Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente

Geldend van 21-04-2016 t/m heden

Intitulé

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van Twente, Losser. Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden

OVERWEGENDE

• dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio’s in werking is getreden;

• dat als gevolg daarvan de colleges van burgemeester en wethouders verplicht zijn tot het treffen vaneen gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld, genaamd “veiligheidsregio”;

• dat de gemeenteraden zoals vereist op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de betreffende colleges toestemming hebben gegeven tot het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling;

GELET OP

de Wet veiligheidsregio’s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet;

BESLUITEN

de volgende Gemeenschappelijke “Regeling Veiligheidsregio Twente” aan te gaan:

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. de regeling: de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente; b. de veiligheidsregio: het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, bedoeld in artikel 2 van de regeling; c. een deelnemende gemeente: een aan deze regeling deelnemende gemeente; d. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de provincie Overijssel; e. de Wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen; f. de bevolkingscijfers: de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers.

 • 2. Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet of van enig andere wet van overeenkomstige toepassing worden verklaard, treden in die artikelen in plaats van de gemeente, de raad, burgemeester en wethouders, de wethouder en de burgemeester, onderscheidenlijk de veiligheidsregio, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, lid van het dagelijks bestuur en de voorzitter.

HOOFDSTUK 2 HET RECHTSPERSOONLIJKHEID BEZITTEND REGIONAAL OPENBAAR LICHAAM

Artikel 2 Openbaar lichaam

 • 1. Er is een openbaar lichaam, genaamd Veiligheidsregio Twente.

 • 2. Het openbaar lichaam is gevestigd te Enschede.

 • 3. Het rechtsgebied van de veiligheidsregio omvat het grondgebied van de deelnemende gemeenten.

Artikel 3 Bestuursorganen

Het bestuur van de veiligheidsregio bestaat uit: a. het algemeen bestuur; b. het dagelijks bestuur; c. de voorzitter.

HOOFDSTUK 3 DOELSTELLING EN REIKWIJDTE, TE BEHARTIGEN BELANGEN, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE VEILIGHEIDSREGIO

Artikel 4 Doel en reikwijdte

De veiligheidsregio heeft tot doel de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen met behoud van lokale verankering bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding.

Artikel 5 Taken en bevoegdheden

Aan de Veiligheidsregio zijn de taken en bevoegdheden opgedragen zoals vermeld in de artikelen 10 en 25 van de Wet veiligheidsregio’s.

Artikel 6 Bevoegdheden van regeling en bestuur

1. De veiligheidsregio heeft alle bevoegdheden tot regeling, bestuur en beheer die nodig zijn voor de uitvoering van de aan de veiligheidsregio opgedragen taken.

2. Alle bevoegdheden in het kader van deze regeling, die niet aan een ander bestuursorgaan zijn opgedragen, behoren aan het algemeen bestuur.

Artikel 7 Bevoegdheid tot het aangaan van geldleningen

1. De veiligheidsregio is bevoegd tot het aangaan van geldleningen en van rekeningcourantovereenkomsten.

2. De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de juiste betaling van rente, aflossing, boeten en kosten van de op grond van het bepaalde in het vorige lid opgenomen en op te nemen gelden op basis van de geldende financiële verdeelsleutel.

Artikel 8 Dienstverlening

1. De veiligheidsregio is bevoegd tot het verrichten van diensten op het gebied van veiligheid voor één of meer deelnemende gemeenten, indien deze daarom verzoeken en het algemeen bestuur dat verzoek inwilligt.

2. Een besluit tot dienstverlening wordt genomen door het algemeen bestuur en vermeldt de wijze van kostenverrekening en de overige voorwaarden, waaronder tot de gevraagde dienstverlening wordt overgegaan.

3.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennis van de deelnemende gemeenten gebracht.

Artikel 9 Deelneming

De veiligheidsregio is bevoegd tot het aangaan van en deelnemen in een gemeenschappelijke regeling waarbij een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan wordt ingesteld.

HOOFDSTUK 4 HET ALGEMEEN BESTUUR

Artikel 10 Samenstelling

1. Een lid van het algemeen bestuur kan bij afwezigheid worden vervangen door degene die in de gemeente als eerste plaatsvervanger fungeert. 2. Het plaatsvervangend lid vervangt alleen in het algemeen bestuur.

