Regeling vervallen per 01-01-2020

Regeling betaald ouderschapsverlof Goeree-Overflakkee

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2019

Intitulé

Regeling betaald ouderschapsverlof Goeree-Overflakkee

Het college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

besluit:

gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet,

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 6:5 Iid 1 en 6:5a Iid 1 van de CAR/UWO;

gehoord de commissie voor Georganiseerd Overleg;

tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de Goeree-Overflakkee

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Werkgever

Het college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee.

Medewerker

De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 Iid 1 sub a van de CAR.

Betaald ouderschapsverlof

Betaald ouderschapsverlof heeft betrekking op de medewerker die op grond van de Wet Arbeid en Zorg (Waz) recht heeft op ouderschapsverlof conform artikel 6:5 of 6:5a CAR.

Artikel 2 Werkingssfeer

De medewerker heeft recht op betaald ouderschapsverlof conform de bepalingen in de CAR/UWO (hoofdstuk 6), in aanvulling op het bepaalde in de Wet Arbeid en Zorg. Deze bepalingen zijn te vinden in artikel 6:5 en 6:5a CAR (hoogte van de aanspraak op doorbetaling van de bezoldiging van de medewerker tijdens het ouderschapsverlof) en de artikelen 6:5:1 t/m 6:5:7 en 6:5a:1 Uitwerkingsovereenkomst (UWO) (o.m. terugbetalingsverplichting).

Artikel 3 Hardheidsclausule

Indien toepassing van deze regeling leidt tot een onbillijke situatie voor de betrokken medewerker, dan kan het college in overleg met de betrokken medewerker in een voor de medewerker gunstige zin van deze regeling afwijken.

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de ''Regeling betaald ouderschapsverlof Goeree-Overflakkee'' en treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Vanaf de inwerkingtredingdatum van deze regeling vervallen de regelingen van de gemeente Goedereede, Dirksland, Middelharnis, Oostflakkee, ISGO en Binnenhof.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van

19 februari 2013,

Burgemeester en Wethouders van Goeree-Overflakkee,
secretaris
drs. B.Marinussen
wnd. burgemeester
C.A.Kleijwegt