Verordening Winkeltijdenwet 1996

Geldend van 17-07-1996 t/m 26-05-2020

Intitulé

Verordening op grond van de Winkeltijdenwet

De raad van de gemeente Elburg;

gezien het advies van de Stafafdeling d.d. 30 mei 1996;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Elburg d.d. 4 juni 1996, nr. 3;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP GROND VAN DE WINKELTIJDENWET;

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pink- sterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag.

Artikel 2. Beslissingstermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beslissen op een verzoek om ontheffing binnen 30 dagen.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen de beslissing voor ten hoogste 30 dagen verdagen.

Artikel 3. Zakelijk karakter van de ontheffing

 • 1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar.

 • 2. Ingeval van overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen dient de nieuwe houder van de ontheffing onmiddellijk hiervan schriftelijk mededeling te doen aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van zijn naam en adres.

Artikel 4. Intrekking of wijziging van de ontheffing

De ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:

 • a.

  indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  indien de exploitatie van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  indien de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  indien van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen en daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  indien de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5. Feestdagenregeling

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in artikel 2, lid 1 onder b van de wet voor de tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en de tweede Pinksterdag tussen 06.00 en 22.00 uur.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen aan deze ontheffing voorschriften verbinden.

Artikel 6. Verbod straathandel op zondag

De vrijstelling genoemd in artikel 12 van Vrijstellingenbesluit Winkeltij- denwet geldt niet op zondag en eerste

Kerstdag voor de hele gemeente Elburg.

Artikel 7. Ontheffing feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties.

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2, lid 1 onder b van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag, ten behoeve van:

  • -

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke

  • -

   aard; -het uitstallen van goederen.

 • 2. De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 8. Inwerking treden

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De "Verordening winkelsluiting Elburg" d.d. 26 januari 1995 wordt ingetrokken.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening winkelsluiting Elburg".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Elburg in zijn openbare vergadering van 27 juni 1996.
Voorzitter (loco) secretaris (loco)