Artikel 11 Stemrecht

1. Besluiten worden door het algemeen bestuur genomen met de meerderheid van het aantal ter vergadering aanwezige leden, omvattende een gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen op basis van het bepaalde in het volgende lid.

2. Elk lid van het algemeen bestuur beschikt in de vergadering over één stem. Indien het gaat om vaststelling van de begroting, wijzigingen daarvan en de jaarrekening, beschikt een lid van het algemeen bestuur op basis van het inwoneraantal van zijn gemeente over het volgende aantal stemmen:

 • -

  0-30.000 inwoners: 2 stemmen

 • -

  30.000-60.000 inwoners: 3 stemmen

 • -

  60.000-120.000 inwoners: 4 stemmen

 • -

  Meer dan 120.000 inwoners: 5 stemmen

3. De stemprocedure wordt bepaald in het reglement van orde.

Artikel 12 Reglement van orde

Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast.

HOOFDSTUK 5 HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 13 Samenstelling

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, de voorzitter, als bedoeld in artikel 18, inbegrepen.

2. Het algemeen bestuur wijst de leden van het dagelijks bestuur aan met inachtneming van het bepaalde in artikel 18.

Artikel 14 Vacature

Indien een plaats in het dagelijks bestuur beschikbaar komt, wijst het algemeen bestuur een nieuw lid aan zodra in de betreffende gemeente in de ontstane vacature is voorzien.

Artikel 15 Werkwijze

1. Op de vergaderingen van het dagelijks bestuur is het bepaalde in de artikelen 52 tot en met 60 van de Gemeentewet van toepassing.

2. Elk lid van het dagelijks bestuur heeft in de vergadering één stem.

3. Het dagelijks bestuur regelt onderling de werkzaamheden.

Artikel 16 Dagelijkse leiding

Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de veiligheidsregio. Hiertoe behoort in elk geval:

a. het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en beslissing zal

worden voorgelegd;

b. het uitvoeren van besluiten van het algemeen bestuur;

c. het beheer van activa en passiva van de veiligheidsregio;

d. de zorg, voor zover die niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijke beheer en de boekhouding;

e. het nemen van alle conservatoire maatregelen zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit;

f. het houden van een gedurig toezicht op al wat de veiligheidsregio aangaat.

g. het beheren en onderhouden van de gebouwen, werken en inrichtingen welke de veiligheidsregio bezit of op enigerlei wijze onder zich heeft;

h. het vaststellen van de plannen en voorwaarden van aanbesteding van werken en leveranties ten behoeve van de veiligheidsregio.

Artikel 17 [vervallen]

HOOFDSTUK 6 DE VOORZITTER

Artikel 18 Aanwijzing

1. Voorzitter van de veiligheidsregio is de overeenkomstig artikel 11, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio’s bij koninklijk besluit benoemde burgemeester.

2. De voorzitter is voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur.

3. Het algemeen bestuur wijst een van zijn leden aan die de voorzitter bij afwezigheid vervangt

Artikel 19 Bevoegdheden

1. De voorzitter draagt zorg voor een spoedige afdoening van zaken.

2. Hij tekent de stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan.

3. De voorzitter vertegenwoordigt de veiligheidsregio in en buiten rechte. Indien hij behoort tot het bestuur van een deelnemende gemeente die partij is in een geding, waarbij de veiligheidsregio betrokken is, oefent een ander door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid van dat college deze bevoegdheid uit. Hij die bevoegd is de veiligheidsregio in en buiten rechte te vertegenwoordigen, kan deze vertegenwoordiging aan een door hem aan te wijzen gemachtigde toevertrouwen.

HOOFDSTUK 7 INFORMATIE- EN VERANTWOORDINGSPLICHT Binnen de veiligheidsregio Twente

Artikel 20

1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur.

2. De leden van het dagelijks bestuur geven, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is. Zij geven, tezamen dan wel afzonderlijk, aan het algemeen bestuur, wanneer dit bestuur dan wel een of meer leden daarvan hierom verzoeken, alle gevraagde inlichtingen, een en ander voor zover zulks niet strijdig is met het openbaar belang.

