APV 2015 (Aanwijzingsbesluit art. 5.10, eerste lid, APV Middelburg 2015, Verbod (brom)fietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan op de Pottenbakkerssingel en de Geerevoetbrug).

Geldend van 19-11-2015 t/m heden

Intitulé

Verbod (brom)fietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan op de Pottenbakkerssingel en de Geerevoetbrug

Aanwijzingsbesluit art. 5.10, eerste lid, APV Middelburg 2015

Besluit

Burgemeester en wethouders van Middelburg besluiten de Pottenbakkerssingel en de Geerevoetbrug in Middelburg aan te wijzen als gebied waar het verboden is (brom)fietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

Overwegingen

In artikel 5.10, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 is bepaald dat het verboden is op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

Wij maken van deze bevoegdheid gebruik omdat (brom)fietsen die onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen staan, leiden tot een rommelig straatbeeld en daarmee tot een aantasting van het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders
in hun vergadering van 3 november 2015.
de secretaris, mr. A. van den Brink
de burgemeester, mr. H.M. Bergmann