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, bedraagt voor het netto onttrekken van grondwater voor drinkwatervoorziening:

 • a.

  tot 500.000 m3 per jaar

 • b.

  vanaf 500.000 m3 tot 1.000.000 m3 per jaar

 • c.

  vanaf 1.000.000 m3 tot 3.000.000 m3 per jaar

 • d.

  vanaf 3.000.000 m3 per jaar

9.198,00

11.086,00

12.031,00

12.975,00

2.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, bedraagt voor het netto onttrekken van grondwater voor industriële doeleinden:

 • a.

  vanaf 150.000 m3 tot 500.000 m3per jaar

 • b.

  vanaf 500.000 m3 tot 1.000.000 m3 per jaar

 • c.

  vanaf 1.000.000 m3 tot 3.000.000 m3 per jaar

 • d.

  vanaf 3.000.000 m3 per jaar

9.198,00

11.086,00

12.031,00

12.975,00

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, bedraagt voor het onttrekken van grondwater voor warmte koude opslag:

 • a.

  met een pompcapaciteit die meer bedraagt dan 10 m3 per uur

  • i.

   tot 100.000 m3 per jaar

  • ii.

   vanaf 100.000 m3 tot 500.000 m3 per jaar

  • iii.

   vanaf 500.000 m3 tot 1.000.000 m3 per jaar

  • iv.

   vanaf 1.000.000 m3 per jaar

 • b.

  met een pompcapaciteit die niet meer bedraagt dan 10 m3 per uur in een aangewezen interferentiegebied als bedoeld in artikel 2.2b van het Besluit omgevingsrecht.

5.421,00

5.893,00

6.365,00

7.310,00

Nihil

4.

Het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid is van overeenkomstige toepassing op:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, voor het infiltreren van water;

 • b.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, voor het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water, met dien verstande dat de hoeveelheid te infiltreren water bij de vaststelling van het tarief buiten beschouwing wordt gelaten;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen, aanvullen of intrekken van voorschriften van een vergunning, als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, met dien verstande dat uitgegaan wordt van de al vergunde hoeveelheid m3grondwater en geldt 25% van het genoemde tarief.

 

 

 

2.2

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Tarief 2019

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing, als bedoeld in artikel 5 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, bedraagt:

287,00

3. Milieubeheer 

3.1

Ontgrondingen

Tarief 2019

1.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, juncto artikel 3, van de Ontgrondingenwet, bedraagt voor ontgrondingen voor de doeleinden natuurontwikkeling en archeologie:

Nihil

2.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, als bedoeld in artikel 8, tweede lid juncto artikel 3, van de Ontgrondingenwet, bedraagt voor ontgrondingen van eenvoudige aard, als bedoeld in artikel 8.4 (‘Eenvoudige vergunningprocedure’) van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012:

3.943,00

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, als bedoeld in artikel 8, tweede lid juncto artikel 3, van de Ontgrondingenwet, bedraagt voor ontgrondingen voor andere dan de in lid 1 en 2 genoemde doeleinden:

 • a.

  tot 20.000 m3 per jaar

 • b.

  vanaf 20.000 m3 tot 100.000 m3 per jaar

 • c.

  vanaf 100.000 m3 per jaar

4.991,00

6.090,00

6.988,00

4.

Het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid is van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen, aanvullen of intrekken van voorschriften van een vergunning, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, juncto artikel 3, van de Ontgrondingenwet, met dien verstande dat

 • a.

  indien de wijziging betrekking heeft op vergroting van de omvang van de ontgronding: het in het eerste, tweede en derde lid omschreven tarief wordt gehanteerd, voor zover het de vergroting betreft,

 • b.

  voor andere wijzigingen wordt uitgegaan van de omvang van de vergunde hoeveelheid m3ontgronding en geldt 25% van het genoemde tarief.

 

 

 

3.2

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Tarief 2019

1.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project bedraagt de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen, waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

2.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op:

 • -

  een bouwactiviteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  een aanlegactiviteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  een activiteit waarbij sprake is van planologisch afwijkend gebruik, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- en dorpsgezichten, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  een sloopactiviteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g en h van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  een activiteit waarvoor als gevolg van een bepaling in een verordening van de betreffende gemeente een ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste of tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

worden de leges, die op grond van de onderhavige verordening voor andere activiteiten verschuldigd zijn, verhoogd met het bedrag dat voor de bovengenoemde activiteiten door de betreffende gemeente aan leges zouden worden geheven, wanneer voor die activiteiten door die gemeente een (omgevings-)vergunning zou worden verleend. Deze verhoging wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag door of vanwege Gedeputeerde Staten aan de aanvrager meegedeeld, blijkende uit een begroting die ter zake door of vanwege de betreffende gemeente is opgesteld.

p.m.: voor berekening van de hoogte zie omschrijving eerste lid.

3.

Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten (bijv. van de gemeente) aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Bedragen de werkelijke kosten minder dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, dan wordt voor het verschil restitutie verleend.

 

 

 

3.3

Elektriciteitswet 1998 c.a.

Tarief 2019

1.

Bouwkosten

Onder ‘bouwkosten’ wordt in deze titel verstaan de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

2.

Inpassingsplan

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het vaststellen van een inpassingsplan, zoals bedoeld in 3.26, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

 • -

  20% van het tarief dat zou voortvloeien uit onderdeel 3 indien sprake zou zijn van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk.

p.m. :

voor berekening van de hoogte zie de omschrijving tweede lid

3.