3. [vervallen]

Artikel 21

Artikel 20, leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op de voorzitter voor het door hem gevoerde bestuur.

Tussen de veiligheidsregio en de deelnemende gemeenten

Artikel 22

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken de raden van de deelnemende gemeenten ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door hen gevoerde en te voeren bestuur nodig is.

Artikel 23

1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken aan de raad van een deelnemende gemeente de door één of meer leden van die raad verlangde inlichtingen, een en ander voor zover zulks niet in strijd is met het openbaar belang.

2. Een verzoek om inlichtingen kan schriftelijk of mondeling ter vergadering worden ingediend bij het desbetreffende bestuursorgaan. 3. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter verstrekt de gevraagde inlichtingen binnen een maand na ontvangst van het verzoek.

Artikel 24 Tussen burgemeester en gemeenteraad

1. De burgemeester voorziet de gemeenteraad van zijn gemeente van alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het lid in het algemeen bestuur gevoerde en te voeren bestuur noodzakelijk is.

2. Het college van burgemeester en wethouders verleent daartoe de nodige medewerking door onder meer tijdig de agenda’s van openbare vergaderingen van het algemeen bestuur, waarvan het lid deel uitmaakt, ter inzage te leggen voor de gemeenteraad.

3. De burgemeester geeft de gemeenteraad van zijn gemeente de door één of meer leden, overeenkomstig het reglement van orde van die raad, verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het openbaar belang.

HOOFDSTUK 8 Commissies

Artikel 25 Instelling

1. Het algemeen bestuur kan commissies instellen .

2. Het algemeen bestuur is bevoegd commissies in de zin van art 25, lid 1 van de Wet in te stellen.

3. Het voorzitterschap van de commissies, bedoeld in lid 1 en 2 berust bij een lid van het dagelijks of een door het algemeen bestuur aan te wijzen lid van dit bestuur.

Artikel 26 Openbaarheid commissies

De vergaderingen van de commissies als bedoeld in artikel 25 zijn openbaar, behoudens de mogelijkheid tot het vergaderen achter gesloten deuren, een en ander volgens nader door het algemeen bestuur vast te stellen regels.

Hoofdstuk 8a Oprichten van en  deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen

Artikel 26a

Het algemeen bestuur kan besluiten  tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

HOOFDSTUK 9 Personeel en Organisatie

Artikel 27 De secretaris

 • 1.

  Het dagelijks bestuur beslist omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de secretaris. Over deze beslissing wordt het algemeen bestuur gehoord.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur stelt voor de secretaris een instructie vast.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de secretaris.

 • 4.

  Alle stukken uitgaande van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur worden door de secretaris mede ondertekend.

 • 5.

  Op de secretaris is van overeenkomstige toepassing het bepaalde in artikel 15, de leden 1 en 2 van de Gemeentewet.

Artikel 28 [vervallen]

Artikel 29 Rechtspositie

1. [vervallen]

2. [vervallen]

3. De ambtenaren, daaronder begrepen het personeel werkzaam op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, die op het moment dat de regeling in werking treedt in dienst zijn van de Regio Twente, worden geacht vanaf dat moment in dezelfde of in een gelijkwaardige functie en op gelijke arbeidsvoorwaarden in dienst van de veiligheidsregio te zijn.

Hoofdstuk 10 VERORDENINGEN VAN DE VEILIGHEIDSREGIO

Artikel 30 Verordeningen

1. Het algemeen bestuur is bevoegd binnen het kader van de regeling, al dan niet door strafbepaling en bestuursdwang te handhaven, verordeningen vast te stellen.

2. Op deze verordeningen is het bepaalde in de artikelen 139 tot en met 145 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

3. De verordeningen van de Regio Twente blijven, voor zover van toepassing, van kracht voor de veiligheidsregio tot het moment dat daarin door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio is voorzien.

HOOFDSTUK 11 FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 31 Algemeen

1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de organisatie van de administratie en van het beheer van vermogenswaarden. Deze regels dienen te waarborgen dat aan de eisen van doelmatigheid en controle wordt voldaan.

