Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting over buizen, kabels, draden en leidingen 2015 (Verordening precariobelasting kabels en leidingen)

Geldend van 14-11-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting over buizen, kabels, draden en leidingen 2015 (Verordening precariobelasting kabels en leidingen)

De raad van de gemeente Alkmaar;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting over buizen, kabels, draden en leidingen 2015 (Verordening precariobelasting kabels en leidingen)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  jaar: een kalenderjaar;

 • b.

  maand: een kalendermaand.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1. Ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen ter zake waarvan op grond van de Gaswet of de Elektriciteitswet een netbeheerder is aangewezen, wordt de precariobelasting geheven van de door de minister aangewezen netbeheerder.

 • 2. In alle andere gevallen wordt de precariobelasting geheven van degene die de buizen, kabels, draden en leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie buis, kabel, draad en leiding of buizen, kabels, draden en leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

Artikel 4 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

 • a.

  buizen, kabels, draden en leidingen, waarvan de gemeente genothebbende is krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

 • b.

  buizen in de grond, tot aansluiting op het openbaar hemelwaterstelsel, het openbaar ontwateringsstelsel of het openbaar vuilwaterriool.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. Het tarief bedraagt van 1 december 2015 tot en met 31 december 2015 voor het hebben van buizen, kabels, draden en leidingen per strekkende meter per maand € 0,25, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

 • 2. Het tarief bedraagt met ingang van 1 januari 2016 voor het hebben van buizen, kabels, draden en leidingen per strekkende meter per jaar € 3,00, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

Voor de berekening van de precariobelasting wordt een gedeelte van een strekkende meter als een volledige strekkende meter aangemerkt.

Artikel 7 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak loopt van 1 december 2015 tot en met 31 december 2015.

Vanaf 1 januari 2016 is het belastingtijdvak gelijk aan een kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing

De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. De precariobelasting is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1. De aanslag moet worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 december 2015.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als `Verordening precariobelasting kabels en leidingen’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Alkmaar in de openbare raadsvergadering van02-11-2015.
De raad voornoemd,
P.M. Bruinooge, voorzitter,
Drs A.P.A. Koolen, raadsgriffier