Bouwvergunning/omgevingsvergunning

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag bouwvergunning, c.q. omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 1 eerste lid van de Woningwet, in verband met de bevoegdheden en verplichtingen van gedeputeerde staten op grond van artikel 9e, derde lid, Elektriciteitswet 1998:

 • -

  indien de bouwkosten minder bedragen dan € 1.000.000,=: 24 ‰ van de bouwkosten;

 • -

  indien de bouwkosten liggen tussen € 1.000.000,= en € 10.000.000,=: 12 ‰ van de bouwkosten boven € 1.000.000,= vermeerderd met € 24.000,=;

 • -

  indien de bouwkosten liggen tussen € 10.000.000,= en € 100.000.000,=: 3 ‰ van de bouwkosten boven € 10.000.000,= vermeerderd met € 132.000,=;

 • -

  indien de bouwkosten meer bedragen dan € 100.000.000,=: 1 ‰ van de bouwkosten boven € 100.000.000,= vermeerderd met € 402.000,=.

p.m. :

voor berekening van de hoogte zie de omschrijving derde lid

4.

Schetsplan

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan:

 • -

  20% van het tarief dat zou voortvloeien uit onderdeel 3 indien sprake zou zijn van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk.

p.m. :

voor berekening van de hoogte zie de omschrijving vierde lid

5.

Bouwvergunning/omgevingsvergunning eerste fase

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag eerste fase van een bouwvergunning, c.q. omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 40 lid 1, Woningwet c.q. artikel 2.5 Wabo in verband met de bevoegdheden en verplichtingen van gedeputeerde staten op grond van artikel 9e, derde lid, Elektriciteitswet 1998 derde lid:

 • -

  30% van het tarief dat zou voortvloeien uit onderdeel 3 indien sprake zou zijn van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk.

p.m. :

voor berekening van de hoogte zie de omschrijving vijfde lid

6.

Verrekening schetsplan en eerste fase bouwvergunning/omgevingsvergunning

Indien voorafgaand aan een aanvraag bouwvergunning voor dat bouwwerk een schetsplan is beoordeeld of een eerste fase bouwvergunning/ omgevingsvergunning in behandeling is genomen, worden de leges die daarvoor zijn geheven verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag bouwvergunning/omgevingsvergunning. Dit is niet van toepassing op de kosten voor het onderdeel inpassingsplan.

 

 

3.4

Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (VFL 2012)

Tarief 2019

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een ontheffing, als bedoeld in artikel 9.4 van de VFL 2012 bedraagt:

719,00

4.

Milieueffectrapportage

Tarief 2019

1.

Indien voor de te behandelen aanvraag als bedoeld in de bepalingen 2.1 en 3.1 een MER-beoordelingsplicht op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder b, Wet milieubeheer geldt, wordt het op grond van de genoemde bepalingen geldende tarief verhoogd met:

 • a.

  vormvrije mer-beoordeling

 • b.

  mer-beoordeling

1.797,00

4.093,00

2.

Indien voor de te behandelen aanvraag als bedoeld in de bepalingen 2.1 en 3.1 een MER-plicht, op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder a, Wet milieubeheer geldt, wordt het op grond van de genoemde bepalingen geldende tarief verhoogd met:

5.390,00

3.

Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, het wijzigen, aanvullen of intrekken van voorschriften van een vergunning als bedoeld in de bepalingen:

 • -

  2.1, lid 3, onder a, sub I;

 • -

  2.1, lid 3, onder b;

 • -

  3.1, lid 1, en

 • -

  3.1, lid 2.

 

 

5. Natuurbeheer 

5.1

Wet natuurbescherming

Tarief 2019

 

Het tarief voor de behandeling van een aanvraag tot het nemen van een besluit over de verlening van een tegemoetkoming in schade als bedoeld in art. 6.1, eerste lid Wet natuurbescherming bedraagt:

300,00

6. Verkeer en vervoer 

6.1

Wegenverkeerswet 1994, Reglement verkeersregels en verkeerstekens, regeling voertuigen en Binnenvaartpolitiereglement

Tarief 2019

1.

Het tarief voor afgifte van een ontheffing bij of krachtens:

 • a)

  de Wegenverkeerswet 1994

 • b)

  het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 • c)

  het Binnenvaart Politie Reglement

 

164,00

39,00

39,00

2.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor een motorvoertuig, op grond van artikel 9.1 van de Regeling voertuigen:

123.00

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een langlopende ontheffing voor een motorvoertuig met een breedte tussen de 3 en 3,5 meter, op grond van artikel 9.1 van de Regeling voertuigen, voor zover deze bevoegdheid is gemandateerd aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer:

30,00

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een incidentele ontheffing voor een motorvoertuig met een breedte tussen de 3 en 3,5 meter, op grond van artikel 9.1 van de Regeling voertuigen, voor zover deze bevoegdheid is gemandateerd aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer:

144,00

 

6.2

Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (VFL 2012)

Tarief 2019

1.

Het tarief voor het in behandeling van een aanvraag om ontheffing, op grond van hoofdstuk 7 van de VFL 2012, bedraagt:

209,00

2.

Geen leges wordt in rekening gebracht voor de behandeling van aanvragen voor:

 • a)

  de plaatsing van herdenkingstekens;

 • b)

  de plaatsing van tijdelijke borden van particulieren;

 • c)

  het schutten;

 • d)

  het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen;

 • e)

  het openen en/of sluiten van een lasgat of een handhole;

 • f)

  het plaatsen van toeristische bewegwijzering.

 

Nihil