2. Ten aanzien van de controle op de administratie en op het beheer van vermogenswaarden zijn de artikelen 213, 214 en 215 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

3. De kosten van de veiligheidsregio komen ten laste van de deelnemende gemeenten op de wijze die in de begroting van de veiligheidsregio is vastgesteld.

Artikel 32 Begroting

1. Met de opstelling van de ontwerp-begroting, bedoeld in artikel 35 van de Wet, is het dagelijks bestuur belast. De ramingen in de ontwerp-begroting worden toegelicht.

2. Voorafgaande aan de opstelling van de ontwerp-begroting vindt in een daartoe door het dagelijks bestuur te beleggen bijeenkomst overleg plaats met vertegenwoordigers van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten over de bij de opstelling te hanteren uitgangspunten.

3. Het dagelijks bestuur zendt jaarlijks zo tijdig mogelijk de ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar aan de raden van de deelnemende gemeenten.

4. De raden van de deelnemende gemeenten dienen binnen acht weken na ontvangst van de ontwerpbegroting het dagelijks bestuur schriftelijk van hun gevoelen daaromtrent te doen blijken. Het dagelijks bestuur voegt deze schriftelijke blijken van hun gevoelen, eventueel voorzien van een schriftelijke reactie daarop, bij de ontwerpbegroting zoals die aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

5. Als begrotingswijzigingen, waarop het bepaalde in de laatste zin van artikel 35, lid 5, van de Wet van toepassing is, worden aangewezen die, welke niet leiden tot een verhoging van de deelbijdragen van de deelnemende gemeenten.

Artikel 33 Gemeentelijke bijdragen

1. In de begroting wordt aangegeven de naar raming door elke deelnemende gemeente voor het jaar, waarop de begroting betrekking heeft, verschuldigde bijdrage.

2. De deelnemende gemeenten betalen de jaarlijkse in het vorige lid genoemde bijdrage bij jaarfactuur te voldoen in zes termijnen

3. De deelnemende gemeenten nemen de in de begroting geraamde bedragen voor hun gemeente op in de gemeentebegroting.

4. Voor zover de vastgestelde begroting afwijkt van het aan hen toegezonden ontwerp, wordt de begroting ter kennisneming gezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Artikel 34 Jaarrekening

1. Het dagelijks bestuur biedt de jaarrekening waarin opgenomen een verslag van werkzaamheden over het afgelopen jaar – na toevoeging van een verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid van de jaarrekening, ingesteld door de overeenkomstig artikel 213 van de Gemeentewet aangewezen deskundige, met alle bijbehorende bescheiden ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan.

2. Op de jaarrekening is het bepaalde in artikel 198, leden 2 tot en met 4 en de artikelen 199 tot en met 202 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

3. Het dagelijks bestuur zendt een afschrift van deze jaarrekening aan de raden der deelnemende gemeenten.

Artikel 35 Verrekening

1. In de jaarrekening wordt het door elk der deelnemende gemeenten over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen.

2. Verrekening van het verschil tussen de op grond van artikel 33, lid 1, verschuldigde bijdrage en het werkelijk verschuldigde vindt plaats terstond na de vaststelling van de jaarrekening.

HOOFDSTUK 12 BELASTINGEN

Artikel 36 Heffen van rechten

1. Het algemeen bestuur is bij verordening bevoegd tot het heffen van rechten als bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet en rechten waarvan de heffing krachtens bijzondere wetten geschiedt.

2. Op verordeningen als bedoeld in het eerste lid is het bepaalde in artikel 32, lid 2, van deze regeling van toepassing.

HOOFDSTUK 13 ARCHIEF

Artikel 37 Archief

1. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor archiefbescheiden en het toezicht op de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden van de veiligheidsregio en zijn organen overeenkomstig een door het algemeen bestuur met inachtneming van artikel 30, lid 1 van de Archiefwet 1995 vast te stellen verordening.

2. Voor de bewaring van de op grond van de artikelen 12, lid 1 en 13, lid 1 van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden wijst het dagelijks bestuur een archiefbewaarplaats aan.

3. De secretaris is belast met de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden als bedoeld in het eerste lid, overeenkomstig de door het dagelijks bestuur nader vast te stellen regelen.

HOOFDSTUK 14 TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING, OPHEFFING

Artikel 38 Toetreding

Toetreding door andere gemeenten zal bij wijziging van de regio-indeling als bedoeld in artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s plaatsvinden. Artikel 39 UittredingEen deelnemende gemeente zal uittreden bij wijziging van de regio-indeling als bedoeld in artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s.

Artikel 40 Wijziging

1. Deze regeling kan worden gewijzigd bij daartoe strekkende besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders van tweederde van de deelnemende gemeenten omvattende ten minste tweederde van het aantal inwoners, gebaseerd op de bevolkingscijfers van de aan de veiligheidsregio deelnemende gemeenten, op 1 januari van dat jaar. Het college van burgemeester en wethouders kan eerst tot wijziging besluiten na verkregen toestemming van de gemeenteraad.

2. Indien het algemeen bestuur wijzigingen in de regeling wenselijk acht, doet het een daartoe

strekkend voorstel aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten.

3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing op een wijziging van de regeling die uitsluitend betrekking heeft op aanpassingen aan veranderde wettelijke bepalingen.Tot dergelijke wijzigingen kan worden besloten door middel van een besluit van het algemeen bestuur.

Artikel 41 Opheffing

1. In geval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt het daarvoor de nodige regelen vast. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.

2. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten gehoord, vastgesteld.

3. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemende gemeenten tot deelneming in de financiële gevolgen van de beëindiging. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel.

4. Zonodig blijven de organen van de veiligheidsregio ook na het tijdstip van de opheffing in functie, totdat de liquidatie is beëindigd.

Artikel 42 Register

De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat de verwerking in het gemeentelijk register als bedoeld in artikel 27 van de Wet zal plaatsvinden binnen 14 dagen na bericht van het dagelijks bestuur van de wijzigingen die voortvloeien uit de artikelen 38, 39, 40 en 41.

Hoofdstuk 15 KLACHTRECHT

Artikel 43 Klachtrecht

Tot behandeling van verzoekschriften als bedoeld in artikel 9:18 van de Algemene wet bestuursrecht is bevoegd de Stichting De Overijsselse Ombudsman voor zover één van de deelnemende gemeenten eveneens deze stichting als ombudsman heeft aangewezen.

HOOFDSTUK 16 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 44 Toezending en registratie

1. Burgemeester en wethouders van Enschede dragen zorg voor de toezending van deze regeling aan gedeputeerde staten.

2. Burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten dragen zorg voor de verwerking van deze regeling in het gemeentelijk register als bedoeld in artikel 27 van de Wet.

3. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 45 Overnemen verordeningen, rechten en plichten

1. De verordeningen en plannen, alsmede de begroting 2011, vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Twente, blijven van kracht totdat deze worden gewijzigd en/of ingetrokken met toepassing van deze regeling.

2. De veiligheidsregio neemt de rechten en verplichtingen van Regio Twente over, een en ander –voor zover van toepassing – overeenkomstig het overdrachtsplan.

Artikel 46 Kostenverrekening

De kosten verbonden aan de uitvoering van de ingevolge deze regeling aan de veiligheidsregio opgedragen belangen worden toegerekend en omgeslagen op de wijze die in de begroting van de veiligheidsregio is vastgesteld.

Artikel 47

1. Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling Veiligheidsregio Twente”.

2. De regeling treedt in werking op 1 januari 2011.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door:
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo
de secretaris, de burgemeester,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne
de secretaris, de burgemeester,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland
de secretaris, de burgemeester,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede
de secretaris, de burgemeester,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen
de secretaris, de burgemeester,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn
de secretaris, de burgemeester,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo
de secretaris, de burgemeester,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente,
de secretaris, de burgemeester,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser,
de secretaris, de burgemeester,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal
de secretaris, de burgemeester,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten
de secretaris, de burgemeester,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen
de secretaris, de burgemeester,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand
de secretaris, de burgemeester,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden
de secretaris, de burgemeester,